Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2041(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0216/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0216/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2017 - 20
CRE 04/07/2017 - 20

Äänestykset :

PV 05/07/2017 - 8.12
CRE 05/07/2017 - 8.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0304

Hyväksytyt tekstit
PDF 211kWORD 58k
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta
P8_TA(2017)0304A8-0216/2017

Euroopan parlamentin suositus 5. heinäkuuta 2017 neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 72. istunnosta (2017/2041(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 21, 34 ja 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. täysistunnon,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009) 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) ja 2242 (2015) naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017(1),

–  ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista hyökkäyksistä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena(2),

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 antamansa suosituksen neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta(3),

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät EU:n painopisteistä YK:n 71. yleiskokouksessa,

–  ottaa huomioon tarkistetut EU:n suuntaviivat lapsen oikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman Euroopan unionin osallistumisesta YK:n työhön, jossa EU:lle myönnetään oikeus käyttää puheenvuoroja yleiskokouksessa, esittää suullisesti ehdotuksia ja muutoksia, joista äänestetään jäsenvaltion pyynnöstä, sekä vastata puheenvuoroon,

–  ottaa huomioon 19. syyskuuta 2016 pakolaisista ja muuttajista annetun New Yorkin julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 21. joulukuuta 2016 antaman päätöslauselman A/71/L.48, jolla perustettiin kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman niin kutsutun Isisin/Da’eshin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta(4),

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0216/2017),

A.  toteaa, että EU:n sitoutuminen tehokkaaseen monenvälisyyteen ja maailmanlaajuiseen hyvään hallintotapaan, jonka ytimessä on YK, on olennainen osa EU:n ulkopolitiikkaa ja perustuu varmuuteen siitä, että yleismaailmallisiin normeihin ja arvoihin perustuvan monenvälisen järjestelmän avulla voidaan parhaiten käsitellä maailmanlaajuisia kriisejä, haasteita ja uhkia;

B.  toteaa, että useat nationalistiset ja protektionistiset liikkeet kaikkialla maailmassa kyseenalaistavat yhteistyöhön, vuoropuheluun, vapaaseen ja oikeudenmukaiseen kauppaan sekä ihmisoikeuksiin perustuvan kansainvälisen järjestyksen;

C.  katsoo, että EU:n olisi oltava ennakoivasti mukana rakentamassa YK:ta, joka voi tehokkaasti myötävaikuttaa maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin, kehitykseen, demokratiaan ja oikeusvaltioon perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa sovittaakseen yhteen ja yhdistääkseen jatkossakin toimiaan YK-järjestelmään kuuluvissa järjestöissä ja elimissä SEU-sopimuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

D.  toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat edelleen suurin yksittäinen YK:n toiminnan rahoittaja, jonka osuus on lähes 50 prosenttia kaikista YK:lle maksetuista rahoitusosuuksista, ja jäsenvaltioiden osuus on noin 40 prosenttia YK:n sääntömääräisestä talousarviosta; katsoo, että EU:n YK:lle antaman rahoituksen olisi oltava näkyvämpää;

E.  toteaa, että EU pyrkii parantamaan ympäristön kestävyyttä ja etenkin ilmastonmuutoksen torjumista edistämällä kansainvälisiä toimia, joiden tavoitteena on säilyttää ympäristön laatu ja parantaa sitä sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä;

F.  toteaa, että EU kuuluu niihin toimijoihin, jotka ovat erityisen voimakkaasti sitoutuneet puolustamaan ja edistämään ihmisoikeuksia, perusvapauksia, kulttuuriarvoja, monimuotoisuutta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta;

G.  katsoo, että EU:n turvallisuusympäristö on yhä epävakaampi ja häilyvämpi useiden pitkäaikaisten tai hiljattain ilmenneiden uusien haasteiden vuoksi; toteaa, että näitä haasteita ovat muun muassa väkivaltaiset konfliktit, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, propaganda ja kybersodankäynti, ennakoimattomat pakolaisaallot ja muuttopaineet sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset, joita on mahdoton ratkaista kansallisella tasolla, sillä ne edellyttävät alueellisia ja maailmanlaajuisia ratkaisuja sekä aktiivista ja rakentavaa yhteistyötä;

H.  katsoo, että EU:n ja YK:n olisi oltava merkittävässä asemassa kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 täytäntöönpanossa köyhyyden poistamiseksi, yhteisen vaurauden luomiseksi, eriarvoisuuksiin puuttumiseksi, turvallisemman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luonnonympäristön suojelemiseksi; toteaa, että YK:n yleiskokous on päättänyt tehostaa järjestön pyrkimyksiä uuden kestävän kehityksen toimintaohjelman panemiseksi täytäntöön;

1.  suosittaa neuvostolle, että

  

Rauha ja turvallisuus

   a) kehotetaan edelleen kunnioittamaan täysin Itä-Euroopan ja Etelä-Kaukasian maiden, tarkemmin ottaen Georgian, Moldovan ja Ukrainan, itsemääräämisoikeutta, kansainvälisesti tunnustettuja rajoja ja alueellista koskemattomuutta, kun otetaan huomioon kansainvälisen oikeuden rikkomukset näillä alueilla; tuetaan ja tehostetaan diplomaattisia toimia näiden meneillään olevien ja pitkittyneiden konfliktien sekä Vuoristo-Karabahin konfliktin, rauhanomaiseksi ja kestäväksi ratkaisemiseksi sekä ihmisoikeuksien ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamiseksi, voimatoimista pidättäytymiseksi sekä alueen kansojen yhtäläisten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi; kehotetaan kansainvälistä yhteisöä noudattamaan järkähtämättä linjausta, jonka mukaan Krimin laitonta Venäjään liittämistä ei tunnusteta; lisätään aktiivisesti painetta YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä toimivaa Venäjää kohtaan, jotta voidaan ratkaista Ukrainan kriisi Minskin sopimuksen mukaisesti sekä lopettaa Georgialle kuuluvien Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden miehitys; pyritään saamaan aikaan sellainen geopoliittinen tasapaino, jolla estetään kaikki toiveet yksinomaisista vaikutuspiireistä;
   b) tuetaan edelleen täysin YK:n ponnisteluja kattavan ratkaisun löytämiseksi Kyproksen kahtiajaon päättämiseksi ja painottaa, että Kyproksen ongelman ratkaisemisella olisi myönteinen vaikutus koko alueeseen ja sekä kyproksenkreikkalaisten että kyproksenturkkilaisten yhteisöön; kehottaa neuvostoa tukemaan täysin ja kaikin mahdollisin tavoin saaren jälleenyhdistymisprosessin saattamista menestyksellisesti päätökseen sekä tukemaan YK:n roolia;
   c) tuetaan YK-johtoisia ponnisteluja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimikysymyksen ratkaisemiseksi Makedonian ja Kreikan hallitusten välisellä sopimuksella;
   d) kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita asettamaan saataville kaikki tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit paikallisen väestön avustamiseksi aseellisissa selkkauksissa ja pakolaisten auttamiseksi ja kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita täyttämään YK:lle antamansa taloudelliset sitoumukset;
   e) puolustetaan Iranin sekä turvallisuusneuvoston jäsenten ja Saksan välistä ydinsopimusta kansainvälisen ja erityisesti EU:n diplomatian merkittävänä menestyksenä ja jatketaan Yhdysvaltojen painostamista sen käytännön täytäntöönpanoon;
   f) käytetään kaikkia saatavilla olevia välineitä, joilla tehostetaan valtiollisten ja muiden kuin valtiollisten toimijoiden toiminnassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista; tuetaan Punaisen ristin kansainvälisen komitean johtamia pyrkimyksiä tehokkaan mekanismin perustamiseksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen vahvistamiseksi;
   g) edistetään vahvempia monenvälisiä sitoumuksia kestävien poliittisten ja rauhanomaisten ratkaisujen löytämiseksi meneillään oleviin konflikteihin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, varsinkin Syyriassa, Irakissa, Jemenissä ja Libyassa; tehostetaan diplomaattisia toimia lukkiutuneiden konfliktien ratkaisemiseksi eri puolilla maailmaa; tuetaan edelleen YK:n erityislähettiläiden työtä, toimintaa ja aloitteita näiden konfliktien ratkaisemiseksi; kehotetaan kansainvälistä yhteisöä antamaan edelleen humanitaarista, taloudellista ja poliittista tukea, jotta voidaan vastata humanitaarisiin hätätilanteisiin ja pyrkiä väkivallan välittömään lopettamiseen; estetään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden rikkominen, myös siviili-infrastruktuuriin ja siviiliväestöön kohdistuvat suorat hyökkäykset, ja tuomitaan jyrkästi nämä rikkomukset Syyriassa; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita asettamaan kaikki tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit saataville konfliktialueiden väestön avustamiseksi; tuetaan YK:n toimia kestävän ratkaisun löytämiseksi Syyrian ja Irakin konfliktiin ja jatketaan EU:n roolin tukemista humanitaarisen avun alalla sekä EU:n alueellisen aloitteen tukemista; kehotetaan kansainvälistä yhteisöä pyrkimään kaikin sen toimivaltaan kuuluvin keinoin tuomitsemaan jyrkästi Syyrian konfliktin aikana sotarikoksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhaan syyllistyneet joko kansallisissa oikeusjärjestelmissä, kansainvälisissä tuomioistuimissa tai tilapäisissä tuomioistuimissa; tuetaan YK:n rauhansuunnitelma-aloitetta Jemenissä ja puututaan meneillään olevaan humanitaariseen kriisiin kiireellisesti; kehotetaan kaikkia osapuolia kunnioittamaan kaikkien Jemenin kansalaisten ihmisoikeuksia ja vapauksia ja painotetaan, että on tärkeää parantaa kaikkien maassa rauhanturvaoperaatioissa ja humanitaarisissa operaatioissa työskentelevien turvallisuutta; kannustetaan Irania ja Saudi-Arabiaa keskinäiseen lähentymiseen olennaisena tekijänä, jotta voidaan lievittää alueellisia jännitteitä ja pohjustaa Jemenin ja muiden konfliktien ratkaisemista; kannustetaan edelleen tällaisiin toimiin terrorismin ja ääriliikehdinnän perimmäisiin syihin puuttumiseksi, koska ne uhkaavat kansainvälistä turvallisuutta ja alueellista vakautta; kehotetaan lisäämään tukea YK:n tukemalle Libyan hallitukselle ja toimimaan keskeisessä asemassa Libyan vakauttamisessa sekä maan yhtenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden säilyttämisessä Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen puitteissa; muistutetaan, että kaikki aseelliset joukot on kiireellisesti yhdistettävä laillisten siviiliviranomaisten valvonnassa Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen mukaisesti; uudistetaan tuki YK:n Lähi-idän rauhanprosessin koordinaattorin ja YK:n pääsihteerin Länsi-Saharan-erityisedustajan toimille näiden pitkäaikaisten konfliktien ratkaisemiseksi; kehotetaan panemaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Lähi-idästä;
   h) tuetaan Syyrian sisäisiä neuvotteluja, joiden ohjenuorana käytetään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2254 (2015); painotetaan, että osapuolten olisi pyrittävä puitesopimukseen, joka käsittäisi poliittisen paketin, jotta neuvottelujen kohteena oleva siirtymävaiheen poliittinen prosessi voidaan panna täytäntöön päätöslauselmassa 2254 (2015) esitettyjen selkeiden jaksotusten ja määräaikojen mukaisesti; painotetaan, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi on esitetty selkeä toimintaohjelma, joka käsittää neljä koria; ilmaistaan huoli siitä, että jatkuvat taistelut Syyriassa vaarantavat 30. joulukuuta 2016 voimaan tulleen tulitaukojärjestelmän, millä on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Syyrian siviilien turvallisuuteen, humanitaarisen avun saatavuuteen ja poliittisen prosessin etenemiseen; tuetaan YK:n pääsihteerin Syyrian-erityislähettilään Syyrian tulitauon takaajavaltioille esittämää kehotusta toteuttaa kiireellisiä toimia tulitaukojärjestelmän säilyttämiseksi;
   i) toimitaan unionin tuomioistuimen Länsi-Saharaa koskevan tuomion johdosta;
   j) varmistetaan, että YK:n yleiskokouksessa huolehditaan yhteistyössä EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa kaikista välineistä, joilla varmistetaan kestävä ja todellinen kahden valtion ratkaisu, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina sekä käsittää turvallisten ja tunnustettujen rajojen mukaisen turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, ja että nämä valtiot elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä;
   k) kehotetaan tukemaan enemmän Irakin instituutioita ja lisäämään niiden vaikutusvaltaa ja kehotetaan pyrkimään osallistavampaan yhteiskuntaan ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen uudelleenkotouttamiseen, myös Pohjois-Irakissa, jossa Mosulissa ja sen ympäristössä toteutettavan sotilasoperaation päätyttyä on löydettävä rauhanomainen ja osallistava konfliktinjälkeinen ratkaisu; muistutetaan, että on ratkaisevan tärkeää suojella jatkuvasti siviilejä ja noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta Irakia koskevissa sotilasstrategioissa;
   l) vastataan vakaviin turvallisuusuhkiin Sahelissa, Saharassa ja Tšad-järvellä, Suurten järvien alueella sekä Afrikan sarven alueilla tavoitteena poistaa Isisin/Da’eshin ja al-Qaidan liittolaisten sekä Boko Haramin tai muiden siihen yhteydessä olevien terroristiryhmien aiheuttama terroriuhka;
   m) työskennellään yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa Afrikan mantereen, erityisesti Somalian, Etelä-Sudanin, Sudanin, Keski-Afrikan tasavallan, Malin, Nigerian, Burundin ja yleisesti Suurten järvien alueen humanitaaristen ja turvallisuuskriisien ratkaisemiseksi; kannustetaan YK:n jäsenvaltioita tehostamaan tukeaan Afrikan unionin roolin ja omien valmiuksien lisäämiseksi sovittelun ja kriisinhallinnan aloilla samalla kun pyritään täydentämään YK:n rauhanrakentamisen tukiviraston toimia; huolehditaan siitä, että Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO) mukautetaan nopeasti sen uuden toimeksiannon mukaisesti ja pannaan erityisesti täytäntöön 31. joulukuuta 2016 tehty sopimus;
   n) kehotetaan kansainvälistä yhteisöä toimimaan yhdessä Kongon demokraattisen tasavallan nykyisen poliittisen kriisin hallitsemiseksi ja valtion romahduksen välttämiseksi;
   o) painotetaan, että on tärkeää investoida enemmän konfliktien ehkäisyyn ottaen huomioon poliittisen tai uskonnollisen radikalisoitumisen, vaaleihin liittyvän väkivallan, väestön siirtymiset kotiseudultaan sekä ilmastonmuutoksen kaltaiset tekijät;
   p) kiinnitetään YK:n jäsenten, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston jäsenten, huomio eräiden Länsi-Balkanin maiden välillä lisääntyneisiin jännitteisiin; kehotetaan näiden maiden johtajia osoittamaan pidättyvyyttä alueellisessa politiikassaan ja EU:ta ja YK:ta osallistumaan täysipainoisesti keskinäisiä erimielisyyksiä koskevien kestävien ratkaisujen etsimiseen muun muassa toimimalla sovittelijoina tarpeen mukaan; tuomitaan Venäjän toimet Länsi-Balkanilla, koska ne uhkaavat horjuttaa haurasta uudistusprosessia alueen valtioissa ja vaarantavat niiden EU:ta ja Natoa koskevat tavoitteet;
   q) kannustetaan YK:n toimia rauhan aikaansaamiseksi Afganistanissa ja maan herkän turvallisuusympäristön korjaamiseksi;
   r) tuomitaan jyrkästi Pohjois-Korean johdon toimet, jotka uhkaavat Korean niemimaan ja sen ulkopuolisten alueiden rauhaa ja turvallisuutta; kehotetaan Kiinaa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä painostamaan edelleen Pohjois-Korean hallintoa, jotta se lopettaisi aggressiiviset toimensa, jotka uhkaavat alueellista ja kansainvälistä turvallisuutta; suunnitellaan ja toteutetaan laajan ja riittävän vankan kansainvälisen konsensuksen tuella tehokkaita toimia, jotta voidaan estää Pohjois-Korean hallintoa kehittämästä edelleen vihamielisiä ydinasevalmiuksia ja tekemästä ekstraterritoriaalisia murhia, iskuja ja sieppauksia;
   s) kehotetaan YK:n yleiskokousta ja YK:n turvallisuusneuvostoa keskustelemaan jännitteistä Etelä-Kiinan merellä tavoitteena tuoda yhteen kaikki asianomaiset osapuolet käytännesääntöjä koskevien neuvottelujen saattamiseksi päätökseen;
   t) suhtaudutaan myönteisesti YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymään päätöslauselmaan 2307 (2016) ja onnitellaan Kolumbian hallitusta ja kansaa niiden rauhanpyrkimyksestä;
   u) lisätään merkittävästi jäsenvaltioiden tukea sellaisille YK:n rauhanturva- ja rauhanrakennusoperaatioille, joihin sisältyy ihmisoikeustyötä ja selkeitä vetäytymisstrategioita, erityisesti tarjoamalla henkilöstöä ja välineistöä, ja vahvistetaan tähän liittyvää EU:n välittäjän roolia; varmistetaan tämän tuen ja rahoituksen parempi näkyvyys; kehitetään edelleen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamista koskevia menettelyjä YK:n operaatioiden tueksi, samalla kun otetaan riittävässä määrin huomioon monitahoisen kriisinhallinnan eri näkökulmat, kuten ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja joukkomuuttoliikkeen perimmäiset syyt; tuetaan YK:n turvallisuusneuvoston uudistusta, joka koskee veto-oikeuden käyttöä tilanteissa, joissa on näyttöä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan;
   v) tuetaan YK:n pääsihteeriä tämän pyrkimyksissä lisätä YK:n osallistumista rauhanneuvotteluihin;
   w) tuetaan naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanoa kaikilta osin; kehotetaan edistämään naisten tasapuolista ja täysimääräistä osallistumista aktiivisina toimijoina; edistetään naisten aktiivista osallistumista konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun sekä väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaan; muistutetaan, että raiskauksen kaltaista seksuaalista väkivaltaa käytetään sotataktiikkana ja että se on sotarikos; varmistetaan turvallinen sairaanhoito sodanaikaisten raiskausten uhreille; kehotetaan vahvistamaan naisten ja tyttöjen suojelua konfliktitilanteissa erityisesti seksuaalisen väkivallan osalta, tuetaan ja tehostetaan YK:n välityksellä toteutettavia kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten käyttäminen aseellisissa konflikteissa ja varmistamaan sukupuolianalyysi sekä sukupuolten oikeuksien ja ihmisoikeuksien huomioon ottaminen kaikessa YK:n toiminnassa; kehotetaan laatimaan indikaattoreita, joilla mitataan edistymistä naisten osallistumisessa rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen;
   x) käsitellään kiireellisenä asiana kaikkia näkökohtia, jotka koskevat 15. toukokuuta 2015 annettua YK:n arviointiraporttia YK:n rauhanturvaajien ja rauhanturvaoperaatioiden muun henkilöstön harjoittamaan seksuaaliseen riistoon ja hyväksikäyttöön liittyvistä valvontatoimista ja kuntoutusavusta, ja perustetaan väitettyjä väärinkäytöksiä koskeva toimiva ja avoin valvonta- ja vastuumekanismi; kehotetaan tutkimaan, asettamaan syytteeseen ja tuomitsemaan viipymättä sotilas- ja siviilihenkilöstö, joka on syyllistynyt seksuaaliseen väkivaltaan;
   y) vahvistetaan edelleen suojeluvastuuta merkittävänä periaatteena konfliktien ratkaisemista, ihmisoikeuksia ja kehitystä koskevassa YK:n jäsenvaltioiden työssä; tuetaan edelleen pyrkimyksiä, joilla edistetään suojeluvastuun toteuttamista, ja tuetaan edelleen YK:ta sen erittäin tärkeässä tehtävässä avustaa maita suojeluvastuun täytäntöönpanossa, jotta voidaan ylläpitää ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; edistetään ihmisten turvallisuutta ja suojeluvastuun periaatetta koskevaa laveaa määritelmää;
   z) kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan yleissopimus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä;
   aa) käydään YK:n yleiskokouksen kaikkien jäsenten kanssa julkista ja kattavaa keskustelua siitä, kuinka tärkeää on noudattaa presidentin toimikaudelle perustuslaissa asetettuja rajoituksia kaikkialla maailmassa;
  

Terrorismin torjunta

   ab) tuomitaan terrorismi yksiselitteisesti ja annetaan täysi tuki toimille, joiden tavoitteena on terrorijärjestöjen, erityisesti Isisin/Da’eshin, voittaminen ja hävittäminen, koska se on selkeä uhka alueelliselle ja kansainväliselle turvallisuudelle; edellytetään, että kaikissa terrorisminvastaisissa toimissa olisi noudatettava kaikilta osin kansainvälistä humanitaarista ja ihmisoikeuksia koskevaa oikeutta;
   ac) autetaan YK:ta tekemään terrorismin torjunnasta olennainen osa terrorismin ennaltaehkäisyn toimintaohjelmaa terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa koskevien EU:n ennaltaehkäisevien toimien mukaisesti; vahvistetaan EU:n ja YK:n yhteisiä toimia äärimmäisen väkivallan ja terrorismin perimmäisten syiden torjumisessa, hybridiuhkien torjumisessa ja kyberpuolustuksen tutkimuksen ja valmiuksien kehittämisessä; edistetään koulutusta keinona torjua väkivaltaista ääriliikehdintää ja tukeudutaan paikallisten toimijoiden perustamiin olemassa oleviin rauhanrakennusaloitteisiin, joiden avulla laaditaan, toteutetaan ja kehitetään toimintatapoja radikalisoitumisen ja terroristien värväyksen torjumiseksi ja edistetään samalla kansainvälisiä toimia väkivaltaan syyllistyneiden saattamiseksi oikeuden eteen; tuetaan EU:n laajempaa osallistumista valmiuksien kehittämistä koskeviin YK:n aloitteisiin, jotka koskevat vierastaistelijoiden ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjumista;
   ad) tehostetaan pyrkimyksiä tiukentaa rekrytoinnin valvontaa ja torjua terroristien propagandaa, jota levitetään paitsi sosiaalisen median foorumeilla myös radikalisoituneiden ja vihaa lietsovien saarnaajien verkostoissa; tuetaan toimia, joilla vahvistetaan ääriliikkeiden propagandan kohteena olevien ja radikalisoitumisalttiiden yhteisöjen selviytymiskykyä, myös puuttumalla siihen johtaneisiin taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin syihin; tuetaan radikalisoitumisen torjuntaa ja radikalismista luopumista koskevia toimia väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisemistä koskevan YK:n toimintaohjelman mukaisesti; muistutetaan, että ihmisoikeuksien edistäminen ja suojeleminen sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ovat keskeisiä tekijöitä terrorismin vastaisissa toimissa;
   ae) pyritään yhdessä YK:n yleiskokouksen kanssa torjumaan terrorismin rahoitusta ja luomaan mekanismeja, joiden avulla voidaan nimetä terroristeja ja terroristijärjestöjä ja vahvistaa varojen jäädyttämistä koskevia mekanismeja maailmanlaajuisesti, samalla kun noudatetaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisiä normeja ja oikeusvaltioperiaatetta;
   af) tehostetaan kansainvälistä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa; suhtaudutaan myönteisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2322 (2016) ja painotetaan tarvetta nopeuttaa kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön prosesseja, vahvistaa kansainvälisen poliisiyhteistyön nykyisiä mekanismeja ja päivittää keskus- ja oikeusviranomaisten välistä yhteysverkkoa;
  

Aseiden leviämisen estäminen ja aseistariisunta

   ag) tuetaan YK:n pyrkimyksiä estää muita kuin valtiollisia toimijoita ja terroristiryhmiä kehittämästä, valmistamasta, hankkimasta tai siirtämästä joukkotuhoaseita ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmiä; vaaditaan ydinsulkusopimuksen, kemiallisten aseiden kieltosopimuksen ja biologisten aseiden kieltosopimuksen täytäntöönpanoa kaikilta osin sekä aktiivisten toimien toteuttamista maailmanlaajuisen aseistariisunnan toteuttamiseksi;
   ah) edistetään asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa kaikilta osin ja kannustetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan asekauppasopimus;
   ai) pyritään tehokkaampiin toimiin aseiden ja ampumatarvikkeiden, pienaseet ja kevyet aseet mukaan luettuina, tarkoituksenvastaisten siirtojen ja laittoman kaupan torjumiseksi erityisesti kehittämällä aseiden seurantajärjestelmää; pyydetään YK:n jäseniä toteuttamaan aktiivisesti toimia maailmanlaajuisen aseistariisunnan toteuttamiseksi;
   aj) kiinnitetään erityistä huomiota teknologiseen kehitykseen robottien aseistamisen alalla ja erityisesti aseistettuihin robotteihin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin ja siihen, että ne ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia; laaditaan miehittämättömiä ilma-aluksia ja aseistettuja robotteja koskeva oikeuskehys nykyisen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti, jotta estetään tämän teknologian väärinkäyttö valtiollisten ja muiden kuin valtiollisten toimijoiden laittomassa toiminnassa;
  

Muuttoliike

   ak) kehotetaan vahvistamaan maailmanlaajuisia ratkaisuja muuttoliikkeeseen tukeutumalla 19. syyskuuta 2016 pidettyyn laajojen pakolais- ja muuttoliikevirtojen käsittelyä koskeneeseen menestyksekkääseen YK:n yleiskokouksen korkean tason kokoukseen ja puututaan haasteisiin ja turvallisuushuoliin, joita laittomasta muuttoliikkeestä aiheutuu ja joita ovat muun muassa ihmissalakuljetus ja ihmiskauppa, ja kehotetaan toteuttamaan toimia laillisten muuttoväylien luomiseksi; painotetaan tarvetta sitoutua tehokkaasti ja pikaisesti siihen, että puututaan humanitaaristen kriisien ja ennakoimattomien muutto- ja pakolaisvirtojen perimmäisiin syihin;
   al) tehostetaan UNHCR:n työn tukemista sen pannessa täytäntöön pakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten, lasten ja vammaisten henkilöiden, suojelemista koskevaa kansainvälistä toimeksiantoaan; painotetaan UNHCR:n rahoitustarpeiden ja sen saaman rahoituksen välistä huomattavaa kuilua ja vaaditaan suurempaa maailmanlaajuista solidaarisuutta; edellytetään, että UNHCR:n keskeisiä toimintoja rahoitetaan suuremmassa määrin YK:n sääntömääräisestä talousarviosta, jotta voidaan taata UNHCR:n toiminta; vaaditaan poliittista sitoutumista, rahoitusta ja konkreettisia solidaarisia toimia pakolaisista ja muuttajista annetun New Yorkin julkilausuman tukemiseksi;
   am) puolustetaan ja suojellaan homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten (hlbti-henkilöiden) oikeuksia; kehotetaan kumoamaan YK:n jäsenvaltioiden lainsäädäntö, jossa kriminalisoidaan ihmisiä seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella, ja edistetään kansainvälisiä toimia homofobisten ja transfobisten viharikosten torjumiseksi;
   an) edistetään ja suojellaan mielipiteen- ja sananvapautta sellaisena kuin se esitetään ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklassa ja painotetaan vapaan lehdistön merkitystä terveessä yhteiskunnassa ja jokaisen kansalaisen asemaa siinä;
   ao) kehotetaan vahvistamaan lastensuojelujärjestelmiä ja tuetaan pakolais- ja maahanmuuttajalasten edun mukaisia konkreettisia toimia lapsen oikeuksien yleissopimuksen perusteella;
   ap) vaaditaan tehostamaan ponnisteluja laittoman muuttoliikkeen ehkäisemiseksi ja ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi erityisesti torjumalla rikollisverkostojen toimintaa vaihtamalla asiaa koskevia tiedustelutietoja oikea-aikaisesti ja tehokkaasti; parannetaan uhrien tunnistamista ja suojelemista koskevia menetelmiä ja tehostetaan kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä tällaisen rikollisen toiminnan jäljittämiseksi sekä siitä saatujen voittojen takavarikoimiseksi ja takaisinperimiseksi; korostetaan YK:n tasolla, kuinka tärkeää on ratifioida ja panna kokonaisuudessaan täytäntöön kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus sekä siihen liitetyt lisäpöytäkirjat eli lisäpöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä ja lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan, ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta;
  

Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate

   aq) kehotetaan kaikkia valtioita, myös EU:n jäsenvaltioita, ratifioimaan pikaisesti taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liitetyn valinnaisen pöytäkirjan, jolla perustetaan valitus- ja tutkintamenettelyt;
   ar) kehotetaan kaikkia valtioita ja etenkin EU:n jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti YK:n pakolaisvaltuutetun Geneven toimistossa käytäviin neuvotteluihin monikansallisia yhtiöitä ja ihmisoikeuksia koskevasta sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta;
   as) muistutetaan selkeästi ja lujasti, että kaikki YK:n yleissopimuksissa vahvistetut ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä ja että näiden oikeuksien kunnioittamista on valvottava; edellytetään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien laajempaa suojelua niiden kaikissa ilmentymismuodoissa, myös uusien teknologioiden yhteydessä; rohkaistaan edelleen kaikkia YK:n jäsenvaltioita allekirjoittamaan, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön ihmisoikeuksia koskevat yleissopimukset ja noudattamaan näiden välineiden mukaisia raportointivelvoitteitaan; vaaditaan mielipiteen- ja sanavapauden puolustamista; korostetaan vapaan median merkitystä;
   at) kehotetaan kaikkia YK:n jäseniä panemaan täytäntöön rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykyisiä muotoja koskevat YK:n erityisraportoijan suositukset; edistetään, vahvistetaan ja valtavirtaistetaan naisten ja miesten tasa-arvoa tukevia toimia; kehotetaan vahvistamaan edelleen naisten ja tyttöjen vaikutusvaltaa, lujittamaan naisten johtajuutta ja osallistumista kaikilla päätöksentekotasoilla ja kiinnittämään erityistä huomiota vähemmistöryhmien naisten osallisuuteen; kehotetaan poistamaan kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ottamalla huomioon myös sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva väkivalta; edistetään lasten oikeuksia huolehtimalla erityisesti lasten oikeudesta koulutukseen ja varmistamalla aseistettuihin joukkoihin värvättyjen lasten kuntouttaminen ja uudelleensopeuttaminen ja lopettamalla lapsityövoiman käyttö, lasten kidutus, lasten syyttäminen noituudesta, lapsikauppa, lapsiavioliitot ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö; edistetään aktiivisesti hlbti-henkilöiden oikeuksien loukkaamisen torjuntaa koskevia toimia; tuetaan hlbti-henkilöiden ja hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien puolustajien tilanteen tiivistä seurantaa maissa, joissa on hlbti-henkilöitä syrjivää lainsäädäntöä;
   au) puolustetaan edelleen uskonnon- ja vakaumuksenvapautta; kehotetaan lisäämään ponnisteluja uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi; kehotetaan suojelemaan uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä paremmin vainolta ja väkivallalta; kehotetaan kumoamaan lait, joissa kriminalisoidaan jumalanpilkka tai uskosta luopuminen ja joita voidaan käyttää tekosyynä uskonnollisten vähemmistöjen ja uskonnottomien vainoamiseen; tuetaan uskonnonvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä; pyritään aktiivisesti siihen, että YK tunnustaa Isisin/Da’eshin harjoittaman uskonnollisten, etnisten ja muiden vähemmistöjen joukkotuhonnan ja saattaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen ratkaistavaksi epäillyt rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset tai joukkotuhonnan; tuetaan YK:n työtä, jolla torjutaan kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta, joukkoteloituksia ja teloituksia myös huumausaineisiin liittyvistä rikoksista;
   av) tuomitaan jälleen yksiselitteisesti kaikki ihmisoikeuksien puolustajiin, väärinkäytösten paljastajiin, toimittajiin tai bloggaajiin kohdistuva väkivalta, ahdistelu, pelottelu tai vaino; kannatetaan toimittajien turvallisuutta käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan nimittämistä;
   aw) muistutetaan YK:n yleiskokouksen velvollisuudesta sen valitessa jäseniä YK:n ihmisoikeusneuvostoon (UNHRC) ottaa huomioon ehdokkaiden sitoutuminen ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämiseen ja suojeluun; edellytetään, että UNHRC:n jäsenyyttä varten otetaan käyttöön selkeät ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseen perustuvat kriteerit;
   ax) vahvistetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja kansainvälisen rikosoikeusjärjestelmän asemaa vastuuvelvollisuuden edistämiseksi ja rankaisemattomuuden lopettamiseksi; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita liittymään Kansainväliseen rikostuomioistuimeen ratifioimalla Rooman perussääntö ja kannustetaan ratifioimaan Kampalan tarkistukset; annetaan Kansainväliselle rikostuomioistuimelle voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea;
   ay) muistutetaan, että EU:n kanta kuolemanrangaistukseen on nollatoleranssi; ylläpidetään vahvaa sitoutumista kuolemanrangaistuksen maailmanlaajuisen lakkauttamisen edistämiseen; kehotetaan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämiseen ja pyritään sen yleismaailmalliseen poistamiseen; käynnistetään aloite sellaisen kansainvälisen kehyksen edistämiseksi, jolla torjutaan kidutukseen ja kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon käytettäviä välineitä asiaa koskevasta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1236/2005 saatujen kokemusten perusteella;
   az) vaaditaan vahvempaa sitoutumista oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen, koska se on monialainen kysymys, joka yhdistää YK:n kolme pilaria: rauhan ja turvallisuuden, ihmisoikeudet ja kehityksen; tehdään yhteistyötä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kanssa Venezuelan viranomaisten taivuttamiseksi vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja kunnioittamaan vallanjakoa;
   ba) tuetaan YK:n pyrkimyksiä ottaa käyttöön urheilua ja ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen kehys, jolla edistetään suuriin urheilutapahtumiin liittyvien ihmisoikeusrikkomusten ehkäisyä ja seurantaa sekä niitä koskevien oikeussuojakeinojen tarjontaa;
   bb) tuetaan edelleen YK:n ihmisoikeusvaltuutetun työtä, jolla lisätään vastuuvelvollisuutta yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneista ihmisoikeusrikkomuksista ja parannetaan uhrien mahdollisuuksia käyttää oikeussuojakeinoja oikeudenmukaisen ja tehokkaamman kansallisen oikeussuojajärjestelmän edistämiseksi erityisesti yrityssektorin vakavien ihmisoikeusrikkomusten yhteydessä; kehotetaan kaikkia hallituksia täyttämään velvollisuutensa ja takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeussuojan saatavuuden uhreille, joilla on sekä käytännön että oikeudellisia vaikeuksia käyttää oikeussuojakeinoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla silloin, kun on kyse yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneista ihmisoikeusrikkomuksista;
  

Kehitys

   bc) korostetaan EU:n johtavaa roolia prosessissa, joka johti YK:n yleiskokouksen syyskuussa 2015 hyväksymään kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030 (Agenda 2030) ja sen 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen; toteutetaan konkreettisia toimia, jotta varmistetaan Agenda 2030:n ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen tehokas täytäntöönpano ennaltaehkäisyn ja kestävän kehityksen tärkeinä työkaluina; pyritään parantamaan tulevien sukupolvien elämää sekä kannustetaan ja tuetaan maita ottamaan omaa vastuuta ja perustamaan kansalliset puitteet 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi; kannustetaan YK:n jäsenvaltioita noudattamaan tekemiään kehitysapua koskevia sitoumuksia ja kehotetaan ottamaan käyttöön asianmukaisia indikaattoreita sekä käyttämään tilastotietoja, joilla seurataan edistystä ja varmistetaan vastuuvelvollisuus kehitysmaiden tilanteen arvioimiseksi; painotetaan, että BKT:n lisäksi on käytettävä muita indikaattoreita, jotta voidaan arvioida tarkemmin kehitysmaiden todellista tilannetta ja toteuttaa tehokkaita toimia, joilla torjutaan köyhyyttä ja tuetaan kestävää kehitystä erityisesti keskitulotason maissa; vaaditaan EU:n laajuisia aloitteita naisten oikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi; kehotetaan panemaan täysimääräisesti täytäntöön Pekingin toimintaohjelma ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelma sekä kestävää kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus;
   bd) jatketaan pyrkimyksiä kehitystä tukevaan politiikkajohdonmukaisuuteen kaikessa EU:n politiikassa, koska se on ratkaisevaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja edistetään myös YK:n tasolla politiikkajohdonmukaisuutta tavoitteen 17.14 mukaisesti; tuetaan YK:n pyrkimyksiä vauhdittaa yhtenäisen ja koordinoidun politiikkatuen antamista Agenda 2030:n täytäntöönpanolle ja edistää näin YK:n kehitysjärjestelmää, joka toimii yhtenäisemmällä tavalla järjestöjen välisen tehokkaamman toiminnan ja hankkeiden yhteisen täytäntöönpanon ansiosta, ja lujittaa erityisesti turvallisuuden ja kehityksen välistä yhteyttä; kehotetaan YK:ta sisällyttämään järjestelmällisesti valmiuksien kehittäminen ja hyvä hallinto pitkän aikavälin kehitysstrategioihin köyhyyden ja nälän poistamiseksi, konfliktien ehkäisemiseksi ja selviytymiskyvyn kehittämiseksi tehokkaasti, jotta voidaan edistää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä, ja sosiaalisen eriarvoisuuden torjumiseksi sekä humanitaarisen avun antamiseksi väestölle; korostetaan, että turvallinen, luotettava ja kohtuuhintainen vesihuolto ja mahdollisuus käyttää asianmukaisia sanitaatiopalveluja parantavat elintasoa, kasvattavat paikallista taloutta ja lisäävät mahdollisuuksia luoda enemmän ihmisarvoisia työpaikkoja;
   be) vaaditaan, että kestävän kehityksen korkean tason poliittisesta foorumista olisi tultava pääasiallinen päätöksentekoelin, jolla on toimivalta varmistaa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon johdonmukainen, tosiasiallinen ja kattava seuranta ja arviointi; tunnustetaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja paikallisten toimijoiden merkittävä asema Agenda 2030:n menestyksekkäässä täytäntöönpanossa ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa; tunnustetaan kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaiseva merkitys ja vaikutus kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen;
  

Ilmastonmuutos

   bf) varmistetaan, että EU on edelleen ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa ja tekee jatkossakin yhteistyötä YK:n kanssa tällä alalla; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita noudattamaan Pariisin sopimusta ja varmistamaan vuonna 2015 järjestetyssä Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssissa tehtyjen päätösten nopea täytäntöönpano;
   bg) tehdään tiivistä yhteistyötä niiden pienten saarivaltioiden ja muiden maiden kanssa, joita uhkaavat ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset, jotta voidaan varmistaa, että niiden näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon YK:n eri foorumeilla;
  

EU ja YK-järjestelmän uudistus

   bh) kehotetaan EU:n jäsenvaltioita koordinoimaan tiiviimmin toimiaan YK-järjestelmään kuuluvissa järjestöissä ja elimissä ja sitoutumaan edistämään edelleen EU:n tarkkailijan asemaa tietyissä YK:n alajärjestöissä; vahvistetaan viestintää ja varmistetaan, että jäsenvaltioiden kannat EU:n tasolla ovat entistä koordinoidumpia; pyritään yhteneviin kantoihin ehdokasvaltioiden, kumppanivaltioiden ja muiden samanmielisten valtioiden kanssa;
   bi) pyritään toteuttamaan toimia, joilla tehostetaan verotusalan kansainvälistä yhteistyötä ja tuetaan YK-järjestelmän sisällä toimivan kansainvälisen verotusta käsittelevän elimen perustamista; torjutaan verovilppiä ja rahanpesua veroasioita koskevan maailmanlaajuisen automaattisen tietojenvaihdon avulla ja laatimalla yhteinen maailmanlaajuinen ”musta lista” verokeitaista;
   bj) tuetaan aktiivisesti YK:n turvallisuusneuvoston kattavaa uudistusta laajan konsensuksen perusteella, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon uudet maailman realiteetit ja vastata tehokkaammin nykyisiin ja tuleviin turvallisuushaasteisiin; pyritään saavuttamaan EU:n pitkän aikavälin tavoite saada paikka uudistetussa YK:n turvallisuusneuvostossa; kehotetaan YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä pidättymään veto-oikeuden käytöstä tapauksissa, joissa on kyse rikoksista ihmisyyttä vastaan; edistetään YK:n yleiskokouksen työn uudistamista ja kaikkien YK:n instituutioiden toiminnan koordinoinnin ja johdonmukaisuuden tehostamista, millä parannettaisiin järjestelmän tehokkuutta, vaikuttavuutta, oikeutusta, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, valmiuksia ja edustuksellisuutta, jotta globaaleihin haasteisiin kyettäisiin vastaamaan nopeammin;
   bk) tuetaan voimakkaasti hiljattain valitun YK:n pääsihteerin uudistussuunnitelmaa; edistetään YK:n rauhan ja turvallisuuden rakenteen uudistusta sekä sihteeristön toimintaa ja rakennetta yksinkertaistamisen, hajauttamisen ja joustavuuden avulla ja rahoitusjärjestelmää virtaviivaistamalla; otetaan käyttöön tehokas järjestelmä väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi YK:ssa;
   bl) tuetaan aktiivisesti YK:n pääsihteerin pyrkimyksiä nimittää enemmän naisia ylemmän tason johtotehtäviin YK:n päämajassa;
   bm) edistetään parlamenttien ja alueellisten edustuselinten asemasta YK-järjestelmässä käytävää keskustelua ja keskustelua Yhdistyneiden kansakuntien parlamentaarisen yleiskokouksen perustamisesta, jotta voitaisiin kohottaa järjestön demokraattista profiilia ja lisätä sen sisäistä demokratiaa sekä antaa maailman kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuus osallistua suoraan päätöksentekomenettelyihin;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle sekä tiedoksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukselle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0089.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0201.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0317.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0051.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0422.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö