Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2041(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0216/2017

Předložené texty :

A8-0216/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 20
CRE 04/07/2017 - 20

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.12
CRE 05/07/2017 - 8.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0304

Přijaté texty
PDF 469kWORD 59k
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk
Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
P8_TA(2017)0304A8-0216/2017

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2017 Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2017/2041(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na úmluvy OSN o lidských právech společně s jejich opčními protokoly,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na články 21, 34 a 36 této smlouvy,

–  s ohledem na 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2013), 2106 (2013), 2122 (2013) a 2242 (2015) o ženách, míru a bezpečnosti,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(1),

–  s ohledem na svou výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2015 a politice Evropské unie v této oblasti,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 o útocích na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva(2),

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(3),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. července 2016 týkající se priorit EU pro 71. zasedání Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na revidované obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN o účasti Evropské unie na činnosti Organizace spojených národů, která EU uděluje právo vystupovat na Valném shromáždění OSN, ústně předkládat návrhy a změny, o nichž se má na žádost členského státu hlasovat, a využívat práva na odpověď,

–  s ohledem na Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty ze dne 19. září 2016,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/71/L.48 ze dne 21. prosince 2016, kterou se stanoví „mezinárodní, nestranný a nezávislý mechanismus na pomoc při vyšetřování a stíhání osob odpovědných v souladu s mezinárodním právem za nejvážnější zločiny spáchané v Syrské arabské republice od března 2011“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá'iš)(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci v severním Iráku / Mosulu(5),

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0216/2017),

A.  vzhledem k tomu, že závazek EU prosazovat účinný multilateralismus a řádnou veřejnou správu v celosvětovém měřítku, v jejichž středu stojí OSN, je nedílnou součástí vnější politiky EU a vychází z přesvědčení, že multilaterální systém založený na univerzálních pravidlech a hodnotách je nejvhodnějším nástrojem k řešení celosvětových krizí, náročných úkolů a hrozeb;

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní řád založený na spolupráci, dialogu, volném a spravedlivém obchodě a lidských právech je zpochybňován řadou nacionalistických a protekcionistických hnutí na celém světě;

C.  vzhledem k tomu, že by EU měla hrát aktivní úlohu při budování Organizace spojených národů, která může efektivně přispívat ke globálním řešením, míru, bezpečnosti, lidským právům, rozvoji, demokracii a mezinárodnímu řádu založenému na zásadách právního státu; vzhledem k tomu, že členské státy EU by měly v souladu s mandátem obsaženým v čl. 34 odst. 1 Smlouvy o EU všemi prostředky usilovat o další koordinaci a sloučení svých činností v orgánech a subjektech systému OSN;

D.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy jsou i nadále kolektivně největším finančním přispěvatelem do systému OSN, neboť poskytují téměř 50 % všech příspěvků pro OSN, přičemž členské státy EU poskytují asi 40 % řádného rozpočtu OSN; vzhledem k tomu, že by příspěvky EU pro OSN měly být viditelnější;

E.  vzhledem k tomu, že EU usiluje o environmentální udržitelnost, zejména v rámci boje proti změně klimatu, tím, že podporuje mezinárodní opatření a akce usilující o zachování a zlepšování kvality životního prostředí a také prosazuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji;

F.  vzhledem k tomu, že EU patří k nejhorlivějším ochráncům a zastáncům lidských práv, základních svobod, kulturních hodnot a rozmanitosti, demokracie a právního státu;

G.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní prostředí EU se stává méně stabilním a proměnlivějším kvůli velkému počtu dlouhodobých nebo nových výzev, včetně násilných konfliktů, terorismu, organizované trestné činnosti, propagandy a kybernetické války, nebývalých vln uprchlíků a migračního tlaku a dopadů na změnu klimatu, což jsou otázky, které nelze vyřešit na úrovni jednotlivých států a které si vyžadují regionální a globální reakci a aktivní a konstruktivní spolupráci;

H.  vzhledem k tomu, že EU a OSN by měly hrát hlavní úlohu při provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 s cílem vymýtit chudobu a vytvořit kolektivní blahobyt, vyřešit nerovnosti, vybudovat bezpečnější a spravedlivější svět, bojovat proti změně klimatu a chránit přírodní prostředí; vzhledem k tomu, že se Valné shromáždění Organizace spojených národů rozhodlo zintenzivnit úsilí této organizace, pokud jde o provedení nové agendy pro rozvoj;

1.  dává Radě tato doporučení:

Mír a bezpečnost

Boj proti terorismu

Nešíření zbraní hromadného ničení a odzbrojení

Migrace

Lidská práva, demokracie, a právní stát

Rozvoj

Změna klimatu

EU a reforma systému OSN

   a) nadále vyzývat k plnému respektování suverenity, mezinárodně uznávaných hranic a územní celistvosti východoevropských a jihokavkazských zemí, totiž Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, s ohledem na porušování mezinárodního práva v těchto oblastech; podporovat a oživit diplomatické úsilí o  mírové a trvalé urovnání těchto probíhajících a vleklých konfliktů, jakož i konfliktu v oblasti Náhorního Karabachu, a o dodržování lidských práv a respektování územní celistvosti, nepoužívání síly a rovná práva a sebeurčení národů na těchto územích; naléhavě vyzvat mezinárodní společenství, aby plně provádělo politiku neuznání nezákonné anexe Krymu; aktivně zvyšovat tlak na Rusko, jež je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, s cílem vyřešit konflikt na Ukrajině v souladu s minskými dohodami a ukončit okupaci gruzínských regionů Abcházie a Jižní Osetie; nalézt geopolitickou rovnováhu, jež odmítá veškeré ambice týkající se výlučných sfér vlivu;
   b) zachovat plnou podporu úsilí, které vyvíjí OSN za účelem usnadnění komplexního urovnání s cílem ukončit rozdělení Kypru, a zdůrazňuje, že urovnání kyperského problému bude mít příznivý dopad na celý region a na kyperské Řeky i kyperské Turky; naléhavě vyzývá Radu, aby využila všechny své zdroje a plně podpořila úspěšné uzavření procesu sjednocení a aby podpořila úlohu OSN;
   c) podpořit OSN vedené snahy zabezpečit řešení otázky názvu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie tak, že Skopje a Atény dospějí k dohodě;
   d) naléhavě vyzvat všechny členské státy OSN, aby poskytly veškeré nezbytné finanční a lidské zdroje na pomoc místnímu obyvatelstvu v ozbrojených konfliktech a uprchlíkům, a naléhavě vyzvat všechny členské státy OSN, aby splnily finanční závazky vůči OSN;
   e) uplatňovat jadernou dohodu mezi Íránem a členy Rady bezpečnosti OSN spolu s Německem, která představuje významný úspěch mezinárodní diplomacie a zejména diplomacie EU, a nadále vyvíjet tlak na Spojené státy americké, aby ji v praxi prosazovaly;
   f) využít veškerých nástrojů, které má k dispozici, k lepšímu dodržování mezinárodního humanitárního práva ze strany státních i nestátních subjektů; podporovat úsilí vedené Mezinárodním výborem Červeného kříže směřující k vytvoření účinného mechanismu pro důslednější dodržování mezinárodního humanitárního práva;
   g) důrazněji prosazovat mnohostranné závazky k nalezení trvalých politických a mírových řešení probíhajících konfliktů na Blízkém východě a v severní Africe, obzvláště v Sýrii, Iráku, Jemenu a Libyi; a oživit diplomatické úsilí za účelem vyřešení zamrzlých konfliktů na celém světě; pokračovat v podpoře činnosti zvláštních vyslanců OSN, jejich opatření a iniciativ zaměřených na řešení těchto konfliktů; vyzvat k pokračování humanitární, finanční a politické podpory mezinárodního společenství s cílem řešit humanitární situaci a usilovat o okamžité zastavení násilí; zabránit jakémukoli porušování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, včetně přímého cílení na civilní infrastrukturu a civilní obyvatelstvo, a důrazně odsuzovat porušování tohoto práva v Sýrii; naléhavě vyzvat všechny členské státy OSN, aby poskytly veškeré potřebné finanční a lidské zdroje, jež mají k dispozici, na pomoc obyvatelstvu v oblastech konfliktu; podporovat úsilí, které OSN vynakládá s cílem nalézt trvalé řešení konfliktu v Sýrii a Iráku, a pokračovat v podpoře úlohy EU v humanitární oblasti a její regionální iniciativy; naléhavě vyzvat mezinárodní společenství, aby učinilo vše, co je v jeho moci, za účelem důrazného odsouzení osob odpovědných za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu spáchané během syrského konfliktu, buď v rámci jednotlivých vnitrostátních soudních systémů, mezinárodních soudů nebo tribunálů zřízených ad hoc; podpořit iniciativu OSN týkající se mírového plánu v Jemenu a řešit současnou humanitární krizi jakožto naléhavou záležitost; vyzvat všechny strany, aby dodržovaly lidská práva a svobody všech jemenských občanů, a zdůraznit, že je důležité zlepšit bezpečnost všech osob, které pracují v rámci mírových a humanitárních misí v této zemi; podporovat politiku usmíření mezi Íránem a Saúdskou Arábií jako nezbytný prvek pro zmírnění napětí v regionu a cestu k vyřešení konfliktu v Jemenu i jiných oblastech; více podporovat podobné kroky s cílem řešit základní příčiny terorismu a extremismu, které jsou hrozbou pro mezinárodní bezpečnost a regionální stabilitu; vyzvat k silnější podpoře pro vládu Libye, kterou podporuje OSN, a hrát ústřední úlohu při stabilizaci Libye a ochraně její jednoty a územní celistvosti v rámci libyjské politické dohody; zopakovat, že je naléhavě třeba sjednotit všechny ozbrojené síly pod kontrolou legitimních civilních orgánů, jak je stanoveno v libyjské politické dohodě; obnovit podporu úsilí zvláštního koordinátora OSN pro mírový proces na Blízkém východě a zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro Západní Saharu s cílem vyřešit tyto dlouhodobé konflikty; vyzvat k provedení rezolucí Rady bezpečnosti OSN týkajících se Blízkého východu;
   h) podporovat vnitrosyrské rozhovory, které se řídí rezolucí Rady bezpečnosti 2254 (2015); zdůraznit, že zúčastněné strany by měly usilovat o rámcovou dohodu obsahující politický balíček, aby vyjednaný postup politické transformace mohl být proveden podle jasných fází a lhůt stanovených v rezoluci 2254 (2015); poukázat na to, že za účelem dosažení tohoto cíle vznikl jasný program tvořený čtyřmi částmi; vyjádřit své obavy ohledně toho, že pokračující boje v Sýrii oslabují příměří, které vstoupilo v platnost dne 30. prosince 2016, což má významné negativní důsledky pro bezpečnost syrského civilního obyvatelstva, humanitární přístup a rychlost politického procesu; podpořit výzvu zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Sýrii určenou státům ručícím za příměří v Sýrii, aby naléhavě usilovaly o jeho dodržování;
   i) jednat na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o Západní Sahaře;
   j) zajistit, aby Valné shromáždění OSN ve spolupráci s EU a USA poskytlo všechny nástroje k zajištění udržitelného a účinného dvoustátního řešení s hranicemi podle stavu z roku 1967, s Jeruzalémem jako hlavním městem obou států, se Státem Izrael s bezpečnými a uznanými hranicemi a s nezávislým, demokratickým, celistvým a životaschopným palestinským státem, kdy oba tyto státy budou žít bok po boku v míru a bezpečí;
   k) požadovat výraznější podporu a posílení pravomocí iráckých institucí a činnost zaměřenou na inkluzivnější společnost a opětovné začlenění veškerých etnických a náboženských menšin, které byly vysídleny, včetně území v severním Iráku a po ukončení vojenské operace v Mosulu a okolí, kde je třeba nalézt mírové a inkluzivní řešení po skončení konfliktu; opět poukázat na to, že nepřetržitá ochrana civilního obyvatelstva a dodržování mezinárodního humanitárního práva během provádění vojenských strategií v Iráku má zásadní význam;
   l) pokračovat v řešení vážných bezpečnostních hrozeb v oblasti Sahelu, Sahary, Čadského jezera, Velkých jezer a Afrického rohu s cílem vymýtit teroristickou hrozbu, kterou představují spojenci ISIS/Dá´iš a al-Káidy a skupina Boko Haram a všechny ostatní přidružené teroristické skupiny;
   m) spolupracovat s celým mezinárodním společenstvím na řešení humanitárních a bezpečnostních krizí ohrožujících africký kontinent, především v Somálsku, Jižním Súdánu, Súdánu, Středoafrické republice, Mali, Nigérii, Burundi a oblasti Velkých jezer obecně; podněcovat členské státy OSN k tomu, aby zvýšily svou podporu pro posílení úlohy a vlastních kapacit Africké unie při mediaci a řešení krizí a aby současně usilovaly o doplňkovost s úsilím Úřadu OSN pro podporu budování míru; zajistit rychlé přizpůsobení mise MONUSCO jejímu novému mandátu a zejména provedení dohody ze dne 31. prosince 2016;
   n) vyzvat mezinárodní společenství ke společnému úsilí s cílem vyřešit současnou politickou krizi v Demokratické republice Kongo a zabránit zhroucení státu v této zemi;
   o) zdůraznit, že je důležité více investovat do předcházení konfliktům, přičemž je nutné zohledňovat takové faktory, jako je politická nebo náboženská radikalizace, násilí související s volbami, vysídlování obyvatel nebo změna klimatu;
   p) upozornit členy OSN a především členy Rady bezpečnosti OSN na rostoucí napětí mezi některými zeměmi západního Balkánu; naléhavě vyzvat jejich vedoucí představitele, aby prokázali uměřenost ve svých regionálních politikách, a EU a OSN, aby se i nadále plně zapojovaly do hledání trvalých řešení dvoustranných sporů, a to případně i v úloze mediátora; odsoudit ruské akce v oblasti západního Balkánu, které by mohly destabilizovat křehký reformní proces v zemích tohoto regionu a oslabit jejich ambice týkající se EU a NATO;
   q) dále podporovat úsilí OSN o nastolení míru v Afghánistánu a překonání nestabilní bezpečnostní situace v této zemi;
   r) ostře odsoudit kroky vedoucích představitelů Severní Koreje, které ohrožují mír a bezpečnost na Korejském poloostrově i mimo něj; podpořit Čínu coby stálého člena Rady bezpečnosti OSN, aby nadále vyvíjela nátlak na severokorejský režim s cílem zastavit stupňování jeho agresivních kroků, které ohrožují regionální a mezinárodní bezpečnost; připravit a uplatňovat důraznou odpověď, která získá širokou a dostatečně silnou mezinárodní podporu s cílem odradit severokorejský režim od dalšího rozvíjení nepřátelských jaderných kapacit a páchání exteritoriálních vražd, útoků a únosů;
   s) naléhavě vyzvat Valné shromáždění OSN a Radu bezpečnosti OSN, aby projednaly napětí v oblasti Jihočínského moře s úmyslem spojit všechny zúčastněné strany a dokončit jednání o kodexu chování;
   t) přivítat přijetí rezoluce 2307 (2016) Radou bezpečnosti OSN a ocenit vládu a občany Kolumbie za jejich úsilí při hledání míru;
   u) výrazně zvýšit podporu členských států pro mírové operace OSN a její operace v oblasti budování míru, jež zahrnují aspekt lidských práv a jasné strategie odchodu, zejména ve formě poskytování personálu a zařízení, a posílit v tomto ohledu úlohu EU jako aktéra napomáhajícího realizaci těchto misí; zajistit větší viditelnost této podpory a příspěvků; dále rozvíjet postupy pro využití společné bezpečnostní a obranné politiky EU na podporu operací OSN a současně věnovat dostatečnou pozornost různým rozměrům řešení složitých krizí, jako jsou lidská práva, udržitelný rozvoj a základní příčiny hromadné migrace; podporovat reformu Rady bezpečnosti OSN, pokud jde o její využití práva veta v případě, že existují důkazy o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti;
   v) podporovat generálního tajemníka OSN v jeho úsilí o větší zapojení OSN do mírových jednání;
   w) podporovat plné provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN týkajících se žen, míru a bezpečnosti; vyzvat k podpoře rovné a plné účasti žen coby aktivních činitelů; podporovat aktivní zapojení žen do předcházení konfliktům a do jejich řešení a do boje proti násilnému extremismu; připomínat, že sexuální násilí, jako je znásilnění, je používáno jako válečná taktika a je válečným zločinem; zajistit bezpečnou zdravotní pomoc v případech válečného znásilnění; vyzvat k posílení ochrany žen a dívek v konfliktech, zejména pokud jde o sexuální násilí, podporovat a posilovat prostřednictvím OSN mezinárodní úsilí s cílem ukončit využívání dětí v ozbrojených konfliktech a zajistit genderovou analýzu a začlenění genderových a lidských práv do všech činností OSN; požadovat vytvoření ukazatelů k měření pokroku, pokud jde o účast žen na budování míru a bezpečnosti;
   x) bezodkladně a naléhavě řešit veškeré aspekty hodnotící zprávy OSN ze dne 15. května 2015 o úsilí o prosazování práva a nápravu sexuálního vykořisťování a zneužívání ze strany zaměstnanců Organizace spojených národů a přidružených pracovníků během mírových operací a zřídit funkční a transparentní mechanismus dohledu a odpovědnosti, pokud jde o údajné zneužívání; požadovat bezodkladné vyšetření, stíhání a odsouzení všech vojenských a civilních zaměstnanců, kteří se dopustili sexuálního násilí;
   y) dále posílit zásadu odpovědnosti za ochranu (R2P) coby důležitého principu působení členských států OSN v oblasti řešení konfliktů, lidských práv a rozvoje; nadále podporovat úsilí o pokrok při praktickém uplatňování zásady R2P a podporovat OSN v tom, aby i nadále hrála stěžejní úlohu při pomoci zemím s uplatňováním této zásady s cílem prosazovat lidská práva, právní stát a mezinárodní humanitární právo; prosazovat širokou definici koncepce lidské bezpečnosti a zásady R2P;
   z) pobízet všechny členské státy OSN k tomu, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení;
   aa) zahájit veřejnou a komplexní diskusi se všemi členy Valného shromáždění OSN o významu dodržování ústavních omezení pro prezidentskou funkci na celém světě;
   ab) zopakovat jednoznačné odsouzení terorismu a plnou podporu krokům, jejichž cílem je porazit a zničit teroristické organizace, zejména ISIS/Dá'iš, který je jednoznačně hrozbou pro regionální a mezinárodní bezpečnost; trvat na tom, aby byla všechna opatření přijatá v boji proti terorismu plně v souladu s mezinárodním humanitárním právem a právem v oblasti lidských práv;
   ac) podporovat OSN v tom, aby boj proti terorismu stanovila jako klíčový prvek svého programu v oblasti prevence v souladu se zapojením EU do preventivních opatření, jejichž cílem je bojovat proti terorismu a potírat násilný extremismus; posilovat společné úsilí EU a OSN v boji proti základním příčinám extrémního násilí a terorismu, zejména pokud jde o boj proti hybridním hrozbám a rozvoj výzkumu a budování kapacit v oblasti kybernetické obrany; podporovat vzdělávání jako nástroj prevence násilného extremismu a využívat existující mírové iniciativy místních aktérů, jejichž cílem je vytvářet, provádět a rozvíjet přístupy k boji proti radikalizaci a náboru členů teroristických skupin, a současně prosazovat mezinárodní opatření, která by zajistila soudní stíhání osob odpovědných za násilí; podporovat větší přínos EU k iniciativám OSN v oblasti budování kapacit, které se týkají boje proti zahraničním bojovníkům a násilnému extremismu;
   ad) zvýšit úsilí s cílem zakročit proti náboru nových členů a bojovat proti teroristické propagandě šířící se nejen pomocí platforem sociálních médií, ale také prostřednictvím sítí radikalizovaných kazatelů nenávisti; podporovat opatření k posílení odolnosti komunit, na něž cílí extremistická propaganda a které ohrožuje radikalizace, mimo jiné řešením hospodářských, sociálních, kulturních a politických příčin této situace; podporovat politiky v oblasti prevence a řešení radikalizace v souladu s akčním plánem OSN pro prevenci násilného extremismu; připomínat, že prosazování a ochrana lidských práv a dodržování právního státu jsou hlavními prvky politik v oblasti boje proti terorismu;
   ae) usilovat společně s Valným shromážděním OSN o potírání finančních toků na podporu terorismu, budování mechanismů, které umožní identifikovat teroristy a teroristické organizace, a o posílení mechanismů umožňujících zmrazení majetku po celém světě, aniž by byly porušovány mezinárodní normy týkající se spravedlivého řízení a právního státu;
   af) posilovat účinnost mezinárodní policejní, právní a soudní spolupráce v boji proti terorismu a nadnárodní trestné činnosti; vítá v tomto smyslu rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2322 (2016) a zdůrazňuje, že je třeba urychlit postupy mezinárodní soudní spolupráce, posílit stávající mechanismy mezinárodní policejní spolupráce a aktualizovat síť kontaktů mezi ústředními a soudními orgány;
   ag) podporovat úsilí OSN, jehož cílem je zabránit tomu, aby nestátní subjekty a teroristické skupiny vyvíjely, vyráběly, získávaly nebo přemísťovaly zbraně hromadného ničení a jejich nosiče; trvat na plném dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), Úmluvy o chemických zbraních a Úmluvy o biologických zbraních a aktivně se zasazovat o celosvětové odzbrojování;
   ah) prosazovat plné uplatňování Smlouvy o obchodu se zbraněmi a podněcovat všechny členské státy OSN k podpisu a ratifikaci této smlouvy;
   ai) usilovat o účinnější kroky proti odklánění zbraní a munice na nezákonný trh a proti nelegálnímu obchodu s nimi, včetně ručních palných a lehkých zbraní, zejména vyvinutím systému pro sledování pohybu zbraní; požádat členy OSN, aby se aktivně zasazovali o celosvětové odzbrojování;
   aj) věnovat zvláštní pozornost technologickému pokroku v oblasti uzpůsobení robotiky pro vojenské účely a zejména ozbrojeným robotům a bezpilotním letadlům a jejich souladu s mezinárodním právem; stanovit právní rámec pro bezpilotní letadla a ozbrojené roboty v souladu se stávajícím mezinárodním humanitárním právem s cílem zabránit zneužívání této technologie k nezákonným činnostem ze strany státních a nestátních subjektů;
   ak) požadovat posílení globálního řešení migrace na základě úspěšné schůzky Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni na téma velkých vln uprchlíků a migrantů, která se konala dne 19. září 2016 a řešila problémy a bezpečnostní otázky, které jsou důsledkem takových aspektů nelegální migrace, jako je převaděčství a obchod s lidmi, a vyzvat k úsilí o vytvoření cest pro legální migraci; zdůrazňuje, že je třeba účinně a naléhavě se zavázat k řešení základních příčin humanitární krize a bezprecedentních migračních a uprchlických toků;
   al) prosazovat větší podporu práce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) při provádění jeho mezinárodního mandátu spočívajícího v ochraně uprchlíků, včetně zranitelných skupin, jako jsou ženy, děti a osoby se zdravotním postižením; zdůraznit, jak velká je propast mezi rozpočtovými potřebami UNHCR a finančními prostředky, které dostává, a požadovat větší globální solidaritu; požadovat navýšení finančních prostředků uvolňovaných z běžného rozpočtu OSN pro základní funkce UNHCR s cílem zajistit jeho činnost; požadovat politické zapojení, financování a konkrétní činy solidarity na podporu Newyorské deklarace pro uprchlíky a migranty;
   am) obhajovat a chránit práva lesbických žen, gayů, bisexuálů, transgender osob a intersexuálů (LGBTI); požadovat, aby byly v členských státech OSN zrušeny právní předpisy, které kriminalizují osoby na základě sexuality nebo genderové identity, a prosazovat mezinárodní opatření za účelem boje proti homofobním a transfobním trestným činům z nenávisti;
   an) prosazovat a respektovat zásady svobody přesvědčení a projevu, jak jsou uvedeny v článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv, a zdůrazňovat význam, který má ve zdravé společnosti svobodný tisk, a úlohu, kterou v ní hrají všichni občané;
   ao) požadovat posílení systémů na ochranu dítěte a podpořit konkrétní opatření v nejlepším zájmu uprchlíků a migrantů z řad dětí na základě Úmluvy o právech dítěte;
   ap) požadovat, aby bylo vyvíjeno větší úsilí k předcházení nelegální migraci a v boji proti převaděčství a obchodování s lidmi, zejména bojem proti zločineckým sítím, a to včasnou a účinnou výměnou příslušných zpravodajských informací; zlepšovat metody identifikace a ochrany obětí a posilovat spolupráci se třetími zeměmi za účelem sledování, zadržení a zpětného získávání výnosů z trestné činnosti v této oblasti; trvat na úrovni OSN na důležitosti ratifikace a plného uplatňování Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a protokolů k této úmluvě, konkrétně Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky a Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi;
   aq) naléhavě vyzvat všechny státy, včetně členských států EU, aby urychleně ratifikovaly opční protokol Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který stanoví mechanismy pro podávání stížností a mechanismy šetření;
   ar) vyzvat všechny státy, zejména členské státy EU, aby se aktivně účastnily jednání na Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Ženevě o mezinárodní závazné smlouvě o nadnárodních korporacích a lidských právech;
   as) připomínat jasně a rozhodně, že veškerá lidská práva dohodnutá v úmluvách OSN jsou univerzální, nedělitelná, vzájemně provázaná a na sobě závislá a že musí být vymáháno dodržování těchto práv; požadovat větší ochranu lidských práv a základních svobod ve všech podobách, ve kterých se projevují, a to i v souvislosti s novými technologiemi; nadále vybízet všechny členské státy OSN, aby podepsaly, ratifikovaly a provedly jednotlivé úmluvy o lidských právech a aby v rámci těchto nástrojů plnily své povinnosti týkající se podávání zpráv; požadovat, aby byla hájena svoboda přesvědčení a projevu; zdůrazňovat význam svobodných sdělovacích prostředků;
   at) vyzvat členské státy OSN, aby uskutečňovaly doporučení zvláštního zpravodaje OSN týkající se současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a s nimi spojené netolerance; prosazovat, posilovat a systematicky začleňovat aktivity podporující rovnost žen a mužů; požadovat další posílení postavení žen a dívek, posílení vedení a účasti žen na všech úrovních rozhodování, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat začlenění žen z menšinových skupin; požadovat odstranění veškerého násilí vůči ženám a dívkám a jejich diskriminace, přičemž je třeba zároveň vzít v úvahu diskriminaci na základě genderové identity a jejího vyjádření; prosazovat práva dětí, zejména zajištěním jejich přístupu ke vzdělání a rehabilitací a opětovným začleňováním dětí, které byly členy ozbrojených skupin, a odstraněním dětské práce, mučení, obviňování dětí z čarodějnictví, obchodu s dětmi, sňatků dětí a jejich sexuálního vykořisťování; aktivně prosazovat podporu dalších opatření proti porušování práv LGBTI osob; podporovat úzké sledování situace LGBTI osob a obránců lidských práv LGBTI osob v zemích, kde platí zákony proti těmto osobám;
   au) nadále hájit svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení; naléhavě vyzývat k většímu úsilí při ochraně náboženských a dalších menšin; požadovat větší ochranu náboženských a etnických menšin před pronásledováním a násilím; požadovat zrušení zákonů, které kriminalizují rouhání nebo odpadlictví a které slouží jako záminka pro stíhání náboženských menšin a nevěřících; podporovat práci zvláštního zpravodaje pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení; aktivně usilovat o to, aby OSN uznala genocidu na náboženských, etnických a jiných menšinách, které se dopouští ISIS/Dá'iš, a aby byla podána žaloba k Mezinárodnímu trestnímu soudu (MTS) v případech podezření na zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a genocidu; podporovat činnost OSN zaměřenou proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání, masovým popravám a popravám, například za drogové trestné činy;
   av) připomenout své jednoznačné odsouzení veškerých aktů násilí, obtěžování, zastrašování nebo pronásledování obránců lidských práv, oznamovatelů, novinářů nebo bloggerů; prosazovat jmenování zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro bezpečnost novinářů;
   aw) připomenout, že Valné shromáždění OSN má povinnost při volbě členů Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) přihlížet k tomu, jak kandidáti plní svou povinnost prosazovat a chránit lidská práva, právní stát a demokracii; požadovat pro členství v UNHRC stanovení jasných kritérií týkajících se dodržování lidských práv;
   ax) posilovat úlohu Mezinárodního trestního soudu a systému mezinárodního trestního soudnictví s cílem vymáhat odpovědnost a ukončit beztrestnost; vyzvat všechny členské státy OSN, aby se zapojily do práce MTS tím, že ratifikují Římský statut, a vybízet je k ratifikaci změn přijatých v Kampale; poskytovat MTS rozhodnou diplomatickou, politickou a finanční podporu;
   ay) připomínat, že EU zaujímá postoj nulové tolerance vůči trestu smrti; pokračovat v intenzivním úsilí o zrušení trestu smrti na celém světě; požadovat moratorium na používání trestu smrti a dále usilovat o jeho zrušení na celém světě; zahájit iniciativu na podporu mezinárodního rámce týkajícího se nástrojů mučení a trestu smrti a vycházet při tom ze zkušeností s nařízením Rady (ES) č. 1236/2005, pokud jde o tuto otázku;
   az) prosazovat silnější zapojení při podpoře právního státu, což je průřezové téma, které spojuje tři pilíře OSN: mír a bezpečnost, lidská práva a rozvoj; spolupracovat s vysokým komisařem OSN pro lidská práva s cílem naléhavě vyzvat venezuelské orgány, aby propustily všechny politické vězně a dodržovaly oddělení pravomocí;
   ba) podporovat snahy OSN zavést mezinárodní rámec pro sport a lidská práva, který usnadní předcházení, sledování a zjednávání nápravy, pokud jde o porušování lidských práv v souvislosti s obrovskými sportovními událostmi;
   bb) dále podporovat činnost vysokého komisaře OSN pro lidská práva v oblasti zlepšení odpovědnosti a přístupu obětí, jejichž lidská práva byla porušena v souvislosti s podnikáním k nápravným opatřením s cílem přispět ke spravedlivému a účinnějšímu systému vnitrostátních zákonných opravných prostředků, zejména v případech hrubého porušování lidských práv v podnikatelském sektoru; vyzvat všechny vlády, aby splnily své povinnosti a zajistily dodržování lidských práv a přístup ke spravedlnosti obětem, které v případech porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním čelí jak praktickým, tak právním problémům v oblasti přístupu k nápravným opatřením na vnitrostátní a mezinárodní úrovni;
   bc) zdůrazňovat vedoucí úlohu EU v procesu, který vedl v září 2015 k přijetí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (Agenda 2030) a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje Valným shromážděním OSN; přijmout konkrétní opatření k zajištění účinného provádění Agendy 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje jakožto důležitých nástrojů pro prevenci a udržitelný rozvoj; usilovat o lepší život budoucích generací a vybízet a podporovat země, aby převzaly odpovědnost a zavedly vnitrostátní rámce pro dosažení všech 17 cílů; podněcovat členské státy OSN, aby splnily své závazky ve věci výdajů na rozvojovou pomoc, a vyzvat k přijetí stabilního rámce ukazatelů a k používání statistických údajů s cílem monitorovat pokrok a zajistit odpovědnost v hodnocení situace v rozvojových zemích, sledovat pokrok a zajistit odpovědnost; trvá na tom, že kromě HDP je nezbytné zaměřit se na další ukazatele za účelem přesnějšího hodnocení skutečné situace v rozvojových zemích a přijetí účinných opatření v boji proti chudobě a ve prospěch udržitelného rozvoje, zejména v případech zemí se středními příjmy; vyzvat k celounijním iniciativám na prosazování a ochranu práv žen; vyzvat k plnému provedení Pekingské akční platformy a akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a soudržnosti politik ve prospěch udržitelného rozvoje;
   bd) pokračovat v úsilí o dosažení soudržnosti politik ve prospěch rozvoje ve všech politikách EU, což je zásadní pro dosažení cílů udržitelného rozvoje, a usilovat tak o větší soudržnost politik také na úrovni OSN v souladu s cílem 17.14; podporovat OSN při prosazování zvyšujícího se úsilí ohledně dosažení integrované a koordinované politické podpory k provedení Agendy 2030 a následně prosazovat rozvojový systém OSN, který bude fungovat integrovaněji, s posílenou činností mezi agenturami a společným prováděním projektů, zejména posílením souvislosti mezi bezpečností a rozvojem; požadovat, aby OSN do dlouhodobých rozvojových strategií systematicky začleňovala budování kapacit a řádnou veřejnou správu s cílem vymýtit chudobu a hlad, zabránit konfliktům a účinně budovat odolnost za účelem podpory ekologicky, hospodářsky a sociálně udržitelného rozvoje, bojovat proti sociálním nerovnostem a poskytovat obyvatelstvu humanitární pomoc; zdůrazňovat, že přístup k bezpečným, spolehlivým a dostupným dodávkám vody a k vhodným hygienickým službám zlepšuje životní úroveň, rozvíjí místní hospodářství a podporuje tvorbu důstojnějších pracovních míst;
   be) trvat na tom, aby se politické fórum na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj stalo hlavním rozhodovacím orgánem odpovědným za zajištění jednotného, účinného a inkluzivního sledování a přezkumu plnění cílů udržitelného rozvoje; uznat významnou úlohu, kterou hrají organizace občanské společnosti a místní subjekty při úspěšném provádění Agendy 2030 a dosahování cílů udržitelného rozvoje; uznat podpůrnou úlohu a dopad cílů udržitelného rozvoje na mezinárodní mír a bezpečnost;
   bf) zajistit, aby EU zůstala v čele boje proti změně klimatu a dále spolupracovala v této oblasti s OSN; vyzvat všechny členské státy OSN k dodržování Pařížské dohody a k zajištění rychlého provedení rozhodnutí přijatých na Konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2015;
   bg) úzce spolupracovat s malými ostrovními státy a dalšími zeměmi, které čelí nejvážnějším důsledkům změny klimatu, s cílem zajistit, aby na různých fórech OSN byl slyšet jejich hlas a byly zohledněny jejich potřeby;
   bh) vyzvat členské státy EU, aby více koordinovaly svou činnost v orgánech a subjektech systému OSN a více se zapojily do posilování statusu EU coby pozorovatele v určitých dílčích organizacích OSN; posilovat komunikaci a zajistit, aby postoje členských států na úrovni EU byly ještě více koordinovány; usilovat o sladění postojů s kandidátskými zeměmi, partnerskými zeměmi a dalšími podobně smýšlejícími státy;
   bi) usilovat o prohloubení mezinárodní fiskální spolupráce podporou vytvoření nového mezinárodního daňového orgánu v rámci systému OSN; bojovat proti daňovým únikům a praní peněz pomocí celosvětové automatické výměny informací o daňových otázkách a sestavením společné globální černé listiny daňových rájů;
   bj) aktivně podporovat komplexní reformu Rady bezpečnosti OSN na základě širokého konsenzu s cílem lépe reflektovat novou situaci ve světě a účinněji reagovat na současné a budoucí bezpečnostní výzvy; podporovat dlouhodobý cíl Unie, kterým je získání křesla v reformované Radě bezpečnosti OSN; naléhavě vyzvat členy Rady bezpečnosti, aby v případě zločinů proti lidskosti neuplatňovali své právo veta; prosazovat revitalizaci práce Valného shromáždění OSN a zlepšenou koordinaci a soulad činnosti všech institucí OSN, což by mělo zvýšit efektivnost, účinnost, legitimitu, transparentnost, odpovědnost, kapacitu a reprezentativnost systému s cílem rychleji reagovat na globální výzvy;
   bk) důrazně podporovat reformní program nově zvoleného generálního tajemníka OSN; podpořit impuls k reformě mírové a bezpečnostní struktury OSN a fungování a struktury sekretariátu pomocí zjednodušení, decentralizace, flexibility a zefektivnění finanční organizace; vytvořit účinný systém ochrany pro oznamovatele v OSN;
   bl) aktivně podporovat úsilí generálního tajemníka OSN jmenovat více žen do vrcholného vedení na úrovni ústředí OSN;
   bm) podpořit diskusi o úloze parlamentů a regionálních shromáždění v systému OSN a o otázce ustavení parlamentního shromáždění Organizace spojených národů za účelem zvýšení demokratického profilu této organizace a jejího vnitřního demokratického procesu a umožnit světové občanské společnosti, aby byla přímo zapojena do rozhodovacího procesu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Evropské službě pro vnější činnost, Komisi a pro informaci Valnému shromáždění OSN a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0201.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2016)0317.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0051.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2016)0422.

Právní upozornění - Ochrana soukromí