Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων στον πίνακα της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της ***
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (AKO) στη Δανία *
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα *
 Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II
 Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I
 Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς
 Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών
 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ

Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων στον πίνακα της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της ***
PDF 385kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))
P8_TA(2017)0078A8-0052/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13037/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13038/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0490/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0052/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.


Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (AKO) στη Δανία *
PDF 383kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Δανία (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))
P8_TA(2017)0079A8-0051/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (12212/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0476/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ: η εφαρμογή της απόφασης του Prüm και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0051/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.
(2)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0419.
(3)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0269.


Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα *
PDF 379kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))
P8_TA(2017)0080A8-0053/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (12211/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0477/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0053/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)EE L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II
PDF 387kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))
P8_TA(2017)0081A8-0022/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10755/1/2016 – C8-0015/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 29ης Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0265),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0022/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 166.
(2) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 96.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0380.


Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I
PDF 390kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))
P8_TA(2017)0082A8-0327/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0043),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0020/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2016(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Ιανουαρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0327/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2017 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση

P8_TC1-COD(2016)0027


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/899.)

(1) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 127.


Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς
PDF 431kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους φραγμούς που παρεμποδίζουν τους πολίτες της ΕΕ στην άσκηση του δικαιώματος να μετακινούνται και να εργάζονται ελεύθερα εντός της εσωτερικής αγοράς (2016/3042(RSP))
P8_TA(2017)0083B8-0179/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τους Τίτλους IV και V και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 20, τα άρθρα 21, 26, 45 έως 48 και το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, τα άρθρα 30, 31 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013(4)·

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI»)(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (COM(2009)0313),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο: «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους: Πέντε δράσεις καίριας σημασίας» (COM(2013)0837),

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, της 24ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής» (COM(2017)0030),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της, 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων(13)·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει αρκετές αναφορές στις οποίες εκφράζονται ανησυχίες για τα διάφορα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αναγνώριση εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ των ΛΟΑΔΜ μπορεί να αποτελέσει φραγμό στην ελεύθερη κυκλοφορία αυτών και των συντρόφων τους στην ΕΕ και να παρεμποδίσει την πρόσβασή τους σε ορισμένες κοινωνικές παροχές ή δημόσιες υπηρεσίες σε αυτές τις χώρες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 11 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ακρόαση σχετικά με τους φραγμούς που παρεμποδίζουν τους πολίτες της ΕΕ στην άσκηση του δικαιώματος να μετακινούνται και να εργάζονται ελεύθερα εντός της εσωτερικής αγοράς, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν από αναφέροντες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και οικονομική συνοχή στην Ένωση, αποσκοπεί δε στη διασφάλιση της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα κράτη μέλη έχουν σημειωθεί παραβιάσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, όπως επεσήμαναν ορισμένοι αναφέροντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ ενίοτε αποφεύγουν να προσφύγουν σε ιατρικές υπηρεσίες φοβούμενοι ότι θα απελαθούν, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και τα μέτρα για την καταπολέμησή της έχουν εντείνει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και έχουν οδηγήσει σε αύξηση της μετανάστευσης για οικονομικούς λόγους στο εσωτερικό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα και ότι πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα συντονισμού τόσο από τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής, όσο και από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις αγορές εργασίας των επιμέρους κρατών, η οποία απαιτεί στοχευμένες λύσεις, αλλά και ότι μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη δικαιοσύνη στις εν λόγω αγορές, στο βαθμό που τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται πλήρως·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν εξίσου να μεριμνούν ώστε οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας να λειτουργούν προς όφελος των πολιτών, της μεγέθυνσης, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της απασχόλησης και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική μεταφορά και εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κοινωνική ασφάλιση των μετακινούμενων εργαζομένων στην ΕΕ και των οικογενειών τους χαρακτηρίζεται από ανισότητες και απρόβλεπτες συνθήκες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να αναγνωρίζονται αδιακρίτως στους μόνιμα απασχολούμενους, στους εποχιακούς και στους μεθοριακούς εργαζομένους και σε όσους ασκούν τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση χρεωγράφων στις σχέσεις απασχόλησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια άδικη και διακριτική μεταχείριση των εργαζομένων και να αποτελέσει φραγμό στο δικαίωμα τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί αναφέροντες διαμαρτύρονται για την έλλειψη ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως σε απομακρυσμένες, αγροτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και για τις αποκλίσεις μεταξύ των διαφημιζόμενων και των πραγματικών ευρυζωνικών ταχυτήτων, που έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και να τίθενται εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες·

1.  καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να εξαλείψουν όλες τις διακρίσεις και τους περιττούς φραγμούς από τους κανόνες τους για τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους, ακόμα και αν αυτά είναι πολίτες τρίτων χωρών, έτσι ώστε αυτοί να απολαύουν του δικαιώματος εισόδου και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, καθώς και των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, και τα καλεί επίσης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διοίκησής τους, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την πρακτική που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη, κατά παράβαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, με το να απελαύνουν εργαζόμενους σε αυτά ευρωπαίους πολίτες λίγο μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας τους·

3.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει πιο σαφείς, επίκαιρες και να λεπτομερείς τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την καλύτερη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, ώστε να ενσωματωθούν κυρίως οι πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (υποθέσεις C-456/12(15) και C-457/12(16))· συνιστά να γίνει χρήση σχεδίων μεταφοράς και εφαρμογής (Transposition Implementation Plans - TIPS), με στόχο να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και ορθή εφαρμογή τους·

4.  επισημαίνει την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν παρέχουν κοινωνική προστασία σε εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τις θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου, με στόχο την προστασία όλων των εργαζομένων της ΕΕ· ζητεί να διατυπωθούν σαφέστερα οι σχετικές προϋποθέσεις, ώστε οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών να μπορούν να απολαύουν των κοινωνικών τους δικαιωμάτων·

5.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI), το οποίο επιτρέπει στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το τεχνολογικό τους δυναμικό, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες μορφές ανταλλαγής πληροφοριών· ζητεί να αξιολογηθεί η δυνατότητα προώθησης διεθνικών συλλογικών συμβάσεων και η δημιουργία ευρωπαϊκών πλατφορμών για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ενιαίους εθνικούς ιστοτόπους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την καθοδήγηση και τις συμβουλευτικές τους δραστηριότητες, ώστε να ενισχυθεί η ελευθερία των πολιτών να μετακινούνται, να εργάζονται και να σπουδάζουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και να λάβουν μέτρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης και μάθησης στην ΕΕ, όπως το EURES και το PLOTEUS, και να αυξήσει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτά· λαμβάνει υπό σημείωση τον νέο κανονισμό για το EURES (κανονισμός (ΕΕ) 2016/589), γενικός στόχος του οποίου είναι να γίνει το EURES αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της δίκαιης εργασιακής κινητικότητας εντός της Ένωσης· επισημαίνει ότι η βελτίωση της προξενικής βοήθειας και συνεργασίας συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε προσωπικό επίπεδο και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων ή σπουδαστών και διευκολύνει την ομαλή ένταξή τους στο κράτος μέλος υποδοχής·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν σαφή καθοδήγηση και κατάλληλη κατάρτιση στους δημόσιους και διοικητικούς υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την πραγμάτωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, είτε είναι πολίτες της ΕΕ είτε υπήκοοι τρίτων χωρών·

8.  ζητεί να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του δικτύου SOLVIT μέσω της δημιουργίας για παράδειγμα τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας, καθώς και όλες οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να απευθύνουν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την εσωτερική αγορά, ώστε να μπορούν οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους να λαμβάνουν εγκαίρως πληροφόρηση και στήριξη, όταν αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·

9.  ζητεί να βελτιωθεί η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των πολιτών που επωφελούνται από τη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών τους δικαιωμάτων από ένα κράτος μέλος σε άλλο, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, μέσω μέτρων πολιτικής που θα εξασφαλίζουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής προστασίας·

10.  ζητεί να εναρμονιστεί καλύτερα η ερμηνεία του όρου «συνήθης διαμονή»·

11.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η έλλειψη συντονισμού των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης δημιουργεί φραγμούς σε όσους κατοικούν στην ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και αποτελεσματικά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. των κρατικών συντάξεων, της ασφάλισης υγείας, του επιδόματος ανεργίας και του οικογενειακού επιδόματος) και συνεπώς να μειωθούν οι φραγμοί στην κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ· ζητεί αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέτρα για ένα εναρμονισμένο σύστημα συνεπτυγμένων κοινωνικών εισφορών και παροχών για όλους στην ΕΕ, όπως η δημιουργία μιας κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα διευκολύνει την αναζήτηση στοιχείων όσον αφορά κοινωνικές εισφορές και δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης(17)·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν επειγόντως την ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας, η οποία θα διευκόλυνε τα ταξίδια και τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες από ένα κράτος μέλος σε άλλο·

13.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολίτες της ΕΕ αποκλείονται από τα εθνικά δημόσια συστήματα υγείας άλλων κρατών μελών, παρά το γεγονός ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού προβλέπεται στην οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(18)·

14.  ζητεί καλύτερο συντονισμό του φορολογικού πλαισίου της ΕΕ, ώστε να καταργηθεί η διπλή φορολογία και να αντιμετωπιστούν άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η αποτροπή του φορολογικού ντάμπινγκ·

15.  σημειώνει την αύξηση των διασυνοριακών διαφορών σε θέματα επιμέλειας παιδιών, ως αποτέλεσμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων· ζητεί μια καλύτερη προξενική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε υποθέσεις επιμέλειας παιδιών· επιδοκιμάζει την εν εξελίξει αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα·

16.  καταδικάζει την πρακτική χρήσης λευκών χρεωγράφων στις σχέσεις απασχόλησης, καθώς αυτή επιτρέπει στον εργοδότη να διεκδικεί πιο εύκολα τυχόν αποζημιώσεις και να αποφεύγει μακροχρόνιες αντιδικίες στα εργατοδικεία, ενώ παράλληλα αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης όσον αφορά την υπαιτιότητα και το ύψος της αποζημίωσης· τονίζει ότι με τα εν λόγω λευκά χρεώγραφα τίθενται φραγμοί στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών στην εσωτερική αγορά· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις που θα απαγορεύουν τη χρήση λευκών χρεωγράφων στις σχέσεις απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ανάγκη να απαγορευθεί αυστηρά η χρήση λευκών χρεωγράφων στις σχέσεις απασχόλησης·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί αναφέροντες κατά την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ευρώπη· ζητεί την περαιτέρω τυποποίηση των ακαδημαϊκών τίτλων και των διπλωμάτων συνεχούς εκπαίδευσης από τα κράτη μέλη, καθώς και τη συστηματική χρήση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), ώστε να διασφαλιστούν καλύτερη διοικητική συνεργασία και απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και των απαιτήσεων για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των καταρτισμένων επαγγελματιών που σκοπεύουν να εργαστούν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, ώστε να αποφεύγεται κάθε είδος διάκρισης σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, με συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της χώρας υποδοχής και με πλήρη τήρηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων·

18.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η κινητικότητα πρέπει να συντονιστεί μέσω μιας ευρείας ρυθμιστικής διαδικασίας που θα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει σταθερές και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης με πλήρη σεβασμό στα κοινωνικά δικαιώματα και να καταπολεμήσει αποτελεσματικά κάθε μορφή διάκρισης και επισφάλειας στην απασχόληση·

19.  πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και την ανεπαρκή κοινωνική προστασία στις περιοχές καταγωγής των εργαζομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κινητικότητα πραγματοποιείται σε οικειοθελή βάση·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή του κανονισμού για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις ελάχιστες, συνήθως διαθέσιμες, μέγιστες και διαφημιζόμενες ευρυζωνικές ταχύτητες· στηρίζει στη συνάρτηση αυτή εκστρατείες ευαισθητοποίησης, οι οποίες έχουν ως στόχο την εξάλειψη των παραπλανητικών διαφημίσεων·

21.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/24/ΕΕ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και να διασφαλίσουν ότι οι δαπάνες για υπηρεσίες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης επιστρέφονται εγκαίρως και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής δαπανών για φάρμακα, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο αυθαίρετης διάκρισης ή αδικαιολόγητο φραγμό στην ελεύθερη κυκλοφορία·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1.
(4) ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
(6) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(7) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22·
(8) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.
(9) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 132.
(10) ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8.
(11) ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11.
(12) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 88.
(13) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 48.
(14) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 114.
(15) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης Μαρτίου 2014, O. κατά Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, και Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel κατά B., ECLI:EU:C:2014:135.
(16) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης Μαρτίου 2014, S. κατά Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, και Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel κατά G., ECLI:EU:C:2014:136.
(17) Πιλοτικό σχέδιο: Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης (2016_04.037717_3) που υλοποιήθηκε το 2016 και στις αρχές του 2017 μέσω της μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με μια «Ευρωπαϊκή πύλη για την κινητικότητα στην κοινωνική ασφάλιση — Η κοινωνική ασφάλιση με το πάτημα ενός κουμπιού».
(18) Π.χ.: Απόφαση του Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 1998, Kohll κατά Union des caisses de maladie, C-158/96, ECLI:EU:C:1998:171· Απόφαση του Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 1998, Decker κατά Union des caisses de maladie, C-120/95, ECLI:EU:C:1998:167· ή Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης Απριλίου 2005, Heirs of Annette Keller κατά Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Υπόθεση C-145/03, ECLI:EU:C:2005:211.


Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών
PDF 412kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (2017/2526(RSP))
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών – προς ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό από πλευράς χρήσης των πόρων σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών» (COM(2016)0501),

–  έχοντας υπόψη την έγκριση από το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag) στις 27 Μαρτίου 2015 των νομοθετικών προτάσεων με τίτλο «Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die von Bundesfernstraßen Benutzung» (Σχέδιο νόμου για την εισαγωγή ενός τέλους υποδομών για τη χρήση του ομοσπονδιακού δημόσιου οδικού δικτύου) και «Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes» (Δεύτερος νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας των οχημάτων με κινητήρα και του νόμου περί φορολογίας των ασφαλίστρων),

–  έχοντας υπόψη την έγκριση από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015 του «Νόμου για την εισαγωγή ενός τέλους υποδομών για τη χρήση του ομοσπονδιακού δημόσιου οδικού δικτύου» και του «Δεύτερου νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας των οχημάτων με κινητήρα και του νόμου περί φορολογίας των ασφαλίστρων»,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία επί παραβάσει την οποία κίνησε η Επιτροπή στις 18 Ιουνίου 2015 κατά της Γερμανίας, σχετικά με την καθιέρωση ενός νέου συστήματος τελών χρήσης οδικού δικτύου για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης («Pkw-Maut»),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 1ης Δεκεμβρίου 2016 μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του Γερμανικού Υπουργείου Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών, σχετικά με ένα γερμανικό σύστημα επιβολής διοδίων για ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα («Pkw-Maut»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής(2) και την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας αυτής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την οδική κυκλοφορία το 2017,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα(3) και την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας αυτής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την οδική κυκλοφορία το 2017,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη νομοθεσία της ΕΕ που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την εκ μέρους της Επιτροπής έγκριση του γερμανικού αναθεωρημένου σχεδίου για την καθιέρωση διοδίων (O-000152/2016 — B8-0201/2017),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν εξετάζεται αν το σχεδιαζόμενο γερμανικό σύστημα διοδίων για ελαφρά φορτηγά οχήματα είναι συμβατό με τις τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σύστημα επιστροφής εξόδων, άμεσα ή έμμεσα βάσει ιθαγένειας, εισάγει διακρίσεις, έρχεται σε αντίθεση προς τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμποδίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα και αποδυναμώνει την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχεδιαζόμενο γερμανικό σύστημα διοδίων είναι ενδεχομένως αντίθετο προς την αρχή της «απαγόρευσης των διακρίσεων», καθώς και προς τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν εθνικά συστήματα διοδίων που εισάγουν τέλη έμμεσα ή άμεσα με βάση την ιθαγένεια θα ήταν αντίθετα με τη νομοθεσία της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά συστήματα διοδίων έχουν αρνητικές επιπτώσεις ιδίως για τους πολίτες μεθοριακών περιοχών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διαφορετικά συστήματα διοδίων και το αναλογούν σε αυτά κόστος, παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή της διασυνοριακής κυκλοφορίας και ορθώνουν περιττά εμπόδια στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά συνέπεια τα πρόσθετα διοικητικά βάρη θα προκαλέσουν αύξηση του κόστους και, ενδεχομένως, μη διαφανείς διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι προβλεπόμενοι πρόσθετοι πόροι για επενδύσεις σε υποδομές·

1.  αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές αποτελούν ζωτικής σημασίας τομέα για την οικονομική ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια αποδοτική και οικονομικά προσιτή κινητικότητα για τους πολίτες και τα εμπορεύματα·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κατάλληλες επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα των μεταφορών·

3.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εφαρμόσει πάγιες πολιτικές, όπως προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές του 2011·

4.  τονίζει ότι η επιβολή τελών για τη χρήση των οδικών υποδομών μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εκτροπή προς άλλα μέσα μεταφοράς, καθώς και στη χρηματοδότηση της συντήρησης και στην ανάπτυξη βιώσιμων, ασφαλών, αποτελεσματικών και προσανατολισμένων στο μέλλον οδικών υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  τονίζει ότι τα συστήματα επιβολής οδικών τελών για κάθε τύπο οχήματος με κινητήρα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά και να επιβάλλονται με βάση την απόσταση και επιπλέον να συνάδουν με τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως αυτές κατοχυρώνονται στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ και της νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους που σχετίζεται με τις οδικές μεταφορές·

6.  επισημαίνει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών στις οδικές υποδομές πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, καθώς και να μειωθεί σημαντικά η κυκλοφοριακή συμφόρηση·

7.  προτρέπει την Επιτροπή, όταν προτείνει νέες νομοθετικές διατάξεις, όπως η αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας (Eurovignette), να συμπεριλάβει το εξωτερικό κόστος που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή και τα ατυχήματα που δεν καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η νομοθεσία σχετικά με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα οδικά δίκτυα και να αποκλείεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

8.  επισημαίνει ότι μια εκκρεμούσα διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, έμμεσης διάκρισης με βάση την ιθαγένεια, έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας χωρίς κατάλληλη νομική αιτιολόγηση, μέσω μιας άτυπης πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του γερμανικού υπουργείου συγκοινωνιών και ψηφιακών υποδομών·

9.  τονίζει ότι η θέσπιση εθνικών συστημάτων επιβολής οδικών τελών δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση στην αγορά, στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στην ευελιξία των μεταφορικών επιχειρήσεων και των διασυνοριακών μεταφορικών επιχειρήσεων στην ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίζονται η περαιτέρω ανάπτυξη και η ακεραιότητα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει και να δημοσιοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (ΓΔ MOVE) σχετικά με την ανάλυση των νέων μέτρων των γερμανικών αρχών για την καθιέρωση οδικών τελών («Pkw-Maut»), καθώς και για τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση για μια χωρίς διακρίσεις επιβολή τελών στις οδικές μεταφορές είναι όλοι οι χρήστες να καταβάλλουν το ίδιο τέλος για χρήση του ιδίου οδικού δικτύου· υπογραμμίζει ότι κάθε εθνικό σύστημα επιβολής οδικών τελών που συνιστά άμεση διάκριση λόγω ιθαγένειας ή συνδυάζεται με εθνικά φορολογικά μέτρα προς όφελος μόνον των ημεδαπών, π.χ. μείωση της εθνικής φορολογίας οχημάτων, με στόχο κυρίως την επιβολή τελών σε αλλοδαπούς χρήστες, συνιστά παραβίαση της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή και επιβολή του νόμου μετά την έκδοσή του·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο τη συμφωνία που έχει συναφθεί με τη Γερμανική Κυβέρνηση, επισημαίνοντας τις κυριότερες διαφορές με την εθνική νομοθεσία που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο καθώς και τα επιχειρήματα υπέρ της συμβατότητάς της με τις διατάξεις της Συνθήκης και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  φρονεί ότι το γερμανικό σύστημα διοδίων («Pkw-Maut») του Δεκεμβρίου 2016, εξακολουθεί να περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράβαση του δικαίου της Ένωσης και των θεμελιωδών αρχών των Συνθηκών, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων με βάση την ιθαγένεια·

14.  τονίζει την ανάγκη κοινών κανόνων για τη δημιουργία ενός συνεκτικού, δικαίου, αμερόληπτου και ενιαίου πλαισίου συστημάτων επιβολής οδικών τελών για όλους τους τύπους οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

15.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εξετάσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας και του εναρμονισμένου πλαισίου όσον αφορά το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας (Eurovignette) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) ως ευκαιρία για τη δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου και να παρακολουθεί και να προωθεί την ορθή επιβολή αυτής της νομοθεσίας·

16.  επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών και ότι τα κράτη μέλη, όταν ενεργούν μεμονωμένα, προκαλούν κατακερματισμό και παρεμποδίζουν την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να εκθέσει όλες τις νομοθετικές και τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας της 1ης Δεκεμβρίου 2016 μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του γερμανικού υπουργείου μεταφορών και ψηφιακών υποδομών και να καταστήσει σαφείς όλες τις σχετικές νομικές και πολιτικές πτυχές όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους η συμφωνία της 1ης Δεκεμβρίου 2016, η οποία εξακολουθεί να μην επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση στους γερμανούς χρήστες και, ως εκ τούτου, διατηρεί μια έμμεση διάκριση λόγω ιθαγενείας, θεωρείται ότι αποτελεί επαρκή βάση για να ανασταλεί η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, η οποία έχει κινηθεί με βάση αυτές ακριβώς τις επιφυλάξεις, και να τηρεί επαρκώς ενήμερο το Κοινοβούλιο·

18.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την εν λόγω διαδικασία·

19.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνά για τη σύμπραξη του Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέσω ενός διαρθρωμένου διαλόγου·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 42.
(3) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 124.


Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ
PDF 520kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, τμήμα III – Επιτροπή (2016/2323(BUD))
P8_TA(2017)0085A8-0060/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2) (εφεξής «η διοργανική συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

—  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(5) και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2018 (6522/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0060/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 θα είναι το πέμπτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (ΠΔΠ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του εσωτερικού οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου και εξωτερικών προκλήσεων και πολιτικών αβεβαιοτήτων, ενδέχεται να διατηρηθεί η πίεση στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση σε επίπεδο προϋπολογισμού απέναντι σε άμεσες προκλήσεις και κρίσεις πρέπει να συμπορεύεται με βιώσιμες απαντήσεις που επενδύουν στο κοινό μέλλον της Ένωσης·

Ένας προϋπολογισμός για βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση και ασφάλεια

1.  χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ· τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, ποιοτικές και σταθερές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους, η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνικοοικονομική σύγκλιση, η μετανάστευση, η ασφάλεια και η αντιμετώπιση του λαϊκισμού καθώς και η κλιματική αλλαγή, είναι οι κύριες ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της λύσης στα ζητήματα αυτά· τονίζει ότι η αλληλεγγύη πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί βασική αρχή του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι μόνο ένας ισχυρός και στοχευμένος προϋπολογισμός της ΕΕ με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα είναι επωφελής για όλα τα κράτη μέλη και για όλους τους πολίτες της ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 που θα επιτρέπει στην ΕΕ να συνεχίσει να παράγει ευημερία μέσω της ανάπτυξης και της απασχόλησης και θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της·

2.  φρονεί ότι, σε πλαίσιο σεβασμού της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να διαθέτει εργαλεία που θα του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε περισσότερες κρίσεις ταυτόχρονα, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται ένα σχετικό επίπεδο ευελιξίας· θεωρεί ότι, ενώ η μεγέθυνση και η απασχόληση παραμένουν πάντα οι βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ, η εξασφάλιση βιώσιμης προόδου και ανάπτυξης στους τομείς αυτούς πρέπει να επιτευχθεί παράλληλα με την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για θεματική συγκέντρωση κατά τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για τον προϋπολογισμό του 2018·

Η έρευνα, οι υποδομές και οι ΜΜΕ ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης

3.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ, οι υποδομές, η επαρκώς χρηματοδοτούμενη έρευνα, η υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και η συνεχής δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ενίσχυσης των επενδύσεων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι η δημιουργία κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας πρέπει να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ· υποστηρίζει ότι οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να παρασχεθεί επαρκής δημοσιονομική στήριξη για την ενίσχυση των επενδύσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ· υπογραμμίζει, επομένως, τη σημασία του τομέα 1α, ο οποίος αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στους ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις, και ζητεί να εξασφαλιστεί ενδεδειγμένο επίπεδο χρηματοδότησης για τον τομέα αυτό·

4.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των νεοσύστατων επιχειρήσεων, αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη πραγματικής ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ και για τη διασφάλιση μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής ενωσιακής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το ποσοστό ικανοποιούμενων αιτήσεων είναι ανησυχητικά χαμηλό και πολλά σχέδια υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μένουν χωρίς χρηματοδότηση από την ΕΕ· σημειώνει ότι πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, αποθαρρύνονται από την υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο πιστώσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», με παράλληλη συνέχιση της ατζέντας για την απλούστευσή του· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος άλλων ερευνητικών προγραμμάτων·

5.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ· θεωρεί επίσης ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια πηγή δημιουργίας απασχόλησης και, κατά συνέπεια, χρειάζονται κατάλληλη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· ζητεί, εν προκειμένω, αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος COSME, δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του προγράμματος COSME στο νέο ΠΔΠ, προκειμένου η ΕΕ να παρέχει ουσιαστικότερη στήριξη στις ΜΜΕ· πιστεύει ότι η δημιουργία συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά μέσα θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα·

6.  υποστηρίζει σθεναρά την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών δικτύων υποδομών· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων αυτών και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το ενδεδειγμένο επίπεδο χρηματοδότησης για το 2018·

7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο θέμα της μείωσης του επενδυτικού χάσματος που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη, και αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής· χαιρετίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής για παράταση του ΕΤΣΕ έως το 2020, η οποία θα πρέπει να έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της αρχής της προσθετικότητας και της γεωγραφικής ισορροπίας, στο πλαίσιο της οποίας απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες· υπογραμμίζει ότι η επιλογή των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΤΣΕ θα πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα και να είναι προσανατολισμένη στη ζήτηση· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών ως προς την παροχή πιο στοχευμένης τεχνικής βοήθειας σε τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ, και να προαγάγει επίσης τη γεωγραφική ισορροπία· καλεί ακόμη την Επιτροπή να αναλύει σε τακτική βάση την προστιθέμενη αξία του ΕΤΣΕ, μέσω εκτίμησης επιπτώσεων για τα αποτελέσματα του ταμείου·

Εκπαίδευση και απασχόληση των νέων – προαπαιτούμενα για την επιτυχία της νέας γενιάς

8.  θεωρεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο για βιώσιμες, καλά αμειβόμενες και σταθερές θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της κινητικότητας ως μέσου που επιτρέπει σε νεαρούς Ευρωπαίους να αξιοποιήσουν τις ποικίλες ατομικές τους δεξιότητες, διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο που διαδραματίζει το πρόγραμμα Erasmus+ στη διευκόλυνση της ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας νεαρών σπουδαστών, μαθητευομένων και εθελοντών· πιστεύει ότι, ιδίως σε καιρούς ανόδου του εθνικισμού και του λαϊκισμού, έχει σημασία να διευκολύνεται η φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών εθνών και πολιτισμών για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ το 2018·

9.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία των νέων αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει ιδιαίτερα μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, κυρίως στις φτωχότερες περιοχές της Ένωσης, και ότι θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη γενιά νεαρών Ευρωπαίων, υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017, θα διατεθεί πίστωση 500 εκατομμυρίων EUR στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού το 2017· θεωρεί ότι η ΠΑΝ έχει θεμελιώδη συμβολή στον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ για απασχόληση και ανάπτυξη και παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για τη συνέχιση της ΠΑΝ μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, που θα συνοδεύεται από παράλληλη βελτίωση της λειτουργίας και της εφαρμογής της· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

10.  λαμβάνει θετικά υπόψη την πρόταση να καθιερωθεί μια «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια»· υπογραμμίζει ότι το έργο αυτό έχει τη δυνατότητα να τονώσει την ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα· τονίζει, ωστόσο, ότι το έργο δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί εις βάρος άλλων επιτυχημένων προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως στον χώρο της νεολαίας και του πολιτισμού, και ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και να περιλαμβάνει διατάξεις για τη συμμετοχή των κατοίκων των νησιών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το δυνητικό κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία αυτή και να υποβάλει σχετικές προτάσεις·

Παραδοσιακές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ υπό μορφή επενδυτικών πολιτικών

11.  υποστηρίζει ένθερμα την περιφερειακή πολιτική ως ένα από τα κύρια επενδυτικά μέσα του προϋπολογισμού της ΕΕ που διασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή παράγει ανάπτυξη και απασχόληση σε όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, που έχουν μέχρι στιγμής ως αποτέλεσμα χαμηλότερες επενδύσεις οι οποίες δεν συμβάλλουν επαρκώς στην ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης ή στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα αίτια των καθυστερήσεων και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την αντιμετώπισή τους, προκειμένου ιδίως να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ορισμού των διαχειριστικών και ελεγκτικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης και να υπάρξει ραγδαία επιτάχυνση της εκτέλεσης·

12.  αναγνωρίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού τομέα γεωργίας στη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας και στη διαχείριση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στους αγρότες που έχουν πληγεί από το ρωσικό εμπάργκο, τη γρίπη των πτηνών, την κρίση στον τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων και την κρίση στον τομέα του κρέατος· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες αστάθειες στις αγορές και να διασφαλίζουν τον εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα ποιότητας· ζητεί να δοθεί η δέουσα προσοχή στη γεωργία και στην αλιεία μικρής κλίμακας·

Εσωτερικές προκλήσεις

13.  είναι πεπεισμένο ότι, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποδείχτηκε ανεπαρκής να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων ή τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως είναι η αυξανόμενη διεθνής τρομοκρατία· υπογραμμίζει ότι, σε αυτή τη βάση, πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η επανειλημμένη κινητοποίηση ειδικών μέσων, όπως του μηχανισμού ευελιξίας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είχε σχεδιασθεί αρχικά για την αντιμετώπιση κρίσεων αυτής της κλίμακας· επισημαίνει ότι πρέπει να εγκριθεί μια συνεπής στρατηγική για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, που θα περιλαμβάνει σαφείς, μετρήσιμους και κατανοητούς στόχους· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ανάγκη κινητοποίησης πρόσθετων μέσων για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων δεν πρέπει να έχει το προβάδισμα έναντι άλλων σημαντικών πολιτικών της Ένωσης, για παράδειγμα στον τομέα της απασχόλησης και της ανάπτυξης·

14.  χαιρετίζει τον ρόλο μέσων όπως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) στην αντιμετώπιση των συνεπειών της μεταναστευτικής και προσφυγικής πρόκλησης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων, και ζητεί την εγγραφή επαρκών πιστώσεων για τα ταμεία αυτά τα επόμενα χρόνια· επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η αρχή του επιμερισμού της επιβάρυνσης μεταξύ κρατών μελών στο θέμα της χρηματοδότησης των προσπαθειών που απαιτούνται για την παροχή της κατάλληλης μέριμνας στους πρόσφυγες· χαιρετίζει επίσης τον ρόλο των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπως της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της EASO, του Eurojust, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του eu-LISA, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, η εκτέλεση της εντολής τους να έχει ως βάση αυξημένο προϋπολογισμό και στελέχωση· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην ενίσχυση και τη διαχείριση των συνόρων της, στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των εθνικών αρχών και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, με τη βελτίωση των μέτρων και των πρακτικών ένταξης, τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών και την κατοχύρωση επιχειρήσεων ασφαλούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης·

15.  υπογραμμίζει ότι ο τρέχων προϋπολογισμός του ΤΕΑ (των 700 εκατομμυρίων EUR περίπου σε αναλήψεις υποχρεώσεων) δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η διεθνής τρομοκρατία· ζητεί, ως εκ τούτου, ενίσχυση των χρηματοδοτικών πόρων για την αναβάθμιση των υποδομών για την ασφάλεια σε ένα καταλληλότερο επίπεδο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες·

16.  υπενθυμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών οργανισμών στην εξασφάλιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών νομοθετικών προτεραιοτήτων και, συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διαχείριση της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης· επιμένει, συνεπώς, ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι σε σχέση τόσο με τις διοικητικές όσο και τις επιχειρησιακές δαπάνες, προκειμένου να μπορούν οι οργανισμοί να επιτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και να επιτυγχάνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα· σε σχέση με τις αυξήσεις στη στελέχωση και στις πιστώσεις για τους οργανισμούς με αφετηρία τον προϋπολογισμό του 2014, υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αυξήσεις αυτές θεωρούνται ως στοιχεία των νέων πολιτικών εξελίξεων και της νέας νομοθεσίας που δεν εντάσσονται στον υπολογισμό του στόχου για μείωση του προσωπικού κατά 5%· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του 2018 δεν θα πρέπει να προβλέπει περαιτέρω μειώσεις στα οργανογράμματα των ευρωπαϊκών οργανισμών πέραν του 5% για κάθε θεσμικό όργανο και οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας·

17.  υποστηρίζει σθεναρά ερευνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και στην επίτευξη συνεργειών στον τομέα της άμυνας· τονίζει, ωστόσο, ότι για τη δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να διατεθούν νέα κονδύλια, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα πολιτική πρωτοβουλία με σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί ακόμη να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για τη χρηματοδότηση ενός ερευνητικού προγράμματος στον τομέα της άμυνας με ειδικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, μολονότι πρέπει πράγματι να τηρούνται οι διατάξεις που περιλαμβάνουν οι Συνθήκες, η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας είναι αναγκαία επιλογή προκειμένου να δοθεί απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες προκύπτουν από την παρατεταμένη αστάθεια στις γειτονικές περιοχές της Ένωσης και την αβεβαιότητα όσον αφορά την προσήλωση ορισμένων εταίρων της ΕΕ στους στόχους του ΝΑΤΟ· τονίζει ακόμη την ανάγκη για βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εγγραφή επαρκών πιστώσεων στον προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουν με συνεπέστερο τρόπο τις εξωτερικές προκλήσεις· σημειώνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, με παράθυρα έρευνας και ικανοτήτων·

18.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των μακροπρόθεσμων στόχων της ίδιας της ΕΕ για το κλίμα, με την υλοποίηση του στόχου για διάθεση του 20% των δαπανών του ΠΔΠ 2014-2020 για το κλίμα· σημειώνει με ανησυχία ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 2020 ως προς τη βιοποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν αν δεν καταβληθούν ουσιαστικές πρόσθετες προσπάθειες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι έχει σημασία η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας σε όλο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα LIFE και στο δίκτυο Natura 2000·

Εξωτερικές προκλήσεις

19.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι επίσης μέσο εξωτερικής αλληλεγγύης που διαθέτει επείγουσα βοήθεια σε ανθρωπιστικές και μη στρατιωτικές κρίσεις με την παροχή υποστήριξης σε χώρες που έχουν ανάγκη· υπενθυμίζει ότι οι προκλήσεις της εξάλειψης της φτώχειας και της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν επιβεβαιωθεί ως βασική προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της ΕΕ να συμβάλει στην επίτευξη των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και να επιτύχει τον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ υπέρ της ΕΑΒ εντός του χρονικού πλαισίου της ατζέντας για μετά το 2015· τονίζει ότι μακροπρόθεσμα, η αναπτυξιακή βοήθεια αποφέρει επιστροφή των επενδύσεων υπό μορφή αυξημένων συναλλαγών και ανάπτυξης του ΑΕΠ στην Ευρώπη·

20.  επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια της σημερινής μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της μέσω επενδύσεων στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές ροές· ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή να εκπονήσει οδικό χάρτη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης· τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη στρατηγική προσαρμογή όλων των μέσων αναπτυξιακής πολιτικής για να διασφαλιστεί σταθερή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη χωρίς να υπονομεύεται η εφαρμογή των υφιστάμενων εξωτερικών πολιτικών· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές, στέγαση, εκπαίδευση και ιατρικές υπηρεσίες και η στήριξη των ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική προστασία και την ένταξη, αποτελούν μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, ως μέρος της λύσης για τις προκλήσεις αυτές, το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ) ως ένα συνεκτικό και συντονισμένο πλαίσιο για την προώθηση των επενδύσεων στην Αφρική και στις χώρες της γειτονίας, έχοντας κατά νου ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να συμβάλει σε αυτή· αναμένει ότι το ΕΕΣ θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και ότι θα διασφαλιστεί η διαφανής διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και όλων των έργων του·

21.  σημειώνει ότι η σημερινή τάση της Επιτροπής να καταφεύγει σε δορυφορικούς δημοσιονομικούς μηχανισμούς, όπως η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα παρόμοια μέσα, δεν εξασφάλισε την επιτυχία σε όλες τις περιπτώσεις· ανησυχεί μήπως η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης υπονομεύσει τη διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού και αποτελέσει τροχοπέδη στο δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των δαπανών· εμμένει, ως εκ τούτου, στη θέση του ότι οι ad hoc εξωτερικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο επί της εφαρμογής των μηχανισμών αυτών· τονίζει ωστόσο ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος άλλων υφιστάμενων εξωτερικών μέσων· λαμβάνει υπό σημείωση την απόκλιση μεταξύ των υποσχέσεων των κρατών μελών και της πραγματικής συνεισφοράς στα κονδύλια αυτά και προτρέπει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ώστε να καλυφθεί η συνεισφορά της ΕΕ·

22.  υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις στη γειτονία της ΕΕ προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, συγκεκριμένα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων στη νότια γειτονία, και της ρωσικής επίθεσης στην ανατολική γειτονία· επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των χωρών που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ είναι κομβικής σημασίας για τη διευκόλυνση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι η στήριξη θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών·

Επαρκείς πιστώσεις πληρωμών για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ΕΕ

23.  επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τον κύριο στόχο του ως προϋπολογισμού επενδύσεων· είναι πεπεισμένο ότι αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν η ΕΕ δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, πράγμα που θα θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της·

24.  τονίζει ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020 οδήγησε σε μείωση των απαιτήσεων πληρωμών για το 2016 και το 2017· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ και υπενθυμίζει το πρωτοφανές επίπεδο των 24,7 δισεκατομμυρίων EUR στα τέλη του 2014· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, παρέσχε, για πρώτη φορά, προβλέψεις πληρωμών έως το 2020, αλλά τονίζει ότι απαιτείται η δέουσα επικαιροποίησή τους κάθε χρόνο, προκειμένου να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λαμβάνει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα·

25.  υπογραμμίζει ότι, παρά το ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί τελική συμφωνία για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, πολλά θετικά στοιχεία της αναθεώρησης που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης – ιδίως ως προς την αυξημένη ευελιξία – μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή και την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής κρίσης πληρωμών· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που επιταχυνθεί η υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή, όπως αναμένεται, ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερη ευελιξία ήδη από το επόμενο έτος, προκειμένου να εξασφαλιστεί, εις απάντηση, επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στο τέλος του έτους·

26.  επισημαίνει και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η εταιρική φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή έχουν προκαλέσει τεράστιες απώλειες φορολογικών εσόδων στα κράτη μέλη και, συνεπώς, μείωση των συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο αθέμιτος αυτός φορολογικός ανταγωνισμός συνεπάγεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταφορά ΑΕΠ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και μεταφορά ΑΕΕ σε φορολογικούς παραδείσους έξω από την ΕΕ, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι συνολικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

27.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πληρωμές των ειδικών μέσων (μηχανισμός ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αναλήψεων υποχρεώσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο της εν εξελίξει ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, τη δυνητική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς το ζήτημα της εγγραφής στον προϋπολογισμό των πληρωμών των ειδικών μέσων του ΠΔΠ με την αναθεώρηση της απόφασης του 2014 για το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, μολονότι το ζήτημα αυτό δεν έχει επιλυθεί κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο·

Κοιτάζοντας προς το μέλλον

28.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα υποβάλει, έως το τέλος του 2017, τις προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020, που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, η οποία θα επηρεάσει το ΠΔΠ μετά το 2020· τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση καθιστά αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών με τον συνήθη τρόπο· αποδίδει την ύψιστη σημασία στη διεργασία που θα οδηγήσει στη θέσπιση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και σε έναν αναμορφωμένο και αποτελεσματικότερο προϋπολογισμό της ΕΕ και αναμένει ότι θα είναι στο ύψος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και των δεσμεύσεων που έχει ήδη αναλάβει· ζητεί ταχεία και θετική ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απαιτούμενη προσαρμογή του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου και τον βαθμό πρόσθετης ευελιξίας στην προϋπολογισμό της ΕΕ που είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης·

29.  υπογραμμίζει ότι η προβλεψιμότητα και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελούν προαπαιτούμενο για μια ισχυρή και σταθερή Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης της διάρκειας του ΠΔΠ με τους πολιτικούς κύκλους του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα δώσει την ευκαιρία να εξετασθούν μακροχρόνια προβλήματα που εμποδίζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ να έχει απόδοση ανάλογη των πραγματικών του δυνατοτήτων, ιδίως σε ό, τι αφορά το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, προκειμένου να εκλείψουν σταδιακά οι κάθε είδους επιστροφές και διορθωτικοί μηχανισμοί· επιβεβαιώνει τη θέση του υπέρ μιας εις βάθος μεταρρύθμισης των ιδίων πόρων της ΕΕ και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την υποβολή της τελικής έκθεσης της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αντλήσουν τα ενδεδειγμένα συμπεράσματα από την έκθεση αυτή και να αναλύσουν τη σκοπιμότητα της υλοποίησης των συστάσεων της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, οι οποίες αναμένεται ότι θα καταστήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερο σταθερό, απλό, αυτόνομο, δίκαιο και προβλέψιμο· αναμένει ότι κάθε νέος ίδιος πόρος θα πρέπει να οδηγεί σε μείωση των εισφορών ΑΕΕ των κρατών μελών· επιδοκιμάζει το συμπέρασμα της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους ως προς το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εστιάσει σε τομείς που αποφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία και ως προς την προσέγγιση του «juste retour», στην οποία θα πρέπει να δοθεί τέλος, δεδομένου ότι η έκθεση καταδεικνύει ότι όλα τα κράτη μέλη ωφελούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ανεξάρτητα από το «καθαρό τους υπόλοιπο»·

30.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει τη στρατηγική για έναν «προϋπολογισμό της ΕΕ που εστιάζεται στα αποτελέσματα»· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει απλούστευση των κανόνων, εξορθολογισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ανάπτυξη συναφών δεικτών επιδόσεων·

31.  τονίζει ότι η αρχή της ισότητας των φύλων θα πρέπει να ενσωματωθεί, όπου είναι εφικτό, ως οριζόντιος στόχος πολιτικής σε όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού της ΕΕ·

32.  τονίζει τη σημασία που έχει η πλήρης συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, ως μοναδικού θεσμικού οργάνου που εκλέγεται δημοκρατικά από τους πολίτες της ΕΕ·

33.  καλεί το Συμβούλιο να σεβαστεί τις πολιτικές του δηλώσεις και να συνεργαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ διαθέτει έναν επαρκή προϋπολογισμό·

o
o   o

34.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(5) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 1.12.2016, P8_TA(2016)0475.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου