Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0804(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0215/2017

Ingediende teksten :

A8-0215/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0298

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 47k
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
Memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust *
P8_TA(2017)0298A8-0215/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2017 over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (07536/2017),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0136/2017),

–  gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(1), en met name artikel 26, lid 2,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0215/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

(1) PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid