Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 307kWORD 42k
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra
Iepazīšanās ar konfidenciālu informāciju (Reglamenta 5. panta 5. punkta un 210.a panta interpretācija)
P8_TA(2017)0293

Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. jūlija lēmums par iepazīšanos ar konfidenciālu informāciju (Reglamenta 5. panta 5. punkta un 210.a panta interpretācija) (2017/2095(REG))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Konstitucionālo lietu komitejas priekšsēdētāja 2017. gada 23. jūnija vēstuli,

–  ņemot vērā tā Reglamenta 226. pantu,

1.  nolemj piemērot šādu 5. panta 5. punkta interpretāciju:""Piekļuve konfidenciālai informācijai ir saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti starptautiskos nolīgumos, ko Parlaments noslēdzis attiecībā uz rīcību ar konfidenciālu informāciju1a, un ir saskaņā ar Parlamenta kompetento struktūru pieņemtajiem iekšējiem noteikumiem1b.____________________1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 20. novembra Iestāžu nolīgums par Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (OV C 298, 30.11.2002., 1. lpp.).2010. gada 20. oktobra Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.).2014. gada 12. marta Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā Eiropas Parlamentam nosūta un kā tas apstrādā Padomes rīcībā esošu klasificētu informāciju par jautājumiem, kas nav kopējās ārpolitikas un drošības politikas darbības jomā (OV C 95, 1.4.2014., 1. lpp.).1b Eiropas Parlamenta 2002. gada 23. oktobra lēmums par iestāžu nolīguma īstenošanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (OV C 298, 30.11.2002., 4. lpp.).Prezidija 2013. gada 15. aprīļa lēmums attiecībā uz noteikumiem par rīcību ar konfidenciālu informāciju Eiropas Parlamentā (OV C 96, 1.4.2014., 1. lpp.).""

2.  nolemj piemērot šādu Reglamenta 210.a panta interpretāciju:""Šis pants attiecas tiktāl, ciktāl piemērojamais tiesiskā regulējuma ietvars attiecībā uz rīcību ar konfidenciālu informāciju paredz iespēju iepazīties ar konfidenciālu informāciju sanāksmē aiz slēgtām durvīm, kas notiek ārpus drošajām telpām.""

3.  uzdod priekšsēdētajam informatīvos nolūkos nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika