Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 148kWORD 42k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
Tillgång till konfidentiell information (tolkning av artiklarna 5.5 och 210a i arbetsordningen)
P8_TA(2017)0293

Europaparlamentets beslut av den 5 juli 2017 om tillgång till konfidentiell information (tolkning av artiklarna 5.5 och 210a i arbetsordningen) (2017/2095(REG))

Europaparlamentet,

–  med beaktande av skrivelsen av den 23 juni 2017 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artikel 226 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 5.5 i arbetsordningen:""Tillgång till konfidentiell information omfattas av de regler som fastställts i interinstitutionella överenskommelser som parlamentet ingått beträffande hantering av konfidentiella uppgifter1a och de interna regler för genomförandet av dessa som parlamentets behöriga organ har antagit1b.____________________1a Interinstitutionellt avtal av den 20 november 2002 mellan Europaparlamentet och rådet om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken (EUT C 298, 30.11.2002, s. 1).Ramavtal av den 20 oktober 2010 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (EUT L 304, 20.11.2010, s. 47).Interinstitutionellt avtal av den 12 mars 2014 mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (EUT C 95, 1.4.2014, s. 1).1b Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2002 om genomförandet av det interinstitutionella avtalet om Europaparlamentets tillgång till känslig information från rådet på säkerhets- och försvarspolitikens område (EUT C 298, 30.11.2002, s. 4).Beslut av Europaparlamentets presidium av den 15 april 2013 om bestämmelserna för Europaparlamentets hantering av sekretessbelagd information (EUT C 96, 1.4.2014, s. 1)."

2.  Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 210a i arbetsordningen:" "Denna artikel ska tillämpas i den mån den tillämpliga rättsliga ramen för hantering av konfidentiell information föreskriver en möjlighet till konsultation av konfidentiella uppgifter vid ett sammanträde inom stängda dörrar utanför de säkra utrymmena.""

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy