Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2061(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0229/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0229/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2017 - 6.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0286

Pieņemtie teksti
PDF 400kWORD 51k
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - Strasbūra
Projekts 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2, ar kuru budžetā iekļauj 2016. finanšu gada pārpalikumu
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. jūlija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu — 2016. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2016. gada 1. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 12. aprīlī (COM(2017)0188),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 8. jūnijā un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2017. gada 9. jūnijā (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0229/2017),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projekta mērķis ir iekļaut 2017. gada budžetā 2016. finanšu gada budžeta pārpalikumu, proti, EUR 6 405 miljonus;

B.  tā kā minēto pārpalikumu galvenokārt veido ieņēmumi, kas par EUR 1 688 miljoniem pārsniedza plānoto, neizlietoti izdevumi EUR 4 889 miljonu apmērā un valūtas maiņas atšķirības EUR - 173 miljonu apmērā;

C.  tā kā attiecībā uz ieņēmumiem divi galvenie elementi ir procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas (EUR 3 052 miljoni), kā arī negatīvi izpildes rezultāti attiecībā uz pašu resursiem (EUR 1 511 miljoni);

D.  tā kā attiecībā uz izdevumiem III iedaļā (Komisija) neizmantotie līdzekļi 2016. gadā tika pārnesti EUR 4 825 miljonu apmērā un 2015. gadā — EUR 28 miljonu apmērā, bet pārējām iestādēm — EUR 35 miljonu apmērā,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu, kas attiecas tikai uz 2016. gada budžeta pārpalikuma EUR 6 405 miljonu apmērā iekļaušanu budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu, un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.  ar ievērojamām bažām norāda uz būtiskajiem neizmantotajiem līdzekļiem EUR 4 889 miljonu apmērā 2016. gadā, neraugoties uz to, ka budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektā maksājumu apropriāciju līmenis jau bija samazināts par EUR 7 284,3 miljoniem; norāda, ka ļoti zemais maksājumu apropriāciju īstenošanas līmenis kohēzijas jomā (1.b izdevumu kategorija) daļēji ir saistīts ar dalībvalstu neprecīzajām prognozēm un kavēšanos saistībā ar vadošo un sertifikācijas iestāžu izraudzīšanos valstu līmenī;

3.  vērš uzmanību uz negatīvo ietekmi, ko izraisījusi Lielbritānijas sterliņu mārciņas vērtības krišanās attiecībā pret euro un kas ir galvenais ieņēmumu samazināšanās iemesls EUR 1511 miljonu apmērā attiecībā uz pašu resursiem; norāda, ka minētais samazinājums varēja radīt smagas problēmas Savienības budžeta finansēšanai; norāda, ka šā ieņēmumu samazināšanās iemesls ir Apvienotās Karalistes vienpusējais lēmums izstāties no Savienības, bet korekcijas ir jāuzņemas visai Savienībai; prasa, lai šīs izmaksas tiktu ņemtas vērā sarunās par jautājuma atrisināšanu saistībā ar finansiālajiem pienākumiem starp Apvienoto Karalisti un Savienību;

4.  jo īpaši norāda uz salīdzinoši augsto soda naudu līmeni 2016. gadā par kopējo summu EUR 4 159 miljonu apmērā, no kuriem EUR 2 861 miljons tiek iekļauts 2016. gada budžeta pārpalikumā;

5.  uzstāj, ka būtu nevis jāpielāgo NKI iemaksa, bet gan jādod iespēja Savienības budžetā atkārtoti izmantot jebkādu pārpalikumu, ko rada neizlietotas apropriācijas vai naudas sodi, kas uzņēmumiem piemēroti par Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, tādējādi apmierinot Savienības vajadzību pēc finansējuma;

6.  konstatē, ka budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projekta pieņemšana samazinās dalībvalstu 2017. gada uz NKI balstīto iemaksu daļu Savienības budžetā par EUR 6 405 miljoniem; atkārtoti mudina dalībvalstis izmantot šo atgūto līdzekļu sniegtās iespējas, lai pildītu savas ar bēgļu krīzi saistītās saistības un pielīdzinātu savas iemaksas Savienības ieguldījumam Savienības trasta fondos un jaunajā Eiropas Fondā ilgtspējīgai attīstībai(6);

7.  aicina Savienības iestādes ātri izskatīt esošos un gaidāmos budžeta grozījumu projektus Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai un Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai, lai Parlaments un Padome tos ātri izskatītu, ievērojot saistības, kas radušās 2017. gada budžeta samierināšanas procedūras rezultātā;

8.  saistībā ar šo budžeta grozījuma projektu pauž nožēlu, ka daudzgadu finanšu shēmas (DFS) vidusposma pārskatīšana Padomē tika bloķēta vairākus mēnešus; pauž gandarījumu par to, ka Lielbritānijas valdība izpildīja solījumu un drīz pēc Apvienotās Karalistes vispārējām vēlēšanām atcēla savu balsojuma bloķējumu attiecībā uz DFS pārskatīšanu; cer, ka finanšu līdzekļu atgriešanās dalībvalstīs atvieglos turpmākās sarunas par jautājuma atrisināšanu saistībā ar finansiālajiem pienākumiem starp Apvienoto Karalisti un Savienību;

9.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu;

10.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2017 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 51, 28.2.2017., 1. lpp.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
(6) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (COM(2016)0586).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika