Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2061(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0229/2017

Predkladané texty :

A8-0229/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.12

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0286

Prijaté texty
PDF 255kWORD 44k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2017, ktorý Komisia prijala 12. apríla 2017 (COM(2017)0188),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017, ktorú Rada prijala 8. júna 2017 a postúpila Európskemu parlamentu 9. júna 2017 (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0229/2017),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2017 prebytok z rozpočtového roku 2016 vo výške 6 405 miliónov EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami uvedeného prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 1 688 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 4 889 miliónov EUR a kurzové rozdiely vo výške - 173 miliónov EUR;

C.  keďže na strane príjmov sú dvoma hlavnými zložkami úroky z omeškania a pokuty (3 052 miliónov EUR) a záporný výsledok plnenia vlastných zdrojov (1 511 miliónov EUR);

D.  keďže na strane výdavkov v sekcii III (Komisia) predstavovali v roku 2016 nevyčerpané prostriedky 4 825 miliónov EUR a prenosy z roku 2015 sumu 28 miliónov EUR a v prípade ostatných inštitúcií to bolo 35 miliónov EUR;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 2/2017 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2016 vo výške 6 405 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s pozíciou Rady k návrhu;

2.  s veľkým znepokojením berie na vedomie značné nevyčerpané prostriedky vo výške 4 889 miliónov EUR za rok 2016 napriek skutočnosti, že opravný rozpočet č. 4/2016 už znížil úroveň platobných rozpočtových prostriedkov o 7 284,3 milióna EUR; upozorňuje, že veľmi nízke čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov v oblasti súdržnosti (okruh 1b) je čiastočne spôsobené nepresnými prognózami zo strany členských štátov a oneskoreniami vo vymenovaní riadiacich a certifikačných orgánov na vnútroštátnej úrovni;

3.  upozorňuje na negatívny vplyv poklesu hodnoty britskej libry oproti euru, ktorý je hlavnou príčinou deficitu príjmov vo výške 1 511 miliónov EUR vo vlastných zdrojoch; konštatuje, že takýto deficit mohol spôsobiť vážne problémy pre financovanie rozpočtu Únie; poznamenáva, že uvedený nedostatok príjmov je spôsobený jednostranným rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, ale nápravu musí znášať Únia ako celok; trvá na tom, že uvedené náklady by sa mali zohľadniť v rokovaniach o vyrovnaní finančných záväzkov medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou;

4.  poukazuje najmä na relatívne vysokú úroveň pokút v roku 2016, ktorá dosiahla 4 159 miliónov EUR, z čoho 2 861 miliónov EUR je započítaných do prebytku za rok 2016;

5.  trvá na tom, že namiesto úprav príspevkov z HND by rozpočet Únie mal mať možnosť opätovne využívať akýkoľvek prebytok vyplývajúci z nedostatočného čerpania rozpočtových prostriedkov alebo z pokút uložených spoločnostiam za porušenie práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže, aby tak mohol riešiť finančné potreby Únie;

6.  poznamenáva, že prijatím návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017 sa zníži podiel príspevkov HND od členských štátov do rozpočtu Únie na rok 2017 o 6 405 miliónov EUR; opätovne naliehavo vyzýva členské štáty, aby využili príležitosť takéhoto spätného toku prostriedkov na to, aby dodržali svoje prísľuby týkajúce sa utečeneckej krízy a vyrovnali svoje príspevky s príspevkom Únie do trustových fondov Únie a nového Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj(6);

7.  vyzýva inštitúcie Únie, aby urýchlene spracovali aktuálne a nadchádzajúce návrhy opravných rozpočtov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj v súlade so záväzkami prijatými v rámci záverov zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2017;

8.  ľutuje v súvislosti s týmto návrhom opravného rozpočtu, že prijatie revízie viacročného finančného rámca (VFR) v polovici trvania bolo v Rade niekoľko mesiacov zablokované; vyjadruje úľavu nad tým, že britská vláda dodržala slovo a blokádu revízie VFR zrušila onedlho po všeobecných voľbách v Spojenom kráľovstve; dúfa, že spätný tok finančných prostriedkov členským štátom uľahčí nadchádzajúce rokovania o vyrovnaní finančných záväzkov medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou;

9.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017;

10.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2017 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(6) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia