Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2061(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0229/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0229/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2017 - 6.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0286

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 45k
2017. július 4., Kedd - Strasbourg
2.sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2017. évi általános költségvetéshez a 2016-os pénzügyi év többletének a költségvetésbe történő beállításáról
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Az Európai Parlament 2017. július 4-i állásfoglalása az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: 2016-os pénzügyi év többletének beállítása a költségvetésbe (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 41. cikkére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(2), amelyet 2016. december 1-jén fogadtak el véglegesen,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2017. április 12-án elfogadott, 2/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2017)0188),

–  tekintettel a Tanács által 2017. június 8-án elfogadott és az Európai Parlamenthez 2017. június 9-én továbbított, az 2/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0229/2017),

A.  mivel a 2/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2016-os pénzügyi évből származó 6 405 millió EUR összegű többletnek a 2017-es költségvetésbe történő beállítására;

B.  mivel e többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 1 688 millió EUR összegű pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 4 889 millió EUR összegű fel nem használt összeg és az árfolyamkülönbségek - 173 millió eurós egyenlege;

C.  mivel a bevételi oldalon a két fő összetevő a késedelmi kamatok és pénzbírságok (3 052 millió EUR) és a saját források negatív eredménye (1 511 millió EUR);

D.  mivel a kiadási oldalon a 2016. évre vonatkozó fel nem használt előirányzatok elérik a 4 825 millió eurót, a 2015. évi áthozatal a III. szakaszban (Bizottság) 28 millió EUR, míg a többi intézményre vonatkozóan 35 millió EUR;

1.  tudomásul veszi a 2/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2016. évi 6 405 millió EUR összegű többletnek a költségvetésbe való beállítására vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2.  jelentős aggodalommal veszi tudomásul, hogy annak ellenére, hogy a 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet már 7 284,3 millió EUR összeggel csökkentette a kifizetési előirányzatok szintjét, a 2016. évre vonatkozó fel nem használt előirányzatok elérik a 4 889 millió eurót; rámutat, hogy a kifizetési előirányzatok nagyon alacsony felhasználása a kohézió területén (1b. alfejezet) részben a tagállamok nem pontos előrejelzéseiből, illetve a tagállami szintű irányító és igazoló hatóságok késedelmes kijelöléséből ered;

3.  felhívja a figyelmet az angol font euróval szembeni leértékelődésének negatív hatására, ami a saját források alatt feltüntetett 1 511 millió EUR bevételkiesés fő oka; megjegyzi, hogy ez a kiesés komoly problémákat okozhatott volna az Unió költségvetésének finanszírozásában; megjegyzi, hogy ez a bevételkiesés az Unióból való kilépésre vonatkozó egyoldalú brit döntés következménye, a kiigazítás terhét azonban az Unió egészének kell viselnie; ragaszkodik ahhoz, hogy e költségeket vegyék figyelembe az Egyesült Királyság és az Unió közötti pénzügyi kötelezettségek rendezéséről szóló tárgyalások során;

4.  különösen kiemeli, hogy 2016-ban viszonylag magas volt a pénzbírságok aránya, összesen mintegy 4 159 millió eurós összeget tett ki, amelyből 2 861 millió EUR a 2016. évi többlethez számolódik;

5.  ragaszkodik ahhoz, hogy a GNI-alapú hozzájárulás korrigálása helyett az uniós költségvetés számára lehetővé kell tenni a fel nem használt előirányzatokból fennmaradó, illetve az uniós versenyjog megsértése miatt a vállalatokra kivetett bírságokból eredő bármely többlet újrahasznosítását az Unió finanszírozási igényei fedezésének érdekében;

6.  megjegyzi, hogy a 2/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadása 6 405 millió euróval csökkenteni fogja a tagállamoktól az uniós költségvetésbe 2017 folyamán érkező GNI-alapú hozzájárulások arányát; ismét arra sürgeti a tagállamokat, hogy e csökkentés nyomán visszakapott összegeket használják arra, hogy eleget tegyenek a menekültügyi válság kapcsán tett ígéreteiknek, és az Unió által folyósított összeghez hasonló arányban járuljanak hozzá az uniós vagyonkezelői alapokhoz és az új Európai Fenntartható Fejlődési Alaphoz(6);

7.  felhívja az uniós intézményeket, hogy a 2017. évi költségvetésről folytatott egyeztetés eredményének részeként vállalt kötelezettségekkel összhangban késlekedés nélkül dolgozzák fel az Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre és az Európai Fenntartható Fejlődési Alapra vonatkozó függőben lévő és soron következő költségvetés-módosítási tervezetet;

8.  a költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatban sajnálja, hogy a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának elfogadása hónapokon keresztül elakadt a Tanácson belül; megkönnyebbülve veszi tudomásul, hogy a brit kormány tartotta a szavát, és az Egyesült Királyságban tartott választások után azonnal feloldotta a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatára vonatkozóan alkalmazott blokádot; reméli, hogy a pénzügyi források tagállamokhoz történő visszaáramlása meg fogja könnyíteni az Egyesült Királyság és az Unió közötti pénzügyi kötelezettségek rendezéséről szóló soron következő tárgyalásokat;

9.  jóváhagyja az 2/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

10.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 2/2017. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 51., 2017.2.28., 1. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
(6) Az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról, valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló, európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2016)0586).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat