Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2036(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0233/2017

Pateikti tekstai :

A8-0233/2017

Debatai :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Balsavimas :

PV 05/07/2017 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0297

Priimti tekstai
PDF 290kWORD 50k
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija)
P8_TA(2017)0297A8-0233/2017

2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kubos diplomatinių santykių užmezgimą 1988 m.,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12502/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo (PDBS) projektą (12504/2016),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 ir 209 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto i papunktį ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0517/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartį), ir visų pirma į jos V antraštinę dalį dėl išorės veiksmų,

–  atsižvelgdamas į SESV, ir visų pirma į jos Penktosios dalies I–III ir V antraštines dalis,

–  atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 2 d. Bendrąją poziciją 96/697/BUSP, Tarybos nustatytą remiantis Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsniu dėl Kubos(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/2233, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 96/697/BUSP dėl Kubos(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadas dėl Visuotinės Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategijos,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikatą „Europos Sąjunga ir Lotynų Amerika – pasaulinės reikšmės partnerystė“ (COM(2009)0495),

–  atsižvelgdamas į neseniai vykusiuose Lotynų Amerikos ir Karibų regiono valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimuose priimtas deklaracijas, ypač 2015 m. birželio 10–11 d. Briuselyje įvykusiame antrajame ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) aukščiausiojo lygio susitikime, kurio bendra tema buvo „Mūsų bendros ateities kūrimas. Siekiant klestinčios, darnios ir tvarios visuomenės mūsų piliečiams“, priimtą politinę deklaraciją „Partnerystė ateities kartoms“,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 19 d. Tarybos išvadas dėl ES ir Karibų regiono bendros strategijos,

–  atsižvelgdamas į specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais kalbą bendrame šio Parlamento Užsienio reikalų komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje 2016 m. spalio 12 d., kurioje jis paaiškino ES ir Kubos dialogo žmogaus teisių klausimais rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Kubos pilietinės visuomenės organizacijų pranešimus,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 5 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo projekto(3),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kubos, ypač į 2004 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl Kubos(4), 2006 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl ES politikos Kubos vyriausybės atžvilgiu(5), 2007 m. birželio 21 d. rezoliuciją dėl Kubos(6) ir 2010 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl sąžinės kalinių Kuboje(7),

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kitas tarptautines žmogaus teisių srities sutartis ir priemones,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A8-0233/2017),

A.  kadangi Europą ir Kubą sieja glaudūs istoriniai, ekonominiai ir kultūriniai ryšiai;

B.  kadangi ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalių santykiai yra įvairūs ir apima platų spektrą;

C.  kadangi ES palaiko ryšius su Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrija (CELAC); kadangi CELAC teigiamai vertina galimybę plėtoti ES ir Kubos santykius;

D.  kadangi Kuba yra vienintelė šalis Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione, su kuria ES nėra pasirašiusi jokios rūšies susitarimų; kadangi 20 jos valstybių narių su šia sala yra pasirašiusios įvairių tipų dvišalius susitarimus ir su ja palaiko gerus santykius;

E.  kadangi Bendroji pozicija 96/697/BUSP buvo panaikinta 2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/2233;

F.  kadangi 2008 m. buvo iš naujo pradėtas ES ir Kubos aukšto lygio dialogas ir atnaujintas dvišalis vystomasis bendradarbiavimas; kadangi 2010 m. Taryba pradėjo svarstymus dėl ES ir Kubos santykių ateities ir 2014 m. vasario mėn. priėmė derybinius nurodymus ir po jų oficialios derybos dėl PDBS buvo pradėtos 2014 m. balandžio mėn. ir baigtos 2016 m. kovo 11 d.;

G.  kadangi PDBS apibrėžiami ES ir Kubos santykių bendrieji principai bei tikslai, įskaitant tris pagrindinius skyrius dėl politinio dialogo, bendradarbiavimo ir sektorių politikos dialogo, taip pat prekybos ir bendradarbiavimo prekybos srityje;

H.  kadangi žmogaus teisės įtrauktos tiek į politinio dialogo, tiek į bendradarbiavimo skyrių; kadangi PDBS abi šalys patvirtina, jog gerbia visuotines žmogaus teises, nustatytas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kitose tarptautinėse žmogaus teisių priemonėse; kadangi PDBS abi šalys patvirtino savo įsipareigojimą stiprinti Jungtinių Tautų vaidmenį ir laikytis visų Jungtinių Tautų chartijoje įtvirtintų principų ir tikslų; kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį ES išorės veiksmai turėtų būti grindžiami demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių, įskaitant pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais ir vykdant ES išorės veiksmus turi būti laikomasi Jungtinių Tautų chartijoje ir tarptautinėje teisėje nustatytų principų; kadangi dėl šios priežasties pagrindinis PDBS siekis turėtų būti žmogaus teisių paisymas ir demokratijos bei teisinės valstybės principų gynimas;

I.  kadangi PDBS apima vadinamąją žmogaus teisių sąlygą, kuri yra svarbi standartinė esminė tarptautinių ES susitarimų dalis, suteikianti galimybę sustabdyti PDBS tuo atveju, jei pažeidžiamos nuostatos dėl žmogaus teisių;

J.  kadangi abi šalys susitarė dėl bendrų sąlygų ir bendradarbiavimo sričių skyriuje dėl bendradarbiavimo, įskaitant tokius klausimus kaip žmogaus teisės, valdymas, teisingumas ir pilietinė visuomenė;

K.  kadangi Kuba pasirengusi imtis bendradarbiavimo su ES pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP); kadangi pagrindiniai EDŽTRP tikslai – yra demokratijos palaikymas, vystymas ir stiprinimas trečiosiose šalyse ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei jų paisymo didinimas; kadangi PDBS abi šalys pripažįsta, kad demokratija yra grindžiama laisvai reiškiama žmonių valia sukurti savo politines, ekonomines, socialines ir kultūrines sistemas ir visapusišku žmonių dalyvavimu visose gyvenimo srityse;

L.  kadangi ES ir Kubos dialogas žmogaus teisių klausimais, kuriam vadovauja ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais, užmegztas 2015 m.; kadangi žmogaus teisių padėtis toliau kelia susirūpinimą;

M.  kadangi klausimai, svarstyti antrajame dialogo žmogaus teisių klausimais susitikime, vykusiame 2016 m. birželio mėn. Kuboje, kuriame dalyvavo šios srities šakinės ministerijos ir agentūros, apėmė asociacijų laisvę ir žmogaus teisių klausimus daugiašaliame kontekste, pavyzdžiui, mirties bausmės klausimą; kadangi 2017 m. gegužės 22 d. Briuselyje įvyko trečiasis dialogas žmogaus teisių klausimais;

N.  kadangi Europos Parlamentas tris kartus Kubos aktyvistams skyrė Sacharovo premiją už minties laisvę: 2002 m. premiją gavo Oswaldo Payá, 2005 m. – „Baltai vilkinčios moterys“ ir 2010 m. – Guillermo Fariñas;

O.  kadangi ES tapo didžiausia užsienio investuotoja Kuboje ir pagrindine jos eksporto ir apskritai prekybos partnere, nes ES bendra prekyba su Kuba ir eksportas į ją nuo 2009 m. iki 2015 m. padvigubėjo;

P.  kadangi PDBS vienas skyrius skirtas tarptautinės prekybos principams ir jame nagrinėjami klausimai, susiję su bendradarbiavimu muitų srityje, palankesnėmis sąlygomis prekybai ir jos įvairinimu, techninėmis normomis ir standartais, tvaria prekyba ir stabilios, skaidrios ir nediskriminacinės verslo ir investicijų tvarkos skatinimu; kadangi prekybos liberalizavimas, ekonominės ir finansinės investicijos, technologinės naujovės ir visos rinkos laisvės sudarytų sąlygas šiai salai modernizuoti savo ekonomiką;

Q.  kadangi Kubai skirtas pertvarkos, atnaujinimo ir modernizavimo siūlymas įtrauktas į „ekonominės ir socialinės politikos gaires“, priimtas po viešųjų diskusijų procedūros 2011 m.;

R.  kadangi 2016 m. Kuboje buvo pradėtos dvejos viešosios diskusijos dėl „Ekonomikos ir socialinio modelio konceptualizavimo“ ir „Nacionalinės ekonomikos ir socialinio vystymosi plano iki 2030 m.: Tautos vizija, kryptys ir strateginiai sektoriai“;

S.  kadangi ES ir Kuba susitarė lyčių aspektą įtraukti į visas bendradarbiavimo sritis ir ypatingą dėmesį skirti prevencijai ir kovai su visų formų smurtu prieš moteris;

T.  kadangi Kuba yra pasirašiusi vienuolika iš aštuoniolikos Jungtinių Tautų žmogaus teisių konvencijų ir ratifikavusi aštuonias iš jų; kadangi Kuba nėra ratifikavusi Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto;

U.  kadangi Kuba ratifikavo visas aštuonias pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas;

V.  kadangi Kubos Nacionalinė Asamblėja nuo 1977 m. priklauso Pasaulinei parlamentų sąjungai;

W.  kadangi Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė dvidešimt šešias rezoliucijas, kuriose ragino nutraukti JAV embargą Kubai, ir kadangi 2016 m. spalio mėn. pirmą kartą tokio turinio rezoliucija buvo priimta vienbalsiai;

X.  kadangi įprasta įvairiomis progomis išreikšta Parlamento pozicija, kuriai pritariama Europos institucijose, yra nesutikti su eksteritorialumo įstatymais, nes jie tiesiogiai kenkia Kubos gyventojams ir daro poveikį Europos įmonių veiklai;

1.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. gruodžio 12 d. Briuselyje pasirašytas ES ir Kubos PDBS, ir pareiškia, kad tai priemonė, kuri užtikrins naują ES ir Kubos santykių sistemą ir atitiks ES interesus, pakeitusi 1996 m. Bendrąją poziciją; pabrėžia, kad šio susitarimo sėkmė priklauso nuo jo įgyvendinimo ir laikymosi;

2.  pažymi, kad ES ir Kubos santykiai yra didelės strateginės svarbos;

3.  teigia, kad PDBS struktūra, turinys ir dinamika atitinka ES institucijų išorės santykių srityje nustatytus principus ir vertybes;

4.  pabrėžia, kad ES Taryba susitarė nustatyti naują santykių su Kuba sistemą ir priėmė sprendimą pradėti derybas ir jas sėkmingai užbaigti per labai trumpą laikotarpį;

5.  atkreipia dėmesį į įsipareigojimą, kurį Kuba prisiima kartu su ES, ir abiejų šalių atsakomybę vykdyti susitarimo nuostatas, be kita ko, vykdant politinį dialogą;

6.  primena, kad PDBS, kaip pirmasis susitarimas tarp ES ir Kubos, bus svarbus žingsnis plėtojant dvišalius santykius tarp susitarimo šalių; palankiai vertina tai, kad abi šalys susitarė plėtoti šiuos santykius struktūriškai, abipusiškai laikydamosi darbotvarkės ir abiem pasirašiusioms šalims privalomų įsipareigojimų;

7.  pabrėžia, kad svarbu, jog buvo įtrauktas politinio dialogo skyrius ir sukurtas institucionalizuotas ES ir Kubos dialogas žmogaus teisių klausimais; ragina ES per šį dialogą remti Parlamento požiūrį į demokratiją, visuotines žmogaus teises ir pagrindines laisves, kaip antai saviraiškos, susirinkimų ir politinių asociacijų laisvę, visų rūšių informacijos laisvę, ir jos pasaulinio masto politiką, kuria remiami žmogaus teisių gynėjai; ragina abi šalis suteikti garantijas žmogaus teisių gynėjų darbui ir aktyviam pilietinės visuomenės politinės opozicijos veikėjų nevaržomam dalyvavimui šiame dialoge; tačiau pažymi, kad plėtojant dialogą žmogaus teisių klausimais Kuboje nepavyko nutraukti savavališkų politiškai motyvuotų sulaikymų ir kad, priešingai, Kubos žmogaus teisių ir nacionalinio susitaikymo komisijos duomenimis, pastaraisiais metais represijos vykdomos vis aktyviau;

8.  pabrėžia ES ir Kubos dialogo žmogaus teisių klausimais svarbą ir džiaugiasi, kad jis buvo pradėtas prieš baigiant derybas dėl PDBS sudarymo; pakartoja, kad ES politikos Kubos atžvilgiu siekiai apima pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir palankių sąlygų ekonomikos ir socialiniam modernizavimui, kurio tikslas – pagerinti Kubos gyventojų gyvenimo lygį, sudarymą;

9.  atkreipia dėmesį į Kubos pastangas siekiant perkelti į savo teisės sistemą pagrindinius JT žmogaus ir darbo teisių principus ir primygtinai ragina ratifikuoti likusias JT konvencijas dėl žmogaus teisių, visų pirma Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims fakultatyvinį protokolą; atkreipia dėmesį į Kubos nacionalinio lytinio švietimo centro darbą; ragina Kubos vyriausybę toliau dėti pastangas, kad būtų nutraukta visų rūšių diskriminacija ir marginalizacija, kurių objektas – LGBT bendruomenė;

10.  ragina Kubos vyriausybę savo žmogaus teisių politiką suderinti su chartijose, deklaracijose ir tarptautinėse priemonėse, kurias Kuba yra pasirašiusi, apibrėžtais tarptautiniais standartais; primygtinai teigia, kad žmonių persekiojimas ir kalinimas dėl jų idealų ir jų taikios politinės veiklos pažeidžia Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje išdėstytas nuostatas, todėl ragina paleisti visus tokiomis aplinkybėmis įkalintus asmenis;

11.  primena, kad PDBS apima nuostatą dėl susitarimo sustabdymo tuo atveju, jei pažeidžiamos nuostatos dėl žmogaus teisių; ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) užtikrinti, kad su Parlamentu būtų nuolat dalijamasi informacija apie PDBS įgyvendinimą, PDBS nustatytų dvišalių įsipareigojimų vykdymą ir ypač apie visų žmogaus, aplinkos ir darbo teisių nuostatų, minimų šioje rezoliucijoje, įgyvendinimą; ragina EIVT, ypač pasitelkus ES delegaciją, dėti visas įmanomas pastangas siekiant atidžiai stebėti žmogaus teisių ir pagrindinių teisių paisymą Kuboje įgyvendinant PDBS ir apie tai pranešti Europos Parlamentui;

12.  pabrėžia, kad PDBS turėtų padėti pagerinti Kubos piliečių gyvenimo sąlygas ir socialines teises, dar kartą patvirtindamas, jog svarbu sistemingai dirbti siekiant skatinti demokratijos ir žmogaus teisių, įskaitant saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisvę, vertybes;

13.  palankiai vertina tai, kad PDBS pateiktos tiesioginės nuorodos į pilietinę visuomenę kaip bendradarbiavimo veikėją; reiškia savo tvirtą solidarumą su Kubos gyventojais ir savo paramą pažangai užtikrinant demokratijos ir pagrindinių laisvių paisymą bei jų gynimą; ragina abi susitarimo šalis skatinti aktyvų Kubos pilietinės visuomenės vaidmenį šio susitarimo įgyvendinimo etapu;

14.  primena labai svarbų Kubos pilietinės visuomenės vaidmenį šalies ekonominio ir demokratinio vystymosi srityje; pabrėžia, kad pilietinė visuomenė turi būti lyderė visose šio susitarimo srityse, įskaitant sritis, susijusias su parama vystymuisi; primena, kad Parlamentas, teikdamas Sacharovo premiją, remia Kubos pilietinės visuomenės vaidmenį propaguojant Kuboje žmogaus teises ir demokratiją.

15.  primena, kad interneto junglumas Kuboje yra vienas prasčiausių pasaulyje ir kad prieiga prie interneto yra labai brangi, o turinys tebėra ribojamas; džiaugiasi tuo, kad daugiau kubiečių gauna prieigą prie interneto, tačiau mano, kad vyriausybė turėtų imtis tolesnių priemonių necenzūruojamai prieigai stiprinti ir gyventojų skaitmeninėms teisėms gerinti;

16.  ragina, kad tinkamu periodiškumu ir laikydamasi susitarime numatytos koordinavimo sistemos, EIVT informuotų Parlamentą apie susitarimo įgyvendinimo ir taikymo pažangą;

17.  atkreipia dėmesį į Kubos ir JAV santykių normalizavimo procesą, 2015 m. atkūrus diplomatinius santykius, ir skatina tolesnes pastangas;

18.  pakartoja įprastą savo nuomonę, kuriai pritaria ir kitos Europos institucijos ir kurios buvo laikomasi daugybe progų, nepritarti eksteritorinį poveikį turintiems įstatymams ir priemonėms, nes jie kenkia Kubos gyventojams ir trukdo normaliai vystytis Europos įmonėms;

19.  pripažįsta, kad PDBS gali prisidėti prie reformų, prisitaikymo ir modernizavimo procesų, kurie jau pasiūlyti Kuboje, ypač atsižvelgiant į Kubos tarptautinių partnerių įvairinimą ir bendros politinio ir ekonominio vystymosi sistemos kūrimą; pabrėžia, kad glaudesni politiniai ir ekonominiai ryšiai su Kuba galėtų padėti šioje šalyje vykdyti politines reformas, kurios atitiktų Kubos gyventojų lūkesčius; ragina Europos institucijas ir valstybes nares padėti Kuboje įvykdyti ekonomines ir politines permainas, skatinant perėjimą prie visiškai demokratinių ir rinkimų standartų, kurių laikantis būtų gerbiamos visų šalies piliečių pagrindinės teisės; remia įvairių ES užsienio politikos priemonių, ypač EDŽTRP, naudojimą, siekiant sustiprinti ES dialogą su Kubos pilietine visuomene ir tais, kurie palaiko taikias permainas Kuboje;

20.  pažymi, kad PDBS, kaip pirmuoju ES ir Kubos susitarimu, kuriame yra skyrius dėl prekybos ir bendradarbiavimo prekybos srityje, kuriuo siekiama sukurti labiau nuspėjamą ir skaidresnę aplinką vietos ir Europos ekonominės veiklos vykdytojams, sukuriama nauja šių santykių teisinė sistema;

21.  pažymi, kad pagal PDBS numatytą prekybos ir bendradarbiavimo prekybos srityje ramstį Kubai netaikomos prekybos lengvatos; primena, kad šis ramstis apima muitinių bendradarbiavimą, prekybos lengvinimą, intelektinę nuosavybę, sanitarijos ir fitosanitarijos priemones, technines kliūtis prekybai, tradicines ir amatininkų prekes, prekybą ir darnų vystymąsi, bendradarbiavimą dėl prekybos apsaugos, prekių kilmės taisykles ir investavimą;

22.  pažymi, kad PDBS yra priemonė išplėsti dvišalius prekybos ir investicijų santykius ir nustatyti įprastinius pagrindus ES ir Kubos prekybos ir ekonominiams santykiams;

23.  pritaria ilgalaikei praktikai, kurią taip pat patvirtino Komisijos narė Cecilia Malmström savo 2014 m. rugsėjo 29 d. klausyme, laikinai netaikyti politiškai svarbiuose susitarimuose įtvirtintų prekybos ir investavimo nuostatų negavus Europos Parlamento pritarimo; ragina Tarybą, Komisiją ir EIVT tęsti šią praktiką ir, kai kalbama apie prekybos aspektus, kaip yra ir PDBS atveju, ją išplėsti įtraukiant visus su ES išorės veiksmais susijusius tarptautinius susitarimus;

24.  mano, kad šis susitarimas padės skatinti dialogą ir ekonominį bendradarbiavimą, sukuriant nuspėjamą ir skaidrią verslo aplinką, ir padės sukurti stipresnę ir stabilesnę sistemą ateityje, jeigu bus užtikrinta, kad kubiečiai galėtų kartu su įmonėmis ir asmenimis iš ES dalyvauti investicijose;

25.  taip pat ragina Europos įmones, vykdančias veiklą Kuboje, ypač tas įmones, kurios gauna paskolas arba finansinę pagalbą iš valstybės, taikyti tuos pačius darbo ir etikos standartus, kokie taikomi jų kilmės valstybėse;

26.  palankiai vertina tai, kad Kuba ratifikavo visas aštuonias TDO konvencijas ir prašo prisiimti su jų greitu įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus; primygtinai ragina Kubą ir visas šalis, su kuriomis ji sudariusi susitarimus ar derasi dėl jų sudarymo, ratifikuoti TDO reglamentus ir deramo darbo darbotvarkę ir jų laikytis, taip pat uždrausti visų formų darbuotojų išnaudojimą; pažymi, kad yra sričių, kuriose kyla pavojų socialinėms ir darbo teisėms, kaip antai įdarbinimo praktika Kubos valstybinėse įmonėse ir darbo užmokesčio konfiskavimo praktika turizmo sektoriuje; šiuo požiūriu pabrėžia, kad visi darbuotojai turi naudotis pagrindinėmis darbuotojų teisėmis ir tinkama socialine apsauga, kaip nustatyta TDO konvencijose, ir šiuo tikslu ragina abi šalis bendradarbiauti pagal PDBS 38 straipsnį;

27.  pažymi, kad ES yra pagrindinė Kubos eksporto partnerė ir antra pagal svarbą prekybos partnerė, taip pat didžiausia užsienio investuotoja; pažymi, kad pagal ES užsienio prekybos politiką Kubai prekybos lengvatos nenumatytos ir kad ES tarifų normos taikomos Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) nurodyta tvarka; primena, kad dėl ES bendrosios lengvatų sistemos (BLS) reformos, nuo 2014 m. sausio mėn. Kuba prarado savo prekybos lengvatas eksportui į ES dėl to, kad ji jau priskiriama prie didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių kategorijos ir nebeatitinka tinkamumo kriterijų; taip pat pabrėžia, kad prekyba vis dar užima nedidelę Kubos ekonomikos dalį, o eksportas ir importas kartu siekia iki 26,4 proc. BVP;

28.  siūlo išnagrinėti ateities galimybes integruoti Kubą į ES ir CARIFORUM EPS, kuriame yra daug konkrečių ir naudingų skyrių dėl bendradarbiavimo prekybos srityje ir pagal kurį būtų sudaryta galimybė tolesnei Kubos regioninei integracijai;

29.  pažymi, kad Kuba yra PPO narė ir todėl pabrėžia, kad reikia laikytis pagrindinių PPO principų, kaip antai prekybos lengvinimas, susitarimai dėl prekybos kliūčių, sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės ir prekybos apsaugos priemonės;

30.  ragina Kubą ratifikuoti PPO prekybos lengvinimo susitarimą, kuris įsigaliojo 2017 m. vasario mėn.; palankiai vertina tai, kad šalyje įsteigtas prekybos lengvinimo komitetas ir šiuo požiūriu prašo Komisijos ir EIVT teikti techninę paramą;

31.  nurodo, kad svarbu plėtoti muitinių bendradarbiavimą siekiant spręsti svarbius uždavinius, tokius kaip, be kita ko, sienų saugumas, visuomenės sveikata, geografinių nuorodų apsauga, kova su padirbtomis prekėmis ir kova su terorizmu; ragina Komisiją ir EIVT teikti techninę ir finansinę paramą ir abipusiu sutarimu nustatyti dvišales priemones siekiant padėti Kubai taikyti prekybos lengvinimo priemones ir teikti informacijos paslaugas;

32.  pabrėžia, kad būtina įvairinti eksportą iš Kubos ir įtraukti į eksportą ne tik tradicines prekes ir prašo Komisijos sukurti ad hoc prekybos padalinius, kad būtų keičiamasi geriausia patirtimi ir Kubos eksportuotojams būtų suteikiama reikalingų žinių siekiant padidinti jų galimybes pateikti prekes į ES rinką;

33.  palankiai vertina Pasaulio muitų organizacijos (PMO) vaidmenį teikiant strateginę paramą Kubos Respublikos bendrajai muitinės tarnybai (isp. Aduanas General de la República, AGR) pagal programą „Mercator“ siekiant įvertinti pasiruošimą įgyvendinti PPO prekybos lengvinimo susitarimą; pažymi, kad svarbu, jog Kubos Respublikos bendroji muitinės tarnyba aktyviai įgyvendintų prekybos lengvinimo susitarimą ir prašo Komisiją padėti Kubai šiame procese;

34.  atkreipia dėmesį į Kubos valdžios institucijų priimtas priemones, skatinančias laisvę užsiimti verslu ir ekonomikos liberalizavimą; pabrėžia, jog svarbu Kuboje palaipsniui stiprinti privatų sektorių; pabrėžia, kad norint didinti stabilias užsienio investicijas, kuriomis siekiama pagerinti šalies fizinę ir technologinę infrastruktūrą ir sukurti konkurencingą Kubos gamybos sistemą, reikės daug tolesnių ekonominių ir finansinių priemonių ir taisyklių, kurios, be kita ko, sukūrus nepriklausomas, skaidrias ir nešališkas institucijas, užtikrintų teisinį tikrumą ir ekonominį stabilumą šalyje; pabrėžia, kad Kuba šioje srityje gali remtis ES valstybių narių patirtimi;

35.  prašo Kubą laikyti EIB skolinimo ES nepriklausančioms šalims įsipareigojimus atitinkančia šalimi, jei ji atitiks EIB keliamus reikalavimus;

36.  palankiai vertina tai, kad į PDBS įtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama tvaraus Kubos ekonomikos, socialinio ir aplinkos vystymosi, ir visų pirma įsipareigojimas dirbti siekiant įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir joje numatytus darnaus vystymosi tikslus (DVT), atsižvelgiant į Adis Abebos vystymosi finansavimo veiksmų darbotvarkę; ragina susitarimo šalis, kai PDBS bus ratifikuotas, skubiai užmegzti specialų Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui skirtą dialogą;

37.  primena, kad ES ir Kubos diplomatiniai santykiai užmegzti 1988 m., kad nuo 1984 m. Kubai skiriama parama vystymuisi arba humanitarinė pagalba ir kad šiuo metu ji gauna 50 mln. EUR dydžio 2014–2020 m. skirtą ES pagalbą pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonės (VBP) reglamentą;

38.  primena, kad PDBS sudarys palankesnes sąlygas Kubai dalyvauti ES programose ir geriau įgyvendinti orientacinę daugiametę programa (angl. MIP) 2014–2020 m. laikotarpiu, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos ir socialinės srities modernizavimo strategijai, kurią priėmė Kubos vyriausybė;

39.  yra sunerimęs dėl to, kad kyla pavojus, jog palaipsniui bus nutraukta pagal VBP reglamentą Kubai skiriama parama vystymuisi, nes ši šalis EBPO Paramos vystymuisi komiteto (DAC) klasifikuojama kaip „didesnes nei vidutines pajamas gaunanti šalis“; mano, kad šalies kaip besivystančios salų valstybės padėtis ir ekonomikos krizė šalyje, kurią paaštrina neigiamas vienašalių ribojamųjų priemonių poveikis, yra pagrindas priimti priemones, kurios sudarytų galimybę užtikrinti ES pagalbos Kubai tęstinumą, ir tai visų pirma turėtų būti ypatingai apsvarstyta atliekant VBP reglamento laikotarpio vidurio vertinimą;

40.  pritaria šalių kartojamam pareiškimui, kad visos išsivysčiusios valstybės 0,7 proc. savo bendrųjų nacionalinių pajamų turi skirti oficialiai paramai vystymuisi, o besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys ir didesnes nei vidutines pajamas gaunančios šalys turi nusistatyti tikslus didinti savo įnašus į tarptautinius viešuosius finansus;

41.  teigiamai vertina tai, kad į visas svarbias bendradarbiavimo sritis, įskaitant darnų vystymąsi, skatinama įtraukti lyčių aspektą;

42.  pripažįsta ir teigiamai vertina svarbų Kubos vaidmenį vykdant Pietų šalių savitarpio bendradarbiavimą, jos įsipareigojimą ir tarptautinį solidarumą, prisidedant prie humanitarinės pagalbos, ypač sveikatos ir švietimo sektoriuose;

43.  atkreipia dėmesį į tai, kad PDBS yra galimybė Kubai aktyviau ir geriau susipažinti su ES programomis ir lengviau jomis naudotis, įskaitant bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus +“, o tai, savo ruožtu, turėtų paskatinti glaudesnius akademinius ir žmonių tarpusavio ryšius;

44.  atkreipia dėmesį į tai, kad PDBS taip pat bus priemonė daugiašaliuose forumuose skatinti bendrus pasaulinių uždavinių, pavyzdžiui, migracijos, kovos su terorizmu ir klimato kaitos, sprendimus;

45.  patvirtina savo sprendimą į Kubą nusiųsti oficialią Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto delegaciją; prašo Kubos valdžios institucijas leisti EP delegacijoms atvykti į šalį ir susitikti su jų atstovais;

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Kubos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL L 322, 1996 12 12, p. 1;
(2) OL L 337 I, 2016 12 13, p. 41.
(3) Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2017)0296.
(4) OL C 201 E, 2005 8 18, p. 83.
(5) OL C 288 E, 2006 11 25, p. 81.
(6) OL C 146 E, 2008 6 12, p. 377.
(7) OL C 349 E, 2010 12 22, p. 82.

Teisinė informacija - Privatumo politika