Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2036(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0233/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0233/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Äänestykset :

PV 05/07/2017 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0297

Hyväksytyt tekstit
PDF 282kWORD 56k
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma)
P8_TA(2017)0297A8-0233/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 5. heinäkuuta 2017 esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että EU ja Kuuba solmivat diplomaattisuhteet toukokuussa 1988,

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12502/2016),

–  ottaa huomioon esityksen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaksi sopimukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä (12504/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 209 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0517/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen V osaston unionin ulkoisesta toiminnasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, erityisesti sen viidennen osan, osastot I-III ja V,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 1996 annetun Kuubaa koskevan yhteisen kannan 96/697/YUTP, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella(1),

–  ottaa huomioon 6. joulukuuta 2016 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/2233, jolla kumottiin yhteinen kanta 96/697/YUTP Kuubasta(2),

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisesta globaalistrategiasta,

–  ottaa huomioon 30. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka: globaalien toimijoiden kumppanuus” (COM(2009)0495),

–  ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan, Karibian ja Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiesten tähän mennessä pidetyissä huippukokouksissa antamat julkilausumat ja erityisesti 10. ja 11. kesäkuuta 2015 Brysselissä pidetyssä toisessa EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen valtioiden yhteisön (CELAC) välisessä huippukokouksessa teemalla ”Yhteinen tulevaisuutemme: menestyvien, yhtenäisten ja kestävien yhteiskuntien rakentaminen kansalaisillemme”, jossa annettiin poliittinen julkilausuma ”Seuraavan sukupolven kumppanuus”,

–  ottaa huomioon 19. marraskuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät EU:n ja Karibian yhteisestä strategiasta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kuulemisen 12. lokakuuta 2016 pidetyssä ulkoasiainvaliokunnan ja parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan yhteisistunnossa EU:n ja Kuuban välisen ihmisoikeusvuoropuhelun tuloksista,

–  ottaa huomioon Kuuban kansalaisyhteiskunnan järjestöjen raportit,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2017 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi(3),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kuubasta, erityisesti 17. marraskuuta 2004 Kuubasta(4), 2. helmikuuta 2006 EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen(5), 21. kesäkuuta 2007 Kuubasta(6) ja 11. maaliskuuta 2010 Kuuban mielipidevangeista(7) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A8-0233/2017),

A.  ottaa huomioon Euroopan ja Kuuban väliset syvät historialliset, taloudelliset ja kulttuuriset siteet;

B.  ottaa huomioon EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden suhteiden moninaisuuden ja laajan kirjon;

C.  toteaa, että EU pitää yllä suhteita Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisöön (CELAC); ottaa huomioon, että CELAC suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen laajentaa EU:n ja Kuuban välisiä suhteita;

D.  toteaa, että Kuuba oli ainoa Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maa, jonka kanssa EU ei ollut allekirjoittanut minkäänlaista sopimusta; toteaa, että 20 jäsenvaltiota on allekirjoittanut erityyppisiä kahdenvälisiä sopimuksia saarivaltion kanssa ja ylläpitää hyviä suhteita siihen;

E.  ottaa huomioon, että yhteinen kanta 96/697/YUTP kumottiin 6. joulukuuta 2016 tehdyllä neuvoston päätöksellä (YUTP) 2016/2233;

F.  toteaa, että vuonna 2008 EU:n ja Kuuban välinen korkean tason vuoropuhelu käynnistettiin uudelleen ja kahdenvälinen kehitysyhteistyö aloitettiin jälleen; toteaa, että neuvosto käynnisti vuonna 2010 pohdinnan EU:n ja Kuuban suhteiden tulevaisuudesta ja antoi helmikuussa 2014 neuvotteluohjeet, minkä jälkeen neuvottelut poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevasta sopimuksesta aloitettiin virallisesti huhtikuussa 2014 ja saatiin päätökseen 11. maaliskuuta 2016;

G.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa määritellään EU:n ja Kuuban suhteen periaatteet ja tavoitteet, mukaan lukien kolme keskeistä lukua poliittisesta vuoropuhelusta, yhteistyöstä ja alakohtaisista politiikoista käytävästä vuoropuhelusta sekä kaupasta ja kauppayhteistyöstä;

