Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2747(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0437/2017

Esitatud tekstid :

B8-0437/2017

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0291

Vastuvõetud tekstid
PDF 233kWORD 49k
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Euroopa maksekäsumenetlus
P8_TA(2017)0291B8-0437/2017

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. juuni 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) I lisa (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)03984),

–  võttes arvesse komisjoni 19. juuni 2017. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni 22. juuni 2017. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus)(1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2421(2), eriti selle artiklit 30 ja artikli 31 lõiget 5,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 4. juulil 2017, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1896/2006 lisades on esitatud selle kohaldamist hõlbustavad vormid;

B.  arvestades, et määrust (EÜ) nr 1896/2006 muudeti määrusega (EL) 2015/2421, mida kohaldatakse alates 14. juulist 2017; arvestades, et Euroopa maksekäsumenetluse muudatused peaksid kajastuma määruse (EÜ) nr 1896/2006 I lisas;

C.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1896/2006 I lisa tuleb asendada, ning arvestades, et uut I lisa tuleks hakata kohaldama samal ajal kui määrust (EL) 2015/2421;

D.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1896/2006 muudatusi hakatakse kohaldama 14. juulist 2017 ning seetõttu peaks delegeeritud määrus jõustuma 14. juulil 2017;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 399, 30.12.2006, lk 1.
(2) ELT L 341, 24.12.2015, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika