Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2272(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0214/2017

Ingivna texter :

A8-0214/2017

Debatter :

PV 03/07/2017 - 21
CRE 03/07/2017 - 21

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0287

Antagna texter
PDF 281kWORD 52k
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg
Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag
P8_TA(2017)0287A8-0214/2017

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2017 om en längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (2016/2272(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 114,

–  med beaktande av artiklarna 191, 192 och 193 i EUF-fördraget och hänvisningen till målet om att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 juli 2008 om handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik (COM(2008)0397),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter(1),

–  med beaktande av kommissionens arbetsplan för ekodesign 2016–2019 (COM(2016)0773), särskilt målet om att fastställa mer specifika och övergripande krav på produkter vad gäller hållbarhet, reparationsmöjlighet, skalbarhet, nedmonteringsmöjlighet och underlättande av återanvändning och återvinning,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020: Att leva gott inom planetens gränser(3) (även kallat det sjunde miljöhandlingsprogrammet),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 17 oktober 2013 För en hållbarare konsumtion: industriprodukters livslängd och konsumentupplysning för att återställa förtroendet(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin (COM(2011)0021),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 Färdplan för ett resurseffektivt Europa (COM(2011)0571),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 april 2013 Upprättande av den inre marknaden för gröna produkterBättre information om produkters och organisationers miljöprestanda (COM(2013)0196),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot ett kretsloppssamhälle: Program för ett avfallsfritt Europa (COM(2014)0398),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 december 2015 Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614) och paketet för cirkulär ekonomi, som särskilt omfattar översynen av direktiven om avfall (direktiv 2008/98/EG, ramdirektivet om avfall), om förpackningar och förpackningsavfall (direktiv 94/62/EG), om deponering av avfall (direktiv 1999/31/EG), om uttjänta fordon (direktiv 2000/53/EG), om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (direktiv 2006/66/EG) och om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (direktiv 2012/19/EU),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2016 Nästa steg för en hållbar europeisk framtid – EU-åtgärder för hållbarhet (COM(2016)0739),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 9 december 2015 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor (COM(2015)0635),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden(6),

–  med beaktande av rapporten av den 18 augusti 2015 från den europeiska konsumentorganisationen BEUC med titeln Durable goods: More sustainable products, better consumer rights. Consumer expectations from the EU’s resource efficiency and circular economy agenda,

–  med beaktande av studien av den 29 mars 2016 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om hur märkning som anger produkters användningstid påverkar konsumenterna,

–  med beaktande av den studie som genomfördes i juli 2016 på begäran av Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd En längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag,

–  med beaktande av det europeiska konsumentcentrumets sammanfattande dokument av den 18 april 2016 om planerat åldrande och konsumtionssamhällets oönskade effekter,

–  med beaktande av den österrikiska standarden ONR 192102 som är en särskild märkning för el- och elektronikprodukter som är utformade för att hålla länge och kunna repareras,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0214/2017), och av följande skäl:

A.  I kommissionens arbetsplan för ekodesign 2016–2019 finns det hänvisningar till den cirkulära ekonomin och till nödvändigheten av att ta itu med frågorna kring hållbarhet och möjlighet till återvinning.

B.  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har antagit ett yttrande över produkters livslängd, vilket visar det intresse som de ekonomiska aktörerna och det civila samhället tillmäter detta ämne.

C.  Det måste råda en balans mellan å ena sidan en förlängning av produkters livslängd och å andra sidan innovation, forskning och utveckling.

D.  Den studie som beställts av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd visar att brett utformade politiska åtgärder krävs för att främja en förlängd livslängd för produkter.

E.  Ekonomiska modeller och affärsmodeller av olika slag uppträder sida vid sida, bland annat en ekonomisk modell grundad på nyttjande som gör det möjligt att minska de negativa effekterna för miljön.

F.  Förlängd livslängd för produkter måste främjas, särskilt genom åtgärder mot planerat åldrande.

G.  Det är nödvändigt att stödja den europeiska sektorn för reparationer, som huvudsakligen består av mikroföretag samt små och medelstora företag.

H.  En ökad harmonisering av återanvändningen av produkter kommer att stimulera den lokala ekonomin och den inre marknaden genom att skapa nya arbetstillfällen och stimulera efterfrågan på begagnade varor.

I.  Såväl ur ekonomisk som ur miljömässig synvinkel är det nödvändigt att skydda råvarutillgångarna och begränsa avfallsproduktionen, vilket man försökt ta hänsyn till genom att skapa ett begrepp som innebär utökat producentansvar.

J.  Enligt en Eurobarometerundersökning från juni 2014 skulle 77 procent av konsumenterna i Europeiska unionen föredra att försöka reparera trasiga produkter i stället för att köpa nya. Den information som lämnas till konsumenterna om produkternas hållbarhet och möjligheterna att reparera dem behöver fortfarande förbättras.

K.  Tillförlitliga och hållbara produkter ger konsumenterna valuta för pengarna och förebygger resursöveranvändning och avfall. Det är därför viktigt att se till att konsumentprodukternas livstid förlängs genom att produkterna utformas för att vara hållbara och möjliga att reparera, uppgradera, demontera och återvinna.

L.  Konsumenternas minskade förtroende för produkternas kvalitet skadar de europeiska företagen. Den avtalsenliga garantitiden på 24 månader är den nuvarande miniminivån inom EU och vissa medlemsstaterna har därutöver fastställt bestämmelser som erbjuder konsumenter ett ännu bättre skydd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier.

M.  Det är nödvändigt att respektera konsumenternas rätt att välja utifrån sina olika behov, förväntningar och önskemål.

N.  Den information som konsumenterna ges när det gäller produkters livslängd är otillräcklig, men i den studie som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén lät göra i mars 2016 framgår det att det finns ett positivt samband mellan produktmärkning som visar varans livslängd och konsumenternas beteenden.

O.  En produkts livslängd och åldrande är beroende av olika naturliga och artificiella aspekter, t.ex. materialsammansättning, funktionalitet, reparationskostnader och konsumtionsmönster.

P.  Reparationer och reservdelar bör bli mer lättillgängliga.

Q.  Utöver en lång livslängd kan även produkters kvalitet under hela livscykeln i hög grad bidra till resursskyddet.

R.  Allt fler initiativ vidtas på nationell nivå för att komma till rätta med att varor och programvara åldras för tidigt. Det finns ett behov av att här utveckla en gemensam strategi för den inre marknaden.

S.  De digitala mediernas livslängd är avgörande för de elektroniska apparaternas livslängd. Eftersom programvaran allt snabbare föråldras måste de elektroniska apparaterna vara anpassningsbara för att kunna konkurrera på marknaden.

T.  Produkter som har inbyggda defekter, och som utformats för att gå sönder och slutligen upphöra att fungera efter att ha använts ett visst antal gånger, ökar bara konsumenternas misstro och bör inte tillåtas på marknaden.

U.  Enligt uppgifter från Eurobarometern anser 90 procent av EU-medborgarna att man på produkter tydligt bör ange deras livslängd.

V.  Alla ekonomiska sektorer kan dra nytta av produkter med ökad livslängd, även små och medelstora företag.

W.  I det sjunde miljöhandlingsprogrammet föreskrivs specifika åtgärder för att förbättra produkters hållbarhet och se till att de kan repareras, återanvändas och få en ökad livslängd.

X.  Utökat producentansvar har en viktig roll att spela i detta avseende.

Y.  Om en cirkulär ekonomi ska kunna uppnås måste de politiska beslutsfattarna, medborgarna och företagen involveras, och förändringar ske inte bara vad gäller utformningen och försäljningen av produkter och tjänster, utan också vad gäller konsumenters och företags tänkesätt och förväntningar, genom skapande av nya marknader som anpassas till förändrade konsumtionsmönster och utveckling i riktning mot användning, återanvändning och delning av produkter, vilket bidrar till att produkternas användningstid ökar samt till att konkurrenskraftiga, varaktiga och hållbara produkter skapas.

Z.  I många lampor kan belysningskällan inte längre bytas ut, vilket i händelse av att belysningskällan slutar fungera kan leda till problem om nyare och effektivare belysningskällor släpps ut på marknaden eller om kundernas önskemål förändras i fråga om exempelvis det avgivna ljusets färg, eftersom hela lampan måste ersättas i sådana fall.

AA.  Det vore önskvärt om LED-belysningskällor var utbytbara och inte fastmonterades slutgiltigt.

AB.  I takt med att den cirkulära ekonomin utvecklas måste ytterligare åtgärder vidtas för att främja produkters reparerbarhet, anpassningsbarhet, skalbarhet och återvinningsbarhet samt deras hållbarhet, i syfte att öka livslängden och användningstiden för produkter och/eller delar av produkter.

AC.  Den ökande mångfalden av produkter, de allt kortare innovationscyklerna och de ständigt växlande modetrenderna leder till kortare intervall mellan köpen av nya produkter och därmed även till en kortare användningstid för produkterna.

AD.  Det finns stor potential i reparationssektorn, i försäljningen av begagnade varor och i byteshandeln, det vill säga i de sektorer som arbetar med att öka produkters livslängd.

AE.  Det bör råda en balans mellan å ena sidan målet att öka livslängden för produkter och å andra sidan åtgärder för att upprätthålla en miljö som fortsatt erbjuder incitament till innovation och vidareutveckling.

Att utforma produkter som är robusta, hållbara och av god kvalitet

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att där så är möjligt främja fastställandet av minimikriterier för tålighet som bland annat omfattar robusthet och möjligheten att reparera och utveckla, för varje produktkategori från och med utformningsskedet, med stöd av standarder som tas fram av alla tre europeiska standardiseringsorganisationer (CEN, Cenelec och Etsi).

2.  Europaparlamentet betonar att man måste finna en balans mellan en ökad livslängd för produkter, omvandling av avfall till resurser (sekundära råvaror), industriell symbios, innovation, konsumentefterfrågan, miljöskydd och tillväxtpolitik i alla etapper av produkternas livscykel, samt anser att utvecklingen av allt mer resurseffektiva produkter inte får uppmuntra till kort livslängd eller till att produkter kastas bort i förtid.

3.  Europaparlamentet påminner om att frågor som produkthållbarhet, längre garantitid, tillgång till reservdelar, enkel reparation samt utbytbarhet av komponenter bör ingå i tillverkarens kommersiella erbjudande för att motsvara konsumenternas olika behov, förväntningar och önskemål och är en viktig konkurrensfaktor på en fri marknad.

4.  Europaparlamentet noterar den roll som kommersiella strategier, såsom leasing av produkter, spelar vid utformningen av hållbara produkter. Leasingföretag äger fortsatt de enheter som omfattas av leasingen, och har ett intresse av att på nytt släppa ut produkter på marknaden och investera i utformningen av mer hållbara produkter, vilket leder till minskad nyproduktion och färre produkter som bortskaffas.

5.  Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt när det gäller översynen av paketet för cirkulär ekonomi och dess ändring av avfallsdirektivet, vilken stärkte principen om utökat ansvar för tillverkarna och därmed skapade incitament för en mer hållbar utformning av produkterna.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja tillverkare av modulära konstruktioner som är lätta att montera ned och att byta ut delar i.

7.  Europaparlamentet anser att strävan efter produkters hållbarhet och reparerbarhet bör åtföljas av hållbarhetsmålet genom t.ex. utnyttjandet av miljövänliga material.

8.  Europaparlamentet noterar med oro den mängd elektroniskt avfall som genereras av modem, routrar och tv-dekodrar/digitalboxar när konsumenter byter teleoperatör. Parlamentet påminner konsumenter och teleoperatörer om att konsumenterna, enligt förordning (EU) 2015/2120, redan har rätt att använda den terminalutrustning som de själva valt när de byter teleoperatör.

Främjande av reparerbara och långlivade produkter

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja reparerbara produkter genom att

   uppmuntra till och underlätta åtgärder som gör det attraktivt för konsumenten att välja reparation av produkter,
   använda konstruktionsteknik och material som gör en reparation av varan eller utbyte av dess reservdelar lättare och mindre kostsam; konsumenterna får inte bli fångar i en ändlös cirkel av reparationer och underhåll av felaktiga produkter,
   uppmuntra - vid upprepad bristande överensstämmelse eller en reparationsperiod som överstiger en månad - till en förlängning av garantitiden med en period som är lika lång som den tid som krävs för att genomföra reparationen,
   kräva att delar som är nödvändiga för att produkten ska fungera är utbytbara och reparerbara, inkludera produktens reparerbarhet som en av dess grundläggande egenskaper när detta är fördelaktigt samt motverka, såvida säkerhetsskäl inte motiverar motsatsen, inbyggnaden av väsentliga komponenter såsom batterier och LED-lampor i produkter,
   uppmuntra tillverkarna att i samband med köpet tillhandahålla manualer för underhåll och reparation, särskilt när det gäller produkter för vilka underhållet och reparationen är av särskild betydelse, i syfte att öka möjligheterna att förlänga deras livstid,
   garantera möjligheten att använda ersättande delar av samma kvalitet och prestanda som originaldelarna, i syfte att reparera alla produkter i enlighet med tillämplig lagstiftning,
   utveckla, där det praktiskt är genomförbart, åtgärder för standardisering av reservdelar och verktyg som behövs för reparationer, i syfte att förbättra resultaten inom reparationsservicen,
   uppmuntra tillverkare att på begäran förse reparationsverkstäder med manualer för underhåll och reparationer på olika språk,
   uppmuntra tillverkarna att utveckla batteriteknik för att garantera att batteriernas och ackumulatorernas livslängd bättre överensstämmer med den förväntade livslängden för produkten eller alternativt göra byte av batteri mer tillgängligt till ett pris som står i proportion till produktens pris.

10.  Europaparlamentet anser det vara lämpligt att genom följande åtgärder garantera att de reservdelar som behövs för att varorna ska fungera och vara säkra finns tillgängliga:

   Främja tillgången till reservdelar vid sidan av monterade produkter.
   Uppmuntra ekonomiska aktörer att tillhandahålla en lämplig nivå av teknisk service för de konsumtionsvaror som de tillverkar eller importerar och att, till ett pris som står i proportion till produktens karaktär och livslängd, leverera reservdelar som behövs för att varorna ska fungera och vara säkra.
   Tydligt ange huruvida, på vilka villkor och hur länge det finns reservdelar till en vara, där så är lämpligt genom inrättande av en digital plattform.

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utreda lämpliga incitament för att främja hållbara högkvalitativa produkter som går att reparera, stimulera reparation och försäljning av begagnade varor samt inrätta reparationsutbildningar.

12.  Europaparlamentet understryker vikten av att säkra möjligheten att vända sig till en oberoende reparatör, t.ex. genom att motverka tekniska eller säkerhetsrelaterade lösningar eller programvarulösningar som omöjliggör reparationer utanför en viss auktoriserad krets.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar återanvändning av reservdelar på andrahandsmarknaden.

14.  Europaparlamentet erkänner möjligheten att använda 3D-utskrifter för att förse yrkesfolk och konsumenter med delar. Parlamentet understryker att man i detta sammanhang måste värna om produktsäkerhet, skydd mot förfalskning och skydd av upphovsrätten.

15.  Europaparlamentet påminner om att det för ett framgångsrikt genomförande av den cirkulära ekonomin är viktigt att det finns tillgång till standardiserade delar och moduler och att produkter utformas så att de är enkla att demontera och är höggradigt hållbara samt produceras med effektiva processer.

Driften av en ekonomisk modell som inriktas på nyttjande samt stödjandet av små och medelstora företag och sysselsättningen i EU

16.  Europaparlamentet understryker att en övergång till affärsmodeller såsom ”produkter som tjänster” har potential att förbättra hållbarheten i produktions- och konsumtionsmönstren, förutsatt att system för produkttjänster inte resulterar i en kortare livslängd för produkterna. Parlamentet betonar att sådana affärsmodeller inte får medföra möjligheter till skatteflykt.

17.  Europaparlamentet betonar att utvecklingen av nya affärsmodeller – t.ex. internetbaserade tjänster, nya former för saluföring, varuhus som endast säljer begagnade produkter och den mer utbredda förekomsten av informella reparationsmöjligheter (kaféverkstäder, verkstäder där människor själva kan utföra sina egna reparationer) – kan bidra till att öka livslängden för produkter och samtidigt öka konsumenternas medvetenhet om och förtroende för produkter med lång livslängd.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna

   att organisera samråd med alla berörda aktörer för att främja utvecklingen av en nyttjandeförsäljningsmodell som gagnar alla,
   att fördjupa sina ansträngningar genom åtgärder som främjar utvecklingen av funktionsekonomin och göra det attraktivt att hyra, byta till sig och låna olika varor,
   att stödja lokala och regionala myndigheter som aktivt främjar utvecklingen av sådana ekonomiska modeller som delningsekonomi och cirkulär ekonomi, vilka främjar en effektivare användning av resurser och varors hållbarhet och stärker sektorerna för reparation, återanvändning och återvinning.

19.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att se till att bestämmelsen om livscykelkostnader i direktiv 2014/24/EU beaktas i offentliga upphandlingar och att öka återanvändningen av utrustning som offentliga myndigheter köpt in.

20.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och kommissionen att stödja delningsekonomin i sin offentliga politik med tanke på de fördelar den ger i form av användning av outnyttjade resurser och reservkapacitet, till exempel inom transport- och logisektorerna.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekräfta vikten av produkthållbarhet i samband med främjandet av den cirkulära ekonomin.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut tillämpa den avfallshierarki som fastställs i EU:s lagstiftning (ramdirektivet om avfall (2008/98/EG)), och i synnerhet betrakta elektriska och elektroniska apparater som värdefulla resurser och inte som avfall, t.ex. genom att ge personalen från återanvändningscentrum tillträde till insamlingspunkter för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), eftersom dessa personer kan se till att sådana varor och deras beståndsdelar kommer till användning.

23.  Europaparlamentet anser att de åtgärder som ingår i denna resolution särskilt bör tillämpas på små och medelstora företag och mikroföretag, i enlighet med definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, på ett sätt som är lämpligt och som står i proportion till små och medelstora företags och mikroföretags storlek och kapacitet, i syfte att skydda deras utveckling, och främja sysselsättning och utbildning inom nya yrkesområden i EU.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur man kan främja och bidra till utbytbarhet för LED-belysningskällor och därvid även undersöka i vilken mån – utöver ekodesignåtgärder – mindre stränga medel kan komma i fråga, t.ex. i form av märkning, incitamentsystem, offentliga upphandlingar eller en förlängd garantiperiod, om belysningskällorna fastmonterats slutgiltigt.

25.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att genomföra en effektiv marknadskontroll för att säkerställa att både europeiska och importerade produkter överensstämmer med kraven i fråga om produktpolitik och ekodesign.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att involvera lokala och regionala myndigheter och respektera deras behörighetsområden.

Att garantera bättre konsumentinformation

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra informationen om produkternas hållbarhet genom följande åtgärder:

   Främjande av en frivillig EU-märkning som särskilt omfattar följande: produktens hållbarhet, ekodesign-egenskaper och skalbarhet i linje med teknisk utveckling och reparerbarhet.
   Frivilliga experiment med företag och andra aktörer på EU-nivå i syfte att på grundval av standardiserade kriterier utveckla ett system för märkning av en produkts förväntade användningstid, vilket skulle kunna användas av alla medlemsstater.
   Skapande av ett användningsräkneverk för de mest relevanta konsumtionsprodukterna, i synnerhet vitvaror och hushållsmaskiner.
   En studie av vilka effekterna skulle bli om märkningen av varans livslängd anpassades efter garantins varaktighet.
   Användning av digitala applikationer eller sociala medier.
   Standardisering av informationen i manualer om produkthållbarhet, skalbarhet och reparerbarhet för att garantera att informationen är tydlig, tillgänglig och lättförståelig.
   Uppgifter som bygger på standardkriterier, i de fall där produkters förväntade livslängd anges.

28.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna och kommissionen att

   hjälpa lokala och regionala myndigheter samt företag och föreningar att genomföra kampanjer för att höja konsumenternas medvetenhet om hur produkternas livslängd kan förlängas, framför allt genom att ge råd om underhåll, reparationer, återanvändning osv.,
   främja konsumenternas medvetenhet om produkter som går sönder för fort och inte går att reparera, där så är lämpligt genom utveckling av konsumentplattformar för anmälning av produkter.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra regelbundet och strukturerat utbyte av information och bästa metoder mellan kommissionen och medlemsstaterna och även med regionala och kommunala myndigheter runt om i unionen.

Åtgärder avseende planerat åldrande

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samråd med konsumentorganisationer, producenter och andra aktörer föreslå en definition på EU-nivå av planerat åldrande för fysiska varor och programvara. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att i samarbete med marknadskontrollmyndigheter undersöka möjligheten att inrätta ett oberoende system som skulle testa och spåra planerat åldrande i produkter. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ett bättre juridiskt skydd för visselblåsare samt lämpliga avskräckande åtgärder mot producenter.

31.  Europaparlamentet hänvisar till det pionjärarbete som vissa medlemsstater står för i detta avseende, t.ex. Beneluxländernas initiativ för att bekämpa planerat åldrande och öka livslängden för (elektriska) hushållsapparater. Parlamentet betonar vikten av utbyte av bästa metoder i detta sammanhang.

32.  Europaparlamentet konstaterar att produkters skalbarhet kan fördröja produkternas åldrande och minska inte bara miljöpåverkan utan även kostnaderna för användarna.

Att stärka rätten till avtalsenlig garanti

33.  Europaparlamentet anser det vara av yttersta vikt att konsumenterna blir bättre informerade om hur den avtalsenliga garantin fungerar, och begär att en uttömmande hänvisning till garantin ska anges skriftligen på fakturan för produktköpet.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram initiativ och vidta åtgärder för att förbättra konsumenternas förtroende genom

   att stärka konsumentskyddet, särskilt för produkter för vilka den rimligtvis förväntade användningstiden är längre, och beakta de kraftfulla konsumentskyddsåtgärder som redan vidtagits i vissa medlemsstater,
   att beakta effekterna av både lagstiftning om ekodesign och avtalsrätt avseende energirelaterade produkter i syfte att utveckla ett helhetsperspektiv på produktreglering,
   att garantera att konsumenten i köpeavtalet uttryckligen informeras om sin avtalsenliga garantirätt och främja informationsprogram om denna rättighet,
   att göra det enklare för konsumenten att bevisa köpet genom att garantin kopplas till varan och inte köparen samt vidare genom att generellt främja införandet av elektroniska kvitton och digitala garantisystem.

35.  Europaparlamentet begär att man inrättar en klagomålsmekanism på EU-nivå för fall av utebliven garantirätt, i syfte att underlätta relevanta myndigheters kontroll av tillämpningen av EU-standarder.

36.  Europaparlamentet påpekar att man genom att stärka principen om ett utökat producentansvar och fastställa minimikrav kan skapa incitament för en hållbarare utformning av produkter.

Att skydda konsumenterna mot programvarors åldrande

37.  Europaparlamentet efterlyser större öppenhet när det gäller de uppgraderingsmöjligheter, de säkerhetsuppdateringar och den hållbarhet som behövs för att både programvaran och maskinvaran ska fungera. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka behovet av att underlätta ökat samarbete mellan företag.

38.  Europaparlamentet uppmuntrar leverantörer och tillverkare att i produktavtal tydligt ange den minimiperiod under vilken säkerhetsuppdateringar av operativsystem kommer att finnas tillgängliga. Parlamentet föreslår att det ska fastställas en rimlig användningstidsgräns. Parlamentet betonar därutöver att i fall av inbyggda operativsystem måste leverantören av varan säkerställa leveransen av dessa uppdateringar. Parlamentet uppmanar tillverkare att tillhandahålla konsumenter tydlig information om programvaruuppdateringars och programvaruuppgraderingars kompatibilitet med inbyggda operativsystem.

39.  Europaparlamentet vill att nödvändiga uppdateringar av programvaran ska vara reversibla och åtföljas av information om konsekvenserna för apparatens sätt att fungera, och att ny nödvändig programvara ska vara kompatibel med föregående generations programvara.

40.  Europaparlamentet vill se en standardisering som möjliggör olika delars utbytbarhet, inbegripet processorn, så att produkterna kan hållas uppdaterade.

o
o   o

41.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.
(2) EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.
(3) EUT L 354, 28.12.2013, s. 171.
(4) EUT C 67, 6.3.2014, s. 23.
(5) EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
(6) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy