Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2061(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0229/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0229/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0286

Usvojeni tekstovi
PDF 323kWORD 50k
Utorak, 4. srpnja 2017. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun 2017.: unošenje viška iz financijske godine 2016.
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. srpnja 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017.: unošenje viška iz financijske godine 2016. (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuje na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20021(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017., konačno donesen 1. prosinca 2016.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2017, koji je Komisija usvojila 12. travnja 2017. (COM(2017)0188),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2017 koje je Vijeće usvojilo 8. lipnja 2017. i proslijedilo Europskom parlamentu 9. lipnja 2017. (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0229/2017),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 2/2017 unos iznosa od 6 405 milijuna EUR kao viška iz financijske godine 2016. u proračun za 2017. godinu;

B.  budući da taj višak najvećim dijelom proizlazi iz pozitivne realizacije prihoda u iznosu od 1 688 milijuna EUR, neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 4 889 milijuna EUR i tečajne razlike u iznosu od - 173 milijuna EUR;

C.  budući da na prihodovnoj strani povećanje proizlazi iz dvije glavne komponente, zateznih kamata i novčanih kazni (3 052 milijuna EUR) te negativne realizacije vlastitih sredstava (1 511 milijuna EUR);

D.  budući da na rashodovnoj strani neiskorištenost iznosi 4 825 milijuna EUR za 2016. i 28 milijuna EUR za 2015. za prijenose u dijelu III. (Komisija), a 35 milijuna EUR za druge institucije;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 2/2017 koji je predala Komisija i koji se odnosi isključivo na unošenje viška iz 2016. u iznosu od 6 405 milijuna EUR godine u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, te stajalište Vijeća o njemu;

2.  prima na znanje s velikom zabrinutošću znatnu neiskorištenost u iznosu od 4 889 milijuna EUR u 2016., unatoč činjenici da je izmjenom proračuna br. 4/2016 razina odobrenih sredstava za plaćanje već smanjena za 7 284,3 milijuna EUR; ističe da su uzrok vrlo niske stope provedbe odobrenih sredstava za plaćanja u području kohezije (naslov 1b) dijelom netočna prognoza država članica i kašnjenje u imenovanju upravljačkih tijela i tijela za ovjeravanje na nacionalnoj razini;

3.  skreće pozornost na negativan učinak deprecijacije funte sterlinga u odnosu na euro što je glavni uzrok nedostatnog prihoda od 1 511 milijuna EUR iz vlastitih sredstava; napominje da bi taj nedostatak mogao stvoriti ozbiljne probleme za financiranje proračuna Unije; primjećuje da je manjak prihoda posljedica jednostrane britanske odluke o napuštanju Unije, no da troškove korekcije moraju snositi sve članice; ustraje u tome da se ti troškovi trebaju uzeti u obzir u pregovorima o podmirenju financijskih obveza između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije;

4.  posebno prima na znanje relativno visoki iznos novčanih kazni u 2016., koji je iznosio 4 159 milijuna EUR, od čega je 2 861 milijuna EUR obračunato u višku za 2016.;

5.  ustraje na tome da bi se umjesto prilagođavanja doprinosa na temelju BND-a, u proračunu Unije trebalo omogućiti korištenje svakog viška koji nastaje zbog neizvršenja odobrenih sredstava ili na temelju kazni određenim poduzećima zbog kršenja prava tržišnog natjecanja Unije, kako bi se odgovorilo na financijske potrebe Unije;

6.  primjećuje da će donošenje nacrta izmjene proračuna br. 2/2017 dovesti do smanjenja udjela doprinosa država članica proračunu Unije na temelju BND-a 2017. godine za 6 405 milijuna EUR; još jednom snažno potiče države članice da iskoriste taj priljev od povrata sredstava za ispunjavanje svojih obećanja u pogledu izbjegličke krize i da usklade doprinos Unije uzajamnim fondovima Unije i novom Europskom fondu za održivi razvoj(6);

7.  poziva institucije Unije da brzo obrade tekuće i nadolazeće nacrte izmjena proračuna za Inicijativu za zapošljavanje mladih i za Europski fond za održivi razvoj kako bi ih Parlament i Vijeće brzo obradili, u skladu s obvezama preuzetima u okviru ishod mirenja o proračunu za 2017. godinu;

8.  žali zbog toga što je u kontekstu tog nacrta izmjene proračuna usvajanje revizije u sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) bilo blokirano u Vijeću tijekom nekoliko mjeseci; osjeća olakšanje zbog toga što je britanska vlada održala riječ i ukinula blokadu revizije VFO-a odmah nakon općih izbora u Ujedinjenoj Kraljevini; nada se da će se priljev financijskih sredstava državama članicama olakšati nadolazeće pregovore o podmirenju financijskih obveza između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije;

9.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2017;

10.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2017 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 28.2.2017., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.
(6) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (COM(2016)0586).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti