Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2238(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0191/2017

Внесени текстове :

A8-0191/2017

Разисквания :

PV 03/07/2017 - 24
CRE 03/07/2017 - 24

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.15
CRE 04/07/2017 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0289

Приети текстове
PDF 585kWORD 63k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Частни охранителни дружества
P8_TA(2017)0289A8-0191/2017

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно частните охранителни дружества (2016/2238(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Документа от Монтрьо относно съответните международни правни задължения и добри практики на държавите по отношение на дейността на частни военни и охранителни дружества по време на въоръжени конфликти,

—  като взе предвид резолюции 15/26, 22/33, 28/7 и 30/6 на Съвета на ООН по правата на човека,

—  като взе предвид работната група на ООН относно използването на наемни войници като средство за нарушаване на правата на човека и възпрепятстване на правото на самоопределение на народите, създадена през юли 2005 г.,

—  като взе предвид докладите на междуправителствената работна група с безсрочен мандат, създадена да разгледа възможността за изготвяне на международна регулаторна рамка за регулирането, наблюдението и надзора на дейността на частните военни и охранителни дружества;

—  като взе предвид Насоките на ООН за използването на услуги за въоръжена охрана, предоставяни от частни охранителни дружества, чийто обхват наскоро беше разширен и до услугите за невъоръжена охрана,

—  като взе предвид Кодекса на ООН на поведение за служителите на правоприлагащите органи,

—  като взе предвид проекта на евентуална конвенция за частните военни и охранителни дружества (ЧВОД), с цел обсъждане на въпроса и действия от страна на Съвета на ООН по правата на човека,

—  като взе предвид Международния кодекс на поведение за асоциацията на частните доставчици на услуги в областта на сигурността (ICoCA), приет от Асоциацията за Международния кодекс на поведение, който представлява механизъм за саморегулиране на сектора, чиито стандарти са доброволни,

—  като взе предвид Кодекса на поведение на Международната асоциация за операции по установяването на стабилност, който представлява вътрешносекторен механизъм за саморегулиране,

—  като взе предвид Кодекса на поведение и етика в сектора на частните охранителни услуги, приет от Конфедерацията на европейските профсъюзи в областта на охранителните услуги и Федерацията на европейските профсъюзи в областта на обществените услуги (UNI Europa),

—  като взе предвид стандарт ISO 18788 система за управление на операции в областта на сигурността, който определя параметри за управление на частните охранителни дружества,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 13 юни 2002 г. относно сътрудничеството между компетентните национални органи на държавите членки, отговорни за частния сектор в областта на сигурността,

—  като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО(1),

—  като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО(2),

—  като взе предвид концепцията на ЕС за логистична подкрепа за ръководените от ЕС военни операции и концепцията на ЕС за подкрепа на ръководените от ЕС военни операции от страна на изпълнителите,

—  като взе предвид препоръките Priv-War за действие по регулиране в областта на частните военни и охранителни дружества и техните услуги,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2013 г. относно корупцията в публичния и частния сектор: въздействието върху правата на човека в трети(3) страни, както и своята резолюция от 6 февруари 2013 г. относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване(4),

—  като взе предвид множеството различни рискове, предизвикателства и заплахи в рамките на Европейския съюз и извън него,

—  като взе предвид Временното ръководство на Международната морска организация (ММО) от май 2012 г. относно въоръжени служители по сигурността на борда на плавателни средства,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0191/2017),

A.  като има предвид, че сигурността и отбраната са публични блага, управлявани от публичните органи в съответствие с критериите за ефикасност, ефективност, отчетност и върховенство на закона, които не зависят единствено от осигуряването на достатъчни финансови ресурси, но и от познанията; като има предвид, че в някои области публичните органи може да не разполагат с необходимия капацитет и възможности;

Б.   като има предвид, че сигурността и отбраната следва да бъдат предоставяни преди всичко от публичните органи;

В.  като има предвид, че съгласно анкетите на Евробарометър гражданите на Съюза искат ЕС да бъде по-активен в областта на сигурността и отбраната;

Г.  като има предвид, че през 2013 г. над 1,5 милиона частни охранители бяха на работа в около 40 000 частни охранителни дружества (ЧОД) в Европа; като има предвид, че тези числа продължават да нарастват; като има предвид, че през посочената година оборотът на тези дружества достигна приблизително 35 милиарда евро; като има предвид, че през 2016 г. частният охранителен сектор беше оценен на близо 200 милиарда щатски долара в световен мащаб с около 100 000 частни охранителни дружества и 3,5 милиона служители;

Д.  като има предвид, че през последните няколко десетилетия ЧОД — понятие, което за целите на настоящата резолюция включва и частните военни дружества — все по-често биват наемани от националните правителства, както и от военни и граждански агенции, както за вътрешно предоставяне на услуги така и за подкрепа за операции в чужбина;

Е.  като има предвид, че спектърът на предоставяните от ЧОД услуги е много широк, вариращ от логистични услуги до подкрепа в реални бойни операции, предоставяне на военни технологии и участие във възстановяването след конфликти; като има предвид, че частните охранителни дружества предоставят също така жизненоважни услуги в самите държави членки, като управление на затвори и патрулна охрана на инфраструктурни обекти; като има предвид, че ЧОД са били използвани в граждански и военни мисии в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) за охрана на делегации на ЕС, изграждане на полеви лагери, обучение, въздушен превоз и подкрепа на дейности в областта на хуманитарната помощ;

Ж.  като има предвид, че в контекста на ЕС практиката на отделните държави членки във връзка с използването на ЧОД, процедурите за възлагането на поръчки на тези дружества и качеството на регулаторните системи варира в широки граници, като много от държавите членки използват ЧОД за оказване на подкрепа на своите контингенти в многостранни операции;

З.  като има предвид, че възлагането на външни изпълнители на дейности по военни поръчки, явяващо се по-рано неразделна част от дейностите на въоръжените сили, се извършва, наред с друго, за да се предоставят услуги по икономически по-ефективен начин, но и за да се компенсира намаляващият капацитет на въоръжените сили в контекста на нарастващ брой многостранни мисии в чужбина и намаляващи бюджети, което е резултат от нежелание във вземащите решения да ангажират подходящи ресурси; като има предвид, че това следва да бъде изключение; като има предвид, че е необходимо справяне с недостатъците; като има предвид, че ЧОД разполага с капацитет за услуги, какъвто изцяло липсва в националните въоръжени сили, като в много случаи услугите се предоставят в много кратък срок и като допълващи действия; като има предвид, че ЧОД са били използвани и по съображения за политическо удобство, за да се заобикалят ограниченията за използването на войски, и особено за да се преодолее евентуалната липса на обществена подкрепа за ангажирането на военните сили на дадена държава; като има предвид, че използването на ЧОД като инструмент на външната политика трябва да подлежи на ефективен парламентарен контрол;

И.  като има предвид, че ЧОД са обвинявани в извършване на редица нарушения на правата на човека и в участие в инциденти, водещи до загуба на човешки живот; като има предвид, че подобни инциденти възникват по различно време и в различни държави и в някои случаи водят до сериозни нарушения на международното хуманитарно право, включително военни престъпления; като има предвид, че някои от тези инциденти са били предмет на наказателно преследване; като има предвид, че тяхното непрозрачно поведение има отражение върху усилията на международната общност в съответните държави и че са били констатирани значителни пропуски по отношение на структурите за отчетност, дължащи се наред с друго на създаването на множество дъщерни предприятия или използването на подизпълнители в различни държави, и особено местни подизпълнители, което в някои случаи води до неспособност да се гарантира основното ниво на сигурност за гражданското население в приемащите държави;

Й.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки следва да се стремят към избягване на подобни ситуации в бъдеще и да се въздържат от възлагане на външни изпълнители на военни операции, които са свързани с използването на сила и оръжие, участие в бойни действия, както и други форми на участие в бойни операции или в бойни зони, извън случаите на законна самоотбрана; като има предвид, че операциите и дейностите, които се възлагат на ЧОД в зони на конфликти, следва да се ограничават до предоставяне на логистична подкрепа и защита на съоръжения, без реално присъствие на ЧОД в зоните на бойни действия; като има предвид, че в никакъв случай използването на ЧОД не може да представлява замяна на персонал от националните въоръжени сили; като има предвид, че основен приоритет при осъществяването на политиката за отбрана следва да бъде достъпът на въоръжените сили на държавите членки до достатъчни ресурси, снаряжение, обучение, познания и средства, за да изпълняват задълженията си пълноценно;

К.  като има предвид, че, за да се възползват от предимствата, предлагани от ЧОД, и за да се гарантира, че те могат да бъдат подведени под отговорност, на международно равнище следва да бъде въведена правна рамка с обвързващи механизми за регулиране и наблюдение, за да се регулира тяхното използване и да се осигури достатъчен контрол на дейността им; като има предвид, че ЧОД са част от една промишленост, която е с подчертан транснационален характер и в която са замесени правителствени и междуправителствени участници, и като такава изисква цялостен подход към регулирането; като има предвид, че сегашното регулаторно положение в този сектор включва редица противоречиви правила, които варират значително в различните държави членки; като има предвид, че разнородните национални законодателства и възприетите от някои ЧОД правила за саморегулиране оказват слаб възпиращ ефект за предотвратяването на злоупотреби, предвид на липсата на наказания, и могат да имат значително въздействие върху начините, по които ЧОД оперират в рамките на многостранни интервенции и в конфликтни региони;

Л.  като има предвид липсата на одобрени определения за ЧОД, ЧВОД и техните услуги; като има предвид, че, както беше предложено с определението, включено в проекта за конвенция, изготвен от работната група на ООН относно използването на наемни войници, ЧОД може да се определи като корпоративно образувание, което предоставя срещу заплащане военни услуги и/или услуги в областта на сигурността, изпълнявани от физически и/или юридически лица; като има предвид, че в този контекст военните услуги могат да бъдат определени като специализирани услуги, свързани с военни действия, включително стратегическо планиране, разузнаване, разследване, наземно, морско и въздушно разузнаване, полети от всякакъв тип, пилотирани или безпилотни, спътниково наблюдение и разузнаване, всякакъв вид трансфер на знания с военно приложение, материална и техническа подкрепа за въоръжените сили и други свързани дейности; като има предвид, че услугите в областта на сигурността могат да бъдат определени като въоръжена охрана или защита на сгради, съоръжения, собственост и хора, всякакъв вид трансфер на знания с приложение в областта на сигурността и дейността на полицията, развитие и прилагане на информационни мерки за сигурност и други свързани дейности;

М.  като има предвид, че Документът от Монтрьо е първият значим документ, в който се определят аспектите на прилагането на международното право към ЧОД; като има предвид, че Международният кодекс на поведение за частните доставчици на услуги в областта на сигурността (ICoC) определя стандарти за отрасъла и все повече се превръща в инструмент за гарантиране на общи основни стандарти за този отрасъл в световен мащаб; като има предвид, че Асоциацията за ICoCA има за цел да насърчава, ръководи и контролира прилагането на ICoC и да стимулира отговорното предоставяне на охранителни услуги, както и спазването на правата на човека и на националното и международното право; като има предвид, че присъединяването към ICoCA става доброволно и срещу заплащане, като високите такси за членство не позволяват на всички ЧОД да станат членове;

Н.  като има предвид, че работата по въвеждането на регулиране за ЧОД е в ход на много международни форуми, включително Форума за Документа от Монтрьо, като ЕС беше избран в групата „Приятели на председателя“, като има предвид междуправителствената работна група с безсрочен мандат, създадена да разгледа възможността за изготвяне на международна регулаторна рамка относно регулирането, наблюдението и надзора на дейностите на частните военни и охранителни дружества, както и Асоциацията за Международния кодекс на поведение;

О.  като има предвид, че ЕС и 23 държави членки се присъединиха към Документа от Монтрьо, и като има предвид, че ЕС е член на Работната група относно Асоциацията за Международния кодекс на поведение; като има предвид, че ЕС допринася в контекста на Съвета на ООН по правата на човека за евентуалното развитие на международна регулаторна рамка; като има предвид, че ЕС изпълнява изключително важна роля за насърчаване на националния и регионалния контрол върху предоставянето и износа на различни военни услуги и услуги в областта на сигурността;

П.  като има предвид, че Европейският съюз не разполага със собствена регулаторна рамка въпреки големия брой европейски ЧОД и/или такива, които участват в мисии и операции по линия на ОПСО или в делегации на ЕС; като има предвид, че съществуващите регулаторни рамки произлизат почти изцяло от американския модел, създаден по време на войната в Ирак в полза на военни дружества, изпълняващи бойни мисии; като има предвид, че този модел не съответства нито на формата, нито на мисиите на европейските ЧОД;

Р.  като има предвид, че е от жизненоважно значение да се отдаде приоритет на създаването на ясни правила за взаимодействие, сътрудничество и помощ между правоприлагащите органи и частните охранителни дружества;

С.  като има предвид, че ЧОД биха могли да играят по-важна роля в борбата с пиратството и за повишаване на морската сигурност, в мисии с използването на кучета, кибернетичната отбрана, изследванията и разработването на инструменти за сигурност, смесени мисии за наблюдение и обучение в сътрудничество със и под наблюдението на публичните органи; като има предвид, че използването на въоръжени ЧОД създаде специфични предизвикателства в морския сектор и предизвика множество инциденти, довели до смъртни случаи и дипломатически конфликти;

Използването на ЧОД в подкрепа на военни сили в чужбина

1.  подчертава, че ЧОД играят допълваща роля в подпомагането на военни и граждански държавни агенции, като запълват недостига на персонал и капацитет, произтичащи от нарастващото търсене на използването на сили в чужбина, и същевременно в някои случаи, ако обстоятелствата го позволяват, предоставят буфери по отношение на капацитета; подчертава, че в изключителни случаи услугите на ЧОД запълват недостиг в капацитета, като държавите членки следва обаче най-напред да предприемат опит за запълването на този недостиг с националните въоръжени сили или полицията; подчертава, че ЧОД се използват като инструмент за изпълнение на външната политика на тези държави;

2.  подчертава необходимостта по време на работата си в приемащите държави, и по-специално в такива, които значително се различават от гледна точка на култура и религия, ЧОД да проявяват внимание към местните обичаи и навици, за да не застрашават ефективността на мисията си и да не отблъскват местното население;

3.  отбелязва, че в сравнение с националните войски, ЧОД, особено тези със седалище в приемащите държави, могат да осигурят ценни познания за местните условия, а с това често и спестяване на разходи, като обаче трябва да се гарантира запазването на качеството; въпреки това подчертава, че използването на услуги, предоставяни от местни ЧОД в нестабилни държави и в податливи на кризисни ситуации региони може да доведе негативни развития, които подкопават целите на външната политика на ЕС, когато използването на тези услуги води до подсилване на определени местни въоръжени участници, които биха могли да станат страна в конфликта; подчертава колко е важно да се въведе ясно правно разграничение между операциите на частните охранителни дружества и на частните участници, пряко използвани за военни действия;

4.  подчертава, че на ЧОД като външни изпълнители не следва да се възлагат дейности, които биха включвали употребата на сила и/или активно участие в бойни действия, освен при неизбежна отбрана, и при никакви обстоятелства ЧОД не следва да могат да участват в или да водят разпити; подчертава, че в областта на сигурността и отбраната на ЕС следва да се даде приоритет на укрепването на националните въоръжени сили, като ЧОД могат да бъдат само допълнение към тях, без да имат каквито и да били правомощия за стратегически решения; подчертава, че участието на ЧОД във военни операции трябва да бъде обосновано, да има ясно определени цели, които да бъдат проверими въз основа на конкретни индикатори, да има бюджет с пълна разбивка, както и да е посочена начална и крайна дата, и трябва да бъде уредено от строг етичен кодекс; отбелязва, че работата на въоръжените сили и националната сигурност в чужбина е основна ценност за поддържането на мира и предотвратяването на конфликти, както и за социалното преустройство и националното помирение след това;

5.  подчертава, че принципът на икономическата целесъобразност при наемането на ЧОД предлага главно краткосрочни ползи, особено ако не са взети под внимание редица социално-икономически фактори, и затова не следва да се превръща в основен критерий при решаването на проблеми, свързани със сигурността; припомня, че механизмите за отчетност и контрол са от решаващо значение, за да се гарантира легитимността и цялостното реализиране на потенциалните ползи от ЧОД;

6.  подчертава значението на парламентарния контрол върху използването на ЧОД за държавни цели от държавите членки;

Използване на ЧОД от ЕС

7.  отбелязва, че ЕС използва услугите на ЧОД в чужбина за охрана на своите делегации и в подкрепа на своите граждански и военни мисии в рамките на ОПСО; отбелязва, че следователно тяхното използване пряко допринася за репутацията на ЕС и начина, по който той се възприема от трети страни, което ги прави важни елементи от присъствието на ЕС по места и оказва въздействие върху доверието в него; отправя искане към Комисията и Съвета да изготвят преглед на това къде, кога и на какво основание ЧОД са били наемани в подкрепа на мисии на ЕС; счита, че не би било нелогично в поканите си за участие в търгове, свързани със сигурността на делегациите, Европейският съюз да отдава предимство на използването на ЧОД, които действително са установени в Европа, изпълняват нормативните изисквания на Европейския съюз и подлежат на данъчно облагане в Европейския съюз;

8.  подчертава обаче, че особено в среда, изложена на риск от конфликт, наемането на ЧОД за определени задачи може да има отрицателни странични последствия за ЕС, и по-специално за неговата легитимност, поради случайното му асоцииране с въоръжени лица в зоната на конфликт, с отрицателни последици в случай на въоръжени инциденти или от евентуално компрометиране на усилията в областта на разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията (РДР) и реформата в сектора за сигурност (РСС) чрез неволно подсилване на местни участници; отбелязва по-специално рисковете, произтичащи от неконтролирано сключване на договори за подизпълнение, например с местни ЧОД;

9.  посочва разнообразните и сериозни правни и политически проблеми, свързани с настоящата практика за сключване на договори за подизпълнение в областта на военните услуги и услугите за сигурност, и особено услугите, предоставяни от местни подизпълнители в трети държави; счита, че държавите членки, ЕСВД и Комисията следва да се споразумеят да следват примера на НАТО, като наемат само ЧОД, установени в държави — членки на ЕС;

10.  следователно препоръчва Комисията да предложи общи насоки относно ЧОД за сключването на договори за наемане, използване и управление на изпълнители в областта на военните и охранителните услуги, в които ясно да се формулират изискванията, на които трябва да отговарят ЧОД, за да могат да сключват договори с ЕС, с цел да бъде заменена настоящата смесица от подходи; настоятелно призовава Комисията и ЕСВД да използват едни и същи насоки за наемане, използване и управление на изпълнители в областта на военните и охранителните услуги във всички външни действия, мисии и операции, за делегациите на ЕС във всички държави и региони, както и за всички услуги по преразгледания Общ списък на оръжията на Европейския съюз; счита, че посочените насоки следва да се базират на най-добрите международни практики по отношение на поведението и управлението на ЧОД, и по-специално Документа от Монтрьо и ICoC, и да вземат предвид необходимостта да се обръща особено внимание при подбора на ЧОД в сложни посткризисни контексти; настоятелно призовава Комисията и ЕСВД да използват единствено доставчици, сертифицирани съгласно ICoC, както вече направи ООН, която въведе ICoC като изискване; подчертава подхода, възприет от органите на САЩ, който включва въвеждане на подробни стандарти и изисквания във всеки отделен договор, и призовава ЕС да последва този пример; подчертава, че договорите с ЧОД следва да включват, наред с друго, клаузи за притежание на лицензи и разрешения, документация, свързана с персонала и собствеността, обучението, законосъобразното придобиване и използване на оръжия и вътрешната организация;

11.  призовава на финансираните от ЕС обекти и в делегациите на ЕС да присъства надзорник на ЕС по въпросите на сигурността от охранително дружество от ЕС, натоварен със задачите да гарантира качеството на предоставяните охранителни услуги, да извършва предварителен контрол и да обучава наетия на място персонал по сигурността, да създава и поддържа добри отношения с местните сили за сигурност, да прави оценки на риска и да бъде първата точка за контакт на делегацията по въпросите, свързани със сигурността;

12.  препоръчва на Комисията да състави отворен списък на изпълнители, които отговарят на стандартите на ЕС по въпроси като чисто криминално досие, финансов и икономически капацитет, притежание на лицензи и разрешения, проучване на персонала; отбелязва, че стандартите по отношение на ЧОД се различават съществено в рамките на ЕС и стича, че държавите членки следва да се стремят на постигнат подобни стандарти; счита, че този списък следва да се актуализира на интервали, които не надхвърлят две години;

13.  подчертава, че когато ЕС разчита на ЧОД в трети държави, с които е сключил споразумение относно статута на силите, посочените споразумения трябва винаги да включват наетите ЧОД и специално да уточняват, че дружествата ще носят отговорност в съответствие със законодателството на ЕС;

14.  подчертава, че концепцията на ЕС за подкрепа на изпълнителите следва да се укрепи и да стане задължителна за държавите членки и институциите на ЕС; счита, че тя следва по-специално да уточни по-строги стандарти за включване в договорите, въз основа например на стандартите на САЩ, както и да изисква да не се наемат местни ЧОД, нито да се сключват договори с тях като подизпълнители в конфликтни региони; подчертава, че международните ЧОД следва да имат възможност да наемат местни служители, но само индивидуално и пряко, за да се гарантира ефективно проучване и да се предотврати създаването на местни сектори по сигурността в конфликтните региони;

Регулирането на ЧОД

15.  препоръчва на Комисията да изготви Зелена книга с цел привличане на всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор на сигурността за широки консултации и обсъждане на процесите за по-ефективно идентифициране на възможностите за пряко сътрудничество и за създаване на основен набор от правила за участие и добри практики; препоръчва създаването на секторно специфични стандарти за качество на ЕС; следователно препоръчва определението за ЧОД да бъде изяснено, преди въвеждането на ефективно регулиране на тяхната дейност, тъй като липсата на такова определение може да създаде „вратички“ в законодателството;

16.  счита, че като първа стъпка ЕС следва да даде точно определение на съответните военни и охранителни услуги; настоятелно призовава Съвета, във връзка с това, незабавно да добави военните и охранителни услуги, предоставяни от ЧОД, в Общия списък на оръжията на Европейския съюз;

17.  настоятелно призовава Комисията да разработи ефективен, европейски регулаторен модел, който да:

   спомогне за хармонизиране на правните различия между държавите членки посредством директива;
   извърши преоценка, и по този начин да дефинира наново съвременните стратегии за публично-частно сътрудничество;
   изготви карта на дружества с единична или многократна крайна употреба;
   постави в контекст точното естество и роля на частните военни и охранителни дружества;
   определи високи стандарти за доставчиците на частни охранителни услуги в рамките на ЕС или извършващи дейност в чужбина, включително подходящи равнища на проверка за сигурност на персонала и справедливо възнаграждение;
   даде възможност за докладване на нарушения и неправомерни действия от страна на ЧОД и да направи възможно търсенето на отговорност от тях за нарушения, включително нарушения на правата на човека, извършени по време на тяхната дейност в чужбина;
   интегрира конкретна морска перспектива, като се взема предвид водещата роля на ММО;

18.  отбелязва, че възникващите световни регулаторни рамки – като например Документа от Монтрьо, ICoC и други регулаторни инициативи в рамките на ООН — представляват явен напредък в сравнение с липсата на съществено регламентиране, преобладаваща до преди само десет години;

19.  приветства също така усилията, полагани от много държави — членки на ЕС, в съответствие с добрата практика, изложена в Документа от Монтрьо, да въведат ефективно национално регулиране на ЧОД;

20.  отбелязва обаче, че оценката на услугите, предоставяни от ЧОД, се възпрепятства от липсата на последователност при докладването относно тяхното използване както от институциите на ЕС, така и правителствата на държавите членки; насърчава държавите членки и институциите на ЕС да предоставят въпросната информация по по-последователен и по-прозрачен начин, за да се даде възможност за правилна оценка на използването на ЧОД от съответните бюджетни органи и независими одитори; препоръчва активния ангажимент на парламентите и на недържавни участници в необходимите процеси на оценка, които са от решаващо значение за регулирането и надзора на този сектор;

21.  препоръчва на Комисията и на Съвета да установят правна рамка, според която да бъде задължително износът на военни и охранителни услуги да бъде под контрола на националното законодателство, и да докладват в годишния доклад на ЕС относно лицензите за износ на военни и охранителни услуги, издадени от държавите членки, с цел повишаване на публичната прозрачност и отчетност;

22.  подчертава, че транснационалният характер на ЧОД и, по-специално, дейността им в региони по света, засегнати от криза, може понякога да доведе до пропуски по отношение на приложимата юрисдикция, по-специално при слабост на местната правна структура, която може да затрудни търсенето на отговорност на дружествата или служителите им за техните действия; отбелязва, че националното регламентиране на ЧОД често няма извънтериториално прилагане; подчертава факта, че ЧОД трябва винаги да се уреждат със закон и да подлежат на ефективен надзор както от приемащата държава, така и от държавата, сключила договор; отбелязва, че често съществува правен вакуум в случаите на спорове или инциденти, в които участват ЧОД и представители на ЕС и които могат да възникнат в изложени на риск зони; следователно препоръчва създаването на уеднаквени и ясни правила за европейските институции, които използват ЧОД за защитата на служителите на ЕС, като се определи ясна отговорност за избягване на пропуски в защитата и за безнаказаност и като се вземе предвид правната уредба на приемащата държава; освен това настоятелно призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да сключват договори само с ЧОД, установени в ЕС, като в същото време им налагат задължение за пряко изпълнение на услугите без използване на местни подизпълнители в често уязвими трети държави;

23.  във връзка с това настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да използват своя статут във Форума за Документа от Монтрьо, за да настояват за редовни прегледи на състоянието на изпълнение на препоръките на Документа от Монтрьо за добра практика от страна на участниците в него; настоятелно призовава държавите членки, които все още не са направили това, да се присъединят към Документа от Монтрьо във възможно най-кратък срок; насърчава държавите членки да участват в обмен на най-добри практики;

24.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да настояват за международен, правно обвързващ инструмент, който да надхвърля рамките на Документа от Монтрьо, чрез регулиране на дейностите на ЧОД, създаване на равнопоставени условия, които гарантират, че приемащите държави да имат правомощията да регулират ЧОД и договарящите се държави са в състояние да упражняват правомощията си за защита на правата на човека и предотвратяване на корупцията; подчертава, че такава рамка трябва да включва възпиращи санкции за нарушения, търсенето на отговорност за нарушителите и ефективен достъп до средства за правна защита за жертвите, в допълнение към система за лицензиране и мониторинг, която да изисква всички ЧОД да подлежат на независими одити, а техният персонал да участва в задължително обучение в областта на правата на човека;

25.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки, ЕСВД и Комисията категорично да подкрепят създаването на международна конвенция, целяща установяването на международен правен режим за регулиране на съответните услуги, предоставяни от ЧОД;

26.  приветства усилията на ММО за предоставянето на насоки за използване на частни въоръжени екипи в областта на сигурността; насърчава Комисията и държавите членки да продължат да работят с ММО за прилагането на насоките в световен мащаб;

27.  подчертава, че един от най-ефективните начини за оказване на влияние върху ЧОД е чрез решенията в областта на обществените поръчки; поради това подчертава, че е важно възлагането на договори за обществени поръчки на ЧОД да бъде обвързано от възприемането на най-добрите практики, като например прозрачност, и с тяхното участие в ICoC, който някои държави членки вече прилагат; отбелязва обаче, че механизмът за съответствие по ICoC трябва да бъде укрепен и да бъде гарантирана неговата пълна независимост, така че той да бъде надежден стимул за спазване на изискванията; отбелязва, че единствените държави членки, които са се присъединили към ICoC, са Швеция и Обединеното кралство и счита, че ЕС следва да се съсредоточи върху това да гарантира подписването му от други държави членки като първа стъпка;

28.  отбелязва, че ЧОД следва да сключват застраховка за отговорност, тъй като по този начин ще се гарантира повече стабилност и надеждност на пазара на охранителни услуги, като той ще се отвори и за по-малки и средни ЧОД;

29.  подчертава, че при възлагането на поръчки на ЧОД трябва да се вземат предвид и да се оценяват опитът на ЧОД и периодът на дейност във враждебна среда, а не броят на поръчките с подобен предмет;

30.  обръща внимание на факта, че освен че предлагат охранителни услуги, ЧОД извършват разузнавателни дейности, които — предвид на потенциалните последици от тяхната дейност — изискват налагането на ефективно регулиране и контрол;

31.  отбелязва значителното влияние, с което ЕС и неговите държавите членки разполагат в сектора на сигурността в световен мащаб, като резултат от факта, че седалището на много от големите участници се намира в ЕС; следователно поставя особен акцент върху предстоящото преразглеждане на Общия списък на оръжията, като възможност за включване на някои услуги, предоставяни от ЧОД, което ще ги направи предмет на регламентите в областта на износа и позволи прилагането на основните стандарти по отношение на техните дейности в чужбина;

o
o   o

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на националните парламенти на държавите членки.

(1) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
(2) ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.
(3) OВ C 181, 19.5.2016 г., стр. 2.
(4) ОВ С 24, 22.1.2016 г., стр. 33.

Правна информация - Политика за поверителност