Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0308(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0193/2017

Ingediende teksten :

A8-0193/2017

Debatten :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Stemmingen :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Stemverklaringen
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 50k
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg
Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0631),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0392/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 29 juni 2017 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0193/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(1);

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd, die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 1 juni 2017 (Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0236).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 juli 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de associatieovereenkomst
P8_TC1-COD(2016)0308

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling:Verordening (EU) 2017/1566.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie met betrekking tot artikel 3 van de verordening inzake de tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne

Voor gevallen waarin het niet mogelijk is de opschorting van preferentiële regelingen van kracht te laten worden voordat de jaarlijkse tariefcontingenten tegen nultarief voor landbouwproducten volledig zijn benut, merkt de Commissie op dat zij ernaar zal streven een beperking of opschorting van deze concessies in de jaren daarna voor te stellen.

Juridische mededeling - Privacybeleid