Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2747(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0437/2017

Ingivna texter :

B8-0437/2017

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2017)0291

Antagna texter
PDF 238kWORD 43k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: ett europeiskt betalningsföreläggande
P8_TA(2017)0291B8-0437/2017

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 juni 2017 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2017)03984),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 19 juni 2017, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 22 juni 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande(1), i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421(2), särskilt artiklarna 30 och 31.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 4 juli 2017, och av följande skäl:

A.  Bilagorna till förordning (EG) nr 1896/2006 innehåller de formulär som ska användas för att underlätta tillämpningen av förordningen.

B.  Förordning (EG) nr 1896/2006 har ändrats genom förordning (EU) 2015/2421, som kommer att tillämpas från och med den 14 juli 2017. De ändringar som gjorts av förfarandet för det europeiska betalningsföreläggandet bör återspeglas i bilaga I till förordning (EG) nr 1896/2006.

C.  Det är nödvändigt att ersätta bilaga I till förordning (EG) nr 1896/2006, och den nya bilaga I bör träda i kraft samtidigt som förordning (EU) 2015/2421.

D.  Ändringarna av förordning (EG) nr 1896/2006 kommer att börja tillämpas den 14 juli 2017, och den delegerade förordningen bör därför träda i kraft den 14 juli 2017.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 399, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 341, 24.12.2015, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy