Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0107(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2017

Ingivna texter :

A8-0227/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Antagna texter
PDF 476kWORD 64k
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg
Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I
P8_TA(2017)0284A8-0227/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 4 juli 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)
(-1)   Likabehandling av skattebetalare, särskilt av alla företag, i fråga om skatt är en grundläggande förutsättning för den inre marknaden. En samordnad och harmoniserad metod för genomförandet av de nationella skattesystemen är väsentlig för att den inre marknaden ska fungera väl och skulle medverka till att skatteflykt och överföring av vinster förhindras.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl -1a (nytt)
(-1a)   Skatteflykt och skatteundandragande, liksom system för överföring av vinster, har berövat regeringarna och folken de resurser som behövs, bland annat för att säkerställa en allmän och kostnadsfri tillgång till offentlig utbildning samt hälso- och sjukvårdstjänster och statliga sociala tjänster, och har berövat staterna möjligheten att säkerställa ett utbud av bostäder till överkomliga priser och kollektivtrafik samt utveckling av de infrastrukturer som behövs för att skapa social utveckling och ekonomisk tillväxt. Sammanfattningsvis har sådana system bidragit till orättvisa, ojämlikhet och ekonomiska, sociala och territoriella klyftor.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl -1b (nytt)
(-1b)   Ett rättvist och effektivt system för företagsbeskattning, som tillgodoser det brådskande behovet av en global progressiv och rättvis skattepolitik, gynnar omfördelningen av rikedomar och bekämpar ojämlikhet.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  På senare år har problemet med skatteflykt vad gäller företagsinkomstskatt väsentligt ökat och blivit en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Europeiska rådet konstaterade i sina slutsatser den 18 december 2014 att det finns ett akut behov att påskynda insatserna för att bekämpa skatteflykt både på global nivå och på unionsnivå. I sina meddelanden Kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag16 och Kommissionens arbetsprogram 2015En ny start17 identifierade kommissionen som en prioritering behovet av att övergå till ett system där det land där vinster uppstår också är beskattningsland. Kommissionen noterade också som en prioritering behovet att reagera på våra samhällens krav på rättvisa och skattetransparens.
(1)  Transparens är avgörande för att säkerställa en smidigt fungerande inre marknad. På senare år har problemet med skatteflykt vad gäller företagsinkomstskatt väsentligt ökat och blivit en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Europeiska rådet konstaterade i sina slutsatser den 18 december 2014 att det finns ett akut behov att påskynda insatserna för att bekämpa skatteflykt både på global nivå och på unionsnivå. I sina meddelanden Kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag16 och Kommissionens arbetsprogram 2015En ny start17 identifierade kommissionen som en prioritering behovet av att övergå till ett system där det land där vinster uppstår också är beskattningsland. Kommissionen noterade också som en prioritering behovet att reagera på europeiska medborgares krav på transparens och behovet att agera som en förebild för andra länder. Vad gäller transparens är det avgörande att ömsesidighet mellan konkurrenter beaktas.
__________________
__________________
16 COM(2015)0610 final av den 27 oktober 2015.
16 COM(2015)0610 final av den 27 oktober 2015.
17 COM(2014)0910 final av den 16 december 2014.
17 COM(2014)0910 final av den 16 december 2014.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  I sin resolution av den 16 december 2015 om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i unionen18 konstaterade Europaparlamentet att ökad transparens på området företagsbeskattning kan förbättra skatteuppbörden, effektivisera skattemyndigheternas arbete och öka allmänhetens förtroende för skattesystem och regeringar.
(2)  I sin resolution av den 16 december 2015 om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i unionen18 konstaterade Europaparlamentet att ökad transparens, samarbete och samstämdhetpolitikområdet företagsbeskattning i unionen kan förbättra skatteuppbörden, effektivisera skattemyndigheternas arbete, stödja beslutsfattare i bedömningen av nuvarande skattesystem för att utarbeta framtida lagstiftning, öka allmänhetens förtroende för skattesystem och regeringar och förbättra beslutsfattande om investeringar baserat på mer exakta riskprofiler för företag.
__________________
__________________
18 2015/2010(INL).
18 2015/2010(INL).
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Offentlig landsspecifik rapportering är ett effektivt och lämpligt verktyg för att öka transparensen vad gäller multinationella företags verksamhet och för att göra det möjligt för allmänheten att bedöma denna verksamhets inverkan på realekonomin. Den kommer även att förbättra aktieägares möjlighet att ordentligt utvärdera de risker som tas av företag, leda till investeringsstrategier som är baserade på korrekt information och förstärka beslutsfattares förmåga att bedöma effektiviteten och inverkan av nationell lagstiftning.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)
(2b)  Landsspecifik rapportering kommer också att ha en positiv inverkan på anställdas rätt till information och samråd i enlighet med direktiv 2002/14/EG och, genom ökad kunskap om företagens verksamhet, på kvaliteten på en aktiv dialog inom företagen.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Till stöd för ett globalt rättvist och modernt internationellt skattesystem godkände G20 i november 2015 OECD:s handlingsplan för att bekämpa urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS), vilken syftar till att förse regeringar med tydliga internationella lösningar för att komma tillrätta med luckor och skevheter i befintliga regler som låter företagsvinster överföras till platser med ingen eller låg beskattning, där inget verkligt värde skapas. Särskilt genom åtgärd 13 i BEPS införs en landsspecifik rapportering för vissa multinationella företag till nationella skattemyndigheter på konfidentiell basis. Den 27 januari 2016 antog kommissionen åtgärdspaketet mot skatteflykt. Ett av paketets mål är att i unionslagstiftningen införliva åtgärd 13 i BEPS genom ändring av rådets direktiv 2011/16/EU20.
(4)  Till stöd för ett globalt rättvist och modernt internationellt skattesystem godkände G20 i november 2015 OECD:s handlingsplan för att bekämpa urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS), vilken syftar till att förse regeringar med tydliga internationella lösningar för att komma tillrätta med luckor och skevheter i befintliga regler som låter företagsvinster överföras till platser med ingen eller låg beskattning, där inget verkligt värde skapas. Särskilt genom åtgärd 13 i BEPS införs en landsspecifik rapportering för vissa multinationella företag till nationella skattemyndigheter på konfidentiell basis. Den 27 januari 2016 antog kommissionen åtgärdspaketet mot skatteflykt. Ett av paketets mål är att i unionslagstiftningen införliva åtgärd 13 i BEPS genom ändring av rådets direktiv 2011/16/EU20. För beskattning av vinster där värdet skapas krävs dock en mer omfattande metod för landsspecifik rapportering som är baserad på offentlig rapportering.
__________________
__________________
20 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).
20 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  International Accounting Standards Board (IASB) bör uppgradera relevanta IFRS-standarder och internationella redovisningsstandarder (IAS) för att underlätta införandet av offentliga landsspecifika rapporteringskrav.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)  Offentlig landsspecifik rapportering har redan inrättats i unionen för banksektorn genom direktiv 2013/36/EU, liksom för utvinnings- och avverkningsindustrin genom direktiv 2013/34/EU.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 4c (nytt)
(4c)  Unionen har genom ett unikt införande av offentlig landsspecifik rapportering visat att den har blivit världsledande inom kampen mot skatteflykt.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 4d (nytt)
(4d)  Eftersom kampen mot skatteundandragande, skatteflykt och aggressiv skatteplanering endast kan lyckas genom gemensamma åtgärder på internationell nivå, är det absolut nödvändigt att unionen, samtidigt som den fortsätter sin världsledande roll i denna kamp, samordnar sina åtgärder med internationella aktörer, till exempel inom ramen för OECD. Ensidiga åtgärder har, även om de är mycket ambitiösa, ingen verklig möjlighet att lyckas, och dessutom äventyrar sådana åtgärder europeiska företags konkurrenskraft och hämmar unionens investeringsklimat.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 4e (nytt)
(4e)  Mer transparens inom finansiella upplysningar resulterar i en situation som alla vinner på eftersom skattemyndigheter kommer att bli mer effektiva, det civila samhället mer delaktigt, anställda bättre informerade och investerare mer riskbenägna. Dessutom kommer företag att gynnas av bättre relationer med sina intressenter, vilket resulterar i mer stabilitet samt lättare tillgång till finansiering tack vare en tydligare riskprofil och ett bättre rykte.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Ökad offentlig granskning av de inkomstskatter som tas ut på multinationella företag med verksamhet i unionen är grundläggande för att ytterligare uppmuntra företagens ansvarstagande, bidra till välfärden genom skatter, främja en rättvisare skattekonkurrens inom unionen genom en mer informerad offentlig debatt, och för att återupprätta allmänhetens förtroende för de nationella skattesystemen. En sådan offentlig granskning kan uppnås genom en rapport om inkomstskatteuppgifter, oavsett var det yttersta moderföretaget i en multinationell koncern är etablerat.
(5)  Utöver den ökade transparens som skapas genom landsspecifik rapportering till nationella skattemyndigheter är ökad offentlig granskning av de inkomstskatter som tas ut på multinationella företag med verksamhet i unionen grundläggande för att främja företagens ansvar och för att ytterligare uppmuntra företagens sociala ansvar, bidra till välfärden genom skatter, främja en rättvisare skattekonkurrens inom unionen genom en mer informerad offentlig debatt, och för att återupprätta allmänhetens förtroende för de nationella skattesystemen. En sådan offentlig granskning kan uppnås genom en rapport om inkomstskatteuppgifter, oavsett var det yttersta moderföretaget i en multinationell koncern är etablerat. Den offentliga granskningen måste dock genomföras utan att skada varken investeringsklimatet i unionen eller konkurrenskraften för företag i unionen, i synnerhet små och medelstora företag enligt definitionen i detta direktiv och medelstora börsnoterade företag enligt definitionen i förordning (EU) 2015/10171a, som bör uteslutas från den rapporteringsskyldighet som inrättas i och med detta direktiv.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Kommissionen har definierat företagens sociala ansvar (CSR) som företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället. CSR bör vara företagslett. Offentliga myndigheter kan spela en stödjande roll genom en smart blandning av frivilliga politiska åtgärder och, om det behövs, kompletterande lagstiftning. Företag kan bli socialt ansvarstagande antingen genom att följa lagen eller genom att integrera sociala, miljörelaterade, etiska, konsumentrelaterade eller människorättsrelaterade frågor i sin affärsstrategi och affärsverksamhet, eller genom bådadera.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Allmänheten bör ha möjlighet att granska samtliga verksamheter i en koncern när denna har vissa företag etablerade i unionen. När det gäller koncerner med verksamhet i unionen endast genom dotterföretag eller filialer, bör dotterföretag och filialer offentliggöra och göra tillgänglig det yttersta moderföretagets rapportering. I syfte att uppnå proportionalitet och effektivitet bör emellertid kravet på offentliggörande och tillgänglighet begränsas till medelstora eller stora dotterföretag som är etablerade i unionen, eller till filialer av jämförbar storlek i en medlemsstat. Tillämpningsområdet för direktiv 2013/34/EU bör därför i enlighet med detta utökas till filialer som öppnats i en medlemsstat av ett företag som är etablerat utanför unionen.
(6)  Allmänheten bör ha möjlighet att granska samtliga verksamheter i en koncern när denna har vissa företag etablerade i och utanför unionen. Koncerner med företag inom unionen bör följa unionens principer om god förvaltning i skattefrågor. Multinationella företag bedriver verksamhet över hela världen och deras företags agerande har väsentlig inverkan på utvecklingsländer. Att ge sina medborgare tillgång till företagsrelaterad landsspecifik information skulle göra det möjligt för dem och skattemyndigheterna i deras länder att övervaka, bedöma och hålla dessa företag ansvariga. Genom att göra informationen offentlig för varje skattejurisdiktion där det multinationella företaget bedriver verksamhet skulle unionen öka sin politiska samstämmighet vad gäller utveckling och begränsa potentiella skatteflyktsplaner i länder där mobilisering av inhemska resurser har fastställts som en central del av unionens utvecklingspolitik.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Rapporten om inkomstskatteuppgifter bör ge information gällande all verksamhet för ett företag eller samtliga anknutna företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag. Informationen bör grundas på rapporteringsspecifikationerna i åtgärd 13 i BEPS, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för effektiv offentlig granskning, för att säkerställa att offentliggörande inte ger upphov till oproportionerliga risker eller nackdelar. Rapporten bör också innehålla en kort beskrivning av verksamhetens art. En sådan beskrivning kan grunda sig på den kategorisering som anges i tabell 2 i bilaga II till kapitel V i OECD:s Transfer Pricing Guidelines on Documentation. Rapporten ska omfatta en övergripande beskrivning med förklaringar till väsentliga diskrepanser på koncernnivå mellan upplupna skattebelopp och betalda skattebelopp, med beaktande av motsvarande belopp för tidigare räkenskapsår.
(8)  Rapporten om inkomstskatteuppgifter bör ge information gällande all verksamhet för ett företag eller samtliga anknutna företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag. Informationen bör beakta rapporteringsspecifikationerna i åtgärd 13 i BEPS, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för effektiv offentlig granskning, för att säkerställa att offentliggörande inte ger upphov till oproportionerliga risker eller nackdelar vad gäller konkurrenskraft eller feltolkning för företagen i fråga. Rapporten bör också innehålla en kort beskrivning av verksamhetens art. En sådan beskrivning kan grunda sig på den kategorisering som anges i tabell 2 i bilaga III till kapitel V i OECD:s Transfer Pricing Guidelines on Documentation. Rapporten ska omfatta en övergripande beskrivning med förklaringar, även till väsentliga diskrepanser på koncernnivå mellan upplupna skattebelopp och betalda skattebelopp, med beaktande av motsvarande belopp för tidigare räkenskapsår.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  För att säkerställa en detaljnivå som ger medborgarna möjlighet att bättre bedöma hur multinationella företag bidrar till välfärden i varje medlemsstat bör informationen delas upp per medlemsstat. Information om multinationella företags verksamhet bör dessutom redovisas mycket detaljerat när det gäller vissa skattejurisdiktioner som utgör särskilda problem. För samtliga övriga tredjelandstransaktioner ska uppgifter lämnas i aggregerad form.
(9)  För att säkerställa en detaljnivå som ger medborgarna möjlighet att bättre bedöma hur multinationella företag bidrar till välfärden i varje jurisdiktion där de är verksamma, både i och utanför EU, utan att företagens konkurrenskraft skadas, bör informationen delas upp per jurisdiktion. Rapporteringar om inkomstskatteuppgifter kan endast tolkas och användas på ett meningsfullt sätt om informationen presenteras på ett disaggregerat sätt för varje skattejurisdiktion.
Ändring 82
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Om den information som ska offentliggöras skulle kunna anses vara kommersiellt känslig information för företaget, bör företaget ha möjlighet att begära ett godkännande från den behöriga myndigheten där det är etablerat att inte offentliggöra den fullständiga informationen. I de fall då den behöriga nationella myndigheten inte är en skattemyndighet, bör den behöriga skattemyndigheten involveras i beslutet.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  För att säkerställa att fall av bristande efterlevnad offentliggörs för allmänheten, bör lagstadgade revisorer eller revisionsfirmor kontrollera huruvida rapporten om inkomstskatteupplysningar har lämnats in och utformats i enligheten med kraven i detta direktiv, samt gjorts tillgänglig på det relevanta företagets eller det anknutna företagets webbplats.
(11)  För att säkerställa att fall av bristande efterlevnad offentliggörs för allmänheten, bör lagstadgade revisorer eller revisionsfirmor kontrollera huruvida rapporten om inkomstskatteupplysningar har lämnats in och utformats i enlighet med kraven i detta direktiv, samt gjorts tillgänglig på det relevanta företagets eller det anknutna företagets webbplats och att offentliggjord information stämmer överens med företagets reviderade finansiella information inom de tidsfrister som föreskrivs i detta direktiv.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Fall av överträdelser av företag och filialer som rör rapporteringskraven om inkomstskatteuppgifter, som leder till sanktioner av medlemsstaterna, bör enligt direktiv 2013/34/EU rapporteras till ett offentligt register som förvaltas av kommissionen. Sådana sanktioner skulle bland annat kunna omfatta administrativa böter eller uteslutning från offentlig upphandling och från tilldelning av medel från unionens strukturfonder.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  För att fastställa vissa skattejurisdiktioner för vilka mycket detaljerad information ska redovisas, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 FEUF delegeras till kommissionen för att upprätta en gemensam unionsförteckning över dessa skattejurisdiktioner. Denna förteckning bör upprättas på grundval av vissa kriterier som identifierats på grundval av bilaga 1 i kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en extern strategi för effektiv beskattning (COM(2016) 24 final). Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principer som fastställts i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning som godkänts av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i väntan på formellt undertecknande. För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
utgår
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)   För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artikel 48b punkterna 1, 3, 4 och 6 samt artikel 48c.5 i direktiv 2013/34/EU, bör även kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111a.
________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare på grund av dess verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(14)  Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare på grund av dess verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. Unionsåtgärder är därför berättigade för att bemöta den gränsöverskridande dimensionen där aggressiv skatteplanering eller internprissättningsarrangemang förekommer. Initiativet bemöter de berörda parternas oro över behovet att ta itu med störningar på den inre marknaden, utan att äventyra unionens konkurrenskraft. Det bör inte orsaka någon otillbörlig administrativ börda för företagen, ytterligare skattekonflikter eller risk för dubbelbeskattning. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål, åtminstone vad gäller ökad transparens.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
(15)  Omfattningen av den information som ska offentliggöras står, inom ramen för detta direktiv, generellt sett i proportion till målen att öka offentlig transparens och offentlig granskning. Detta direktiv anses därför stå i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument24 har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.
(16)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument24 har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande, exempelvis i form av ett jämförande diagram. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat i syfte att uppnå målet med detta direktiv och undvika möjliga underlåtenheter och inkonsekvenser när det gäller medlemsstaternas genomförande i enlighet med deras nationella lagstiftning.
__________________
__________________
24 EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
24 EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaterna ska föreskriva att de yttersta moderföretag som styrs av deras nationella lagstiftning och som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner euro, liksom företag som styrs av deras nationella lagstiftning som inte är anknutna företag med en nettoomsättning över 750 miljoner euro utarbetar och offentliggör en rapport om inkomstskatteuppgifter på årsbasis.
Medlemsstaterna ska föreskriva att de yttersta moderföretag som styrs av deras nationella lagstiftning och som har en konsoliderad nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer, liksom företag som styrs av deras nationella lagstiftning som inte är anknutna företag med en nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer utarbetar och offentliggör kostnadsfritt en rapport om inkomstskatteuppgifter på årsbasis.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 1 – stycke 2
Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på företagets webbplats samma dag som den publiceras.
Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras kostnadsfritt i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på företagets webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.
Medlemsstaterna ska inte tillämpa de regler som anges i denna punkt om företagen i fråga endast är etablerade inom en enskild medlemsstats territorium och inte i några andra skattejurisdiktioner.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 3 – stycke 1
Medlemsstater ska föreskriva, att de medelstora och stora dotterföretag som avses i artikel 3.3 och 3.4 som styrs av deras nationella lagstiftning och kontrolleras av ett yttersta moderföretag som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner EUR och som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat, ska offentliggöra en rapport om inkomstskatteuppgifter för det yttersta moderföretaget på årlig basis.
Medlemsstater ska föreskriva att de dotterföretag som styrs av deras nationella lagstiftning och kontrolleras av ett yttersta moderföretag som, i sin balansräkning under ett räkenskapsår, har en konsoliderad nettoomsättning 750 miljoner  EUR eller mer, och som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat, ska offentliggöra en rapport om inkomstskatteuppgifter för det yttersta moderföretaget på årlig basis.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 3 – stycke 2
Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på dotterföretagets webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras.
Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras kostnadsfritt i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på dotterföretagets webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 4 – stycke 1
Medlemsstaterna ska kräva att filialer som öppnats på dessa territorier av ett företag som inte styrs av en medlemsstats lagstiftning varje år offentliggör rapporten om inkomstskatteupplysningar för det yttersta moderföretag som avses i led a punkt 5 i denna artikel.
Medlemsstaterna ska kräva att filialer som öppnats på dessa territorier av ett företag som inte styrs av en medlemsstats lagstiftning varje år kostnadsfritt offentliggör och tillgängliggör rapporten om inkomstskatteupplysningar för det yttersta moderföretag som avses i led a punkt 5 i denna artikel.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 4 – stycke 2
Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras på filialens webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras.
Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på filialens webbplats eller på ett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 5 – led a
(a)  Det företag som öppnade filialen är antingen ett anknutet företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat och som har en konsoliderad nettoomsättning över 750 miljoner euro, eller ett företag som inte är ett anknutet företag och som har en nettoomsättning över 750 miljoner euro.
(a)  Det företag som öppnade filialen är antingen ett anknutet företag i en koncern som kontrolleras av ett yttersta moderföretag som inte styrs av lagstiftningen i en medlemsstat och som i sin balansräkning har en konsoliderad nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer, eller ett företag som inte är ett anknutet företag och som har en nettoomsättning 750 miljoner euro eller mer.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 5 – led b
(b)  Det yttersta moderföretag som avses i led a har inte ett medelstort eller stort dotterföretag enligt vad som avses i punkt 3.
(b)  Det yttersta moderföretag som avses i led a har inte ett medelstort eller stort dotterföretag enligt vad som avses i punkt 3 som redan omfattas av rapporteringskraven.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – punkt 7a (ny)
7a.  För medlemsstater som inte har infört euron ska beloppet i nationell valuta motsvarande det belopp som anges i punkterna 1, 3 och 5 beräknas genom tillämpning av den växelkurs som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning dagen för detta kapitels ikraftträdande.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 2 – inledningen
2.  De uppgifter som avses i punkt 1 ska omfatta följande:
2.  De uppgifter som avses i punkt 1 ska presenteras i en gemensam mall, uppdelade per skattejurisdiktion, och omfatta följande:
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 2 – led a
(a)  En kort beskrivning av verksamhetens art.
(a)  Det yttersta moderbolagets namn och, om tillämpligt, en förteckning över dess samtliga dotterbolag, en kort beskrivning av arten av deras verksamhet och deras respektive geografiska område.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 2 – led b
(b)  Antalet anställda.
(b)  Antalet anställda i heltidsekvivalenter.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 2 – led ba (nytt)
(ba)  Andra fasta tillgångar än kontanter eller likvida medel.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 2 – led c
(c)  Nettoomsättningen, inbegripet omsättning med närstående parter.
(c)  Nettoomsättningen, inbegripet en åtskillnad mellan omsättning med närstående parter och omsättning med icke-närstående parter.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 2 – led ga (nytt)
(ga)  Aktiekapital.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 2– led gb (nytt)
(gb)   Uppgifter om mottagna offentliga subventioner och eventuella donationer utbetalda till politiker, politiska organisationer eller politiska stiftelser.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 2 – led gc (nytt)
(gc)  Huruvida företag, dotterföretag eller filialer åtnjuter skatteförmåner från en patentbox eller likvärdiga system.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 1
Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 separat för varje medlemsstat. Om en medlemsstat omfattar flera skattejurisdiktioner ska informationen sammanläggas på medlemsstatsnivå.
Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 separat för varje medlemsstat. Om en medlemsstat omfattar flera skattejurisdiktioner ska informationen presenteras separat för varje skattejurisdiktion.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 2
Rapporten ska också presentera den information som avses i punkt 2 i denna artikel enskilt för varje skattejurisdiktion som, i slutet av det föregående räkenskapsåret, förtecknas i den gemensamma unionsförteckningen över vissa skattejurisdiktioner som upprättats enligt artikel 48g, såvida inte rapporten uttryckligen bekräftar, med förbehåll för det ansvar som avses i artikel 48e, att de anknutna företagen i en koncern som styrs av lagarna i en sådan skattejurisdiktion inte ägnar sig direkt åt transaktioner med ett anknutet företag i samma koncern som styrs av lagarna i en medlemsstat.
Rapporten ska också presentera den information som avses i punkt 2 i denna artikel enskilt för varje skattejurisdiktion utanför unionen.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3
Rapporten ska presentera den information som avses i punkt 2 på aggregerad basis för övriga skattejurisdiktioner.
utgår
Ändring 83
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3a (nytt)
I syfte att skydda kommersiellt känslig information och säkerställa sund kompetens får medlemsstaterna tillåta att en eller flera av de specifika uppgiftsposter som anges i denna artikel utelämnas tillfälligt från rapporten i fråga om verksamhet i en eller flera specifika skattejurisdiktioner om de är av sådan art att ett offentliggörande av dem allvarligt skulle äventyra marknadspositionen för de företag som avses i artikel 48b.1 och artikel 48b.3 och som de berör. Ett utelämnande ska inte förhindra en rättvisande och balanserad förståelse av företagets skattemässiga situation. Utelämnandet ska anges i rapporten tillsammans med en motiverad förklaring för varje skattejurisdiktion om varför detta är fallet och med en hänvisning till den eller de berörda skattejurisdiktionerna.
Ändring 69/rev
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3b (nytt)
Medlemsstaterna ska kräva att ett sådant utelämnande endast får ske om det i förväg har godkänts av en behörig nationell myndighet. Företaget ska varje år ansöka om ett nytt godkännande från den behöriga myndigheten som fattar sitt beslut på grundval av en ny bedömning av situationen. Om den utelämnade informationen inte längre uppfyller det krav som fastställs i stycke 3a ska den omedelbart offentliggöras. Från och med slutet av den period då vissa uppgifter inte ska offentliggöras, ska företaget också retroaktivt offentliggöra, i form av ett aritmetiskt medelvärde, den information som föreskrivs enligt denna artikel för föregående år som omfattas av den period då vissa uppgifter inte ska offentliggöras.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3c (nytt)
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om ett sådant tillfälligt undantag beviljats och överföra, på ett konfidentiellt sätt, den utelämnade informationen tillsammans med en detaljerad förklaring om varför undantaget beviljades. Varje år ska kommissionen på sin webbplats offentliggöra de meddelanden som den mottagit från medlemsstaterna i enlighet med stycke 3a.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3d (nytt)
Kommissionen ska kontrollera att det krav som fastställs i stycke 3a respekteras och övervaka användningen av ett sådant tillfälligt undantag som beviljats av nationella myndigheter.
Ändring 70/rev
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3e (nytt)
Om kommissionen drar slutsatsen, efter att ha utfört sin bedömning av den mottagna informationen i enlighet med stycke 3c, att det krav som fastställs i stycke 3a inte är uppfyllt, ska det berörda företaget omedelbart offentliggöra informationen. Från och med slutet av den period då vissa uppgifter inte ska offentliggöras, ska företaget också retroaktivt offentliggöra, i form av ett aritmetiskt medelvärde, den information som föreskrivs enligt denna artikel för föregående år som omfattas av den period då vissa uppgifter inte ska offentliggöras.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 3 – stycke 3f (nytt)
Kommissionen ska, genom en delegerad akt, anta riktlinjer i syfte att hjälpa medlemsstaterna att definiera fall där ett offentliggörande av information anses allvarligt äventyra marknadspositionen för de företag som de berör.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – punkt 5
5.  Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras och göras tillgängligwebbplatsen på åtminstone ett av unionens officiella språk.
5.  Rapporten om inkomstskatteuppgifter ska offentliggöras kostnadsfritt i en gemensam mall som finns tillgänglig i ett öppet dataformat och offentliggöras på dotterföretagets webbplats ellerett anknutet företags webbplats samma dag som den publiceras på åtminstone ett av unionens officiella språk. Samma dag ska företaget även registrera rapporten i ett offentligt register som förvaltas av kommissionen.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48e – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen i det yttersta moderföretag som avses i artikel 48b.1, inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell rätt, kollektivt ansvarar för att säkerställa att rapporten om inkomstskatteuppgifter utarbetas, offentliggörs och görs tillgänglig i enlighet med artiklarna 48b, 48c, och 48d.
1.  För att stärka ansvarsskyldigheten gentemot tredje parter och säkerställa god styrning ska medlemsstaterna säkerställa att medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen i det yttersta moderföretag som avses i artikel 48b.1, inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell rätt, kollektivt ansvarar för att säkerställa att rapporten om inkomstskatteuppgifter utarbetas, offentliggörs och görs tillgänglig i enlighet med artiklarna 48b, 48c, och 48d.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48g
Artikel 48g
utgår
Gemensam unionsförteckning över vissa skattejurisdiktioner
Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 49 med avseende på utarbetande av en gemensam unionsförteckning över vissa skattejurisdiktioner. Den förteckningen ska grunda sig på en bedömning av de skattejurisdiktioner som inte tillämpar följande kriterier:
(1)  Transparens och utbyte av information, inbegripet informationsutbyte på begäran och automatiskt informationsutbyte om finansiella konton.
(2)  Rättvis skattekonkurrens.
(3)  Standarder som fastställts av G20 och/eller OECD.
(4)  Övriga relevanta standarder, inbegripet internationella standarder som fastställts av arbetsgruppen för finansiella åtgärder.
Kommissionen ska regelbundet se över förteckningen och, där tillämpligt, ändra den för att beakta nya omständigheter.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48i – stycke 1
Kommissionen ska rapportera om efterlevnad och inverkan av de rapporteringsskyldigheter som anges i artiklarna 48a–48f. Rapporten ska innefatta en utvärdering av huruvida rapporten om inkomstskatteuppgifter ger lämpliga och proportionerliga resultat, med beaktande av behovet att säkerställa tillräcklig transparens och behovet av en konkurrenskraftig miljö för företagen.
Kommissionen ska rapportera om efterlevnad och inverkan av de rapporteringsskyldigheter som anges i artiklarna 48a–48f. Rapporten ska innefatta en utvärdering av huruvida rapporten om inkomstskatteuppgifter ger lämpliga och proportionerliga resultat, och en kostnads-nyttobedömning ska göras av en sänkning av tröskeln för konsoliderad nettoomsättning över vilken företag och filialer erfordras att rapportera om inkomstskatteuppgifter. Rapporten ska dessutom utvärdera det eventuella behovet att vidta ytterligare kompletterande åtgärder, med beaktande av behovet att säkerställa tillräcklig transparens och behovet att behålla och säkerställa en konkurrenskraftig miljö för företagen och privata investeringar.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48ia (ny)
(2a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 48ia
Senast fyra år efter antagandet av detta direktiv och med beaktande av situationen på OECD-nivå ska kommissionen se över, bedöma och rapportera om bestämmelserna i detta kapitel, särskilt när det gäller följande:
–  företag och filialer som är skyldiga att rapportera inkomstskatteuppgifter, särskilt huruvida det skulle vara lämpligt att utvidga detta kapitels tillämpningsområde så att det omfattar företag enligt definitionen i artikel 3.4 och stora koncerner enligt definitionen i artikel 3.7 i detta direktiv,
–  innehållet i rapporten om inkomstskatteuppgifter enligt artikel 48c,
–  det tillfälliga undantaget enligt styckena 3a–3f i artikel 48c.3.
Kommissionen ska överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet, om lämpligt tillsammans med ett lagstiftningsförslag.”
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48ib (ny)
(2b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 48ib
Gemensam mall för rapporten
Kommissionen ska, med hjälp av genomförandeakter, fastställa den gemensamma mall som avses i artikel 48b punkterna 1, 3, 4 och 6 samt artikel 48c.5. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 50.2.”
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 49 – punkt 3a
”3 a. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den [date]. ”
”3 a. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning* och ta särskild hänsyn till bestämmelserna i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 51 – punkt 1
(3a)  I artikel 51 ska stycke 1 ersättas med följande:
Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska åtminstone föreskriva administrativa åtgärder och sanktioner vid företags överträdelser av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den ... [vänligen för in datum ett år efter ikraftträdandet] och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.
Senast den … [tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv] ska kommissionen sammanställa en förteckning över åtgärder och sanktioner som fastställts av varje medlemsstat i enlighet med detta direktiv.”

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till de ansvariga utskotten, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0227/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy