Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2061(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0229/2017

Внесени текстове :

A8-0229/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.12

Приети текстове :

P8_TA(2017)0286

Приети текстове
PDF 470kWORD 51k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2017 г. за вписване на излишъка от 2016 финансова година
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година: вписване на излишъка от финансовата 2016 година (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2017, приет от Комисията на 12 април 2017 г. (COM(2017)0188),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017, приета от Съвета на 8 юни 2017 г. и предадена на Парламента на 9 юни 2017 г. (09437/2017 – C8‑0190/2017),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0229/2017),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 2/2017 цели вписването в бюджета за 2017 г. на излишъка от финансовата 2016 година, възлизащ на 6 405 милиона евро;

Б.  като има предвид, че основните елементи на този излишък са положителният резултат на приходите в размер на 1688 милиона евро, икономията на разходи в размер на 4 889 милиона евро и разликите в обменния курс в размер на –173 милиона евро;

В.  като има предвид, че в приходната част двата основни елемента са лихвите за забавени плащания и глоби (3052 милиона евро) и отрицателният резултат на собствените ресурси (1511 милиона евро);

Г.  като има предвид, че в разходната част неусвоените средства възлизат на 4825 милиона евро за 2016 г., 28 милиона евро за преносите от 2015 г. в рамките на раздел ІІІ (Комисия) и 35 милиона евро за другите институции;

1.  отбелязва представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 2/2017, чието единствено предназначение е вписването в бюджета на излишъка от 2016 г. от 6405 милиона евро, в съответствие с член 18 от Финансовия регламент и позицията на Съвета по него;

2.  отбелязва с голяма загриженост значителния размер на неусвоените средства, а именно 4889 милиона евро през 2016 г., независимо от факта, че коригиращ бюджет № 4/2016 намали равнището на бюджетните кредити за плащания със 7 284,3 милиона евро; посочва, че много ниската степен на изпълнение на бюджетните кредити за плащания в областта на сближаването (функция 1б) се дължи отчасти на неточните прогнози на държавите членки и на забава при определянето на управляващите и сертифициращите органи на национално равнище;

3.  обръща внимание на отрицателното въздействие на обезценката на британската лира спрямо еврото, която е основната причина за недостига на приходи в размер на 1 511 милиона евро в областта на собствените ресурси; отбелязва, че този недостиг можеше да създаде сериозни проблеми за финансирането на бюджета на Съюза; отбелязва, че този недостиг на приходи се дължи на едностранното решение на Обединеното кралство да напусне Съюза, но че корекцията трябва да се поеме от Съюза като цяло; настоява тези разходи да бъдат взети под внимание при преговорите за уреждане на финансовите задължения между Обединеното кралство и ЕС;

4.  отбелязва по-специално относително високото равнище на глобите през 2016 г., които възлязоха на 4 159 милиона евро, 2 861 милиона евро от които са включени в излишъка за 2016 г.;

5.  настоява, че вместо да се коригира вноската на база БНД, следва да бъде възможно всеки евентуален излишък в бюджета на Съюза, получен в резултат на непълно усвояване на бюджетни кредити или на глоби, наложени на дружества за нарушения в областта на конкурентното право на Съюза, да може да се използва отново за покриване на финансовите потребности на Съюза;

6.  отбелязва, че приемането на проект на коригиращ бюджет № 2/2017 ще намали дела на вноските на база БНД на държавите членки в бюджета на Съюза през 2017 г. с 6 405 милиона евро; призовава отново настоятелно държавите членки да използват постъпилите обратно средства, за да спазят обещанията си по отношение на кризата с бежанците и да приведат вноските си в доверителните фондове на Съюза и в новия Европейски фонд за устойчиво развитие в съответствие с вноската на Съюза(6),

7.  призовава институциите на Съюза да обработят бързо текущите и следващите проекти на коригиращи бюджети относно инициативата за младежка заетост и Европейския фонд за устойчиво развитие в съответствие с ангажиментите, поети в рамките на помирителната процедура за бюджета за 2017 г.;

8.  изразява съжаление в контекста на настоящия проект на коригиращ бюджет, че приемането на междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР)беше блокирано в Съвета в продължение на месеци; изразява облекчение, че британското правителство спази думата си и вдигна блокадата относно преразглеждането на МФР бързо след общите избори в Обединеното кралство; изразява надежда, че притокът на финансови ресурси обратно към държавите членки ще улесни предстоящите преговори относно уреждането на финансовите задължения между Обединеното кралство и Съюза;

9.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017;

10.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(6) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР, (COM(2016)0586 окончателен).

Правна информация - Политика за поверителност