Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2747(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0437/2017

Ingediende teksten :

B8-0437/2017

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0291

Aangenomen teksten
PDF 241kWORD 48k
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: Europese betalingsbevelprocedure
P8_TA(2017)0291B8-0437/2017

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 juni 2017 ter vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)03984),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 19 juni 2017, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien het schrijven van de Commissie juridische zaken van 22 juni 2017 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure(1), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad(2), en met name artikel 30 en artikel 31, lid 5,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie juridische zaken,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, derde en vierde streepje, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 4 juli 2017 verstreek,

A.  overwegende dat de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 de formulieren bevatten die moeten worden gebruikt om de toepassing van de verordening te vergemakkelijken;

B.  overwegende dat Verordening (EG) nr. 1896/2006 is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421, die met ingang van 14 juli 2017 van kracht wordt; overwegende dat de aangebrachte wijzigingen in de Europese betalingsbevelprocedure tot uiting moeten komen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006;

C.  overwegende dat het noodzakelijk is bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 te vervangen en overwegende dat de nieuwe bijlage I op hetzelfde moment van kracht moet worden als Verordening (EU) 2015/2421;

D.  overwegende dat de wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1896/2006 met ingang van 14 juli 2017 van kracht zullen worden en dat de gedelegeerde verordening derhalve op 14 juli 2017 in werking moet treden;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1.
(2) PB L 341 van 24.12.2015, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid