Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0432(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2016

Συζήτηση :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/07/2017 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 612kWORD 76k
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I
P8_TA(2017)0300A8-0239/2016
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0884),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0033/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και τα άρθρα 33 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0239/2016),

1.  εγκρίνει ως θέση του σε πρώτη ανάγνωση το κείμενο που εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 57.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0400.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2017 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις
P8_TC1-COD(2013)0432

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 33 τα άρθρα 33 και 114, [Τροπολογία 1]

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι διατάξεις στον τομέα της τελωνειακής ένωσης είναι εναρμονισμένες από την νομοθεσία της Ένωσης. Ωστόσο, η επιβολή τους υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου των κρατών μελών.

(1α)   Η οδηγία αυτή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) («ο κώδικας»). [Τροπολογία 2]

(2)  Κατά συνέπεια, Οι τελωνειακές παραβάσεις και οι σχετικές κυρώσεις ακολουθούν 28 διαφορετικά σύνολα κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου, μια παράβαση της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και οι κυρώσεις που ενδεχομένως επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ως προς το είδος και την αυστηρότητα, αναλόγως του κράτους μέλους που επιβάλλει την κύρωση, με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη και τη στρέβλωση του εμπορίου. [Τροπολογία 3]

(3)  Οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν επηρεάζουν μόνον τη βέλτιστη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης και τη διαφάνεια που απαιτείται για τη δέουσα λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις από τις διάφορες τελωνειακές αρχές, αλλά εμποδίζουν επίσης και τη διασφάλιση την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, οι οποίοι υπόκεινται ήδη σε διαφορετική δέσμη κανόνων ανά την Ένωση, δεδομένου ότι έχουν επίπτωση στην πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις. [Τροπολογία 4]

(4)  Ο κώδικας έχει σχεδιαστεί για πολυεθνικό ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο η επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών γίνεται σε πραγματικό χρόνο και στο οποίο μια απόφαση που λαμβάνεται από ένα κράτος μέλος εφαρμόζεται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο, κατά συνέπεια, απαιτεί εναρμονισμένη επιβολή. Ο κώδικας περιλαμβάνει επίσης διάταξη που απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

(5)  Το νομικό πλαίσιο για την επιβολή της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και ιδίως την οδηγία (ΕΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). Οι τελωνειακές παραβάσεις που καλύπτονται από το πλαίσιο το οποίο θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία περιλαμβάνουν τελωνειακές παραβάσεις που έχουν επίπτωση στα εν λόγω οικονομικά συμφέροντα χωρίς όμως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασίας τους μέσω του ποινικού δικαίου καθώς και τελωνειακές παραβάσεις που δεν έχουν καμία επίπτωση στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(6)  Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί με την παρούσα οδηγία κατάλογος συμπεριφορών οι οποίες θα πρέπει να θεωρείται ότι παραβιάζουν την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων. Οι εν λόγω τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να βασίζονται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία με άμεσες παραπομπές στον κώδικα. Η παρούσα οδηγία δεν καθορίζει αν θα πρέπει να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρόκειται να εφαρμόζουν διοικητικές ή μη ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, αντί μη ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης το απαιτεί, προκειμένου η κύρωση που επιβάλλεται να είναι αποτρεπτική, αποτελεσματική και αναλογική. [Τροπολογία 5]

(7)  Η πρώτη κατηγορία συμπεριφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει τελωνειακές παραβάσεις βάσει αντικειμενικής ευθύνης, η οποία δεν προϋποθέτει κανένα στοιχείο ύπαρξης υπαιτιότητας, δεδομένου του αντικειμενικού χαρακτήρα των υποχρεώσεων και του γεγονότος ότι τα άτομα που είναι αρμόδια για την εκπλήρωσή τους δεν είναι δυνατόν να αγνοούν την ύπαρξή τους και τον δεσμευτικό χαρακτήρα τους. [Τροπολογία 6]

(8)  Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία συμπεριφορών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τελωνειακές παραβάσεις που διαπράχθηκαν από αμέλεια ή από πρόθεση, αντιστοίχως. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω υποκειμενικό στοιχείο πρέπει να προσδιοριστεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη. [Τροπολογία 7]

(9)  Η ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε συμπεριφορά που αποτελεί τελωνειακή παράβαση η οποία διαπράττεται εκ προθέσεως και οι απόπειρες διάπραξης ορισμένων τελωνειακών παραβάσεων εκ προθέσεως θα πρέπει να θεωρούνται τελωνειακές παραβάσεις.

(10)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από σφάλμα των τελωνειακών αρχών, όπως αναφέρεται στον κώδικα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστούν τελωνειακή παράβαση. [Τροπολογία 8]

(11)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η ευθύνη μπορεί να αποδοθεί τόσο στα νομικά όσο και στα φυσικά πρόσωπα για την ίδια τελωνειακή παράβαση όταν η τελωνειακή παράβαση έχει διαπραχθεί προς όφελος νομικού προσώπου.

(12)  Προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση των εθνικών συστημάτων κυρώσεων των κρατών μελών, θα πρέπει να καθοριστούν κλίμακες κυρώσεων που να αντανακλούν τις διαφορετικές κατηγορίες τελωνειακών παραβάσεων και τη σοβαρότητά τους τη σοβαρότητα των τελωνειακών παραβάσεων. Με σκοπό την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται. [Τροπολογία 9]

(12α)   Μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σοβαρές παραβάσεις δεν συνδέονται με τους διαφυγόντες δασμούς αλλά με την αξία των σχετικών εμπορευμάτων, για παράδειγμα στην περίπτωση παραβάσεων που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή υπό απαγόρευση ή περιορισμό εμπορεύματα, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν κύρωση με βάση την αξία των εμπορευμάτων. [Τροπολογία 10]

(13)  Η προθεσμία παραγραφής που ισχύει για τη δίωξη μιας τελωνειακής παράβασης θα πρέπει να καθοριστεί σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελωνειακή παράβαση ή, στην περίπτωση συνεχών ή επανειλημμένων παραβάσεων, από την ημερομηνία κατά την οποία η συμπεριφορά που αποτελεί την εν λόγω παράβαση παύει να υφίσταται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφή διακόπτεται με πράξη που αφορά διεξαγωγή έρευνας ή κίνηση δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την ίδια τελωνειακή παράβαση, ή με πράξη εκ μέρους του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. Τα κράτη μέλη μπορούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται. Η κίνηση ή η συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να αποκλείεται Κάθε διαδικασία θα πρέπει να παραγράφεται, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή της περιόδου παραγραφής, μετά τη λήξη προθεσμίας οκτώ ετών, ενώ η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κύρωσης θα πρέπει να είναι τρία έτη. [Τροπολογία 11]

(14)  Η αναστολή της διοικητικής διαδικασίας σχετικά με τις τελωνειακές παραβάσεις θα πρέπει να προβλέπεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Η συνέχιση της διοικητικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο με την αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem, η οποία έχει την έννοια ότι δεν μπορεί να επιβληθεί δύο φορές ποινή για το ίδιο αδίκημα. [Τροπολογία 12]

(15)  Για την αποφυγή των θετικών συγκρούσεων όσον αφορά τη δικαιοδοσία, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που έχει τη δικαιοδοσία να εξετάσει την υπόθεση.

(15α)   Ο γενικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο που προβλέπει η παρούσα οδηγία δεν επιτρέπει ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, του ελέγχου και της διερεύνησης. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να εκτιμηθεί το κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση. [Τροπολογία 13]

(16)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική δράση κατά των τελωνειακών παραβάσεων.

(17)  Για να διευκολυνθεί η διερεύνηση των τελωνειακών παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα προσωρινής κατάσχεσης εμπορευμάτων, μέσων μεταφοράς ή κάθε άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης.

(18)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(5), τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα που εξηγούν τη σχέση μεταξύ των συνιστωσών μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί αιτιολογημένη τη διαβίβαση τέτοιων εγγράφων.

(18α)   Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας με την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τις τελωνειακές κυρώσεις. Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, οι νομικές παραδόσεις των κρατών μελών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, η πλήρης εναρμόνιση στον τομέα αυτό είναι αδύνατη. [Τροπολογία 14]

(19)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει έναν κατάλογο τελωνειακών παραβάσεων, κοινών σε όλα τα κράτη μέλη, και τη βάση για αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται από τα κράτη μέλη στον τομέα της τελωνειακής ένωσης, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη, οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη με βάση τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις τους, αλλά, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών τους, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Επομένως, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο 5, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επιδιώκει να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να καθορίσει το πλαίσιο σχετικά με τις παραβάσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης, και προβλέπει κυρώσεις την επιβολή μη ποινικών κυρώσεων για τις εν λόγω παραβάσεις αυτές, με την προσέγγιση των διατάξεων που προβλέπονται από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. [Τροπολογία 15]

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για την παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 («ο κώδικας») και των πανομοιότυπων υποχρεώσεων που καθορίζονται σε άλλα τμήματα της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κώδικα.

2α.   Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας ομοιογενούς και αποδοτικής εσωτερικής αγοράς διευκολύνοντας παράλληλα το εμπόριο και παρέχοντας ασφάλεια. [Τροπολογία 16]

Άρθρο 2

Τελωνειακές παραβάσεις και σχετικές κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες σχετικά με κυρώσεις όσον αφορά τις τελωνειακές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 6 με αυστηρή τήρηση της αρχής ne bis in idem.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, είτε διαπράττονται από αμέλεια ή από πρόθεση.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το ενωσιακό δίκαιο, να προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων αντί μη ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που η φύση και η σοβαρότητα της υπό εξέταση παράβασης το απαιτεί, προκειμένου η κύρωση που επιβάλλεται να είναι αποτρεπτική, αποτελεσματική και αναλογική.

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

α)   οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν αν η παράβαση έχει διαπραχθεί από αμέλεια, πράγμα που σημαίνει ότι το υπεύθυνο πρόσωπο δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του/της, ή ότι το πρόσωπο έλαβε μέτρα που είναι προδήλως ανεπαρκή για να αποφευχθεί η ύπαρξη περιστάσεων που οδηγούν στην παράβαση, όταν ο κίνδυνος εμφάνισής της ήταν ευλόγως προβλέψιμος

β)   οι τελωνειακές αρχές εκτιμούν αν η παράβαση έχει διαπραχθεί από πρόθεση, πράγμα που σημαίνει ότι η πράξη ή παράλειψη έγινε από τον υπεύθυνο με την επίγνωση ότι η εν λόγω πράξη ή παράλειψη συνιστά παράβαση, ή με τον προμελετημένο και συνειδητό στόχο να παραβεί την τελωνειακή νομοθεσία·

γ)   σφάλματα εξ αβλεψίας ή λάθη δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις εκτός εάν είναι σαφές από το σύνολο των περιστάσεων ότι διαπράχθηκαν από πρόθεση ή από αμέλεια. [Τροπολογία 17]

Άρθρο 2α

Διευκόλυνση του εμπορίου

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τα κράτη μέλη εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία ενός συστήματος συνεργασίας που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο τον συντονισμό των βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις τελωνειακές κυρώσεις (ανάλυση του αριθμού προσφυγών, βαθμός υποτροπής κλπ.)· τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των κυρώσεων, μείωση του διοικητικού κόστους κλπ.)· την ανάδειξη των εμπειριών των οικονομικών φορέων και τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ τους· την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των τελωνειακών υπηρεσιών· και την εκπόνηση στατιστικού έργου σχετικά με τις παραβάσεις που διαπράττουν εταιρείες από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο του συστήματος συνεργασίας, όλα τα κράτη μέλη ενημερώνονται χωρίς χρονοτριβή σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται για τελωνειακές παραβάσεις καθώς και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο, να προλαμβάνεται η διοχέτευση παράνομων εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. [Τροπολογία 18]

Άρθρο 3

Αντικειμενική ευθύνη για Τελωνειακές παραβάσεις

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, ανεξάρτητα από κάθε στοιχείο ύπαρξης υπαιτιότητας:

α)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη διασάφηση, γνωστοποίηση ή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) του κώδικα·

β)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, συνοπτική διασάφηση εισόδου, συνοπτική διασάφηση εξόδου, διασάφηση επανεξαγωγής ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής να εξασφαλίζει τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ κάθε συνοδευτικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία β) του κώδικα·

γ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του προσώπου να καταθέσει συνοπτική διασάφηση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του κώδικα, γνωστοποίηση της άφιξης θαλασσοπλοούντος πλοίου ή αεροσκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 145 του κώδικα, τελωνειακή διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 158 του κώδικα, γνωστοποίηση δραστηριοτήτων σε ελεύθερες ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 244 παράγραφος 2 του κώδικα, διασάφηση πριν από την αναχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 263 του κώδικα, διασάφηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 270 του κώδικα, συνοπτική διασάφηση εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 271 του κώδικα, ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 274 του κώδικα·

δ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα φύλαξης των εγγράφων και πληροφοριών που συνδέονται με τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, με κάθε τρόπο που είναι προσβάσιμος, για την χρονική περίοδο που απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 51 του κώδικα·

ε)  η απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων που έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

στ)  η απομάκρυνση από την τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 134 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, του άρθρου 158 παράγραφος 3 και του άρθρου 242 του κώδικα·

ζ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου που πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατάλληλο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1 του κώδικα ή να ενημερώνει πάραυτα τις τελωνειακές αρχές όταν δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα καθώς και να ενημερώνει σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα·

η)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης προσώπου το οποίο πραγματοποιεί την είσοδο εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, εάν η ελεύθερη ζώνη εφάπτεται χερσαίων συνόρων μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, να μεταφέρει τα εμπορεύματα αυτά απευθείας στην εν λόγω ελεύθερη ζώνη, χωρίς διέλευση από άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του κώδικα·

θ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση ή υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να παράσχει έγγραφα στις τελωνειακές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 και το άρθρο 163 παράγραφος 2 του κώδικα·

ι)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα διασαφιστή για προσωρινή εναπόθεση, ή του προσώπου που αποθηκεύει τα εμπορεύματα σε περιπτώσεις που είναι αποθηκευμένα σε άλλους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές, που είναι υπεύθυνος για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·

ια)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς να έχει στην κατοχή του και στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, τη στιγμή της υποβολής της τελωνειακής διασάφησης ή της συμπληρωματικής διασάφησης, τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφος 1 και το άρθρο 167 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

ιβ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του διασαφιστή για υπαγωγή σε τελωνειακό καθεστώς, στην περίπτωση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή, σύμφωνα με το άρθρο 182 του κώδικα, να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση στο αρμόδιο τελωνείο και εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιγ)  η αφαίρεση ή η καταστροφή των μέσων εξακρίβωσης που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές σε εμπορεύματα, στη συσκευασία ή στα μέσα μεταφοράς χωρίς προηγούμενη άδεια που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του κώδικα·

ιδ)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για εκκαθάριση αυτού του τελωνειακού καθεστώτος εντός της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 257 του κώδικα·

ιε)  η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου αδείας καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή για εξαγωγή των ελαττωματικών εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 262 του κώδικα·

ιστ)  η κατασκευή κτιρίου σε ελεύθερη ζώνη χωρίς την προηγούμενη έγκριση των τελωνειακών αρχών που προβλέπεται στο άρθρο 244 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιζ)  η μη καταβολή των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών από το πρόσωπο που υποχρεούται να τους καταβάλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του κώδικα·

ιζα)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οικονομικού φορέα να παρέχει, κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών, τα ζητηθέντα έγγραφα και πληροφορίες στην κατάλληλη μορφή και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς και την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιζβ)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

ιζγ)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

ιζδ)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα·

ιζε)   η εκφόρτωση ή η μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών ή σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 140 του κώδικα·

ιζστ)   η εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακές αποθήκες χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του κώδικα·

ιζζ)   η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας ή του δικαιούχου του καθεστώτος να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα·

ιζη)   η παροχή στις τελωνειακές αρχές ψευδών στοιχείων ή εγγράφων τα οποία απαιτούνται από τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 163 του κώδικα·

ιζθ)   η χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων ή πλαστών, μη ορθών ή εκτός ισχύος εγγράφων από έναν οικονομικό φορέα προκειμένου να λάβει έγκριση από τις τελωνειακές αρχές:

i)   για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,

ii)   για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα,

iii)   για τη χρήση άλλων τελωνειακών απλουστεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 177, 179, 182 ή 185 του κώδικα, ή

iv)   για την υπαγωγή των προϊόντων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με το άρθρο 211 του κώδικα·

ιζι)   η εισαγωγή ή η έξοδος των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς προσκόμισή τους στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 245 ή το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

ιζια)   η μεταποίηση εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 241 του κώδικα·

ιζιβ)   η απόκτηση ή κατοχή εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε μία από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στοιχεία ιζδ) και ιζι). [Τροπολογία 19]

Άρθρο 4

Τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται από αμέλεια

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται από αμέλεια:

α)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τη μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση να θέσει τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς ή να τα επανεξαγάγει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κώδικα·

β)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να παρέχει στις τελωνειακές αρχές την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κώδικα·

γ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

δ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

ε)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα·

στ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα·

ζ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει στο τελωνείο τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη, σύμφωνα με το άρθρο 245 του κώδικα·

η)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του οικονομικού φορέα να προσκομίζει στο τελωνείο κατά την έξοδο τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

θ)  εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών ή σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 140 του κώδικα·

ι)  εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακές αποθήκες χωρίς άδεια των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148·

ια)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας ή του δικαιούχου του καθεστώτος να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα. [Τροπολογία 20]

Άρθρο 5

Τελωνειακές παραβάσεις που διαπράττονται εκ προθέσεως

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως:

α)  παροχή στις τελωνειακές αρχές ψευδών στοιχείων ή εγγράφων τα οποία απαιτούνται από τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 163 του κώδικα·

β)  χρήση ψευδών δηλώσεων ή οποιουδήποτε άλλου αντικανονικού μέσου από έναν οικονομικό φορέα προκειμένου να λάβει έγκριση από τις τελωνειακές αρχές:

i)  για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα,

ii)  για τη χρήση της απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 166 του κώδικα,

iii)  για τη χρήση άλλων τελωνειακών απλουστεύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 177, 179, 182 και 185 του κώδικα,

iv)  για την υπαγωγή των προϊόντων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με το άρθρο 211 του κώδικα·

γ)  εισαγωγή ή έξοδος των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς προσκόμισή τους στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 245 ή το άρθρο 267 παράγραφος 2 του κώδικα·

δ)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κώδικα·

ε)  μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του δικαιούχου μιας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης από τις εν λόγω αρχές και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κώδικα·

στ)  μεταποίηση εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς να έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 241 του κώδικα·

ζ)  απόκτηση ή κατοχή εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε μία από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) και στο παρόν άρθρο στοιχείο γ). [Τροπολογία 21]

Άρθρο 6

Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια σε πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 5 8β παράγραφος 2 αποτελούν τελωνειακή παράβαση.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η απόπειρα να διαπραχθεί πράξη ή παράλειψη που αναφέρεται στο άρθρο 5 3 στοιχεία β) ιζθ) ή γ) ιζι) αποτελεί τελωνειακή παράβαση. [Τροπολογία 22]

Άρθρο 7

Σφάλμα των τελωνειακών αρχών

Οι πράξεις ή παραλήψεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως και 6 δεν συνιστούν τελωνειακές παραβάσεις, όταν πραγματοποιούνται λόγω σφάλματος των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 119 του κώδικα. Οι τελωνειακές αρχές υπέχουν ευθύνη για τη ζημία που προκαλείται από τέτοια σφάλματα. [Τροπολογία 23]

Άρθρο 8

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη για τελωνειακές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 6, που διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο εσωτερικό του νομικού προσώπου, βάσει του γεγονότος ότι διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:

α)  εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·

β)  εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου·

γ)  εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου. [Τροπολογία 24]

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ευθύνη όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη τελωνειακής παράβασης προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Η ευθύνη ενός νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης των φυσικών προσώπων τα οποία διέπραξαν την τελωνειακή παράβαση.

3α.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας «νομικό πρόσωπο» θεωρείται κάθε οντότητα που έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, εξαιρουμένων των κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας και των δημόσιων διεθνών οργανισμών. [Τροπολογία 26]

Άρθρο 8α

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζεται αν μια παράβαση είναι ήσσονος σημασίας

1.   Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 3 είναι ήσσονος σημασίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν από την αρχή της διαδικασίας καθορισμού του εάν έχει διαπραχθεί τελωνειακή παράβαση, ώστε οι αρμόδιες αρχές τους να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α)   η τελωνειακή παράβαση διαπράχθηκε από αμέλεια·

β)   τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα·

γ)   η παράβαση έχει μικρή ή καμία επίπτωση στο ποσό των τελωνειακών δασμών που πρέπει να καταβληθούν·

δ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο συνεργάζεται ουσιαστικά με την αρμόδια αρχή κατά τη σχετική διαδικασία·

ε)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο γνωστοποιεί εκουσίως την παράβαση, εφόσον η παράβαση δεν έχει ήδη καταστεί αντικείμενο διερευνητικής δραστηριότητας η οποία ήταν εν γνώσει του υπευθύνου για την παράβαση·

στ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο είναι σε θέση να αποδείξει ότι καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για να συμμορφωθεί με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ελέγχου των δραστηριοτήτων του/της, για παράδειγμα μέσω ενός συστήματος συμμόρφωσης·

ζ)   το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο είναι μικρή ή μεσαία επιχείρηση, η οποία δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε τελωνειακά θέματα.

2.   Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν την παράβαση ήσσονος σημασίας μόνον όταν δεν υπάρχει κανένας επιβαρυντικός παράγοντας όσον αφορά την παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 8β. [Τροπολογία 27]

Άρθρο 8β

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται αν μια παράβαση είναι σοβαρή

1.   Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή 6 είναι σοβαρή, τα κράτη μέλη μεριμνούν από την αρχή της διαδικασίας καθορισμού του εάν έχει διαπραχθεί τελωνειακή παράβαση, ώστε οι αρμόδιες αρχές τους να λαμβάνουν υπόψη οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν:

α)   η τελωνειακή παράβαση διαπράχθηκε με πρόθεση·

β)   η παράβαση διήρκεσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που υποδεικνύει πρόθεση συνέχισής της·

γ)   παρόμοια ή συνδεόμενη παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, δηλαδή, έχει διαπραχθεί πέραν της μιας φοράς·

δ)   η παράβαση έχει σημαντικό αντίκτυπο επί του ποσού των διαφυγόντων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών·

ε)   τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα·

στ)   το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση αρνείται να συνεργαστεί, ή να συνεργαστεί πλήρως, με την αρμόδια αρχή·

ζ)   το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση έχει διαπράξει παλαιότερες παραβάσεις.

2.   Οι παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία στ), ζ), ιστ), ιζθ) και ιζι) συνιστούν, από την ίδια τους τη φύση, σοβαρές παραβάσεις. [Τροπολογία 28]

Άρθρο 9

Μη ποινικές κυρώσεις για τις ήσσονος σημασίας τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

1.  Επιπλέον της ανάκτησης των διαφυγόντων δασμών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, και αποτρεπτικών και μη ποινικών κυρώσεων, για εκείνες από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες θεωρούνται ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 8α, εντός των ακόλουθων ορίων:

α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται από 1 % έως 5 % της αξίας των εμπορευμάτων· έως το 70% των διαφυγόντων δασμών·

β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο από 150 έως 7 500 EUR.

2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8α. [Τροπολογία 29]

Άρθρο 10

Κυρώσεις για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, εντός των ακόλουθων ορίων:

α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 15 % της αξίας των εμπορευμάτων·

β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως 22 500 ευρώ. [Τροπολογία 30]

Άρθρο 11

Μη ποινικές κυρώσεις για τις σοβαρές τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6

1.  Επιπλέον της ανάκτησης των διαφυγόντων δασμών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών, και αποτρεπτικών και μη ποινικών κυρώσεων, για εκείνες από τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5 3 και 6, οι οποίες θεωρούνται σοβαρές σύμφωνα με το άρθρο 8β, εντός των ακόλουθων ορίων:

α)  όταν η τελωνειακή παράβαση αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται έως το 30 % της αξίας των εμπορευμάτων· συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς, χρηματικό πρόστιμο μεταξύ 70% και 140% των διαφυγόντων δασμών·

αα)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με τους διαφυγόντες δασμούς αλλά με την αξία των εμπορευμάτων, χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται μεταξύ του 15% και του 30% της αξίας των εμπορευμάτων·

β)  όταν η τελωνειακή παράβαση δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, χρηματικό πρόστιμο έως ούτε με τους διαφυγόντες δασμούς ούτε με την αξία των εμπορευμάτων, χρηματικό πρόστιμο μεταξύ 7 500 EUR και 45 000 EUR.

2.   Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8β παράγραφος 1. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 11α

Άλλες μη ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις

1.   Πέραν των κυρώσεων που παρατίθενται στο άρθρο 11, και σύμφωνα με τον κώδικα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τις ακόλουθες μη χρηματικές κυρώσεις όταν έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση:

α)   προσωρινή ή οριστική κατάσχεση των εμπορευμάτων·

β)   αναστολή χορηγηθείσας άδειας.

2.   Σύμφωνα με τον κώδικα, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αποφάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα πρέπει να ανακληθούν σε περίπτωση σοβαρής ή επανειλημμένης παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. [Τροπολογία 32]

Άρθρο 11β

Αναθεώρηση

1.   Τα ποσά των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 αναθεωρούνται από την Επιτροπή, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, από … [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Σκοπός της διαδικασίας αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη σύγκλιση των ποσών των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, με σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας της.

2.   Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 σημείο 2) του κώδικα, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). [Τροπολογία 33]

Άρθρο 11γ

Διακανονισμός

Τα κράτη μέλη προβλέπουν διαδικασία διακανονισμού που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να έρθουν σε συμφωνία με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα τελωνειακής παράβασης ως εναλλακτική λύση αντί της εκκίνησης ή συνέχισης δικαστικών διαδικασιών, με αντάλλαγμα την αποδοχή από το εν λόγω πρόσωπο μιας αμέσως εκτελεστής κύρωσης.

Ωστόσο, εάν έχουν ήδη κινηθεί οι δικαστικές διαδικασίες, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καταλήξουν σε διακανονισμό μόνο με τη συμφωνία της δικαστικής αρχής.

Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες διακανονισμού προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δίδεται η ευκαιρία για επίτευξη διακανονισμού στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για μια παράβαση, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με διαφανή τρόπο, και ότι τυχόν συμφωνία διακανονισμού περιλαμβάνει τη δημοσίευση του αποτελέσματος της διαδικασίας. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 12

Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο:

α)  της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης·

β)  του γεγονότος ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση είναι εγκεκριμένος οικονομικός φορέας·

γ)  του ποσού του μη καταβληθέντος εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού·

δ)  του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του κώδικα και στο άρθρο 267 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κώδικα ή ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια·

ε)  του επίπεδου συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση με την αρμόδια αρχή·

στ)  τυχόν προηγούμενων παραβάσεων από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 12α

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέρη κατευθυντήριες γραμμές και δημοσιεύσεις σχετικά με το πώς μπορούν να συμμορφωθούν και να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, με τρόπο εύκολα προσβάσιμο, κατανοητό και επικαιροποιημένο. [Τροπολογία 36]

Άρθρο 13

Περίοδος παραγραφής

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής των για την εκκίνηση διαδικασιών τελωνειακών παραβάσεων διαδικασίες που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως και 6 είναι τέσσερα έτη και ότι αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η εν λόγω τελωνειακή παράβαση.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις διαρκείς ή επαναλαμβανόμενες τελωνειακές παραβάσεις, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η πράξη ή παράλειψη που συνιστά την τελωνειακή παράβαση παύει να υφίσταται.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται από κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, που σχετίζεται με διερεύνηση ή νομική διαδικασία όσον αφορά την ίδια τελωνειακή παράβαση, ή από πράξη εκ μέρους του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει συνεχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα της πράξης κατά την οποία φθάνει στο τέλος της η πράξη διακοπής.

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η κίνηση ή η συνέχιση κάθε διαδικασίας κάθε διαδικασία που αφορά τελωνειακή παράβαση που αναφέρεται στα άρθρα στο άρθρο 3 έως ή 6 δεν επιτρέπεται έχει παραγραφεί, ανεξάρτητα από τυχόν διακοπή της προθεσμίας παραγραφής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μετά τη λήξη περιόδου οκτώ ετών από την ημέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία παραγραφής για την εκτέλεση απόφασης επιβολής κυρώσεων ανέρχεται σε τρία έτη. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.

6.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προθεσμίες παραγραφής που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4 και 5 αναστέλλονται. [Τροπολογία 37]

Άρθρο 14

Αναστολή της διαδικασίας

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η διοικητική διαδικασία που αφορά τελωνειακή παράβαση η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 αναστέλλεται όταν έχει κινηθεί ποινική δίωξη κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η διοικητική διαδικασία που έχει ανασταλεί και αφορά τελωνειακή παράβαση που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 διακόπτεται όταν η ποινική διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έχει τελικώς εγκαταλειφθεί. Σε άλλες περιπτώσεις, η ανασταλείσα διοικητική διαδικασία που αφορά τελωνειακή παράβαση η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3 και 6 είναι δυνατόν να επαναληφθεί.

Άρθρο 15

Δικαιοδοσία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  η τελωνειακή παράβαση έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους·

β)  το πρόσωπο που διαπράττει την τελωνειακή παράβαση είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους·

γ)  τα εμπορεύματα που αφορούν την τελωνειακή παράβαση βρίσκονται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που περισσότερα του ενός κράτη μέλη επικαλούνται ότι διαθέτουν δικαιοδοσία για την ίδια τελωνειακή παράβαση, αυτή ασκείται από εκείνο το κράτος μέλος στο οποίο εκκρεμεί ποινική αγωγή κατά του ιδίου προσώπου που συνδέεται με τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Όταν η διεθνής δικαιοδοσία δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δικαιοδοσία να ασκείται από το κράτος μέλος του οποίου η αρμόδια αρχή πρώτη κινεί τη διαδικασία σχετικά με την τελωνειακή παράβαση κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 16

Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κίνηση διαδικασίας σχετικά με πράξη ή παράλειψη που συνιστά τελωνειακή παράβαση όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 έως και 6, ιδίως σε περίπτωση περιπτώσεις που περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν κινήσει ποινική διαδικασία κατά του ιδίου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ο στόχος της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών ελέγχων των εμπορευμάτων και η εναρμόνιση των διαδικασιών στο εσωτερικό της Ένωσης. [Τροπολογία 38]

Η Επιτροπή επιβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη δημιουργία βασικών δεικτών επιδόσεων που ισχύουν για τους τελωνειακούς ελέγχους και τις κυρώσεις, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τον συντονισμό της κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 17

Κατάσχεση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε προσωρινή κατάσχεση προσωρινής κατάσχεσης των εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων και κάθε ή άλλου μέσου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των τελωνειακών παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως και 6. Αν, κατόπιν της επιβολής κύρωσης, κάποιο κράτος μέλος κατασχέσει οριστικά τα εμπορεύματα αυτά, δύναται να επιλέξει να καταστρέψει, να επαναχρησιμοποιήσει ή να ανακυκλώσει τα εμπορεύματα, όπως αρμόζει. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 18

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [1η Μαΐου 2019], έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή θα έχει υποβάλει έκθεση σχετικά με τα υπόλοιπα στοιχεία επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας περί τελωνείων, όπως την εποπτεία, τον έλεγχο και τη διερεύνηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, όπου δει, από νομοθετική πρόταση προς συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 41]

Άρθρο 18α

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις, τα οποία υποδεικνύουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα των παραβάσεων αυτών, προκειμένου να δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται ετησίως μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά κατά την αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση των εθνικών συστημάτων επιβολής κυρώσεων. [Τροπολογία 42]

Άρθρο 19

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως 1η Μαΐου 2017. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 21

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 57.
(2)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(4)Οδηγία (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L ...).
(5)ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(6) Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου