Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0308(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0193/2017

Esitatud tekstid :

A8-0193/2017

Arutelud :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Hääletused :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 50k
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg
Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (COM(2016)0631 – C8‑0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0631),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0392/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 29. juuni 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8‑0193/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(1);

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis avaldatakse koos lõpliku õigusaktiga Euroopa Liidu Teataja L‑seerias;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Käesolev seisukoht asendab 1. juunil 2017. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0236).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. juulil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone
P8_TC1-COD(2016)0308

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/1566) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus seoses Ukraina suhtes ajutiselt kehtestatud ühepoolseid kaubandusmeetmeid käsitleva määruse artikliga 3

Komisjon märgib, et kui sooduskorda ei peaks saama ajutiselt peatada enne, kui põllumajandustoodete suhtes võetakse täielikult kasutusele iga‑aastased nulltariifiga kvoodid, püüab komisjon teha ettepaneku kõnealuste kontsessioonide vähendamise või peatamise kohta järgmistel aastatel.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika