Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2748(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0438/2017

Ingediende teksten :

B8-0438/2017

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0292

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 47k
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: Europese procedure voor geringe vorderingen
P8_TA(2017)0292B8-0438/2017

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde Verordening van de Commissie van 19 juni 2017 tot vervanging van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)03982),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 19 juni 2017, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien de brief van de Commissie juridische zaken van 22 juni 2017 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen(1), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad(2), en met name artikel 26 en artikel 27, lid 5,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie juridische zaken,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, derde en vierde streepje, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 4 juli 2017 verstreek,

A.  overwegende dat in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 861/2007 de formulieren zijn opgenomen die moeten worden gebruikt om de toepassing van de verordening te vergemakkelijken;

B.  overwegende dat Verordening (EG) nr. 861/2007 is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421, die met ingang van 14 juli 2017 van kracht wordt; overwegende dat de in de Europese procedure voor geringe vorderingen aangebrachte wijzigingen moeten worden weerspiegeld in bovengenoemde formulieren in de bijlagen;

C.  overwegende dat het noodzakelijk is de bijlagen I t/m IV bij Verordening (EG) nr. 861/2007 te vervangen en overwegende dat de nieuwe bijlagen I t/m IV op hetzelfde moment van kracht moet worden als Verordening (EU) 2015/2421;

D.  overwegende dat de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 861/2007 met ingang van 14 juli 2017 van kracht zullen worden en dat de gedelegeerde verordening derhalve op 14 juli 2017 in werking moet treden;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1.
(2) PB L 341 van 24.12.2015, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid