Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2748(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0438/2017

Predkladané texty :

B8-0438/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0292

Prijaté texty
PDF 247kWORD 43k
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg
Námietka voči delegovanému aktu: európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
P8_TA(2017)0292B8-0438/2017

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna. 2017, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)03982),

–  so zreteľom na list Komisie z 19. júna 2017, ktorým Komisia žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 22. júna 2017,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu(1), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421(2), a najmä na jeho článok 26 a článok 27 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre právne veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 4. júla 2017,

A.  keďže v prílohách k nariadeniu (ES) č. 861/2007 sa stanovujú tlačivá, ktoré sa majú používať s cieľom uľahčiť jeho uplatňovanie;

B.  keďže nariadenie (ES) č. 861/2007 bolo zmenené nariadením (EÚ) 2015/2421, ktoré sa bude uplatňovať od 14. júla 2017; keďže zmeny vykonané v súvislosti s Európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa mali odraziť v daných tlačivách, ktoré sa uvádzajú v prílohách;

C.  keďže je nevyhnutné nahradiť prílohy I až IV k nariadeniu (ES) č. 861/2007 a keďže nové prílohy I až IV by sa mali uplatňovať súčasne s nariadením (EÚ) 2015/2421;

D.  keďže zmeny nariadenia (ES) č. 861/2007 sa začnú uplatňovať 14. júla 2017 a delegované nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť 14. júla 2017;

1.  vyhlasuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia