Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 245kWORD 43k
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg
Konzultácie o dôverných informáciách (výklad článku 5 ods. 5 a článku 210a rokovacieho poriadku)
P8_TA(2017)0293

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o konzultáciách o dôverných informáciách (výklad článku 5 ods. 5 a článku 210a rokovacieho poriadku) (2017/2095(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list predsedníčky Výboru pre ústavné veci z 23. júna 2017,

–  so zreteľom na článok 226 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol pripojiť k článku 5 ods. 5 rokovacieho poriadku tento výklad:"„Prístup k dôverným informáciám podlieha pravidlám stanoveným v medziinštitucionálnych dohodách uzavretých Európskym parlamentom a týkajúcich sa zaobchádzania s dôvernými informáciami1a a vnútorným pravidlám ich vykonávania, ktoré prijali príslušné orgány Európskeho parlamentu1b.____________________1a Medziinštitucionálna dohoda z 20. novembra 2002 uzavretá medzi Európskym parlamentom a Radou o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky (Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 1).Rámcová dohoda z 20. októbra 2010 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47).Medziinštitucionálna dohoda z 12. marca 2014 medzi Európskym parlamentom a Radou o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ C 95, 1.4.2014, s. 1).1b Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2002 o vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody upravujúcej prístup Európskeho parlamentu k citlivým informáciám v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky (Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 4).Rozhodnutie predsedníctva z 15. apríla 2013 o pravidlách zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ C 96, 1.4.2014, s. 1).“;"

2.  rozhodol pripojiť k článku 210a rokovacieho poriadku tento výklad:"„Tento článok sa uplatňuje v rozsahu, v ktorom platný právny rámec týkajúci sa zaobchádzania s dôvernými informáciami stanovuje možnosť sprístupniť dôverné informácie na schôdzi za zatvorenými dverami mimo zabezpečených zariadení.“;"

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia