Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0308(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0193/2017

Внесени текстове :

A8-0193/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Обяснение на вота
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Приети текстове
PDF 133kWORD 45k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0631),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0392/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 29 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0193/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)Тази позиция заменя измененията, приети на 1 юни 2017 г. (Приети текстове P8_TA(2017)0236).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране
P8_TC1-COD(2016)0308

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1566.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията във връзка с член 3 от Регламента относно временните автономни търговски мерки за Украйна

Комисията отбелязва, че в случай на невъзможност преустановяването на преференциалния режим да се осъществи преди да бъдат изчерпани годишните квоти с нулеви мита за селскостопански продукти, Комисията ще се стреми да предложи да бъдат намалени тези отстъпки или да се преустанови прилагането им през следващите години.

Правна информация - Политика за поверителност