H.  toteaa, että ihmisoikeudet ovat mukana sekä poliittista vuoropuhelua että yhteistyötä koskevissa luvuissa; toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa molemmat osapuolet vahvistavat kunnioittavansa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia siten kuin ne määritellään ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa asiaa koskevissa kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa; toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa molemmat osapuolet vahvistavat sitoutuvansa vahvistamaan Yhdistyneiden kansakuntien roolia sekä kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita ja tavoitteita; katsoo, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan unionin toiminnan olisi perustuttava demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksien – kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet sekä taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet mukaan luettuina – ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen, ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteisiin sekä YK:n peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen; toteaa, että tässä mielessä ihmisoikeuksien noudattamisen ja demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamisen on oltava poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen keskeinen ehto;

I.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on niin sanottu ihmisoikeuslauseke, joka on vakiomuotoinen keskeinen osatekijä EU:n kansainvälisissä sopimuksissa ja jonka perusteella sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan;

J.  toteaa, että osapuolet ovat sopineet yhteistyötä koskevan luvun pääasiallisista menettelytavoista ja yhteistyöaloista, mukaan lukien ihmisoikeuksiin, hallintotapaan, oikeuteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvissä asioissa;

K.  toteaa, että Kuuba on valmis hyväksymään yhteistyön EU:n kanssa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen puitteissa; toteaa, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen keskeiset tavoitteet ovat demokratian tukeminen, kehittäminen ja lujittaminen kolmansissa maissa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen ja noudattamisen tehostaminen; toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa molemmat osapuolet tunnustavat, että demokratia perustuu ihmisten vapaasti ilmaisemaan tahtoon määrätä omasta poliittisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta järjestelmästään ja heidän täysimääräiseen osallistumiseensa kaikilla elämänalueilla;

L.  toteaa, että EU:n ja Kuuban välinen ihmisoikeusvuoropuhelu, jota käydään ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan johdolla, perustettiin vuonna 2015; toteaa, että ihmisoikeustilanne on edelleen huolestuttava;

M.  toteaa, että Kuubassa kesäkuussa 2016 pidetyssä ihmisoikeusvuoropuhelun toisessa kokouksessa, johon osallistuivat vastuuministeriöt ja virastot, käsiteltyihin asioihin kuuluivat yhdistymisvapauteen ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät asiat monenvälisissä puitteissa, esimerkiksi kuolemanrangaistus; ottaa huomioon, että ihmisoikeusvuoropuhelun kolmas kokous pidettiin Brysselissä 22. toukokuuta 2017;

N.  toteaa, että parlamentti on myöntänyt mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon kolmasti kuubalaisille aktivisteille, Oswaldo Payálle vuonna 2002, Naiset valkoisissa -liikkeelle vuonna 2005 ja Guillermo Fariñasille vuonna 2010;

O.  toteaa, että EU:sta on tullut Kuuban suurin ulkomainen investoija ja sen tärkein vienti- ja kauppakumppani, ja kaupan kokonaisarvo ja EU:n vienti Kuubaan ovat kaksinkertaistuneet vuosina 2009–2015;

P.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on omistettu luku kansainvälisen kaupan periaatteille ja siinä käsitellään tullialan yhteistyötä, kaupan helpottamista ja monipuolistamista, teknisiä standardeja ja normeja, kestävää kauppaa ja vakaan, avoimen ja syrjimättömän liiketoiminta- ja investointijärjestelmän edistämistä; katsoo, että kaupan vapauttaminen, talous- ja rahoitusinvestoinnit, teknologinen innovointi ja yleiset markkinavapaudet mahdollistaisivat saarivaltion talouden nykyaikaistamisen;

Q.  ottaa huomioon julkisen keskustelun jälkeen vuonna 2011 hyväksyttyihin Kuuban talous- ja sosiaalipolitiikan suuntaviivoihin sisältyvän uudistus-, mukautus- ja nykyaikaistamisehdotuksen;

R.  toteaa, että vuonna 2016 Kuubassa aloitettiin kaksi uutta julkista keskustelua aiheista ”taloudellisen ja sosiaalisen mallin määrittely” ja ”vuoteen 2030 ulottuva kansallinen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen malli: näkemys kansakunnasta, prioriteetit ja strategiset alat”;

S.  toteaa, että EU ja Kuuba ovat sopineet sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta kaikilla yhteistyön aloilla ja erityishuomion kiinnittämisestä kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen;

T.  toteaa, että Kuuba on allekirjoittanut 18:sta YK:n ihmisoikeusyleissopimuksesta 11 ja ratifioinut kahdeksan niistä; ottaa huomioon, että Kuuba ei ole ratifioinut kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta eikä sosiaalisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta;

U.  toteaa, että Kuuba on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kaikki kahdeksan keskeistä yleissopimusta;

V.  toteaa, että Kuuban kansalliskokous kuuluu kansainväliseen parlamenttien väliseen liittoon (IPU) vuodesta 1977;

W.  toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on hyväksynyt yhteensä 26 päätöslauselmaa, joissa pyydetään lopettamaan Yhdysvaltain harjoittama Kuuban kauppasaarto ja että ensimmäistä kertaa päätöslauselma hyväksyttiin yksimielisesti lokakuussa 2016;

X.  toteaa perinteisen, useissa yhteyksissä esitetyn ja unionin toimielimille yhteisen kantansa mukaisesti vastustavansa lakeja, jotka sisältävät ekstraterritoriaalisia elementtejä, koska ne vahingoittavat suoraan Kuuban kansaa ja vaikuttavat eurooppalaisten yritysten toimintaan;

1.  on tyytyväinen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen allekirjoittamiseen Brysselissä 12. joulukuuta 2016 ja katsoo, että se on väline, jonka avulla voidaan tarjota uudet puitteet EU:n ja Kuuban välisille suhteille ja samalla säilyttää EU:n intressit ja korvata vuoden 1996 yhteinen kanta; korostaa, että sopimuksen onnistuminen on riippuvainen sen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta;

2.  vahvistaa, että EU:n ja Kuuban suhteet ovat strategisesti erittäin arvokkaat;

3.  katsoo, että sopimuksen rakenne, sisältö ja dynamiikka ovat EU:n toimielinten ulkosuhteissa vahvistamien periaatteiden ja arvojen mukaisia;

4.  korostaa, että neuvosto sopi uusien puitteiden laatimisesta EU:n ja Kuuban suhteille ja päätti aloittaa neuvottelut ja viedä ne menestykselliseen päätökseen huomattavan nopeasti;

5.  korostaa Kuuban sitoutumista EU:hun ja molempien osapuolten vastuuta sopimuksen määräysten täyttämisestä myös poliittisen vuoropuhelun avulla;

6.  muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus ensimmäisenä EU:n ja Kuuban välisenä sopimuksena on käännekohta osapuolten kahdenvälisissä suhteissa; panee tyytyväisenä merkille, että osapuolet ovat sopineet suhteen kehittämisestä jäsennellyllä tavalla ja ovat vastavuoroisesti sitoutuneet kumpaakin osapuolta velvoittaviin asialistaan ja velvoitteisiin;

7.  korostaa, että poliittista vuoropuhelua koskevan luvun lisääminen ja EU:n ja Kuuban virallistetun ihmisoikeusvuoropuhelun toteuttaminen ovat merkittäviä seikkoja; kehottaa EU:ta tukemaan parlamentin näkemyksiä demokratiasta, yleismaailmallisista ihmisoikeuksista ja sananvapauden, kokoontumisen ja poliittisen järjestäytymisen vapauden sekä tiedonvälityksen vapauden kaltaisista perusvapauksista kaikissa muodoissaan sekä EU:n maailmanlaajuista ihmisoikeuksien puolustajia tukevaa politiikkaa tämän vuoropuhelun puitteissa; kannustaa molempia osapuolia takaamaan ihmisoikeuksien puolustajien työn ja koko kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen opposition toimijoiden aktiivisen osallistumisen tähän vuoropuheluun ilman rajoituksia; panee kuitenkin merkille, että ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole tähän mennessä saanut loppumaan poliittisin perustein tehtyjä summittaisia pidätyksiä Kuubassa ja että päinvastoin Kuuban ihmisoikeuksien ja kansallisen sovinnon komission tietojen mukaan viime aikoina ratsioita on ollut yhä enemmän;

8.  korostaa EU:n ja Kuuban ihmisoikeusvuoropuhelun tärkeyttä ja panee tyytyväisenä merkille, että se aloitettiin ennen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevasta sopimuksesta käytyjen neuvottelujen päätökseen saattamista; korostaa, että EU:n Kuuban-politiikan tavoitteisiin on sisällytettävä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen sekä Kuuban kansalaisten elintason parantamiseen tähtäävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen uudistamisen helpottaminen;

9.  panee merkille Kuuban työn YK:n ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia koskevien perusperiaatteiden saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystään ja kehottaa Kuubaa ratifioimaan jäljellä olevat YK:n ihmisoikeusyleissopimukset, erityisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan; panee merkille Kuuban seksuaalikasvatuksen kansallisen keskuksen työn; kehottaa Kuuban hallitusta jatkamaan toimia hlbti-yhteisön kaikenlaisen syrjinnän ja marginalisoinnin lopettamiseksi;

10.  kehottaa Kuuban hallitusta yhdenmukaistamaan ihmisoikeuspolitiikkansa peruskirjoissa, julistuksissa ja kansainvälisissä välineissä, jotka Kuuba on allekirjoittanut, määriteltyjen kansainvälisten normien mukaiseksi; painottaa, että keiden tahansa vainoaminen ja vangitseminen heidän ihanteidensa ja rauhanomaisen poliittisen toimintansa takia rikkoo ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa esitettyjä määräyksiä, ja kehottaa sen vuoksi vapauttamaan kaikki tällaisissa olosuhteissa vangitut henkilöt;

11.  muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on määräys, jonka perusteella sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) varmistamaan, että parlamentin kanssa vaihdetaan säännöllisesti tietoa poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevasta sopimuksesta, sopimuksessa määrättyjen keskinäisten velvoitteiden täyttämisestä ja erityisesti kaikkien tässä päätöslauselmassa mainittujen ihmisoikeuksia, ympäristöä ja työntekijöiden oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanosta; kehottaa EUH:ta tekemään erityisesti EU:n edustuston kautta parhaansa ja seuraamaan tiiviisti ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien tilannetta Kuubassa, kun poliittista vuoropuhelua ja yhteystyötä koskevaa sopimusta pannaan täytäntöön, ja raportoimaan siitä parlamentille;

12.  korostaa, että sopimuksella olisi osaltaan parannettava Kuuban kansalaisten elinoloja ja sosiaalisia oikeuksia, ja muistuttaa, että on tärkeää työskennellä järjestelmällisesti demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi, mukaan luettuna sananvapaus, yhdistymisvapaus ja kokoontumisvapaus;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on nimenomainen viittaus kansalaisyhteiskuntaan yhteistyön toimijana; ilmaisee syvän myötätuntonsa kuubalaisille pyrkimyksissä kohti demokratiaa sekä perusvapauksien kunnioittamista ja edistämistä; kannustaa molempia sopimuspuolia edistämään Kuuban kansalaisyhteiskunnan aktiivista roolia sopimuksen täytäntöönpanovaiheen aikana;

14.  muistuttaa Kuuban kansalaisyhteiskunnan tärkeästä roolista maan taloudellisessa ja demokraattisessa kehityksessä; korostaa, että kansalaisyhteiskunnalla on oltava johtava asema kaikilla tämän sopimuksen aloilla, myös kehitysavun alalla; muistuttaa, että parlamentti tukee Saharov-palkinnon myöntämisen kautta Kuuban kansalaisyhteiskuntaa sen edistäessä ihmisoikeuksia ja demokratiaa Kuubassa;

15.  palauttaa mieliin, että internetyhteydet Kuubassa ovat maailman huonoimpien joukossa ja että pääsy verkkoon on erittäin kallista ja sisältöjä rajoitetaan; panee tyytyväisenä merkille, että useammat kuubalaiset pääsevät internetiin, mutta uskoo, että hallituksen olisi ryhdyttävä lisätoimiin sensuroimattoman pääsyn tukemiseksi ja kansalaisten digitaalisten oikeuksien parantamiseksi;

16.  pyytää EUH:ta tiedottamaan parlamentille sopivin väliajoin ja sopimuksessa määrätyn koordinointijärjestelmän mukaisesti sopimuksen kehityksestä ja sen toteuttamisesta;

17.  panee merkille Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteiden normalisointiprosessin ja diplomaattisuhteiden palauttamisen vuonna 2015 ja kannustaa lisätoimiin;

18.  toistaa perinteisen, unionin muiden toimielinten kanssa yhteisen ja useissa yhteyksissä hyväksytyn doktriininsa, jonka mukaisesti parlamentti vastustaa lakeja ja toimenpiteitä, joilla on ekstraterritoriaalisia vaikutuksia, koska ne vahingoittavat Kuuban kansaa ja vaikuttavat eurooppalaisten yritysten normaaliin kehitykseen;

19.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus voi edistää jo ehdotettuja uudistus-, mukautus- ja nykyaikaistamisprosesseja Kuubassa, erityisesti kun on kyse Kuuban kansainvälisten kumppanien monipuolistamisesta ja poliittisen ja taloudellisen kehityksen yleisten kehysten luomisesta; korostaa, että tiiviimmillä poliittisilla ja taloudellisilla suhteilla Kuuban kanssa voitaisiin edistää poliittisia uudistuksia maassa Kuuban kansalaisten pyrkimysten mukaisesti; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tukemaan Kuuban taloudellista ja poliittista muutosta kannustamalla kehitystä kohti kaikkien kansalaisten perusoikeuksia noudattavia demokratia- ja vaalinormeja; tukee eri EU:n ulkopoliittisten välineiden ja erityisesti Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen käyttöä EU:n ja Kuuban kansalaisyhteiskunnan ja Kuuban rauhanomaista siirtymistä demokratiaan tukevien tahojen välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi;

20.  panee merkille, että kaikkien aikojen ensimmäisenä EU:n ja Kuuban välisenä sopimuksena poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus muodostaa uuden lainsäädäntökehyksen näille suhteille ja sisältää kauppaa ja kauppayhteistyötä koskevan luvun, jolla pyritään luomaan ennakoitavampi ja avoimempi ympäristö paikallisille ja eurooppalaisille talouden toimijoille;

21.  korostaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen kauppaa ja kauppayhteistyötä koskevassa osassa Kuuballe ei myönnetä kauppaetuuksia; muistuttaa, että tähän osaan sisältyvät tulliyhteistyö, kaupan helpottaminen, teollis- ja tekijänoikeudet, terveys- ja kasvinsuojelutoimet, kaupan tekniset esteet, perinteiset ja käsiteollisuustuotteet, kauppa ja kestävä kehitys, kaupan suojatoimia koskeva yhteistyö, alkuperäsäännöt ja investoinnit;

22.  toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kahdenvälisiä kauppa- ja investointisuhteita ja luoda tavanomaiset perusteet EU:n ja Kuuban kauppa- ja taloussuhteille;

23.  tukee pitkäaikaista käytäntöä, jonka myös komission jäsen Cecilia Malmström vahvisti kuulemisessaan 29. syyskuuta 2014, olla soveltamatta poliittisesti tärkeiden sopimusten kauppaa ja investointeja koskevia määräyksiä väliaikaisesti, ennen kuin parlamentti on antanut hyväksyntänsä; kehottaa neuvostoa, komissiota ja EUH:ta jatkamaan tätä käytäntöä ja soveltamaan sitä kaikkiin EU:n ulkoiseen toimintaan liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin kauppaa koskevien näkökohtien osalta, kuten poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tapauksessa;

24.  katsoo, että sopimuksella voidaan edistää vuoropuhelua ja taloudellista yhteistyötä ja helpottaa ennakoitavaa ja avointa liiketoimintaympäristöä sekä vahvempien ja vakaampien kehysten kehittämistä tulevaisuudessa, jolloin varmistetaan, että kuubalaiset voivat osallistua investointeihin yhdessä EU:sta tulevien yritysten ja henkilöiden kanssa;

25.  kehottaa myös Kuubassa toimivia eurooppalaisia yrityksiä, etenkin niitä yrityksiä, jotka saavat luottoa tai taloudellista tukea julkisista lähteistä, soveltamaan samoja työelämää koskevia ja eettisiä normeja, joita edellytetään niiden alkuperämaissa;

26.  pitää myönteisenä, että Kuuba on ratifioinut kaikki kahdeksan keskeistä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusta ja vaatii maata sitoutumaan panemaan ne nopeasti täytäntöön; kehottaa painokkaasti Kuubaa ja kaikkia maita, joiden kanssa se on tehnyt sopimuksia tai neuvottelee niistä, ratifioimaan ILO:n normit ja ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman ja noudattamaan niitä sekä kieltämään kaikenlaisen työvoiman hyväksikäytön; huomauttaa, että näillä aloilla on sosiaalisiin ja työelämää koskeviin oikeuksiin liittyviä ongelmia, kuten Kuuban valtion omistamien yhtiöiden työhönottokäytännöt ja palkkojen pidättämiskäytännöt matkailualalla; korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien työntekijöiden on voitava nauttia keskeisistä työntekijöiden oikeuksista sekä asianmukaisesta sosiaaliturvasta ILO:n yleissopimusten mukaisesti, ja kehottaa molempia osapuolia työskentelemään tämän päämäärän hyväksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 38 artiklan mukaisesti;

27.  huomauttaa, että EU on Kuuban tärkein vientikumppani ja toiseksi suurin kauppakumppani sekä sen suurin ulkomainen investoija; huomauttaa, että EU:n ulkomaankauppapolitiikassa ei myönnetä kauppaetuuksia Kuuballe ja EU:n tariffeja sovelletaan Maailman kauppajärjestön (WTO) ilmoituksen mukaisesti; muistuttaa, että EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) uudistuksen seurauksena Kuuba menetti tammikuusta 2014 alkaen kauppaetuutensa EU:hun vientiä varten, koska Kuuba oli noussut ylemmän keskitulotason maaksi eikä enää täyttänyt etuuksien ehtoja; korostaa myös, että kaupalla on edelleen vain kohtalainen merkitys Kuuban taloudelle ja viennin ja tuonnin osuus on yhteensä 26,4 prosenttia BKT:stä;

28.  katsoo, että olisi tarkasteltava mahdollisuuksia ottaa Kuuba mukaan EU:n ja CARIFORUMin talouskumppanuussopimukseen, joka sisältää useita yksityiskohtaisia ja hyödyllisiä kauppayhteistyötä koskevia lukuja ja joka tarjoaisi Kuuballe mahdollisuuden parempaan alueelliseen yhdentymiseen;

29.  huomauttaa, että Kuuba on WTO:n jäsen, ja korostaa sen vuoksi, että on noudatettava WTO:n perusperiaatteita, joita ovat kaupan helpottaminen, kaupan esteitä koskevat sopimukset, terveys- ja kasvinsuojelutoimet ja kaupan suojatoimet;

30.  kehottaa Kuubaa ratifioimaan helmikuussa 2017 voimaan tulleen WTO:n kaupan helpottamissopimuksen; pitää myönteisenä, että maahan on perustettu kaupan helpottamista käsittelevä komitea, ja pyytää tässä yhteydessä komissiota ja EUH:ta antamaan teknistä tukea;

31.  toteaa, että tulliyhteistyö on keskeinen ala, jota on kehitettävä, jotta voidaan vastata merkittäviin haasteisiin muun muassa rajaturvallisuuden, kansanterveyden, maantieteellisten merkintöjen suojelun, väärennettyjen tuotteiden torjunnan ja terrorismin torjunnan aloilla; kehottaa komissiota ja EUH:ta antamaan teknistä ja taloudellista tukea ja luomaan keskinäisiin sopimuksiin perustuvia kahdenvälisiä välineitä, joilla autetaan Kuubaa panemaan täytäntöön kauppaa helpottavia toimenpiteitä ja tiedotuspalveluja;

32.  korostaa tarvetta monipuolistaa Kuuban vientiä perinteisistä tuotteista muihin tuotteisiin ja pyytää komissiota perustamaan tilapäisiä kaupankäynnin yhteyspisteitä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi ja tarvittavien tietojen tarjoamiseksi Kuuban viejille, jotta parannetaan tavaroiden pääsyä EU:n markkinoille;

33.  pitää myönteisenä, että Maailman tullijärjestö (WCO) tarjoaa Mercator-ohjelmassa strategista tukea Kuuban tullille (Aduanas General de la República, AGR), jotta voidaan arvioida tämän valmiutta panna WTO:n kaupan helpottamissopimus täytäntöön; korostaa sen merkitystä, että AGR toimii ennakoivasti kaupan helpottamissopimuksen täytäntöönpanossa, ja pyytää komissiota avustamaan Kuubaa tässä prosessissa;

34.  panee merkille Kuuban viranomaisten toteuttamat toimenpiteet yritystoiminnan ja talouden vapauttamisen kannustamiseksi; korostaa yksityisen sektorin asteittaisen vahvistamisen merkitystä; korostaa, että vahvan ulkomaisen investoinnin kehittäminen maan fyysisen ja teknologisen infrastruktuurin parantamiseksi ja kilpailukykyisen kuubalaisen tuotantojärjestelmän rakentamiseksi edellyttää täydentäviä talous- ja rahoitustoimia sekä säädöksiä, joilla annetaan maalle oikeusvarmuutta myös riippumattomien, avointen ja puolueettomien instituutioiden avulla ja taloudellista vakautta; huomauttaa, että Kuuba voi hyödyntää EU:n jäsenvaltioiden kokemuksia tässä asiassa;

35.  pyytää Kuuban sisällyttämistä EIP:n ulkoisiin lainanantovaltuuksiin sitä mukaa kuin se täyttää EIP:n edellyttämät vaatimukset;

36.  panee tyytyväisenä merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen on sisällytetty Kuuban taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä tukevia määräyksiä, joissa sitoudutaan esimerkiksi kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 toteuttamiseen ja sen kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen kehitysrahoitusta koskevan Addis Abeban toimintaohjelman pohjalta; kehottaa sopimuspuolia käynnistämään poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen ratifioinnin jälkeen viipymättä vuoropuhelun Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanosta;

37.  palauttaa mieliin, että EU:n ja Kuuban diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1988, että Kuuba on saanut EU:lta kehitysapua tai humanitaarista apua vuodesta 1984 alkaen ja että se saa tätä nykyä 50 miljoonaa euroa tukea kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen nojalla kaudeksi 2014–2020;

38.  muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus helpottaa Kuuban osallistumista EU:n ohjelmiin ja monivuotisen maaohjelman 2014–2020 tehostettua täytäntöönpanoa, jotta voidaan helpottaa Kuuban hallituksen hyväksymää talouden ja yhteiskunnan nykyaikaistamisstrategiaa;

39.  pitää huolestuttavana, että Kuuba, jonka OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on luokitellut ylemmän keskitulotason maaksi, saattaa asteittain menettää kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen nojalla annettavan tuen; arvioi, että Kuuban tilanne kehittyvänä saarivaltiona ja maan talouden nykytila, jota yksipuolisten pakotteiden kielteiset vaikutukset pahentavat, ovat peruste sille, että hyväksytään toimia, jotka mahdollistavat EU:n Kuuballe antaman tuen jatkamisen, ja että tätä pitäisi käsitellä kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen tulevan puolivälin arvioinnin yhteydessä;

40.  tukee sopimuspuolten kantaa, että kaikkien kehittyneiden maiden olisi osoitettava 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan viralliseen kehitysapuun ja että kehittyvien talouksien ja ylemmän keskitulotason maiden olisi asetettava tavoitteekseen kansainvälisen julkisen rahoitusosuutensa kasvattaminen;

41.  pitää hyvänä sukupuolinäkökulman edistämistä kaikilla asianomaisilla yhteistyön aloilla, mukaan luettuna kestävän kehityksen alalla;

42.  panee tyytyväisenä merkille Kuuban tärkeän roolin etelä–etelä-yhteistyössä ja sen sitoutuneisuuden ja kansainvälisen yhteisvastuullisuuden humanitaariseen apuun liittyvissä tehtävissä etenkin terveydenhuollon ja koulutuksen alalla;

43.  panee merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus merkitsee Kuuballe mahdollisuutta osallistua ja päästä laajemmin mukaan EU:n ohjelmiin, mukaan lukien Horisontti 2020, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ja koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+, mikä puolestaan edistää tiiviimpää akateemista ja ihmisten välistä vaihtoa;

44.  panee merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus on samalla väline, jolla voidaan edistää monenkeskisillä foorumeilla yhteisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten muuttoliikkeeseen, terrorismin torjuntaan ja ilmastonmuutokseen;

45.  vahvistaa päätöksensä lähettää Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan virallinen valtuuskunta Kuubaan; pyytää Kuuban viranomaisia sallimaan parlamentin valtuuskuntien maahantulon ja antamaan niille mahdollisuuden tavata keskustelukumppaneitaan;

46.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kuuban hallitukselle ja parlamentille.

(1)EYVL L 322, 12.12.1996, s. 1.
(2)EUVL L 337 I, 13.12.2016, s. 41.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0296.
(4)EUVL C 201 E, 18.8.2005, s. 83.
(5)EUVL C 288 E, 25.11.2006, s. 81.
(6)EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 377.
(7)EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 82.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö