Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2036(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0233/2017

Předložené texty :

A8-0233/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0297

Přijaté texty
PDF 381kWORD 58k
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk
Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení)
P8_TA(2017)0297A8-0233/2017

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2017 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na navázání diplomatických vztahů mezi EU a Kubou v roce 1988,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12502/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé (12504/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C8-0517/2016),

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na hlavu V této smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

–  s ohledem na SFEU, a zejména na pátou část, hlavy I–III a hlavu V této smlouvy;

–  s ohledem na společný postoj 96/697/CFSP ze dne 2. prosince 1996 ke Kubě, vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2233 ze dne 6. prosince 2016, kterým se zrušuje společný postoj 96/697/SZBP ke Kubě(2),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. října 2016 o Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. září 2009 nazvané „Evropská unie a Latinská Amerika: globální hráči v partnerství“ (COM(2009)0495),

–  s ohledem na prohlášení učiněná na summitech představitelů států a vlád Latinské Ameriky, Karibiku a Evropské unie, které se doposud konaly, a zejména na prohlášení z druhého summitu EU a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC), který se uskutečnil v Bruselu ve dnech 10.–11. června 2015 na téma „Vytváření společné budoucnosti: společná cesta k prosperujícím, soudržným a udržitelným společnostem pro naše občany“ a v rámci kterého bylo přijato politické prohlášení „Partnerství pro příští generaci“,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. listopadu 2012 o společné strategii partnerství mezi Karibikem a EU,

–  s ohledem na vystoupení zvláštního zástupce pro lidská práva na společné schůzi Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva, která se konala dne 12. října 2016, v rámci něhož představil výsledky dialogu o lidských právech mezi Kubou a EU,

–  s ohledem na zprávy kubánských organizací občanské společnosti,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 5. července 2017(3)o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kubě, zejména na usnesení ze dne 17. listopadu 2004 o Kubě(4), ze dne 2. února 2006 o postoji Evropské unie ke kubánské vládě(5), ze dne 21. června 2007 o Kubě(6) a ze dne 11. března 2010 o vězních svědomí na Kubě(7),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a další mezinárodní smlouvy a nástroje týkající se lidských práv,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0233/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Evropu a Kubu pojí hluboké historické, hospodářské a kulturní vazby;

B.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku jsou rozmanité a mají široký záběr;

C.  vzhledem k tomu, že EU udržuje vztahy se Společenstvím latinskoamerických a karibských států (CELAC); vzhledem k tomu, že CELAC vítá možnost rozšíření vztahů mezi EU a Kubou;

D.  vzhledem k tomu, že Kuba byla jedinou zemí Latinské Ameriky a Karibiku, s níž EU nepodepsala žádnou smlouvu; vzhledem k tomu, že 20 členských států EU podepsalo s ostrovem různé druhy dvoustranných dohod a udržuje s ním dobré vztahy;

E.  vzhledem k tomu, že společný postoj 96/697/SZBP byl zrušen rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/2233 ze dne 6. prosince 2016;

F.  vzhledem k tomu, že v roce 2008 byl obnoven dialog na vysoké úrovni mezi EU a Kubou a znovu navázána dvoustranná rozvojová spolupráce; vzhledem k tomu, že Rada zahájila v roce 2010 jednání o budoucnosti vztahů mezi EU a Kubou a v únoru 2014 přijala směrnice pro jednání, na jejichž základě byla v dubnu 2014 zahájena oficiální jednání o dohodě o politickém dialogu a spolupráci a dne 11. března 2016 byla tato jednání uzavřena;

G.  vzhledem k tomu, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci vymezuje obecné zásady a cíle vztahů mezi EU a Kubou, včetně tří hlavních kapitol o politickém dialogu, spolupráci, dialogu o odvětvové politice a také o obchodu a obchodní spolupráci;

H.  vzhledem k tomu, že lidská práva figurují jak v kapitole o politickém dialogu, tak v kapitole o spolupráci; vzhledem k tomu, že v dohodě o politickém dialogu a spolupráci obě strany potvrzují respektování všeobecných lidských práv, jak je stanoveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších příslušných mezinárodních nástrojích týkajících se lidských práv; vzhledem k tomu, že v dohodě o politickém dialogu a spolupráci obě strany potvrzují svůj závazek posilovat úlohu OSN a uplatňovat všechny zásady a cíle zakotvené v Chartě Organizace spojených národů; vzhledem k tomu, že podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii by se měla vnější činnost Unie řídit zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv – včetně občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv – a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, zásadami rovnosti a solidarity a měla by respektovat zásady Charty OSN a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že v tomto smyslu by mělo být dodržování lidských práv a obrana demokracie a právního státu hlavní ambicí dohody o politickém dialogu a spolupráci;

I.  vzhledem k tomu, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje tzv. „doložku o lidských právech“, což je základní standardní prvek mezinárodních dohod EU, který umožňuje pozastavení dohody o politickém dialogu a spolupráci v případě porušení ustanovení o lidských právech;

J.  vzhledem k tomu, že se obě strany v kapitole o spolupráci dohodly na obecných podmínkách a oblastech spolupráce, a to i pokud jde o otázky, jako jsou lidská práva, veřejná správa, soudnictví a občanská společnost;

K.  vzhledem k tomu, že Kuba je ochotna spolupracovat s EU v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; vzhledem k tomu, že hlavními cíli tohoto nástroje jsou podpora, rozvoj a upevnění demokracie ve třetích zemích a zlepšování úcty k lidským právům a základním svobodám a jejich dodržování; vzhledem k tomu, že v dohodě o politickém dialogu a spolupráci obě strany uznávají, že demokracie je založena na svobodně projevené vůli lidu při volbě vlastních politických, hospodářských, sociálních a kulturních systémů a na plné účasti občanů na všech aspektech života;

L.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 byl navázán dialog o lidských právech mezi EU a Kubou pod vedením zvláštního zástupce EU pro lidská práva; vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv i nadále vzbuzuje obavy;

M.  vzhledem k tomu, že záležitosti projednávané na druhé schůzi v rámci dialogu o lidských právech, která se uskutečnila v červnu 2016 na Kubě se zapojením rezortních ministerstev a agentur, zahrnovaly otázky svobody sdružování a lidských práv v mnohostranném kontextu, jako je např. trest smrti; vzhledem k tomu, že dne 22. května 2017 se v Bruselu konala třetí schůze v rámci dialogu o lidských právech;

N.  vzhledem k tomu, že Parlament při třech různých příležitostech udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení kubánským aktivistům, a sice Oswaldu Payáovi v roce 2002, hnutí Dámy v bílém v roce 2005 a Guillermu Fariñasovi v roce 2010;

O.  vzhledem k tomu, že EU se stala největším zahraničním investorem na Kubě a také jejím hlavním vývozním a vůbec obchodním partnerem, přičemž celkově se obchod s Kubou a vývoz EU do této země mezi roky 2009 a 2015 zdvojnásobil;

P.  vzhledem k tomu, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje kapitolu věnovanou zásadám mezinárodního obchodu, která se zabývá celní spoluprací, usnadňováním a diverzifikací obchodu, technickými standardy a normami, udržitelným obchodem a podporou stabilního, transparentního a nediskriminačního režimu obchodu a investic; vzhledem k tomu, že díky liberalizaci obchodu, hospodářským a finančním investicím, technologickým inovacím a celkové svobodě trhu by Kuba mohla modernizovat své hospodářství;

Q.  vzhledem k tomu, že „Pokyny pro hospodářskou a sociální politiku“ pro Kubu, které byly přijaty v návaznosti na veřejnou rozpravu v roce 2011, obsahují návrh reformy, aktualizace a modernizace;

R.  vzhledem k tomu, že na Kubě byly v roce 2016 zahájeny dvě nové veřejné rozpravy, a sice na téma „Konceptualizace hospodářského a sociálního modelu“ a „Národní plán pro hospodářský a sociální rozvoj do roku 2030: národní vize, směry a strategická odvětví“;

S.  vzhledem k tomu, že EU a Kuba se dohodly na tom, že začlení hledisko rovnosti žen a mužů do všech oblastí spolupráce a že budou věnovat zvláštní pozornost předcházení a boji proti všem formám násilí páchaného na ženách;

T.  vzhledem k tomu, že Kuba je signatářem jedenácti z osmnácti úmluv OSN o lidských právech a osm z nich ratifikovala; vzhledem k tomu, že Kuba neratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ani Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech;

U.  vzhledem k tomu, že Kuba ratifikovala všech osm základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP);

V.  vzhledem k tomu, že kubánské Národní shromáždění je od roku 1977 členem celosvětové Meziparlamentní unie;

W.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo 26 následných rezolucí, ve kterých žádá o ukončení embarga USA vůči Kubě, a že v říjnu roku 2016 byla vůbec poprvé tato rezoluce přijata jednomyslně;

X.  vzhledem ke svému dlouhodobému postoji projevenému při četných příležitostech a sdílenému uvnitř evropských orgánů, jenž odporuje zákonům o exteritorialitě v rozsahu, v jakém přímo škodí kubánskému obyvatelstvu a dopadají na činnosti evropských podniků;

1.  vítá skutečnost, že dne 12. prosince 2016 byla v Bruselu podepsána Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou, a konstatuje, že tato dohoda představuje nástroj, který poskytne nový rámec pro vztahy mezi EU a Kubou, přičemž bude dále chránit zájmy EU, a který nahradí společný postoj z roku 1996; zdůrazňuje, že úspěch této dohody závisí na jejím plném provádění a dodržování;

2.  potvrzuje vysokou strategickou hodnotu vztahů mezi EU a Kubou;

3.  konstatuje, že struktura, obsah i dynamika dohody odpovídají zásadám a hodnotám, které si stanovily orgány EU pro účely svých zahraničních vztahů;

4.  zdůrazňuje skutečnost, že Rada EU souhlasila se zavedením nového rámce pro vztahy s Kubou a že se rozhodla zahájit jednání a úspěšně je ve velmi krátkém časovém rámci ukončit;

5.  poukazuje na závazek, který Kuba spolu s EU přijímá, a na zodpovědnost obou stran, pokud jde o plnění ustanovení dohody, mimo jiné prostřednictvím politického dialogu;

6.  připomíná, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci jako vůbec první dohoda mezi EU a Kubou bude znamenat zásadní obrat v rámci dvoustranných vztahů mezi těmito stranami; vítá skutečnost, že se obě strany dohodly na rozvíjení tohoto vztahu strukturovaným způsobem a vzájemným uznáváním agendy a povinností, které jsou závazné pro obě smluvní strany;

7.  zdůrazňuje význam zahrnutí kapitoly o politickém dialogu a navázání institucionalizovaného dialogu o lidských právech mezi EU a Kubou; vyzývá EU, aby v rámci tohoto dialogu podpořila postoj Parlamentu, pokud jde o demokracii, všeobecná lidská práva a základní svobody, jako je svoboda projevu, svoboda shromažďování a politického sdružování a svoboda informací ve všech formách, i jeho „celosvětovou politiku na podporu obránců lidských práv“; vybízí obě strany, aby stanovily záruky pro práci obránců lidských práv a pro aktivní zapojení všech subjektů občanské společnosti a politické opozice do tohoto dialogu, a to bez omezení; konstatuje však, že dialog o lidských právech dosud neukončil politicky motivované zadržování osob na Kubě a že podle informací Kubánské komise pro lidská práva a národní usmíření se v posledních letech naopak počet tvrdých zákroků zvyšuje;

8.  zdůrazňuje význam dialogu o lidských právech mezi EU a Kubou a vítá skutečnost, že byl zahájen ještě před ukončením jednání o dohodě o politickém dialogu a spolupráci; znovu opakuje, že mezi cíle politiky EU vůči Kubě patří dodržování lidských práv a základních svobod a usnadnění hospodářské a sociální modernizace zaměřené na zlepšení životní úrovně kubánského obyvatelstva;

9.  bere na vědomí úsilí, které Kuba vyvíjí s cílem začlenit do svého právního řádu základní zásady Organizace spojených národů týkající se lidských a pracovních práv, a naléhavě vyzývá Kubu, aby ratifikovala zbývající úmluvy Organizace spojených národů týkající se lidských práv, a především pak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen; bere na vědomí činnost kubánského národního centra pro sexuální výchovu; vyzývá kubánskou vládu, aby pokračovala ve svém úsilí o ukončení všech forem diskriminace a marginalizace komunity LGBT;

10.  naléhavě vyzývá kubánskou vládu, aby uvedla svou politiku v oblasti lidských práv do souladu s mezinárodními normami obsaženými v chartách, prohlášeních a mezinárodních nástrojích, jejichž je Kuba signatářem; trvá na tom, že pronásledování a věznění osob pro jejich ideály a jejich nenásilnou politickou činnost je v rozporu s ustanoveními Všeobecné deklarace lidských práv, a vyzývá proto k propuštění všech osob vězněných z takových důvodů;

11.  připomíná, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje ustanovení o pozastavení platnosti dohody v případě porušení ustanovení o lidských právech; naléhavě vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily pravidelnou výměnu informací s Parlamentem o provádění dohody o politickém dialogu a spolupráci, o plnění vzájemných závazků stanovených v této dohodě a zejména pak o uplatňování všech ustanovení týkajících se lidských, environmentálních a pracovních práv uvedených v tomto usnesení; vyzývá ESVČ, aby – zejména prostřednictvím delegace EU – učinila, co je v jejích silách, a při provádění dohody o politickém dialogu a spolupráci bedlivě sledovala situaci v oblasti lidských práv a základních svobod na Kubě a podávala o tom Parlamentu informace;

12.  zdůrazňuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci by měla přispět ke zlepšení životních podmínek a sociálních práv kubánských občanů a znovu potvrdit význam systematického úsilí o prosazování hodnot demokracie a lidských práv, včetně svobody projevu, sdružování a shromažďování;

13.  vítá skutečnost, že se dohoda o politickém dialogu a spolupráci výslovně odkazuje na občanskou společnost jakožto aktéra spolupráce; vyjadřuje hlubokou solidaritu s kubánským lidem a podporuje pokrok směrem k demokracii a dodržování a prosazování základních svobod; vybízí obě strany dohody, aby v průběhu fáze provádění dohody podporovaly aktivní úlohu kubánské občanské společnosti;

14.  připomíná důležitou úlohu kubánské občanské společnosti v hospodářském a demokratickém rozvoji této země; zdůrazňuje, že je třeba, aby vedoucím aktérem ve všech oblastech dohody byla občanská společnost, včetně oblastí spojených s rozvojovou pomocí; připomíná, že Parlament podporuje prostřednictvím Sacharovovy ceny kubánskou občanskou společnost v její úloze spočívající v prosazování lidských práv a demokracie na Kubě;

15.  připomíná, že připojení k internetu na Kuba patří k nejslabším na světě a že přístup k internetu je velmi drahý a obsah zůstává omezen; vítá skutečnost, že stále více Kubánců získává přístup k internetu, je však přesvědčen, že vláda by měla přijmout další opatření k posílení necenzurovaného přístupu a posílení digitálních práv obyvatelstva;

16.  vyzývá ESVČ, aby v přiměřených intervalech a v souladu se systémem koordinace stanoveným v rámci dohody Parlament průběžně informovala o pokroku při provádění dohody a při jejím uplatňování;

17.  bere na vědomí proces normalizace vztahů mezi Kubou a Spojenými státy americkými, který zahrnuje obnovení diplomatických vztahů v roce 2015, a vybízí k dalšímu úsilí;

18.  opětovně zmiňuje svou dlouhodobou doktrínu, kterou sdílí další evropské orgány, která byla schválena při četných příležitostech a podle které se staví proti zákonům a opatřením s exteritoriálním účinkem v rozsahu, v jakém škodí kubánskému obyvatelstvu a dopadají na běžný rozvoj evropských podniků;

19.  uznává, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci může přispět k reformě, úpravě a modernizaci procesů, které byly na Kubě již navrženy, zejména pokud jde o diverzifikaci mezinárodních partnerů Kuby a zavedení obecného rámce politického a hospodářského rozvoje; zdůrazňuje, že užší politické a hospodářské vztahy s Kubou mohou pomoci při prosazování politických reforem v zemi v souladu s touhami všech jejích občanů; naléhavě vyzývá evropské orgány a členské státy, aby pomohly hospodářské a politické transformaci na Kubě a podporovaly přechod směrem k demokratickým a volebním standardům, které respektují základní práva všech jejích občanů; podporuje používání různých nástrojů zahraniční politiky EU, a zejména evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, za účelem posílení dialogu EU s kubánskou občanskou společností a těmi, kdo podporují nenásilnou transformaci na Kubě;

20.  konstatuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci coby vůbec první dohoda mezi EU a Kubou představuje nový právní rámec pro tyto vztahy a zahrnuje kapitolu o obchodu a obchodní spolupráci, jejímž cílem je vytvořit předvídatelnější a transparentnější prostředí pro místní a evropské hospodářské subjekty;

21.  upozorňuje, že pilíř obchodu a obchodní spolupráce v dohodě o politickém dialogu a spolupráci neposkytuje Kubě žádné obchodní preference; připomíná, že tento pilíř zahrnuje celní spolupráci, usnadnění obchodu, duševní vlastnictví, sanitární a fytosanitární opatření, technické překážky obchodu, tradiční a řemeslné zboží, obchod a udržitelný rozvoj, spolupráci v oblasti ochrany obchodu, pravidla původu a investice;

22.  konstatuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci poskytuje platformu pro rozšíření bilaterálních obchodních a investičních vztahů a pro vytvoření smluvních základů pro obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Kubou;

23.  podporuje dlouhodobě zavedený postup, který nedávno potvrdila i komisařka Cecilia Malmströmová na svém slyšení dne 29. září 2014 a podle kterého se obchodní a investiční ustanovení politicky důležitých dohod prozatímně neprovádějí, dokud jim Parlament neudělí svůj souhlas; vyzývá Radu, Komisi a ESVČ, aby v tomto postupu pokračovaly a rozšířily jej na všechny mezinárodní dohody související s politikou EU zaměřenou na vnější činnost, pokud jde o obchodní aspekty, jako je tomu v případě dohody o politickém dialogu a spolupráci;

24.  domnívá se, že tato dohoda poslouží k podpoře dialogu a hospodářské spolupráce a zároveň poskytne předvídatelné a transparentní podnikatelské prostředí a do budoucnosti poslouží k vytvoření spolehlivějšího a stabilnějšího rámce, který zaručí, že Kubánci se budou moci na investicích podílet společně s podniky a jednotlivci z EU;

25.  vyzývá rovněž evropské společnosti působící na Kubě, zejména ty, které obdržely úvěry nebo jakoukoli finanční pomoc z veřejných zdrojů, aby uplatňovaly stejné pracovní a etické standardy, jaké jsou vyžadovány v jejich zemi původu;

26.  vítá skutečnost, že Kuba ratifikovala všech osm základních úmluv MOP, a žádá, aby učinila závazky ohledně jejich rychlého provedení; důrazně vyzývá Kubu a všechny země, s nimiž má dohody nebo o nich jedná, aby ratifikovaly a dodržovaly předpisy MOP a agendu důstojné práce a zakázaly všechny formy vykořisťování pracovní síly; konstatuje, že existují oblasti, v nichž jsou sociální a pracovní práva v sázce, jako je například přijímání pracovníků do podniků, které vlastní kubánský stát, a konfiskace mezd v odvětví cestovního ruchu; zdůrazňuje v této souvislosti, že všichni pracovníci musí požívat základních pracovních práv a náležité sociální ochrany v souladu s úmluvami MOP, a vyzývá obě strany, aby za tímto účelem spolupracovaly v souladu s článkem 38 dohody o politickém dialogu a spolupráci;

27.  konstatuje, že EU je pro Kubu hlavním vývozním a druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem a největším zahraničním investorem; zdůrazňuje, že politika zahraničního obchodu EU neposkytuje Kubě žádné obchodní preference a že podle Světové obchodní organizace (WTO) se uplatňují celní sazby EU; připomíná, že v důsledku reformy všeobecného systému preferencí EU (GSP) platné od ledna 2014 Kuba ztratila své obchodní preference pro vývoz do EU, protože dosáhla kategorie zemí s vyššími středními příjmy a nesplňovala již kritéria způsobilosti; dále poukazuje na to, že obchod stále představuje jen nevelkou část kubánského hospodářství, přičemž vývoz a dovoz společně tvoří 26,4 % HDP;

28.  navrhuje prozkoumat budoucí možnosti zapojení Kuby do Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU, která obsahuje mnoho konkrétních a užitečných kapitol o obchodní spolupráci a umožnila by Kubě dále se regionálně integrovat;

29.  bere na vědomí, že Kuba je členem Světové obchodní organizace, a zdůrazňuje tudíž, že je třeba respektovat hlavní zásady WTO, například usnadnění obchodu, dohody o překážkách obchodu, sanitární a fytosanitární opatření a nástroje na ochranu obchodu;

30.  vyzývá Kubu, aby ratifikovala dohodu WTO o usnadnění obchodu, která vstoupila v platnost v únoru 2017; vítá skutečnost, že v zemi byl vytvořen výbor pro usnadnění obchodu a v tomto smyslu vyzývá Komisi a ESVČ, aby poskytovaly technickou podporu;

31.  zdůrazňuje, že celní spolupráce je zásadní oblastí, kterou je třeba rozvíjet, aby bylo možné řešit důležité problémy, jako je ochrana hranic, veřejné zdraví, ochrana zeměpisných označení, boj proti padělanému zboží, boj proti terorismu a další; vyzývá Komisi a ESVČ, aby poskytly technickou a finanční pomoc a na základě vzájemné dohody vytvořily dvoustranné nástroje, jež by Kubě pomohly s provedením opatření na usnadnění obchodu a informačních služeb;

32.  zdůrazňuje, že je třeba diverzifikovat vývoz z Kuby, aby se neomezoval pouze na tradiční výrobky, a žádá Komisi, aby vytvořila ad hoc obchodní panely, na kterých by bylo možné sdílet osvědčené postupy a poskytovat kubánským vývozcům znalosti nezbytné pro zlepšení přístupu zboží na trh EU;

33.  vítá úlohu Světové celní organizace (WCO), jež poskytuje strategickou podporu kubánské celní správě (Aduanas General de la República – AGR) v rámci programu Mercator, aby bylo možno zhodnotit připravenost k provedení dohody o usnadnění obchodu WTO; zdůrazňuje, že je důležité, aby AGR aktivně prováděla dohodu o usnadnění obchodu, a žádá Komisi, aby Kubě v tomto procesu pomáhala;

34.  bere na vědomí opatření, která kubánské orgány přijaly s cílem podpořit svobodné podnikání a hospodářskou liberalizaci; zdůrazňuje význam postupného posilování soukromého sektoru; poukazuje na skutečnost, že rozvoj významných zahraničních investic ke zlepšení fyzické a technologické infrastruktury země a vybudování konkurenceschopného kubánského systému výroby bude vyžadovat další hospodářské a finanční opatření a předpisy, které zemi poskytnou právní jistotu, mimo jiné prostřednictvím nezávislých, transparentních a nestranných institucí, a hospodářskou stabilitu; upozorňuje, že v tomto ohledu může Kuba využívat zkušeností členských států EU;

35.  žádá, aby byla Kuba začleněna jako země způsobilá pro financování v rámci vnějšího mandátu EIB, pokud bude splňovat požadavky stanovené EIB;

36.  vítá, že do dohody o politickém dialogu a spolupráci byla začleněna ustanovení na podporu udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje a rozvoje v oblasti životního prostředí na Kubě, zejména závazek pracovat na splnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje, se zohledněním akčního programu z Addis Abeby o financování rozvoje; naléhavě vyzývá strany dohody o politickém dialogu a spolupráci, aby po její ratifikaci urychleně navázaly zvláštní dialog o provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

37.  připomíná, že diplomatické vztahy mezi EU a Kubou byly navázány v roce 1988 a že Kuba je od roku 1984 příjemcem rozvojové a humanitární pomoci EU a že v současnosti je příjemcem pomoci EU ve výši 50 milionů EUR na základě nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020;

38.  připomíná, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci usnadní zapojení Kuby do programů EU a intenzivnější provádění víceletého orientačního programu pro období 2014–2020 s cílem podpořit strategii hospodářské a sociální modernizace, kterou přijala kubánská vláda;

39.  je znepokojen tím, že Kubě, která je Výborem pro rozvojovou spolupráci OECD zařazena mezi země s vyšším středním příjmem, hrozí, že postupně dojde k omezení rozvojové pomoci v rámci nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci; domnívá se, že stav země jakožto ostrovního rozvojového státu a ekonomická situace, které země čelí a která se zhoršila z důvodu negativního dopadu jednostranných sankčních opatření, odůvodňují přijetí opatření umožňujících pokračování rozvojové pomoci Unie na Kubě, což by mělo být zvláště zohledněno v rámci příštího hodnocení nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci v polovině období;

40.  podporuje opakované tvrzení smluvních stran, že je třeba, aby všechny rozvinuté země vyčlenily 0,7 % svého hrubého národního důchodu na oficiální rozvojovou pomoc, a že pro rozvíjející se ekonomiky a země s vyššími středními příjmy je třeba stanovit cíle pro zvýšení jejich příspěvku k mezinárodním veřejným financím;

41.  vítá prosazování perspektivy rovnosti žen a mužů ve všech příslušných oblastech spolupráce, včetně udržitelného rozvoje;

42.  uznává a vítá důležitou úlohu, kterou hraje Kuba v rámci spolupráce jih–jih, její závazek a mezinárodní solidaritu v podobě zaslání humanitární pomoci, zejména pro oblast zdravotnictví a vzdělávání;

43.  konstatuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci je pro Kubu příležitostí, aby se více zapojila do programů EU a aby k nim měla větší přístup, včetně programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace, a programu Erasmus+, tzn. programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, což následně podpoří užší akademické a mezilidské kontakty;

44.  konstatuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci bude rovněž na mnohostranných fórech představovat nástroj k podpoře společných řešení globálních výzev, jako je např. migrace a boj proti terorismu a změně klimatu;

45.  potvrzuje své rozhodnutí vyslat oficiální delegaci Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu na Kubu; žádá kubánské orgány, aby umožnily delegacím EP vstup do země a přístup k jejich partnerům;

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Kuby.

(1) Úř. věst. L 322, 12.12.1996, s. 1.
(2) Úř. věst. L 337 I, 13.12.2016, s. 41.
(3) Texty tohoto dne, P8_TA(2017)0296.
(4) Úř. věst. C 201 E, 18.8.2005, s. 83.
(5) Úř. věst. C 288 E, 25.11.2006, s. 81.
(6) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 377.
(7) Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 82.

Právní upozornění - Ochrana soukromí