Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2272(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0214/2017

Predkladané texty :

A8-0214/2017

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 21
CRE 03/07/2017 - 21

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0287

Prijaté texty
PDF 381kWORD 53k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg
Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti
P8_TA(2017)0287A8-0214/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (2016/2272(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 114,

–  so zreteľom na články 191, 192 a 193 ZFEÚ a na stanovený cieľ, ktorým je rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. júla 2008 o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku (COM(2008)0397),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov(1),

–  so zreteľom na pracovný plán Komisie v oblasti ekodizajnu na roky 2016 – 2019 (COM(2016)0773), konkrétne cieľ stanoviť konkrétnejšie požiadavky, pokiaľ ide o výrobky, a horizontálnejšie požiadavky v oblastiach ako trvácnosť, opraviteľnosť, šíriteľnosť, dizajn umožňujúci demontáž a bezproblémové opätovné použitie a recyklovanie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 s názvom Dobrý život v rámci možností našej planéty(3) (7. environmentálny akčný program),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2013 na tému Smerom k udržateľnejšej spotrebe: životnosť priemyselných výrobkov a informácie pre spotrebiteľov v záujme obnovy dôvery(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2011)0021),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. apríla 2013 s názvom Budovanie jednotného trhu pre ekologické výrobky – Uľahčenie lepšej informovanosti o výsledkoch v oblasti životného prostredia výrobkov a organizácií (COM(2013)0196),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Smerom k obehovému hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu (COM(2014)0398),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614) a balík predpisov o obehovom hospodárstve, v ktorom je stanovená revízia smernice o odpade (smernica 2008/98/ES, tzv. rámcová smernica o odpade), smernice o obaloch a odpadoch z obalov (smernica 94/62/ES), smernice o skládkach odpadov (smernica 1999/31/ES), smernice o vozidlách po dobe životnosti (smernica 2000/53/ES), smernice o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (smernica 2006/66/ES) a smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2016 s názvom Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť. Európske opatrenia zamerané na udržateľnosť (COM(2016)0739),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2015 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku (COM(2015)0635) predložený Komisiou,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov(5),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu(6),

–  so zreteľom na správu Európskej organizácie spotrebiteľov zo 18. augusta 2015 s názvom Tovar dlhodobej spotreby: udržateľnejšie výrobky, lepšie práva spotrebiteľov. Očakávania spotrebiteľov od programu EÚ v oblasti efektívneho využívania zdrojov a obehového hospodárstva,

–  so zreteľom na štúdiu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2016 s názvom Vplyv označenia životnosti na spotrebiteľov,

–  so zreteľom na štúdiu, ktorá sa realizovala v júli 2016 na žiadosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, s názvom Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti,

–  so zreteľom na súhrnný dokument Európskeho spotrebiteľského centra z 18. apríla 2016 s názvom Plánované zastarávanie výrobkov alebo nekontrolované správanie konzumnej spoločnosti,

–  so zreteľom na rakúsku normu ONR 192102 s názvom Značka excelentnosti pre opraviteľné elektrické spotrebiče a elektronické prístroje určené na dlhodobú spotrebu,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0214/2017),

A.  keďže v pracovnom pláne Komisie v oblasti ekodizajnu na roky 2016 – 2019 sa uvádza odkaz na obehové hospodárstvo a potrebu začať riešiť problémy trvácnosti a recyklovateľnosti;

B.  keďže prijatie stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) k životnosti výrobkov je dôkazom záujmu hospodárskych aktérov a aktérov občianskej spoločnosti o túto tému;

C.  keďže treba dosiahnuť vyvážený vzťah medzi predĺžením životnosti výrobkov a inováciami, výskumom a vývojom;

D.  keďže štúdia, ktorú si objednal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, svedčí o tom, že na podporu dlhšej životnosti výrobkov sú potrebné politické opatrenia na širokom základe;

E.  keďže súčasne existujú rôzne hospodárske a obchodné modely vrátane modelu založeného na takom používaní, ktoré umožňuje znižovať nepriaznivé dôsledky pre životné prostredie;

F.  keďže je potrebné podporovať dlhšiu životnosť výrobkov, najmä riešením plánovaného zastarávania výrobkov;

G.  keďže je potrebné podporovať európske odvetvie opráv, ktoré tvoria najmä mikropodniky, malé a stredné podniky;

H.  keďže zvýšenou harmonizáciou opätovného používania výrobkov sa podporí miestne hospodárstvo a vnútorný trh tým, že vzniknú nové miestne pracovné miesta a povzbudí sa trh s použitým tovarom;

I.  keďže z hospodárskeho, ako aj z environmentálneho hľadiska je potrebné chrániť suroviny a obmedziť tvorbu odpadu, pričom na zohľadnenie tejto potreby bol zavedený pojem rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

J.  keďže 77 % spotrebiteľov v EÚ uviedlo, že by uprednostnilo pokus o opravu pokazených výrobkov pred kúpou nových, na čo poukázal Eurobarometer z júna 2014; keďže ešte stále treba zlepšiť informácie poskytované spotrebiteľom o trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov;

K.  keďže spoľahlivé a trvácne výrobky poskytnú spotrebiteľom primeranú hodnotu za vynaložené peniaze a zabraňujú nadmernému využívaniu zdrojov a odpadu; keďže je preto dôležité zabezpečiť predĺženie času použiteľnosti spotrebiteľských výrobkov prostredníctvom dizajnu zameraného na životnosť, možnosti opravy, modernizácie, demontáže a recyklácie výrobkov;

L.  keďže klesajúca dôvera spotrebiteľov v kvalitu výrobkov poškodzuje európske podniky; keďže v súčasnosti je v celej EÚ v platnosti zákonná záruka v minimálnej dĺžke 24 mesiacov a niektoré členské štáty ustanovili v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar prísnejšie ustanovenia na ochranu spotrebiteľov;

M.  keďže by sa malo rešpektovať právo spotrebiteľov vybrať si podľa svojich rôznych potrieb, očakávaní a preferencií;

N.  keďže spotrebitelia dostávajú nedostatočné informácie o životnosti výrobkov, zatiaľ čo v štúdii EHSV z marca 2016 sa konštatuje, že existuje pozitívna súvislosť medzi označovaním životnosti výrobkov a správaním spotrebiteľov;

O.  keďže životnosť výrobku a spôsob jeho zastarávania určujú rôzne prirodzené alebo umelé faktory, napríklad zloženie, funkčnosť, náklady na opravu a modely spotreby;

P.  keďže by sa mala zjednodušiť dostupnosť opráv a náhradných dielov;

Q.  keďže okrem dlhej životnosti môže k ochrane zdrojov významne prispieť aj vysoká kvalita výrobkov počas celého ich životného cyklu;

R.  keďže narastá množstvo národných iniciatív s cieľom riešiť problematiku predčasného zastarávania tovaru a softvéru; keďže je potrebné vypracovať spoločnú stratégiu pre jednotný trh v tejto oblasti;

S.  keďže životnosť digitálnych nosičov má kľúčový význam pre životnosť elektronických prístrojov; keďže softvér sa stáva čoraz rýchlejšie zastaraným, a preto musia byť elektronické prístroje prispôsobivejšie, aby si na trhu udržali svoju konkurencieschopnosť;

T.  keďže výrobky so zabudovanými chybami, ktoré sú určené na to, aby sa po určitom počte použití výrobky pokazili a napokon prestali fungovať, slúžia iba na to, aby vzbudili nedôveru spotrebiteľov a nemali by byť povolené na trhu;

U.  keďže podľa údajov prieskumu Eurobarometer sa 90 % európskych občanov domnieva, že výrobky by mali byť jasnejšie označené s uvedením času ich použiteľnosti;

V.  keďže všetky hospodárske subjekty vrátane MSP môžu ťažiť z výrobkov s dlhšou životnosť;

W.  keďže v siedmom environmentálnom akčnom programe sa požadujú konkrétne opatrenia na zlepšenie trvanlivosti, opraviteľnosti a opätovnej využiteľnosti a na predĺženie životnosti výrobkov;

X.  keďže rozšírená zodpovednosť výrobcu má v tomto smere veľký význam;

Y.  keďže dosiahnutie modelu obehového hospodárstva si vyžaduje angažovanosť politikov, občanov a podnikov a spôsobuje zmenu nielen v navrhovaní a predaji výrobkov a služieb, ale tiež v mentalite a očakávaniach spotrebiteľov a v podnikateľských aktivitách prostredníctvom vytvárania nových trhov, ktoré reagujú na zmeny v spotrebiteľských vzorcoch a menia sa smerom k používaniu, opätovnému používaniu a spoločnému využívaniu výrobkov, čím pomáhajú predlžovať životnosť výrobkov a vyrábať konkurencieschopné, trvanlivé a udržateľné výrobky;

Z.  keďže v mnohých svietidlách nie je možné vymeniť žiarovky, čo môže viesť k problémom v prípade, ak žiarovka prestane fungovať, ak sa na trhu objavia novšie a efektívnejšie žiarovky alebo ak sa preferencia zákazníka, napríklad čo sa týka farby vyžarovaného svetla, zmení, pretože je potrebné vymeniť celú lampu;

AA.  keďže LED žiarovky by v ideálnom prípade mali byť vymeniteľné a nie neodstrániteľné;

AB.  keďže počas vývoja obehového hospodárstva je potrebné urobiť ďalšie kroky na podporu opraviteľnosti, upraviteľnosti, modernizácie, trvanlivosti a recyklovateľnosti výrobkov s cieľom predĺžiť životnosť a dobu použiteľnosti výrobkov a ich častí;

AC.  keďže čoraz väčšia rozmanitosť produktov, kratšie inovačné cykly a neustále sa meniace módne trendy zvyšujú frekvenciu kupovania nových výrobkov, čím sa skracuje ich využiteľná životnosť;

AD.  keďže opravy, ponuka použitých výrobkov a výmena výrobkov predstavujú obrovský potenciál, čím vytvárajú sektor, ktorého cieľom je predĺžiť životnosť výrobkov;

AE.  keďže treba vytvoriť rovnováhu medzi cieľom predlžovania životnosti výrobkov a ochranou životného prostredia, kde je stále možné nachádzať stimuly pre inovácie a ďalší rozvoj;

Navrhovať spoľahlivé, trvanlivé a kvalitné výrobky

1.  vyzýva Komisiu, aby v náležitých prípadoch podporovala ustanovenie minimálnych kritérií odolnosti zahŕňajúce okrem iného spoľahlivosť výrobkov, ich opraviteľnosť a schopnosť ďalšieho vývoja počnúc fázou ich navrhovania a ďalej, čo podporia normy vypracované všetkými tromi európskymi normalizačnými organizáciami (ESO) CEN, CENELEC a ETSI;

2.  zdôrazňuje, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi predlžovaním životnosti výrobkov, konverziou odpadu na zdroje (druhotné suroviny), priemyselnou symbiózou, inováciami, dopytom spotrebiteľov, ochranou životného prostredia a politikou rastu vo všetkých fázach životného cyklu výrobkov a domnieva sa, že vývoj výrobkov, ktoré čoraz efektívnejšie využívajú zdroje, nesmie viesť ku krátkej životnosti výrobkov ani predčasnému zneškodňovaniu výrobkov;

3.  poukazuje na to, že aspekty, ako sú trvácnosť výrobkov, predĺžené záruky, dostupnosť náhradných dielov, jednoduchosť opráv a vymeniteľnosť dielov, by mali byť súčasťou obchodnej ponuky výrobcov pri plnení rôznych potrieb, očakávaní a preferencií spotrebiteľov a sú dôležitým aspektom voľnej hospodárskej súťaže;

4.  berie na vedomie úlohu obchodných stratégií, akou je napr. leasing, pri navrhovaní trvanlivých výrobkov, pričom lízingové spoločnosti si zachovávajú vlastníctvo prenajatých jednotiek, majú motiváciu výrobky opätovne umiestňovať na trh a investovať do výroby trvanlivejších výrobkov, čoho výsledkom je nižší objem výroby nových výrobkov a vyhadzovaných výrobkov;

5.  pripomína pozíciu Európskeho parlamentu k revízii balíka predpisov o obehovom hospodárstve, ktorým sa mení smernica o odpade, ktorá posilnila zásadu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a tým vytvorila stimuly pre udržateľnejší návrh výrobkov;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili výrobcov modulových dizajnov s ľahkou demontážou a vymeniteľnosťou dielov;

7.  uvádza, že snaha o dosiahnutie trvanlivosti a opraviteľnosti výrobku by mal sprevádzať cieľ udržateľnosti napríklad prostredníctvom použitia ekologických materiálov;

8.  so znepokojením konštatuje objem elektronického odpadu, ktorý tvoria modemy, routery a televízne dekodéry/set-top boxy, v dôsledku prechodu spotrebiteľov k novému poskytovateľovi telekomunikačných služieb; pripomína spotrebiteľom a poskytovateľom telekomunikačných služieb, že už aj podľa nariadenia (EÚ) 2015/2120 spotrebitelia pri prechode k novému poskytovateľovi telekomunikačných služieb majú právo na používanie koncových zariadení podľa vlastnej voľby;

Presadzovanie opraviteľnosti a životnosti výrobkov

9.  vyzýva Komisiu, aby podporovala opraviteľné výrobky prostredníctvom týchto krokov:

   podporou a uľahčením opatrení na zvýšenie atraktívnosti voľby opravy pre spotrebiteľov,
   používaním výrobných postupov a materiálov, ktoré uľahčujú a zlacňujú opravu výrobku alebo výmenu jeho dielov, spotrebitelia by sa nemali ocitnúť v nekonečnom cykle opráv a údržby chybných výrobkov,
   v prípade opakovaného nesúladu so zmluvou alebo opravy, ktorá trvá dlhšie ako jeden mesiac, povzbudzovaním k predĺženiu záruky o obdobie rovnajúce sa času, ktorý bol potrebný na vykonanie opravy,
   nabádaním, aby časti nevyhnutné na riadne fungovanie výrobku boli vymeniteľné a opraviteľné, zaradením opraviteľnosti výrobku medzi jeho základné vlastnosti, ak je to prínosné, a odrádzaním od pevného zabudovania základných dielov, ako sú batérie a svetelné diódy (LED) do výrobku, pokiaľ to nie je opodstatnené bezpečnostnými dôvodmi,
   naliehaním na výrobcov, aby pri nákupe poskytovali príručky na údržbu a pokyny k oprave, najmä pre výrobky, u ktorých je údržba a oprava veľmi dôležitá na zlepšenie šance na predlženie ich životnosti,
   zabezpečením možnosti použitia náhrad za originálne diely v rovnakej kvalite a s rovnakým výkonom na účely opravy všetkých výrobkov v súlade s rozhodným právom,
   keď to je možné, rozvojom postupu štandardizácie náhradných súčiastok a nástrojov potrebných na opravu, aby sa zlepšil prínos opravárenských služieb,
   povzbudzovaním výrobcov k tomu, aby na požiadanie poskytli licencovaným opravovniam príručky na údržbu a opravu v rôznych jazykoch,
   povzbudzovaním výrobcov k tomu, aby vypracovali technológiu batérií na zabezpečenie toho, aby životnosť batérií a akumulátorov lepšie zodpovedala predpokladanej životnosti výrobku, alebo alternatívne zvýšili dostupnosť výmeny batérie za cenu, ktorá je primeraná cene výrobku;

10.  domnieva sa, že je výhodné zaručiť dostupnosť náhradných dielov, ktoré sú potrebné na riadne a bezpečné fungovanie výrobkov, či už:

   podporou prístupnosti náhradných dielov popri montáži výrobku,
   nabádaním hospodárskych operátorov k tomu, aby poskytovali vhodnú technickú službu k spotrebiteľskému tovaru, ktorý vyrábajú alebo dovážajú, a dodávali súčiastky nevyhnutné na riadne a bezpečné fungovanie tovaru za cenu primeranú povahe a životnosti výrobku,
   jasným uvádzaním toho, či sú náhradné diely dostupné, za akých podmienok a ako dlho, a prípadne zavedením digitálnej platformy;

11.  nabáda členské štáty, aby preskúmali vhodné stimuly na podporu trvácnych, kvalitných a opraviteľných výrobkov, aby podnietili opravy a predaj použitých výrobkov a zaviedli odborné kurzy zamerané na opravy;

12.  zdôrazňuje, že by vždy malo byť možné využiť služby nezávislého opravára, najmä tým, že sa zakážu dômyselné technické alebo softvérové riešenia znemožňujúce opravu mimo autorizovaných firiem alebo orgánov;

13.  podporuje opakované využívanie náhradných dielov pre trh s použitými výrobkami;

14.  uznáva možnosť využitia 3D tlače s cieľom poskytovať súčiastky pre profesionálov a spotrebiteľov; v tejto súvislosti naliehavo žiada, že musí byť zabezpečená bezpečnosť výrobkov, ochrana pred falšovaním a ochrana autorských práv;

15.  pripomína, že dostupnosť štandardizovaných a modulových komponentov, plánovanie demontáže, navrhovanie výrobkov s dlhou životnosťou a efektívne výrobné procesy zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o úspešné zavádzanie obehového hospodárstva;

Prevádzkovanie hospodárskeho modelu orientovaného na používanie a podpora MSP a zamestnanosti v EÚ

16.  zdôrazňuje, že prechod na obchodné modely, ako napr. „výrobky ako služby“, má potenciál zlepšiť udržateľnosť modelov výroby a spotreby za predpokladu, že systémy poskytovania výrobkov ako služieb nebudú mať za následok skrátenie životnosti výrobkov, a zdôrazňuje, že takéto obchodné modely by nemali vytvárať príležitosti na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

17.  zdôrazňuje, že vývoj nových obchodných modelov, ako napríklad internetových služieb, nových foriem marketingu, obchodných domov len na predaj použitého tovaru a rozšírenejšia dostupnosť neformálnych opravárenských zariadení (opravárenské kaviarne, semináre, na ktorých si ľudia môžu sami opraviť výrobky), môže pomôcť predĺžiť životnosť výrobkov a zároveň zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a dôveru vo výrobky s dlhodobou životnosťou;

18.  vyzýva členské štáty, aby:

   zabezpečili konzultáciu so všetkými dotknutými zainteresovanými stranami s cieľom povzbudiť rozvoj všeobecne prínosného modelu predaja použitých výrobkov,
   zintenzívnili snahy o zavedenie opatrení na podporu rozvoja hospodárstva podporujúceho funkčnosť výrobkov a zvýšenie príťažlivosti nájmu, výmeny a vypožičiavania predmetov,
   povzbudzovali miestne a regionálne orgány k aktívnemu presadzovaniu vývoja hospodárskych modelov, ako je kolaboratívne hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré povzbudzujú efektívnejšie využívanie zdrojov, trvácnosť výrobkov a posilňujú opravu, opätovné používanie a recykláciu;

19.  nabáda členské štáty k tomu, aby zabezpečili, že sa vo verejnom obstarávaní bude zohľadňovať ustanovenie smernice 2014/24/EÚ o životných nákladoch, a aby zvýšili mieru opätovného používania zariadení, ktoré zakúpili orgány verejnej správy;

20.  nabáda členské štáty a Komisiu, aby vo svojich verejných politikách podporovali hospodárstvo spoločného využívania zdrojov so zreteľom na výhody, ktoré poskytuje pri využívaní voľných zdrojov a kapacity, napríklad v odvetviach dopravy a ubytovania;

21.  žiada Komisiu, aby pri propagovaní obehového hospodárstva potvrdila význam trvácnosti výrobkov;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dodržiavali hierarchiu odpadového hospodárstva stanovenú v právnych predpisoch EÚ (rámcová smernica o odpadoch (2008/98/ES)) a najmä aby zachovali najvyššiu využiteľnosť a hodnotu elektrických a elektronických zariadení a nepovažovali ich za odpad, napríklad tým, že udelia prístup k zberným miestam odpadu z elektrických a elektronických zariadení pre personál centier opätovného použitia, ktorý môže tento tovar a ich diely využiť;

23.  nazdáva sa, že opatrenia uvedené v tomto uznesení by sa mali vzťahovať na MSP a predovšetkým mikropodniky podľa vymedzenia v odporúčaní Komisie 2003/361/ES, a to spôsobom, ktorý je primeraný a primeraný veľkosti a kapacitám MSP alebo mikropodnikov, s cieľom zachovať ich rozvoj a povzbudiť zamestnanosť a odbornú prípravu nových profesií v EÚ;

24.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako podporiť a uľahčiť vymeniteľnosť žiaroviek LED a zvážila, popri opatreniach v oblasti ekodizajnu, menej prísny prístup, ako je napríklad označovanie, motivačné schémy, verejné obstarávanie alebo predĺženú záruku v prípade, keď sa žiarovky nedajú odstrániť;

25.  naliehavo žiada členské štáty, aby vykonávali účinný dohľad trhu s cieľom zabezpečiť, aby európske, ako aj dovezené výrobky spĺňali požiadavky v oblasti politiky výrobkov a ekodizajnu;

26.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapojili miestne a regionálne orgány a rešpektovali ich právomoci;

Zaručiť lepšiu informovanosť spotrebiteľa

27.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila informácie o trvácnosti výrobkov prostredníctvom:

   zváženia dobrovoľnej európskej značky zahŕňajúcej najmä: trvácnosť, ekodizajn a možnosti modularizácie komponentov ako súčasti vývoja výrobku a opraviteľnosti,
   dobrovoľné experimenty s podnikmi a inými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ s cieľom vypracovať označenie predpokladanej dĺžky používania na základe normalizovaných kritérií, ktoré by mohlo byť používané vo všetkých členských štátoch,
   vytvorenia meradla opotrebovania najdôležitejších spotrebných výrobkov, najmä veľkých elektrospotrebičov,
   štúdie vplyvu zosúladenia označovania životnosti so zákonnou zárukou,
   používania digitálnych aplikácií alebo sociálnych médií,
   normalizácie informácií v príručkách k trvácnosti, schopnosti ďalšieho vývoja a opraviteľnosti s cieľom zabezpečiť, aby boli jasné, prístupné a zrozumiteľné,
   informácií založených na štandardných kritériách v prípade, že sa uvádza predpokladanej životnosti výrobku;

28.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby:

   pomáhali územným samosprávnym celkom, podnikom a združeniam pri organizovaní kampaní na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o predĺžení životnosti výrobkov, a to poskytovaním informácií o poradenstve o údržbe, oprave, opätovnom použití atď.,
   podporovali informovanie spotrebiteľov o rýchlo pokazených a neopraviteľných výrobkoch, v prípade potreby prostredníctvom rozvoja notifikačných platforiem pre spotrebiteľov;

29.  vyzýva Komisiu, aby podporovala pravidelnú a štruktúrovanú výmenu informácií a najlepších postupov v celej Únii, medzi Komisiou a členskými štátmi vrátane regionálnych a miestnych orgánov;

Opatrenia týkajúce sa plánovaného zastarávania

30.  vyzýva Komisiu, aby na základe konzultácií so spotrebiteľskými organizáciami, výrobcami a inými zainteresovanými stranami navrhla na úrovni EÚ vymedzenie pojmu plánovaného zastarávania pre hmotný tovar a softvér; ďalej žiada Komisiu, aby v spolupráci s orgánmi trhového dohľadu preskúmala možnosť zriadenia nezávislého systému, ktorý by testoval a zisťoval zastarávanie zabudované vo výrobkoch; vyzýva v tomto zmysle na lepšiu právnu ochranu oznamovateľov a primerané odrádzajúce opatrenia pre výrobcov;

31.  odkazuje v tejto súvislosti na priekopnícku úlohu niektorých členských štátov, ako napríklad iniciatívu krajín Beneluxu bojovať proti plánovanému zastarávaniu a predlžovať životnosť (elektrických) domácich spotrebičov; zdôrazňuje význam výmeny najlepších postupov v tejto oblasti;

32.  konštatuje, že modernizovateľnosť výrobkov môže spomaliť ich zastarávanie a znížiť vplyvy na životné prostredie a náklady používateľov;

Posilniť právo na zákonnú záruku zhody

33.  považuje za nevyhnutné, aby boli spotrebitelia lepšie informovaní o spôsobe fungovania zákonnej záruky zhody; požaduje, aby sa celý odkaz na túto záruku uvádzal vytlačený na potvrdení o nákupe výrobku;

34.  vyzýva Komisiu, aby prijala iniciatívy a opatrenia na zvýšenie dôvery spotrebiteľov:

   posilnením ochrany spotrebiteľa, najmä v prípade výrobkov, u ktorých je primeraná predpokladaná lehota používania dlhšia, a zohľadnením silných opatrení na ochranu spotrebiteľa, ktoré boli už v niektorých členských štátoch prijaté,
   zohľadnením účinkov právnych predpisov týkajúcich sa ekodizajnu a zmluvného práva na energeticky významné výrobky s cieľom vypracovať ucelený prístup k regulácii výrobkov,
   zaručením formálneho informovania spotrebiteľa v rámci kúpnej zmluvy o jeho práve na zákonnú záruku a podporovaním programov na zvyšovanie informovanosti o tomto práve,
   zjednodušením dokladu o nákupe na strane spotrebiteľa tým, že sa záruka bude viazať na predmet, a nie na kupujúceho, a ďalej povzbudením zavádzania systémov elektronických potvrdeniek a digitálnych dokladov o záruke;

35.  žiada zavedenie nástroja na podávanie sťažností na úrovni EÚ v prípadoch, keď sa neuplatňujú práva na záruku, aby sa uľahčilo kontrolovanie uplatňovania európskych noriem zo strany administratívy;

36.  poukazuje na to, že stimul pre trvalo udržateľný dizajn výrobkov je možné zabezpečiť zvýraznením zásady rozšírenej zodpovednosti výrobcu a stanovením minimálnych požiadaviek, ktoré musia byť splnené;

Zabezpečiť ochranu spotrebiteľov pred zastarávaním softvérov

37.  žiada väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o schopnosť vývoja, bezpečnostné aktualizácie a trvácnosť, ktoré sú potrebné na fungovanie softvéru, ako aj hardvéru; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je potrebné podporiť intenzívnejšiu spoluprácu medzi podnikmi;

38.  povzbudzuje transparentnosť zo strany dodávateľov a výrobcov uvedením minimálneho obdobia, počas ktorého sú k dispozícii bezpečnostné aktualizácie operačných systémov, v kúpnych zmluvách výrobkov; navrhuje, aby sa vymedzil pojem primeraného obdobia používania; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné, aby dodávateľ tovaru v prípade zabudovaných operačných systémov zabezpečil dodanie týchto bezpečnostných aktualizácií; vyzýva výrobcov, aby poskytovali jasné informácie o kompatibilite softvérových aktualizácií a modernizácií so zabudovanými operačnými systémami, ktoré sú dodávané spotrebiteľom;

39.  žiada, aby boli nevyhnutné aktualizácie softvéru zvratné a aby ich sprevádzali informácie o dôsledkoch na funkčnosť prístroja, a žiada, aby bol nový nevyhnutný softvér kompatibilný so softvérom predchádzajúcej generácie;

40.  vyzýva na modularitu dielov, a to aj procesorov, prostredníctvom štandardizácie, čo by umožnilo zabezpečiť riadnu údržbu tovaru;

o
o   o

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.
(4) Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 23.
(5) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
(6) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia