Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2748(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0438/2017

Esitatud tekstid :

B8-0438/2017

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0292

Vastuvõetud tekstid
PDF 234kWORD 49k
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Euroopa väiksemate nõuete menetlus
P8_TA(2017)0292B8-0438/2017

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. juuni 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) I, II, III ja IV lisa (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)03982),

–  võttes arvesse komisjoni 19. juuni 2017. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni 22. juuni 2017. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus)(1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2421(2), eriti selle artiklit 26 ja artikli 27 lõiget 5,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 4. juulil 2017, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 861/2007 lisades on esitatud selle kohaldamist hõlbustavad vormid;

B.  arvestades, et määrust (EÜ) nr 861/2007 muudeti määrusega (EL) 2015/2421, mida kohaldatakse alates 14. juulist 2017; arvestades, et Euroopa väiksemate nõuete menetluse muudatused peaksid kajastuma ka nimetatud lisades esitatud vormides;

C.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 861/2007 lisad I–IV tuleb asendada, ja arvestades, et uued lisad I–IV peaksid jõustuma samal ajal kui määrus (EL) 2015/2421;

D.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 861/2007 muudatusi hakatakse kohaldama 14. juulist 2017, nii et delegeeritud määrus peaks samuti jõustuma 14. juulil 2017;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 199, 31.7.2007, lk 1.
(2) ELT L 341, 24.12.2015, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika