Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2061(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0229/2017

Předložené texty :

A8-0229/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2017 - 6.12

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0286

Přijaté texty
PDF 394kWORD 44k
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, schválený s konečnou platností dne 1. prosince 2016(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2017, který Komise přijala dne 12. dubna 2017 (COM(2017)0188),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017, který Rada přijala dne 8. června 2017 a postoupila Evropskému parlamentu dne 9. června 2017 (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0229/2017),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017 je zapsat do rozpočtu na rok 2017 přebytek z rozpočtového roku 2016 ve výši 6 405 milionů EUR;

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 1 688 milionů EUR, nevyčerpané prostředky na straně výdajů ve výši 4 889 milionů EUR a kurzové rozdíly ve výši 173 milionů EUR;

C.  vzhledem k tomu, že na straně příjmů jsou dvěma hlavními složkami úroky z prodlení a pokuty (3 052 miliony EUR) a záporný zůstatek na straně vlastních zdrojů (1 511 milionů EUR);

D.  vzhledem k tomu, že na straně výdajů v oddílu III (Komise) v rámci převedených prostředků dosahují nevyčerpané prostředky výše 4 825 milionů EUR za rok 2016 a 28 milionů EUR za rok 2015, a v případě ostatních orgánů a institucí výše 35 milionů EUR;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2017 předložený Komisí, jehož jediným účelem je zapsání přebytku z roku 2016 ve výši 6 405 milionů EUR do rozpočtu v souladu s článkem 18 finančního nařízení a s postojem Rady k tomuto návrhu;

2.  bere s politováním na vědomí významné množství nevyčerpaných prostředků ve výši 4 889 milionů EUR za rok 2016, přestože opravný rozpočet č. 4/2016 již snížil úroveň prostředků na platby o 7 284,3 milionů EUR; poukazuje na to, že velmi nízké uplatnění prostředků na platby v oblasti soudržnosti (Podokruh 1b) je částečně způsobeno nepřesnými prognózami členských států a zpožděním při jmenování řídících a certifikačních orgánů na vnitrostátní úrovni;

3.  upozorňuje na negativní dopad oslabování britské libry vůči euru, což je hlavní příčinou deficitu příjmů ve výši 1,511 milionů EUR v rámci vlastních zdrojů; konstatuje, že tento nedostatek mohl způsobit vážné problémy, pokud jde o financování rozpočtu Unie; poukazuje na to, že tento výpadek příjmů je způsoben jednostranným britským rozhodnutím vystoupit z Unie, ale že náklady na nápravu této situace ponese celá Unie; trvá na tom, že by tyto náklady měly být zohledněny při projednávání vyrovnání finančních závazků mezi Spojeným královstvím a Unií;

4.  především upozorňuje na relativně vysoké pokuty v celkové výši 4 159 milionů EUR v roce 2016, z nichž je 2 861 milionů EUR započítáno do přebytku za rok 2016;

5.  trvá na tom, že místo úprav příspěvků z HND by měl mít rozpočet Unie možnost opětovně využívat veškerý přebytek z nevyčerpaných prostředků nebo z pokut uložených společnostem za porušení právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, aby tak mohl řešit potřeby financování Unie;

6.  poznamenává, že přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017 sníží podíl příspěvků z HND členských států do rozpočtu Unie v roce 2017 o 6 405 milionů EUR; opětovně naléhavě vyzývá členské státy, aby využily příležitosti tohoto zpětného toku prostředků k tomu, aby dostály svým závazkům ohledně uprchlické krize a vyrovnaly příspěvek Unie do dvou svěřenských fondů a nového Evropského fondu pro udržitelný rozvoj(6);

7.  vyzývá příslušné orgány Unie, aby urychleně zpracovaly současný nevyřízený a připravované návrhy opravných rozpočtů pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a pro Evropský fond pro udržitelný rozvoj, v souladu se závazky přijatými v rámci výsledku dohodovacího řízení o rozpočtu na rok 2017;

8.  vyjadřuje v souvislosti s tímto návrhem opravného rozpočtu politování nad tím, že schválení revize víceletého finančního rámce (VFR) v polovině období bylo několik měsíců blokováno v Radě; vyjadřuje úlevu nad tím, že britská vláda dodržela své slovo a neprodleně po všeobecných volbách ve Spojeném království zrušila svou blokádu revize VFR; doufá, že přečerpání finančních prostředků členským státům ulehčí nadcházející jednání o vypořádání finančních závazků mezi Spojeným královstvím a Unií;

9.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017;

10.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2017 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 28.2.2017, s. 1.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(6) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (COM(2016)0586 final).

Právní upozornění - Ochrana soukromí