Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2061(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0229/2017

Ingivna texter :

A8-0229/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.12

Antagna texter :

P8_TA(2017)0286

Antagna texter
PDF 248kWORD 44k
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2017 års allmänna budget: Införande av överskottet från budgetåret 2016
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2017 för budgetåret 2017: Införande av överskottet från budgetåret 2016 (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, slutgiltigt antagen den 1 december 2016(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2017 som kommissionen antog den 12 april 2017 (COM(2017)0188),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2017 som rådet antog den 8 juni 2017 och översände till Europaparlamentet den 9 juni 2017 (09437/2017 – C8‑0190/2017),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0229/2017), och av följande skäl:

A.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2017 är att till budgeten för 2017 föra över överskottet från budgetåret 2016, vilket uppgår till 6 405 miljoner EUR.

B.  Detta överskott består till största delen av ett positivt inkomstutfall på 1 688 miljoner EUR och ett underutnyttjande av anslag på 4 889 miljoner EUR samt en negativ växelkursskillnad på 173 miljoner EUR.

C.  På inkomstsidan är de två viktigaste faktorerna dröjsmålsränta och böter (3 052 miljoner EUR) och ett negativt utfall när det gäller de egna medlen (1 511 miljoner EUR).

D.  På utgiftssidan uppgår underutnyttjandet till 4 825 miljoner EUR för 2016 och 28 miljoner EUR för överföringar 2015 i avsnitt III (kommissionen), och 35 miljoner EUR för övriga institutioner.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 2/2017 som lagts fram av kommissionen, som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2016, 6 405 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet noterar med stor oro det betydande underutnyttjandet på 4 889 miljoner EUR under 2016, trots att ändringsbudget nr 4/2016 redan hade minskat nivån på betalningsbemyndigandena med 7 284,3 miljoner EUR. Parlamentet påpekar att det mycket låga genomförandet av betalningsbemyndigandena inom sammanhållningspolitiken (rubrik 1b) delvis beror på felaktiga prognoser från medlemsstaterna och förseningar i utnämningen av förvaltningsmyndigheter och attesterande myndigheter på nationell nivå.

3.  Europaparlamentet vill uppmärksamma den negativa effekten av deprecieringen av det brittiska pundet gentemot euron, som är den främsta orsaken till de minskade intäkterna på 1 511 miljoner EUR under egna medel. Parlamentet noterar att denna brist skulle kunna ha lett till allvarliga problem för finansieringen av unionens budget. Parlamentet påpekar att detta intäktsbortfall beror på det ensidiga brittiska beslutet att lämna unionen, men att korrigeringen måste bäras av unionen som helhet. Parlamentet insisterar på att dessa kostnader bör beaktas vid förhandlingarna om regleringen av de finansiella förpliktelserna mellan Förenade kungariket och unionen.

4.  Europaparlamentet noterar i synnerhet den relativt höga nivån på bötesbeloppen under 2016, som uppgick till 4 159 miljoner EUR, av vilka 2 861 miljoner EUR är medräknade i 2016 års överskott.

5.  För att unionen ska kunna komma till rätta med sina finansieringsproblem insisterar Europaparlamentet på att unionsbudgeten borde få möjlighet att återanvända eventuella överskott som uppstår på grund av underutnyttjande av anslag eller från böter från företag som brutit mot unionens konkurrenslagstiftning, i stället för att man justerar BNI-bidragen.

6.  Europaparlamentet konstaterar att antagandet av förslaget till ändringsbudget nr 2/2017 kommer att minska BNI-bidragen från medlemsstaterna till unionens budget 2017 med 6 405 miljoner EUR. Parlamentet uppmanar än en gång med eftertryck medlemsstaterna att utnyttja ett sådant återflöde till att uppfylla sina utfästelser i samband med flyktingkrisen och att matcha unionens bidrag till unionens förvaltningsfonder och till den nya europeiska fonden för hållbar utveckling(6).

7.  Europaparlamentet uppmanar unionsinstitutionerna att snarast behandla de pågående och kommande förslagen till ändringsbudgetar för sysselsättningsinitiativet för unga och för Europeiska fonden för hållbar utveckling, i linje med de åtaganden som har gjorts som en del av resultatet av förlikningen om budgeten för 2017.

8.  Europaparlamentet beklagar mot bakgrund av detta förslag till ändringsbudget att godkännandet av halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen blockerades i flera månader i rådet. Parlamentet är lättat över att den brittiska regeringen håller vad den lovat och snabbt hävde blockaden av översynen av den fleråriga budgetramen efter de allmänna valen i Förenade kungariket. Parlamentet hoppas att återflödena av ekonomiska medel till medlemsstaterna kommer att underlätta de kommande förhandlingarna om reglering av finansiella förpliktelser mellan Förenade kungariket och unionen.

9.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2017.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 2/2017 slutgiltigt antagen och att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51, 28.2.2017, s. 1.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
(6) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 slutlig).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy