Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 314kWORD 43k
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk
Přístup k důvěrným informacím (výklad čl. 5 odst. 5 a článku 210a jednacího řádu)
P8_TA(2017)0293

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. července 2017 týkající se přístupu k důvěrným informacím (výklad čl. 5 odst. 5 a článku 210a jednacího řádu) (2017/2095(REG))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dopis předsedkyně Výboru pro ústavní záležitosti ze dne 23. června 2017,

–  s ohledem na článek 226 jednacího řádu,

1.  rozhodl, že výklad čl. 5 odst. 5 jednacího řádu zní:"„Přístup k důvěrným informacím podléhá pravidlům stanoveným v interinstitucionálních dohodách týkajích se nakládání s důvěrnými informacemi uzavřených Parlamentem1a a vnitřních pravidel pro jejich provádění přijatých příslušnými orgány Parlamentu1b.____________________1a Interinstitucionální dohoda ze dne 20. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem a Radou o přístupu Evropského parlamentu k citlivým informacím Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky (Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 1). Rámcová dohoda ze dne 20. října 2010 o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47). Interinstitucionální dohoda ze dne 12. března 2014 mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a o jeho nakládání s nimi (Úř. věst. C 95, 1.4.2014, s. 1).1b Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2002 o uplatňování interinstitucionální dohody o přístupu Parlamentu k citlivým skutečnostem Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky (Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 4). Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2013 týkající se pravidel pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu (Úř. věst. C 96, 1.4.2014, s. 1).”"

2.  rozhodl, že výklad čl. 210a jednacího řádu zní:"„Toto pravidlo se uplatní v rozsahu, v jakém uplatňovaný právní rámec týkající se nakládání s důvěrnými informacemi stanoví možnost jejich zpřístupnění na neveřejné schůzi mimo zabezpečené prostory.”"

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí