Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2043(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0249/2017

Внесени текстове :

A8-0249/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 16
CRE 04/07/2017 - 16

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0302

Приети текстове
PDF 632kWORD 70k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Бюджет за 2018 г. — мандат за тристранната среща
P8_TA(2017)0302A8-0249/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проекта на бюджет за 2018 г. (2017/2043(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 30 май 2017 г. (COM(2017)0400),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2017 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2018 г., раздел III — Комисия(4),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно бюджетните насоки за 2018 година (06522/2017),

—  като взе предвид член 86а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0249/2017),

Проекта на бюджет за 2018 г.: постигане на растеж, работни места и сигурност

1.  припомня, че в своята резолюция от 15 март 2017 г., Парламентът потвърди, че устойчивият растеж, достойните, качествени и стабилни работни места, социално-икономическото сближаване, сигурността, миграцията и изменението на климата са основните въпроси и основните приоритети за бюджета на ЕС за 2018 г.;

2.  счита, че в общи линии предложението на Комисията е добра отправна точка за преговорите тази година, като се има предвид, че бюджетът на ЕС за 2018 г. трябва да даде възможност на ЕС да продължи да генерира устойчив растеж и работни места, като същевременно гарантира сигурността на своите граждани и се справя с предизвикателствата на миграцията; изразява съжаление, че предложението на Комисията не съответства напълно на призива на Парламента за действия за борба с изменението на климата;

3.  приветства решението на Комисията да включи в проекта на бюджет резултатите от междинното преразглеждане на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. още преди официалното му приемане от Съвета, като по този начин подчертава значението на резултатите от това преразглеждане и необходимостта от по-голяма гъвкавост в бюджета на ЕС, която да даде възможност на ЕС да реагира ефективно при нови извънредни ситуации и да финансира своите политически приоритети;

4.  отново изразява твърдото си убеждение, че увеличаването на инвестициите в областта на научните изследвания, иновациите, инфраструктурата, образованието и МСП е от ключово значение за постигането на устойчив растеж и създаването на устойчиви и качествени работни места в ЕС; приветства във връзка с това предложените увеличения за програмата „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и „Еразъм +“, тъй като тези програми непосредствено ще допринесат за постигането на тези цели; счита обаче, че ще бъдат необходими по-нататъшни увеличения, особено като се имат предвид съкращенията във финансирането на тези политики в полза на финансирането на ЕФСИ;

5.  припомня решаващата роля на МСП за създаването на работни места и намаляването на разликите в инвестициите и подчертава, че адекватното им финансиране трябва да остане един от основните приоритети на бюджета на ЕС; изразява съжаление във връзка с това, че предложените средства за COSME са 2,9% по-малко в сравнение с бюджета за 2017 г., и изразява намерението си допълнително да засили тази програма в бюджета за 2018 г.; посочва необходимостта от по-нататъшна подкрепа за МСП и призовава за пълното изпълнение на финансовите ангажименти по програмата през оставащите години от настоящата МФР; приветства опита на Комисията за рационализиране на финансирането на МСП в рамките на „Хоризонт 2020“;

6.  приветства ролята на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за преодоляване на разликите в инвестициите в ЕС като цяло и между неговите територии, както и за оказване на помощ за осъществяване на стратегически инвестиции, които предоставят високо равнище на добавена стойност за икономиката, околната среда и обществото; подкрепя поради това удължаването на срока му до 2020 г.; подчертава бързото увеличаване на средствата в прозореца за МСП на ЕФСИ и приветства намерението за неговото разрастване; изразява съжаление обаче относно липсата на цялостен подход към финансирането на МСП, който би позволил да се придобие ясна представа за общия размер на наличните средства; подчертава позицията си в текущите законодателни преговори, че не следва да се правят по-нататъшни съкращения в съществуващи програми на ЕС за финансиране на това удължаване; счита, че ЕФСИ, чийто гаранционен фонд се финансира предимно от бюджета на ЕС, не следва да подкрепя субекти, учредени или установени в юрисдикции, включени в списъците на съответното законодателство на ЕС в областта на политиката по отношение на юрисдикциите, които не оказват съдействие или които не спазват ефективно данъчните стандарти на ЕС или международните данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация;

7.  отбелязва положително инициативи на ЕС в областта на научните изследвания и технологичното развитие в областта на отбраната и закупуването, което ще допринесе за постигане на икономии от мащаба в сектора и по-добра координация между държавите членки, и, ако е разработен правилно, ще доведе до по-рационално разходване на средствата за отбрана и дават възможност за икономии на национално равнище; подчертава също и необходимостта от подобряване на конкурентоспособността и от иновации в европейската отбранителна промишленост; припомня своята изразена по-рано позиция, че новите инициативи в тази област следва да се финансират с допълнителни средства и да не бъдат в ущърб на съществуващи програми, включително на МСЕ;

8.  отбелязва, че Комисията не е предприела действия по искането на Парламента да направи оценка и представи съответни предложения за „Европейска карта Interrail при навършване на 18-годишна възраст“; счита, че такива предложения имат потенциала да стимулират европейско самосъзнание и идентичност; подчертава обаче, че всички нови проекти трябва да се финансират с нови финансови средства, без това да се отразява върху съществуващи програми, и следва да бъдат социално приобщаващи във възможно най-голяма степен; отново призовава Комисията да внесе съответните предложения в тази връзка;

9.  приветства факта, че проекта на бюджет за 2018 г. включва допълнителни средства за Инициативата за младежка заетост (YEI), като по този начин се дава отговор на призивите на Парламента за продължаване на програмата; отбелязва наред с това предложението за проект за коригиращ бюджет 3/2017, който включва предоставянето на 500 милиона евро за поети задължения за YEI, както беше договорено от Парламента и Съвета в рамките на помирителната процедура за бюджета за 2017 г.; изразява убеждението си, че предложените суми са очевидно недостатъчни за постигането на целите на YEI и вярва, че за ефективно справяне с младежката безработица YEI трябва да продължи да допринася за постигането на приоритетната цел на Съюза за растеж и работни места; настоява за необходимостта да се даде ефективен отговор на младежката безработица в целия Съюз и подчертава, че YEI може да бъде допълнително подобрена и да стане по-ефикасна, особено чрез гарантиране на това, че тя носи истинска добавена стойност по отношение на политиките за младежка заетост в държавите членки и че не замества финансиране по предишни национални политики;

10.  припомня, че политиката на сближаване играе основна роля за развитието и растежа на ЕС; подчертава, че през 2018 г. програмите на политиката на сближаване се очаква да наваксат и да достигнат „нормален ритъм на работа“; подчертава ангажимента на Парламента за осигуряването на достатъчни по размер бюджетни кредити за тези програми, които представляват една от основните политики на ЕС; изразява обаче загриженост във връзка с неприемливите забавяния при изпълнението на оперативните програми на национално равнище; призовава държавите членки да се погрижат за приключването на определянето на управляващите, одитиращите и сертифициращите органи и за ускоряването на изпълнението; признава, че дългите преговори по правните основания между институциите на ЕС също са една от причините за ниската степен на изпълнение; отбелязва факта, че някои държави членки считат, че кохезионните фондове биха могли да бъдат инструмент за гарантиране на солидарност в политиките на Съюза;

11.  изразява особена загриженост във връзка с възможното възстановяване на натрупването на неплатени сметки в края на периода на настоящата МФР и припомня безпрецедентната сума от 24,7 милиарда евро, достигната в края на 2014 г.; приветства факта, че по повод на междинното преразглеждане на МФР Комисията за първи път предостави прогноза за плащанията до 2020 г., но подчертава, че тази прогноза трябва да бъде надлежно актуализирана всяка година, за да може бюджетният орган да взема своевременно необходимите мерки; предупреждава за отрицателното въздействие, което една нова криза с плащанията би имала, особено върху бенефициентите на бюджета на ЕС; изразява убеждението си, че доверието в ЕС е свързано също и със способността му да осигурява адекватно равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета на ЕС, които да му позволяват да изпълнява поетите задължения; подчертава отрицателното въздействие, което забавянето на плащанията има върху частния сектор, и по-специално върху МСП в ЕС, сключили договори с публични органи;

12.  подчертава значението на изпълнението на ангажимента на ЕС за постигане на целите, поставени в рамките на СОР21, особено в светлината на неотдавнашното решение на администрацията на САЩ да се оттегли от споразумението; подчертава в тази връзка, че съществува сериозен риск целта за заделяне на поне 20% от разходите на ЕС в рамките на МФР за периода 2014—2020 г. за действия във връзка с климата да не бъде изпълнена, ако не бъдат положени повече усилия; отбелязва със загриженост скромното увеличение от 0,1% за биологичното разнообразие; подчертава значението на интегрирането на опазването на биологичното разнообразие навсякъде в бюджета на ЕС и отново призовава за методология за проследяване, която да взема предвид всички свързани с биологичното разнообразие разходи и тяхната ефективност; подчертава също, че финансираните с европейски средства проекти следва да не оказват отрицателно въздействие върху смекчаването на изменението на климата или върху прехода към кръгова, нисковъглеродна икономика;

13.  подчертава, че безпрецедентното мобилизиране на специални инструменти показа, че бюджетът на ЕС първоначално не е бил проектиран така, че да може да се справи с проблеми като настоящата миграционна и бежанска криза; счита, че преминаването към следкризисен подход е преждевременно; изразява несъгласие следователно с предложените съкращения по функция 3 в сравнение с бюджета за 2017 г., които не са в съответствие с ангажимента, поет от ЕС, да се справя по ефективен начин с миграционната и бежанска криза; подчертава обаче, че след реакцията на спешна безпрецедентна ситуация следва да бъде приложен по-систематичен и проактивен подход, допълнен от ефективно използване на бюджета на ЕС; отново заявява, че сигурността и безопасността на гражданите е приоритет на ЕС;

14.  потвърждава, че за намирането на дългосрочно и устойчиво решение на миграционната и бежанска криза, наред със стабилизирането на съседните на ЕС държави, е необходимо справяне с първопричините и че инвестициите в страните на произход на мигрантите и бежанците са от ключово значение за постигането на тази цел; приветства в тази връзка Плана за външни инвестиции (ПВИ) и споразумението между институциите за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и призовава за бързото прилагане на фонда; отбелязва с изненада поради това съкращенията по функция 4, които не могат да бъдат напълно оправдани с минали бюджетни увеличения или ниска степен на изпълнение; потвърждава отново, че справянето с първопричините на миграцията включва, но не се изчерпва със справяне с проблеми като бедността и безработицата, осигуряване на образование и възможности за стопанска дейност, както и борба срещу нестабилността, конфликтите и изменението на климата;

15.  приветства предложеното увеличение за източния компонент на Европейския инструмент за съседство в отговор на предходни призиви на Парламента; изразява убеждението си, че подкрепата на ЕС, особено за държави, с които има подписани споразумения за асоцииране, е от съществено значение за по-нататъшната икономическа интеграция и сближаване с ЕС и за утвърждаването на демокрацията, спазването на принципите на правовата държава и на правата на човека в нашите източни съседи; подчертава, че подобна подкрепа следва да се предоставя при условие че съответните държави отговарят на критериите за допустимост, особено по отношение на принципите на правовата държава, борбата срещу корупцията, както и укрепването на демократичните институции;

16.  подчертава значението на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), създаден за реагиране при големи природни бедствия и за изразяване на европейската солидарност към засегнатите от бедствия региони в Европа, и отбелязва предложеното увеличение на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за ФСЕС; призовава Комисията да извърши незабавна оценка на необходимостта от допълнително увеличение, като има предвид по-специално земетресенията в Италия и пожарите в Испания и Португалия, които оказаха драматично и значително въздействие върху живота на хората, по-специално в райони в особено неблагоприятно положение; призовава за адаптиране на правилата за мобилизирането на този фонд, което да позволи по-гъвкаво и навременно мобилизиране, като се обхване по-широк спектър от бедствия със значително въздействие и се намали времето между възникването на бедствието и предоставянето на средствата;

17.  отбелязва, че проекта на бюджет за 2018 г. оставя много ограничени маржове или не оставя никакви маржове под таваните на МФР по функции 1, 3 и 4; счита това за следствие на съществените нови инициативи, предприети от 2014 г. насам (ЕФСИ, свързаните с миграцията предложения и напоследък предложенията за научни изследвания в областта на отбраната и Европейския корпус за солидарност), които са вместени в рамките на таваните на МФР, договорени през 2013 г.; припомня, че МФР, особено след междинното ѝ преразглеждане, предвижда разпоредби за гъвкавост, които, макар и ограничени, следва да се използват в пълна степен, за да се запази нивото на амбициозност на успешните програми и за справяне с нови и непредвидени предизвикателства; изразява намерението на Парламента за по-нататъшно мобилизиране на такива разпоредби за гъвкавост като част от процеса за изменение; призовава още веднъж за въвеждането на нови истински собствени ресурси в бюджета на ЕС;

18.  отбелязва в тази връзка многобройните позовавания в проекта на бюджет на необходимостта от писмо за внасяне на корекции, което може отчасти да изпревари позицията на Парламента в бюджетната процедура; изразява съжаление, че вместо направо да ги включи в проекта на бюджет Комисията обяви, че евентуални нови инициативи в областта на сигурността и миграцията и евентуално удължаване на Механизма за бежанците в Турция може да бъдат предложени като част от предстоящо писмо за внасяне на корекции; настоятелно призовава Комисията своевременно да предостави подробности относно тези предстоящи предложения, за да може бюджетният орган да има възможност да ги разгледа подобаващо; подчертава, че тези потенциални инициативи не следва да пренебрегват, а още по-малко да заменят, искания и изменения, внесени от Парламента в рамките на настоящата бюджетна процедура;

19.  отново заявява подкрепата си за прилагането на стратегията на Комисията, озаглавена „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“, и призовава за непрекъснато подобряване на качеството и представянето на данните за изпълнението, с цел осигуряване на точна, ясна и разбираема информация относно изпълнението на програмите на ЕС;

Подфункция 1а — Конкурентоспособност за растеж и работни места

20.  отбелязва, че в сравнение с 2017 г. предложението на Комисията за 2018 г. съответства на увеличение на поетите задължения по подфункция 1а с +2,5% до 21 841,3 милиона евро; приветства факта, че съществена част от това увеличение е за програмата „Хоризонт 2020“, МСЕ и програмата „Еразъм +“, тъй като техните бюджетни кредити за поети задължения нарастват съответно с 7,3%, 8,7 % и 9,5%, но отбелязва, че това все още е малко под финансовото им планиране; подчертава по-специално много ниския процент на успеваемост на заявленията за проекти по програма „Хоризонт 2020“;

21.  изразява изненада обаче, че бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за COSME са намалени съответно с 2,9% и 31,3%, въпреки че подкрепата за МСП се сочи като един от основните приоритети на ЕС;

22.  заявява отново във връзка с удължаването на срока на действие на ЕФСИ, че Парламентът се противопоставя на всякакви допълнителни съкращения за МСЕ, и счита, че допълнителните 1,1 милиарда евро, разпределени за гаранцията на ЕС, следва да се вземат само от неразпределени маржове (за сума от 650 милиарда евро) и очаквани положителни нетни доходи (за сума от 450 милиарда евро); припомня, че пакетът за МСЕ (направление „ИКТ“) също включва и новата инициатива Wifi4EU; припомня, че бюджетът на МСЕ системно получава твърде голям брой заявления, които не може да поеме поради недостатъчно бюджетни кредити особено по отношение на направление „Инфраструктура“;

23.  отбелязва предложението на Комисията за създаване на Европейски корпус за солидарност (ESC); отбелязва със загриженост обаче, че въпреки предупрежденията на Парламента в законодателното предложение, прието на 30 май 2017 г., се предвижда три четвърти от бюджета за ESC да се финансира чрез преразпределение от съществуващи програми и основно от „Еразъм +“ (197,7 милиона евро); изразява загриженост относно риска, на който това положение би изложило тези програми на ЕС, и изразява намерението си за допълнително увеличение на финансирането за „Еразъм+“ в бюджета за 2018 г.; заявява отново, че всеки нов политически ангажимент следва да се финансира с нови бюджетни кредити, а не посредством преразпределения от съществуващи програми;

24.  приветства предложеното увеличение на средствата за подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната и законодателното предложение за програма за развитие на отбранителната промишленост, представено от Комисията;

Подфункция 1б — Икономическо, социално и териториално сближаване

25.  отбелязва, че общо бюджетните кредити за поети задължения за подфункция 1б възлизат на 55 407,9 милиона евро, което представлява увеличение с 2,4% спрямо бюджета за 2017 г. — ако се включи коригиращ бюджет 3;

26.  отбелязва, че предложената сума от 46 763,5 милиона евро в бюджетни кредити за плащания е с 25,7 % по-голяма, от тази за 2017 г., което до голяма степен се дължи на спада през 2017 г. поради забавяне на ефективното стартиране на новите оперативни програми; припомня, че неточните прогнози от държавите членки доведоха до значително неусвояване на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б през 2016 г. — с повече от 11 милиарда евро, и отбелязва, че предложените равнища за 2018 г. вече бяха намалени с 1,6 милиарда евро в периода след предходните прогнози;

27.  подчертава необходимостта изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. да достигне пълните си обороти и изразява твърдото си убеждение, че всяко „ненормално“ натрупване на неплатени сметки трябва да се избягва в бъдеще; призовава в тази връзка Комисията и държавите членки да решат, като приоритет, всички неразрешени въпроси, свързани със забавяния в определянето на националните управляващи и сертифициращи органи, както и с други пречки, възпрепятстващи подаването на заявления за плащане; искрено се надява, че както националните органи, така и Комисията са подобрили своите прогнози за необходимите плащания в бюджета за 2018 г. и че предложеното равнище на бюджетните кредити за плащания ще бъде напълно изпълнено; признава, че продължителните преговори относно правните основания между институциите на ЕС са една от няколкото причини за настоящата ниска степен на изпълнение;

28.  приветства предложението на Комисията за финансиране на продължаването на YEI и отбелязва предложеното мобилизиране на 233,3 милиона евро от общия марж за поети задължения; призовава Комисията и държавите членки да следват указанията в неотдавнашния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП); припомня, че всяко увеличение на средствата за YEI следва да бъде съчетано със съответните суми от Европейския социален фонд (ЕСФ); изразява намерението си да проучи всички възможности за по-нататъшно увеличение на финансирането за тази програма в бюджета за 2018 г.;

29.  подчертава значението на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) за справянето с бедността и социалното изключване и изисква в бюджета за 2018 г. да бъдат заделени подходящи по размер средства, за да може да се отговори адекватно на потребностите на целевите групи и да се постигнат целите на фонда;

Функция 2 — Устойчив растеж: природни ресурси

30.  отбелязва предложените суми в размер на 59 553,5 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения (+1,7% спрямо 2017 г.) и 56 359,8 милиона евро за бюджетни кредити за плащания (+2,6 %) за функция 2, които оставят марж от 713,5 милиона евро под тавана за поетите задължения; отбелязва, че увеличението на бюджетните кредити за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за 2018 г. (+2,1%) е до голяма степен поради значително по-ниския размер на целевите приходи, които се очаква да бъдат на разположение през 2018 г.;

31.  отбелязва, че Комисията е оставила марж от 713,5 милиона евро под таваните по функция 2; посочва, че повишената нестабилност на селскостопанските пазари, какъвто беше случаят с кризата в млекопреработвателна промишленост в миналото, може да наложи прибягване до този марж; призовава Комисията да гарантира, че маржът под таваните е достатъчен за преодоляване на евентуални кризи, които могат да възникнат;

32.  подчертава удължаването на извънредните мерки за подкрепа за някои плодове, за които пазарната ситуация все още е трудна; изразява съжаление обаче, че понастоящем Комисията не предлага мерки в подкрепа на секторите на животновъдството, и по-специално на млекопреработвателната промишленост, свързани с руската забрана върху вноса от ЕС, и следователно очаква промяна на курса във връзка с това; вследствие на това очаква, че ако се разпредели маржът по функция 2, част от него ще бъде насочена към млекопроизводителите в държавите, които са най-силно засегнати от руското ембарго; очаква писмото за внасяне на корекции на Комисията, което вероятно ще бъде оповестено през октомври и което следва да се основава на актуализирана информация относно финансирането по ЕФГЗ, установяваща реалните потребности на селскостопанския сектор, при надлежно отчитане на въздействието на руското ембарго и други колебания на пазара;

33.  приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения за Европейския фонд за морско дело и рибарство (+2,4%) и за програмата LIFE + (+5,9%) в съответствие с финансовото програмиране, но изразява съжаление, че значително намалените бюджетни кредити за плащания като че ли разкриват все още бавното стартиране на тези две програми в периода 2014 —2020 г.;

Функция 3 — Сигурност и гражданство

34.  отбелязва предложените 3473,1 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения по функция 3; подчертава необходимостта от съвместни, всеобхватни и устойчиви решения на настоящата ситуация с миграцията и бежанците и свързаните с нея предизвикателства;

35.  приветства предложението на Комисията за допълнителни 800 милиона евро за решаване на свързани със сигурността въпроси, по-специално след поредицата от терористични нападения в ЕС;

36.  счита, че значителните съкращения на бюджетните кредити за поети задължения (–18,9 %) и за плащания (–21,7 %), предложени по функция 3, спрямо бюджета за 2017 г., по-специално по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и програмата „Правосъдие“, противоречат на важността и неотложния характер на тези въпроси; призовава за предоставяне на подходящи бюджетни средства за тези фондове; настоява, че тези съкращения не са оправдани от забавеното изпълнение на договорените мерки или приемане на нови законодателни предложения; призовава Комисията да гарантира осигуряването на достатъчно бюджетни ресурси и бързото реагиране на евентуални допълнителни потребности;

37.  изразява съжаление, че засега няма ефективна система за преразпределяне и че това е довело до неравномерно натоварване на някои държави членки, по-специално Италия и Гърция; припомня, че 361 678 бежанци и мигранти пристигнаха в ЕС през 2016 г., от които 181 405 в Италия и 173 447 в Гърция, и че в Италия вече е приела 85% от бежанците и мигрантите, достигнали до ЕС от началото на 2017 г.; изразява съжаление, че досега Италия е получила само 147,6 милиона евро от ФУМИ, сума, която покрива едва 3% от общите разходи за управление на миграционната криза;

38.  счита освен това, че сътрудничеството между държавите членки по свързани със сигурността въпроси би могло да бъде допълнително засилено чрез увеличена подкрепа от бюджета на ЕС; изразява съмнения относно възможността тази цел да бъде постигната при значителните съкращения по съответните бюджетни редове за ФВС в сравнение с 2017 г.; подчертава необходимостта от гарантиране на нужното финансиране за прилагането на предложените нови информационни и гранични системи, като например системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и Системата за влизане/излизане;

39.  счита, че 2018 г. ще бъде година от ключово значение за установяването на Европейската програма за миграцията, като някои от нейните основни компоненти са в процес на разработване; подчертава необходимостта да се направи внимателна оценка на последиците за бюджета, произтичащи от редица законодателни предложения, като например за реформа на общата система за предоставяне на убежище от Дъблин, за новата Система за влизане/излизане и системата ETIAS, включително от евентуалното им късно приемане; подчертава значението на подходящото финансиране, което да отговаря на амбициите на Съюза в това отношение, както и на спешното установяване на ефективна европейска политика в областта на убежището и миграцията при пълно съблюдаване на международното право и въз основа на солидарност между държавите членки;

40.  посочва, че за трета поредна година предложението на Комисията не оставя никакъв марж под тавана за функция 3, което потвърждава необходимостта от актуализиране на размера на най-малката функция на МФР, за което Парламентът призоваваше в рамките на междинното преразглеждане; приветства в този контекст предложението на Комисията за мобилизиране на 817 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения от Инструмента за гъвкавост, което може да се осъществи единствено благодарение на допълнителната гъвкавост, предвидена в преразгледания Регламент за МФР; настоява, че нивото на разходите е все още недостатъчно и изразява съжаление, че Комисията отложи евентуално бъдещо предложение за следващо писмо за внасяне на корекции;

41.  припомня последователната и силна подкрепа на Парламента за програмите в областта на културата и медиите; приветства предложените увеличения за програмата „Творческа Европа“ в сравнение с бюджета за 2017 г., включително за Европейската година на културното наследство в рамките на „Мултимедийни действия“; настоява освен това за достатъчно финансиране за програмата „Европа за гражданите“; призовава Комисията да преразгледа инициативите по бюджетен ред „Мултимедийни действия“, за да се гарантира, че бюджетът ефективно подкрепя висококачественото независимо отразяване на дейностите на ЕС; отново заявява подкрепата си за устойчиво многогодишно споразумение за финансиране на Euranet Plus; приветства най-накрая увеличенията на бюджетните кредити за поети задължения за програмите „Храни и фуражи“ и „Потребители“ спрямо бюджета за 2017 г.; подчертава най-накрая значението на една силна програма „Здравеопазване“ и на подходящ бюджет, които да позволят европейско сътрудничество в областта на здравеопазването, включително за иновации в областта на здравните грижи, неравенството в здравеопазването, бремето на хроничните заболявания, антимикробната резистентност, трансграничното здравеопазване и достъпа до грижи;

Функция 4 — Глобална Европа

42.  изразява съжаление относно намаляването като цяло на финансирането по функция 4, възлизащо на 9,6 милиарда евро (– 5,6% спрямо бюджета за 2017 г.) в бюджетни кредити за поети задължения; отбелязва, че съкращенията в основните инструменти по функция 4 са до голяма степен свързани с минали увеличения, одобрени в бюджета за 2017 г. за МБТ и новата Рамка за партньорство в рамките на Европейската програма за миграцията;

43.  счита, че равнището на съкращенията в Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС), особено за южния компонент на последния, не е оправдано, предвид по-дългосрочните нужди, свързани с действията на ЕС в областта на миграцията, излизащи извън рамките на споразуменията в областта на миграцията по Рамката за партньорство и неговия ангажимент в подкрепа на международното развитие; призовава в този контекст за увеличаване на финансовите ресурси за мирния процес и за финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток; припомня значението на осигуряването на достатъчно средства за държавите от южното съседство, тъй като стабилността в Близкия изток е ключов елемент за справяне с първопричините за миграцията;

44.  приветства независимо от това предложените увеличения за източния компонент на ЕИС, което ще допринесе за подпомагане на демократичните реформи и икономическата интеграция с ЕС, особено в държавите, които са подписали споразумения за асоцииране със Съюза;

45.  отбелязва увеличената подкрепа за политически реформи за Турция (ИПП II), особено в контекста на отстъплението в страната в областта на принципите на правовата държава, свободата на словото и основните права; призовава Комисията да спре средствата по предприсъединителните фондове, ако преговорите за присъединяване бъдат спрени и в случай на такъв сценарий тези средства да се използват за оказване на пряка подкрепа на турското гражданско общество и за инвестиране в програми за обмен, допринасящи за контакти между хората, като например „Еразъм +“ за студенти, учени и журналисти; очаква предоставяне на достатъчно средства за държавите бенефициенти по линия на ИПП в Западните Балкани, които спешно се нуждаят от финансова подкрепа за реформи;

46.  счита, че студентската мобилност и академичното сътрудничество между ЕС и съседните държави следва да получават непрекъсната подкрепа, предвид значението на висшето образование за реформите като цяло в страните партньори; поради това изразява съжаление за съкращаването на бюджетните кредити за техническа и финансова помощ по трите външни инструмента — ИПП, ЕИС и ИСР, насочени към насърчаване на международното измерение на висшето образование за изпълнението на програма „Еразъм+“;

47.  отбелязва предложението на Комисията да се остави марж от 232 милиона евро под тавана; изразява убеждението си, че предизвикателствата, пред които е изправена външната дейност на ЕС, изискват продължително финансиране над сегашния размер на функция 4; припомня, че в бюджета за 2017 г. беше използван маржът за непредвидени обстоятелства, за да може да се предостави финансиране над тавана; твърди, че новите инициативи следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити и че всички възможности за гъвкавост до равнището, договорено в рамките на преразглеждането на МФР, следва да се използват изцяло;

48.  призовава Комисията, която на няколко пъти споменава евентуално продължаване на МБТ, да представи действително предложение за неговото удължаване във възможно най-кратък срок, ако има такова намерение; припомня ангажимента на Парламента, Съвета и Комисията за гарантиране на прозрачност и яснота при установяването на МБТ и на доверителните фондове, както и на съответствието им с принципа на единство на бюджета на Съюза, при зачитане на прерогативите на бюджетния орган, включително за упражняване на парламентарен контрол; отново настоятелно призовава държавите членки своевременно да спазват задълженията си по финансирането на МБТ и доверителните фондови;

49.  предоставя пълната си подкрепа за поетите от ЕС ангажименти на конференцията в Брюксел относно Сирия, потвърждавайки предходните ангажименти от Лондон; изразява съгласие с допълнителната подкрепа за ЕИС и за хуманитарната помощ от по 120 милиона евро за спазване на този ангажимент;

Функция 5 — Администрация

50.  отбелязва, че разходите по функция 5 са увеличени с 3,1% спрямо бюджета за 2017 г. до 9682,4 милиона евро (+287,9 милиона евро); отбелязва, че повече от една трета от това номинално увеличение се обяснява с допълнителните бюджетни кредити, необходими за пенсии (+108,5 милиона евро); приема за сведение, че допълнителните бюджетни кредити се дължат основно на растящия очакван брой пенсионери (+4,2%); приема за сведение също така, че броят на пенсионерите се очаква да продължи да се увеличава през следващите години; отбелязва строгия подход към административните разходи и номиналното замразяване на всички разходи, несвързани със заплати;

51.  отбелязва, че действителният марж е 93,6 милиона евро под тавана след приспадането на 570 милиона евро за използването на маржа за непредвидени обстоятелства по функция 3, мобилизиран през 2017 г.; подчертава, че делът на функция 5 в бюджета на ЕС се е увеличил незначително до 6,0% (в бюджетни кредити за поети задължения), което се дължи пенсиите;

Пилотни проекти — подготвителни действия

52.  подчертава значението на пилотните проекти (ПП) и подготвителните действия (ПД) като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се превърнат в постоянни дейности и програми на ЕС; възнамерява да пристъпи към установяването на балансиран пакет ПП и ПД; отбелязва, че в текущото предложение маржът в някои функции е доста ограничен или дори не съществува, и възнамерява да проучи начини за създаването на възможности за евентуални ПП и ПД без съкращения по други политически приоритети; счита, че при изпълнението на ПП и ПД Комисията следва да информира предложилите ги членове на Европейския парламент стъпка по стъпка, за да се гарантира пълното спазване на духа на тяхното предложение;

Агенции

53.  отбелязва общото увеличение в проекта на бюджет за 2018 г. за децентрализираните агенции от +3,1% (без да се вземат предвид целевите приходи) и 146-те нови щатни бройки, но подчертава големите различия между „агенциите, достигнали нормален ритъм на работа“ (–11,2%) и агенциите с нови задачи (+10,5%); предполага, че тези цифри добре отразяват факта, че в периода след 2013 г. повечето агенции завършиха или дори надвишиха целта от 5% съкращения на служителите (някои от тях ще я постигнат през 2018 г.), като увеличението на персонала през същия период беше ограничено до агенциите, занимаващи се с миграцията и сигурността (+183 щатни бройки), агенциите за финансов надзор (+28 щатни бройки) и някои агенции, натоварени с нови задачи (ЕНП, ЕААБ, GSA) (+18 щатни бройки); отново отправя призива си от процедурата за освобождаването от отговорност за 2015 г.(5) за запазване на ресурсите и — когато е необходимо — за предоставяне на допълнителни ресурси за осигуряване на правилното функциониране на агенциите, включително на постоянния секретариат на мрежата от агенции (който сега се нарича Обща служба за подкрепа);

54.  отново изразява убеждение си, че на агенциите на ЕС, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, трябва спешно да бъдат осигурени необходимите оперативни разходи и брой служители, за да могат да успешно да поемат допълнителните задачи и отговорности, възложени им през последните години; приветства в тази връзка предложеното увеличение на персонала за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), което счита за най-малкото необходимо за гарантиране на възможността тези агенции ефективно да изпълняват своите дейности; подчертава, че предложеното ниво на бюджета и персонала на Европол е недостатъчно за изпълнението на възложените задачи, тъй като Комисията и държавите членки през последните години решиха да засилят сътрудничеството между държавите членки, по-специално в областта на борбата с тероризма, организираната престъпност, киберпрестъпленията, трафика на хора и закрилата на непридружаваните деца; подчертава установените пропуски в съществуващата структура за обмен на информация и настоятелно призовава Комисията да предостави на eu-LISA необходимите човешки и финансови ресурси за изпълнение на възложените ѝ неотдавна допълнителни задачи и отговорности в това отношение; подчертава важната роля на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) в подкрепа на държавите членки в управлението на заявленията за предоставяне на убежище, особено във връзка с увеличаването на броя на търсещите убежище; изразява съжаление за намаляването на оперативното финансиране (– 23,6% спрямо 2017 г.) и на персонала (– 4%) на Евроюст, която в момента трябва да се справя с нарастване на броя на делата;

55.  отбелязва със загриженост, че агенциите на ЕС в областта на заетостта и обучението (Cedefop, ETF, EU-OSHA, Eurofound), както и в сферата на действията, свързани с околната среда (ECDC, ECHA, ЕАОС, ЕИП, ЕОБХ, ЕМА), се третират като специален обект за съкращения (съответно – 5 и – 12 щатни бройки); счита, че това е в противоречие с цялостните политики на Съюза за създаване на достойни, качествени и стабилни работни места и за борба с изменението на климата; приветства увеличението на персонала и бюджета за Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (АСЕР) и Европейската агенция за ГНСС, но подчертава, че тези увеличения не са достатъчни за да могат агенциите, да изпълняват адекватно своите задачи;

56.  отбелязва, че през 2018 г. е третият краен срок за регистриране съгласно REACH, засягащо голям брой дружества в Европа и най-много МСП досега, което следователно ще окаже значително въздействие върху обема работа на ECHA; в тази връзка призовава Комисията да се въздържи от планираното съкращение на шест позиции за срочно наети служители през 2018 г. и да отложи това съкращение за 2019 г., за да може ECHA ефективно да изпълни цялата си работна програма за 2018 г.; отбелязва в тази връзка, че от 2012 г. насам ECHA вече е извършила съкращение на 10% от служителите, работещи по REACH;

o
o   o

57.  припомня, че интегрирането на принципа на равенство между половете е правно задължение, произтичащо пряко от Договорите; призовава за прилагане на съобразено с фактора пол бюджетиране в бюджетната процедура и бюджетните разходи да бъдат използвани като ефективен инструмент за насърчаване на равенството между жените и мъжете; препоръчва разработване на бюджетен план за интегриране на принципа на равенство между половете в институциите на ЕС, както се предвижда в приетия пилотен проект, и в бъдеще да се включи специален бюджетен ред за управление на координацията на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички институции на ЕС;

58.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0085.
(5) Вж. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (Приети текстове, P8_TA(2017)0155).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ДАТИТЕ ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯТА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОМИРИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2018 г.

А.  В съответствие с част A от приложението към Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление Европейският парламент, Съветът и Комисията се договарят за следните ключови дати за бюджетната процедура за 2018 г.:

1.  Тристранни разговори ще бъдат свикани на 13 юли сутринта преди приемането на позицията на Съвета;

2.  Комисията ще се стреми да представи разчета за 2018 г. до края на май.

3.  Съветът ще се стреми да приеме позицията си и да я предаде на Европейския парламент до 37-ата седмица (третата седмица на септември), за да улесни своевременно постигане на споразумение с Европейския парламент;

4.  Комисията по бюджети на Европейския парламент ще се стреми да гласува измененията на позицията на Съвета най-късно до края на 41-вата седмица (средата на октомври);

5.  Тристранни разговори ще бъдат насрочени за 18 октомври следобед преди четенето в Европейския парламент;

6.  Европейският парламент ще гласува своето четене на пленарно заседание през 43-ата седмица (пленарно заседание на 23 – 26 октомври);

7.  Помирителният период ще започне на 31 октомври. В съответствие с разпоредбите на член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС срокът, определен за помирителната процедура, ще изтече на 20 ноември 2017 г.;

8.  Помирителният комитет ще заседава на 6 ноември следобед в Европейския парламент и на 17 ноември в Съвета, а ако е необходимо може да заседава и след това; за подготовката на заседанията на помирителния комитет ще бъдат проведени тристранни разговори. Следващите тристранни разговори са насрочени за 9 ноември сутринта. Могат да бъдат проведени допълнителни тристранни разговори по време на помирителния период от 21 дни, включително евентуално на 13 или 14 ноември (Страсбург).

Б.  Условията за функционирането на помирителния комитет са изложени в част Д от приложението към посоченото по-горе междуинституционално споразумение.

Правна информация - Политика за поверителност