Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0308(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2017

Ingivna texter :

A8-0193/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Röstförklaringar
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Antagna texter
PDF 122kWORD 45k
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg
Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I
P8_TA(2017)0285A8-0193/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0631),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0392/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 29 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0193/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution, och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 1 juni 2017 (Antagna texter, P8_TA(2017)0236).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet
P8_TC1-COD(2016)0308

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1566.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om artikel 3 i förordningen om tillfälliga autonoma handelsåtgärder för Ukraina

Kommissionen noterar att den, om det är omöjligt att genomföra det tillfälliga upphävandet av förmånsordningar innan de årliga tullkvoterna med nolltullsats för jordbruksprodukter har utnyttjats till fullo, kommer att försöka föreslå en minskning eller ett tillfälligt upphävande av dessa medgivanden under de kommande åren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy