Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 532kWORD 48k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Ползване на поверителна информация за справка (тълкуване на член 5, параграф 5 и член 210а от Правилника за дейността)
P8_TA(2017)0293

Решение на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно ползването на поверителна информация за справка (тълкуване на член 5, параграф 5 и член 210а от Правилника за дейността) (2017/2095(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 23 юни 2017 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник за дейността,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 5, параграф 5 от своя Правилник за дейността:"„По отношение на достъпа до поверителна информация се прилагат правилата, установени в междуинституционалните споразумения, сключени от Парламента относно обработката на поверителна информация и вътрешните правила за тяхното прилагане, приети от компетентните органи на Парламента.____________________Междуинституционално споразумение от 20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 1).Рамково споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47).Междуинституционално споразумение от 12 март 2014 г. между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (OВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1). Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2002 г. относно прилагането на междуинституционалното споразумение относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (OВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 4).Решение на Бюрото от 15 април 2013 г. относно правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент (OВ C 96, 1.4.2014 г., стр. 1).“"

2.  Реши да добави следното тълкуване към член 210а от своя Правилник за дейността:"„Настоящият член се прилага, доколкото приложимата правна рамка относно обработката на поверителна информация предвижда възможността да се ползва поверителна информация за справка по време на заседания при закрити врати извън обезопасените съоръжения.“"

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Правна информация - Политика за поверителност