Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0308(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0193/2017

Indgivne tekster :

A8-0193/2017

Forhandlinger :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Stemmeforklaringer
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 46k
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg
Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0631),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0392/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0193/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  noterer sig Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 1. juni 2017 (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0236).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. juli 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen
P8_TC1-COD(2016)0308

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1566.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen vedrørende forordningens artikel 3 om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine

Kommissionen bemærker, at hvis det ikke er muligt at gennemføre suspensionen af præferenceordninger, før de årlige nultoldskontingenter for landbrugsprodukter er udnyttet fuldt ud, tager Kommissionen skridt til at fremsætte forslag om reduktion eller suspension af disse indrømmelser i de kommende år.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik