Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 149kWORD 42k
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
Raadpleging van vertrouwelijke informatie (interpretatie van artikel 5, lid 5, en artikel 210 bis van het Reglement)
P8_TA(2017)0293

Besluit van het Europees Parlement van 5 juli 2017 betreffende de raadpleging van vertrouwelijke informatie (interpretatie van artikel 5, lid 5, en artikel 210 bis van het Reglement) (2017/2095(REG))

Het Europees Parlement,

–  gezien de brief van 23 juni 2017 van de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken,

–  gelet op artikel 226 van zijn Reglement,

1.  besluit de volgende interpretatie op te nemen in artikel 5, lid 5, van het Reglement:" "De toegang tot vertrouwelijke informatie is onderworpen aan de voorschriften die vervat liggen in interinstitutionele akkoorden die het Parlement heeft gesloten met betrekking tot de behandeling van vertrouwelijke informatie1 bis en aan de door de bevoegde organen van het Parlement vastgestelde interne regels voor de tenuitvoerlegging daarvan1 ter.____________________1 bis Interinstitutioneel akkoord van 20 november 2002 tussen het Europees Parlement en de Raad over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (PB C 298 van 30.11.2002, blz. 1).Kaderakkoord van 20 oktober 2010 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47).Interinstitutioneel Akkoord van 12 maart 2014 tussen het Europees Parlement en de Raad over het doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (PB C 95 van 1.4.2014, blz. 1).1 ter Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2002 inzake de tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (PB C 298 van 30.11.2002, blz. 4).Besluit van het Bureau van 15 april 2013 over de regels voor de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement (PB C 96 van 1.4.2014, blz. 1).""

2.  besluit de volgende interpretatie op te nemen in artikel 210 bis van het Reglement:" "Dit artikel is van toepassing voor zover het toepasselijke rechtskader met betrekking tot de behandeling van vertrouwelijke informatie voorziet in de mogelijkheid om de vertrouwelijke informatie te raadplegen in een vergadering achter gesloten deuren buiten de beveiligde ruimten.""

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid