Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 43k
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών (ερμηνεία του άρθρου 55 παράγραφος 5 και του άρθρου 210α του Κανονισμού)
P8_TA(2017)0293

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών (ερμηνεία του άρθρου 55 παράγραφος 5 και του άρθρου 210α του Κανονισμού) (2017/2095(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 23 Ιουνίου 2017 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του Κανονισμού:"«Η πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες υπόκειται στους κανόνες που ορίζονται σε διοργανικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από το Κοινοβούλιο σχετικά με τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφορίων και με τους εσωτερικούς κανόνες για την εφαρμογή τους που έχουν θεσπιστεί από τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου.____________________Διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1).Συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47).Διοργανική συμφωνία της 12ης Μαρτίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου σε θέματα πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΕΕ C 95 της 1.4.2014, σ. 1). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας που αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας (ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 4).Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Απριλίου 2013, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ C 96 της 1.4.2014, σ. 1).»"

2.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 210α του Κανονισμού:"«Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατά το μέτρο που το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης των εμπιστευτικών πληροφοριών σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών εκτός των ασφαλών εγκαταστάσεων.»"

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου