Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2747(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0437/2017

Внесени текстове :

B8-0437/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0291

Приети текстове
PDF 457kWORD 49k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: процедура за европейска заповед за плащане
P8_TA(2017)0291B8-0437/2017

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 юни 2017 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент (C(2017)03984) на Комисията,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 19 юни 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 22 юни 2017 г. на комисията по правни въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане(1), изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета(2), и по-специално член 30 и член 31, параграф 5 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по правни въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не е представено никакво възражение в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия Правилник за дейността, който срок изтече на 4 юли 2017 г.,

А.  като има предвид, че приложенията към Регламент (ЕО) № 1896/2006 определят формулярите, които трябва да се използват, за да се улесни неговото прилагане;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1896/2006 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421, който ще се прилага от 14 юли 2017 г.; като има предвид, че направените промени в процедурата за европейска заповед за плащане следва да бъдат отразени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006;

В.  като има предвид, че е необходимо да се замени приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006, и като има предвид, че новото приложение I следва да се прилага едновременно с Регламент (ЕС) 2015/2421;

Г.  като има предвид, че измененията на Регламент (ЕО) № 1896/2006 ще започнат да се прилагат на 14 юли 2017 г., и че съответно делегираният регламент следва да влезе в сила на 14 юли 2017 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 399, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност