Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0448(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0241/2017

Ingivna texter :

A8-0241/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0295

Antagna texter
PDF 237kWORD 42k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon ***
P8_TA(2017)0295A8-0241/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2017 om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07524/2017),

–  med beaktande av ändringen av texten och bilagorna II till IX i 1999 års protokoll angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon samt tillägget av de nya bilagorna X och XI (07524/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0143/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen.

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0241/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner godtagandet av en ändring av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy