Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0016(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0237/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0237/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0294

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 377kWORD 47k
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι ***
P8_TA(2017)0294A8-0237/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07725/2017),

–  έχοντας υπόψη την τροποποίηση του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που εγκρίθηκε στην 28η συνεδρίαση των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) τον Οκτώβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0157/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0237/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της τροποποίησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου