Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2041(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0216/2017

Ingediende teksten :

A8-0216/2017

Debatten :

PV 04/07/2017 - 20
CRE 04/07/2017 - 20

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.12
CRE 05/07/2017 - 8.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0304

Aangenomen teksten
PDF 219kWORD 64k
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN
P8_TA(2017)0304A8-0216/2017

Aanbeveling van 5 juli 2017 van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2017/2041(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

–  gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens en de mensenrechtenverdragen van de VN alsmede de facultatieve protocollen daarbij,

–  gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name de artikelen 21, 34 en 36,

–  gezien de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

–  gezien resoluties 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) en 2242 (2015) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid,

–  gezien zijn resolutie van 16 maart 2017 over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017(1),

–  gezien het Jaarverslag van de EU over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake,

–  gezien zijn resolutie van 28 april 2016 over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht)(2),

–  gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 7 juli 2016 over de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties(3),

–  gezien de conclusies van de Raad van 18 juli 2016 over de prioriteiten van de EU voor de 71e Algemene Vergadering van de VN,

–  gezien de herziene EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind,

–  gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de deelname van de Europese Unie aan de werkzaamheden van de Verenigde Naties, waarin de EU het recht is verleend om te interveniëren in de Algemene Vergadering van de VN, mondeling voorstellen en amendementen in te dienen die op verzoek van een lidstaat in stemming zullen worden gebracht, en het recht op weerwoord uit te oefenen,

–  gezien de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten van 19 september 2016,

–  gezien resolutie A/71/L.48 van de Algemene Vergadering van de VN van 21 december 2016 tot instelling van een internationaal, onpartijdig en onafhankelijk mechanisme ter ondersteuning van het onderzoek naar en de vervolging van de personen die, uit hoofde van internationale wetgeving, verantwoordelijk zijn voor de ernstigste misdrijven die sinds maart 2011 in de Arabische Republiek Syrië zijn gepleegd,

–  gezien zijn resolutie van 4 februari 2016 over de stelselmatige massamoord op religieuze minderheden door "ISIS/Da'esh"(4),

–  gezien zijn resolutie van 27 oktober 2016 over de situatie in Noord-Irak/Mosul(5),

–  gezien artikel 113 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0216/2017),

A.  overwegende dat het streven van de EU naar een effectief multilateralisme en een goed mondiaal bestuur, met de VN als kernelement, een integraal onderdeel vormt van het externe beleid van de EU en geworteld is in de overtuiging dat een multilateraal systeem gebaseerd op universele regels en waarden de beste wijze is om wereldwijde crises, uitdagingen en bedreigingen het hoofd te bieden;

B.  overwegende dat verschillende nationalistische en protectionistische bewegingen in de wereld vraagtekens zetten bij de internationale orde die is gebaseerd op samenwerking, dialoog, vrije en eerlijke handel en mensenrechten;

C.  overwegende dat de EU een proactieve rol zou moeten spelen in de totstandbrenging van een VN die doeltreffend kunnen bijdragen aan mondiale oplossingen, vrede, veiligheid, mensenrechten, ontwikkeling, democratie en een internationale orde die gebaseerd is op de beginselen van de rechtsstaat; overwegende dat de EU-lidstaten zich moeten inspannen om hun optreden in de organen en instanties van het stelsel van de Verenigde Naties meer te coördineren en op elkaar af te stemmen overeenkomstig het in artikel 34, lid 1, VEU vastgestelde mandaat;

D.  overwegende dat de EU en haar lidstaten gezamenlijk nog altijd de grootste financiële bijdrage leveren aan het VN-bestel, in totaal bijna 50 % van alle bijdragen aan de VN, terwijl de EU-lidstaten ongeveer 40 % bijdragen aan de gewone begroting van de VN; overwegende dat de EU-bijdragen aan de VN meer zichtbaarheid moeten krijgen;

E.  overwegende dat de EU werkt aan de duurzaamheid van het milieu, met name in de strijd tegen de klimaatverandering, door zich in te zetten voor internationale maatregelen en acties voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en voor het duurzame beheer van natuurlijke rijkdommen;

F.  overwegende dat de EU een van de meest toegewijde beschermers en bevorderaars is van de mensenrechten, fundamentele vrijheden, culturele waarden en diversiteit, democratie en de rechtsstaat;

G.  overwegende dat de veiligheidssituatie van de EU steeds instabieler en onzekerder wordt vanwege een groot aantal langdurige of nieuwe bedreigingen, waaronder gewelddadige conflicten, terrorisme, georganiseerde misdaad, propaganda en cyberoorlog, nooit geziene golven van vluchtelingen en migratiedruk en de gevolgen van klimaatverandering, die niet op nationaal niveau kunnen worden aangepakt en regionale en mondiale oplossingen en actieve en constructieve samenwerking vereisen;

H.  overwegende dat de EU en de VN een cruciale rol moeten spelen in de tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 voor ontwikkeling om armoede uit te bannen en collectieve welvaart te creëren, ongelijkheden aan te pakken, een veiligere en meer rechtvaardige wereld te creëren, klimaatverandering te bestrijden en het milieu te beschermen; overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN heeft besloten dat de organisatie zich extra zal gaan inspannen om de nieuwe ontwikkelingsagenda uit te voeren;

1.  beveelt de Raad het volgende aan:

Vrede en veiligheid

Bestrijding van terrorisme

Non-proliferatie en ontwapening

Migratie

Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat

Ontwikkeling

Klimaatverandering

De EU en de hervorming van het VN-bestel

   (a) te blijven oproepen tot de volledige eerbiediging van de soevereiniteit, internationaal overeengekomen grenzen en de territoriale integriteit van Oost-Europese landen en landen van de zuidelijke Kaukasus, met name Georgië, Moldavië en Oekraïne, gezien de schendingen van het internationaal recht in deze gebieden; de diplomatieke inspanningen voor een vreedzame en duurzame oplossing van deze lopende en zich voortslepende conflicten, evenals het conflict in de regio Nagorno-Karabach, te steunen en nieuw leven in te blazen evenals de inspanningen voor de inachtneming van de mensenrechten en territoriale integriteit, geweldloosheid, en gelijke rechten en zelfbeschikking voor de bevolking; de internationale gemeenschap ertoe aan te sporen het beleid om de illegale annexatie van de Krim niet te erkennen, volledig uit te voeren; actief druk uit te oefenen op Rusland, als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, om in overeenstemming met de Minsk-akkoorden een oplossing te vinden voor het conflict in Oekraïne en de bezetting van de Georgische regio's Abchazië en Zuid-Ossetië; een geopolitieke balans na te streven waarin alle ambities van exclusieve invloedssferen worden verworpen;
   (b) steun te blijven verlenen aan de inspanningen van de VN om een alomvattende oplossing voor het beëindigen van de deling van Cyprus te bevorderen; benadrukt dat een oplossing van de Cypriotische kwestie een positief effect op de gehele regio en op zowel de Grieks-Cyprioten als de Turks-Cyprioten zou hebben; dringt er bij de Raad op aan al zijn middelen te benutten om de succesvolle afronding van het herenigingsproces te bevorderen en om de rol van de VN te ondersteunen;
   (c) steun te verlenen aan de door de VN geleide inspanningen om door middel van een overeenkomst tussen Skopje en Athene tot een oplossing te komen voor de kwestie van de naam van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;
   (d) alle lidstaten van de VN op te roepen alle noodzakelijke financiële en personele middelen beschikbaar te stellen om de lokale bevolking in gewapende conflicten, evenals vluchtelingen, te helpen en alle lidstaten van de VN op te roepen de financiële toezeggingen die zij aan de VN hebben gedaan, na te komen;
   (e) het nucleaire akkoord tussen Iran en de leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland te bekrachtigen als een belangrijk succes van de internationale, en in het bijzonder de EU-diplomatie en bij de Verenigde Staten te blijven aandringen op de praktische uitvoering van het akkoord;
   (f) alle instrumenten te gebruiken die de Raad tot zijn beschikking heeft om ervoor te zorgen dat het optreden van statelijke en niet-statelijke actoren in overeenstemming is met het internationaal humanitair recht (IHR); de inspanningen te ondersteunen die worden geleid door het Internationaal Comité van het Rode Kruis teneinde een effectief mechanisme tot stand te brengen voor een betere naleving van het IHR;
   (g) aan te dringen op krachtigere multilaterale toezeggingen om duurzame, blijvende politieke en vreedzame oplossingen te vinden voor de huidige conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met name in Syrië, Irak, Jemen en Libië; en om diplomatieke inspanningen nieuw leven in te blazen om bevroren conflicten in de wereld op te lossen; het werk, de acties en de initiatieven van de speciale gezanten van de VN gericht op het oplossen van deze conflicten te blijven ondersteunen; de internationale gemeenschap op te roepen humanitaire, financiële en politieke hulp te blijven geven om de humanitaire situatie te verbeteren, en zich in te spannen voor de onmiddellijke beëindiging van het geweld; elke schending van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenrecht te voorkomen, met inbegrip van directe aanvallen op civiele infrastructuur en de burgerbevolking, en deze schendingen in Syrië ten strengste te veroordelen; er bij alle VN-lidstaten op aan te dringen alle noodzakelijke financiële en personele middelen vrij te maken om de bevolking in de conflictgebieden te helpen; de inspanningen van de VN om te komen tot een duurzame oplossing voor het conflict in Syrië en Irak te ondersteunen en de rol van de EU op humanitair gebied en het regionaal initiatief van de EU te steunen; de internationale gemeenschap aan te sporen te doen wat in haar macht ligt om de personen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide tijdens het conflict in Syrië streng te veroordelen, op grond van nationale rechtsstelsels, in internationale rechtbanken of in ad-hoctribunalen; het initiatief van de VN tot een vredesplan in Jemen te ondersteunen en de aanhoudende humanitaire crisis met spoed aan te pakken; alle partijen op te roepen de mensenrechten en vrijheden van alle burgers van Jemen te eerbiedigen en het belang te onderstrepen van een grotere veiligheid van iedereen die deelneemt aan vredes- en humanitaire missies in het land; een beleid van toenadering tussen Iran en Saudi-Arabië aan te moedigen, hetgeen essentieel is om de regionale spanningen te verminderen en als stap op weg naar conflictoplossing in Jemen en elders; dergelijke acties verder aan te moedigen om de onderliggende oorzaken van terrorisme en extremisme, die een bedreiging vormen voor de internationale veiligheid en regionale stabiliteit, aan te pakken; op te roepen tot krachtigere ondersteuning van de door de VN gesteunde regering in Libië en een centrale rol te spelen in de stabilisering en het behoud van de eenheid en territoriale integriteit van Libië in het kader van het politieke akkoord over Libië; wederom te benadrukken dat het dringend noodzakelijk is alle strijdkrachten te verenigen onder het gezag van de legitieme civiele autoriteiten overeenkomstig het politieke akkoord over Libië; opnieuw zijn steun uit te spreken voor de inspanningen van de speciale VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten en de speciale vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor de Westelijke Sahara om deze langdurige conflicten op te lossen; op te roepen tot de tenuitvoerlegging van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over het Midden-Oosten;
   (h) de interne Syrische onderhandelingen op basis van Resolutie 2254 (2015) van de VN-Veiligheidsraad te steunen; te benadrukken dat de partijen een kaderovereenkomst moeten nastreven waarin een politiek pakket is opgenomen, zodat een onderhandeld politiek overgangsproces kan worden uitgevoerd in overeenstemming met de duidelijke volgorde en doeltermijnen die worden uiteengezet in Resolutie 2254 (2015); te onderstrepen dat een duidelijke agenda is geformuleerd om dit doel te verwezenlijken, en dat deze agenda op vier pijlers is gebaseerd; zijn bezorgdheid uit te drukken over het feit dat de aanhoudende gevechten in Syrië de staakt-het-vurenovereenkomst ondermijnen die op 30 december 2016 in werking is getreden, met aanzienlijk negatieve gevolgen voor de veiligheid van Syrische burgers, de humanitaire toegang en het momentum van het politieke proces; zich achter de oproep te scharen van de speciale vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor Syrië aan de staten die het staakt-het-vuren in Syrië moeten waarborgen, om onmiddellijk pogingen te doen de staakt-het-vurenovereenkomst te handhaven;
   (i) opvolging te geven aan het arrest van het Europees Hof van Justitie over de Westelijke Sahara;
   (j) ervoor te zorgen dat de Algemene Vergadering van de VN, in samenwerking met de EU en de VS, voorziet in alle instrumenten om te waarborgen dat een tweestatenoplossing, op basis van de grenzen van 1967, met Jeruzalem als de hoofdstad van beide staten, waarbij een veilige staat Israël met veilige en erkende grenzen en een onafhankelijke, democratische, aangrenzende en levensvatbare staat Palestina zij aan zij leven in vrede en veiligheid, duurzaam en doeltreffend is;
   (k) te pleiten voor meer steun aan en zelfbeschikking van de Iraakse instellingen en te wijzen op de noodzaak om te streven naar een inclusievere samenleving en de herintegratie van alle etnische en religieuze minderheden die zijn ontheemd, onder meer in Noord-Irak, en na afloop van de militaire operatie in en rondom Mosul waar een vreedzame en inclusieve post-conflictoplossing moet worden gevonden; opnieuw te benadrukken hoe ontzettend belangrijk het is de bescherming van de burgers en de eerbiediging van het internationaal humanitair recht tijdens militaire operaties in Irak constant te waarborgen;
   (l) te blijven werken aan de grote veiligheidsbedreigingen in de Sahel, de Sahara, de Hoorn van Afrika, de Grote Meren en de regio rond het Tsjaadmeer, met als doel de terroristische dreiging van groeperingen die gelieerd zijn aan ISIL/Da'esh en Al Qaida, alsmede van Boko Haram en overige aanverwante terroristische groeperingen uit te roeien;
   (m) met de internationale gemeenschap als geheel te werken aan een oplossing voor de humanitaire en veiligheidscrises die het Afrikaanse continent bedreigen, met name in Somalië, Zuid-Sudan, Sudan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Nigeria, Burundi en de regio van de Grote Meren in het algemeen; de VN-lidstaten aan te sporen meer steun te verlenen aan de steeds grotere rol en eigen capaciteiten van de Afrikaanse Unie op het vlak van bemiddeling en crisisbeheer en tegelijkertijd te streven naar complementariteit met de inspanningen van het VN-Bureau voor de ondersteuning van de vredesopbouw; te zorgen voor een snelle aanpassing van Monusco aan haar nieuwe mandaat en in het bijzonder voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst van 31 december 2016;
   (n) de internationale gemeenschap op te roepen de inspanningen te bundelen om de huidige crisis in de Democratische Republiek Congo te beheersen en een ineenstorting van het staatsapparaat in het land te voorkomen;
   (o) aan te dringen op het belang van een grotere investering in conflictpreventie, rekening houdend met factoren als politieke of religieuze radicalisering, verkiezingsgeweld, bevolkingsverschuivingen of de klimaatverandering;
   (p) de aandacht van de VN-leden, en in het bijzonder de leden van de VN-Veiligheidsraad, te vestigen op de toegenomen spanningen tussen bepaalde landen in de westelijke Balkan; er bij hun leiders op aan te dringen terughoudend te zijn in hun regionaal beleid en de EU en de VN met klem te vragen volledig betrokken te blijven bij de zoektocht naar blijvende oplossingen voor bilaterale verschillen, en waar nodig op te treden als bemiddelaar; de acties van Rusland in de Westelijke Balkan te veroordelen, aangezien deze het fragiele hervormingsproces in de landen van de regio destabiliseren en hun ambities om zich aan te sluiten bij de Europese Unie en de NAVO ondermijnen;
   (q) de VN verder aan te moedigen om zich in te spannen voor het vredesproces in Afghanistan, zodat het fragiele veiligheidsklimaat in het land kan worden overwonnen;
   (r) de acties van het Noord-Koreaanse regime scherp te veroordelen omdat die acties een bedreiging vormen voor de vrede en de veiligheid op het Koreaans schiereiland en daarbuiten; China, als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, aan te moedigen verdere druk uit te oefenen op het Noord-Koreaanse regime om zijn agressieve acties, die een bedreiging vormen voor de regionale en internationale veiligheid, te de-escaleren; een krachtig antwoord te formuleren en uit te voeren, ondersteund door brede en voldoende robuuste internationale consensus, teneinde het Noord-Koreaanse regime ervan te weerhouden verder te gaan met het ontwikkelen van vijandige kernwapens en het verrichten van liquidaties, aanslagen en ontvoeringen buiten zijn grondgebied;
   (s) er bij de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de VN op aan te dringen de spanningen in de Zuid-Chinese Zee te bespreken, met de intentie alle betrokken partijen samen te brengen om de onderhandelingen over een gedragscode te beëindigen;
   (t) verheugd te zijn over Resolutie 2307 (2016) die is aangenomen door de VN-Veiligheidsraad en de regering en de bevolking van Colombia te feliciteren met hun inspanningen voor vrede;
   (u) de steun van de lidstaten voor VN-vredeshandhavings- en vredesopbouwoperaties die een mensenrechtencomponent en duidelijke exitstrategieën omvatten te vergroten, met name door personeel en uitrusting te leveren, en de rol van de EU als facilitator in dit verband te versterken; te zorgen voor grotere zichtbaarheid van deze steun en bijdrage; nadere procedures uit te werken om het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU in te schakelen ter ondersteuning van VN-operaties en tegelijkertijd aandacht te besteden aan de verschillende dimensies van complexe crisisbeheersing, zoals mensenrechten, duurzame ontwikkeling en de onderliggende oorzaken van massale migratie; zich te scharen achter de hervorming van het gebruik van het vetorecht door de VN-Veiligheidsraad in gevallen waarin er bewijs is dat er oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid plaatsvinden;
   (v) de SGVN te ondersteunen bij zijn inspanningen om de betrokkenheid van de VN bij vredesonderhandelingen te vergroten;
   (w) de volledige tenuitvoerlegging van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid te steunen; op te roepen tot de bevordering van de gelijke en volledige deelname van vrouwen als actieve spelers; een actieve deelname van vrouwen aan conflictpreventie en -oplossing en in de strijd tegen gewelddadig extremisme te bevorderen; eraan te herinneren dat seksueel geweld, zoals verkrachting, als oorlogstactiek wordt gebruikt en derhalve een oorlogsmisdaad is; ervoor te zorgen dat er veilige medische bijstand is voor gevallen van verkrachting tijdens een oorlog; aan te dringen op versterking van de bescherming van vrouwen en meisjes in conflictsituaties, vooral wat betreft seksueel geweld, ter ondersteuning en versterking van de internationale inspanningen in het kader van de VN om een einde te maken aan de inzet van kinderen in gewapende conflicten en om ervoor te zorgen dat genderanalyse en gender en mensenrechten worden geïntegreerd in alle activiteiten van de VN; op te roepen tot de ontwikkeling van indicatoren om vorderingen te meten met betrekking tot de deelname van vrouwen aan de opbouw van vrede en veiligheid;
   (x) urgent en onverwijld aandacht te besteden aan alle aspecten van het evaluatierapport van de VN van 15 mei 2015 over handhavings- en bijstandsinspanningen ter bestrijding en voorkoming van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik door VN- en aanverwant personeel bij vredeshandhavingsoperaties, en functionerende en transparante mechanismen voor overzicht en verantwoording in te voeren voor vermeende misbruiken; onderzoek te voeren naar al het militaire en civiele personeel dat zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel geweld en hen te vervolgen en veroordelen;
   (y) de rol van R2P te versterken als belangrijk beginsel bij de werkzaamheden van de VN-lidstaten op het gebied van conflictoplossing, mensenrechten en ontwikkeling; steun te blijven verlenen aan de inspanningen om het R2P-concept in de praktijk te brengen en de VN te ondersteunen om een cruciale rol te blijven spelen inzake het bijstaan van landen bij de toepassing van dat beginsel teneinde ervoor te zorgen dat de rechtsstaat en het internationaal humanitair recht worden geëerbiedigd; een brede definitie van het begrip menselijke veiligheid en het beginsel van de verantwoordelijkheid tot bescherming te bevorderen;
   (z) alle VN-lidstaten aan te sporen om het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van antipersoneelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens te ondertekenen en te ratificeren;
   (aa) publiekelijk en uitgebreid in debat te treden met alle leden van de Algemene Vergadering van de VN over het belang van het eerbiedigen van de grondwettelijke grenzen aan de presidentiële mandaten in de wereld;
   (ab) terrorisme nogmaals ondubbelzinnig te veroordelen en opnieuw zijn volledige steun uit te spreken voor maatregelen die gericht zijn op het verslaan en uitroeien van terroristische organisaties, met name ISIL/Da'esh, die een onmiskenbare bedreiging voor de regionale en internationale veiligheid vormt; benadrukt dat alle maatregelen die in de strijd tegen het terrorisme worden genomen, volledig in lijn moeten zijn met het internationaal humanitair recht en het internationale recht inzake de mensenrechten;
   (ac) de VN te ondersteunen in hun inspanningen om terrorismebestrijding een kernelement van hun preventieagenda te maken, overeenkomstig de inspanningen van de EU ten aanzien van preventieve maatregelen om terrorisme te bestrijden en gewelddadig extremisme tegen te gaan; de gezamenlijke inspanningen van de EU en de VN in de strijd tegen de oorzaken van extreem geweld en terrorisme, de bestrijding van hybride dreigingen en ontwikkeling van onderzoek en capaciteitsopbouw op het gebied van cyberdefensie, kracht bij te zetten; onderwijs te bevorderen als een belangrijk instrument om gewelddadig extremisme te voorkomen en uit te gaan van de bestaande initiatieven voor vredesopbouw die zijn opgezet door de lokale actoren om benaderingen voor de bestrijding van radicalisering en de rekrutering van terroristen te bedenken, uit te voeren en te ontwikkelen, en tegelijkertijd internationale acties te bevorderen die geweldplegers voor de rechter brengen; steun te verlenen aan een grotere bijdrage van de EU aan de initiatieven van de VN voor capaciteitsopbouw in het kader van de strijd tegen buitenlandse strijders en gewelddadig extremisme;
   (ad) meer inspanningen te leveren om rekrutering tegen te gaan en terroristische propaganda te bestrijden, die niet alleen plaatsvindt op socialemediaplatforms, maar ook via netwerken van geradicaliseerde haatpredikers; acties te ondersteunen ter versterking van de spankracht van gemeenschappen die het doelwit zijn van extremistische propaganda en vatbaar zijn voor radicalisering, onder meer door de economische, sociale, culturele en politieke oorzaken ervan aan te pakken; beleid ter bestrijding van radicalisering en met het oog op deradicalisering te ondersteunen in overeenstemming met het VN-actieplan ter voorkoming van gewelddadig extremisme; eraan te herinneren dat de bevordering en bescherming van mensenrechten en de eerbiediging van de rechtsstaat belangrijke elementen zijn in het beleid voor de bestrijding van terrorisme;
   (ae) met de Algemene Vergadering van de VN samen te werken inzake de bestrijding van terrorismefinanciering, mechanismen voor het aanwijzen van terroristische personen en organisaties op te zetten en mechanismen voor de bevriezing van tegoeden op wereldschaal te versterken en hierbij de internationale normen voor een eerlijk proces en de rechtsstaat te handhaven;
   (af) de doeltreffendheid van de internationale politie-, juridische en justitiële samenwerking in de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende misdaad te vergroten; is in dit opzicht verheugd over Resolutie 2322 (2016) van de VN-Veiligheidsraad en benadrukt dat het noodzakelijk is het proces van internationale justitiële samenwerking te versnellen, de bestaande mechanismen voor internationale politiesamenwerking te versterken en het netwerk van contacten tussen centrale en justitiële autoriteiten bij te werken;
   (ag) steun te verlenen aan de inspanningen van de VN om te voorkomen dat niet-overheidsactoren en terroristische groeperingen massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor ontwikkelen, produceren, verwerven of overdragen; aan te dringen op de volledige naleving van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), het Verdrag inzake chemische wapens en het Verdrag inzake biologische wapens en actief stappen te ondernemen ten behoeve van de wereldwijde ontwapening;
   (ah) zich in te zetten voor de volledige tenuitvoerlegging van het Wapenhandelsverdrag (WHV) en alle VN-lidstaten ertoe aan te sporen dit verdrag te ondertekenen en te bekrachtigen;
   (ai) werk te maken van doeltreffender optreden tegen het doorsluizen van en de illegale handel in wapens en munitie, met inbegrip van handvuurwapens en lichte wapens, met name door een wapentraceringssysteem te ontwikkelen; de VN-leden te vragen om actief stappen te ondernemen ten behoeve van de wereldwijde ontwapening;
   (aj) speciale aandacht te besteden aan de technologische vooruitgang op het gebied van de militarisering van de robotica en in het bijzonder bewapende robots en drones en de mate waarin zij in overeenstemming zijn met het internationaal recht; een juridisch kader te creëren voor drones en bewapende robots in overeenstemming met het bestaande internationaal humanitair recht, om te voorkomen dat deze technologie door statelijke en niet-statelijke actoren wordt misbruikt voor illegale activiteiten;
   (ak) op te roepen tot versterking van de mondiale reactie op migratie, door voort te bouwen op de succesvolle bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de aanpak van grootschalige bewegingen van vluchtelingen en migranten van 19 september 2016 en in te gaan op de uitdagingen en veiligheidskwesties die samenhangen met aspecten van illegale migratie, zoals mensensmokkel en mensenhandel, alsmede door inspanningen te leveren voor het scheppen van legale migratiemogelijkheden; benadrukt het belang van een doeltreffende en dringende toezegging om de onderliggende oorzaken van de humanitaire crisis en ongekende migratie- en vluchtelingenstromen aan te pakken;
   (al) zich in te zetten voor meer steun voor het werk van het VN-vluchtelingenbureau (UNHCR) bij de tenuitvoerlegging van zijn internationaal mandaat om vluchtelingen, met inbegrip van kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen en mensen met een handicap, te beschermen; de aanzienlijke financieringskloof tussen de budgettaire behoeften van het UNHCR en de ontvangen middelen te benadrukken en aan te dringen op meer wereldwijde solidariteit; te pleiten voor de toewijzing van meer middelen uit de reguliere begroting van de VN voor de kerntaken van het UNHCR, teneinde zijn werking te waarborgen; op te roepen tot politiek engagement, financiering en concrete daden van solidariteit ter ondersteuning van de Verklaring van New York inzake vluchtelingen en migranten;
   (am) te pleiten voor de rechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en interseksuele (LGBTI) mensen en deze te beschermen; op te roepen tot intrekking van wetgeving in VN-lidstaten waarin mensen op grond van seksualiteit of genderidentiteit strafbaar worden gesteld en internationale actie te bevorderen om homofobe en transfobe haatmisdrijven te bestrijden;
   (an) de beginselen van vrijheid van mening en meningsuiting, zoals genoemd in artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens, te bevorderen en eerbiedigen en te benadrukken hoe belangrijk persvrijheid is voor een gezonde maatschappij en de rol van elke burger daarbij;
   (ao) op te roepen tot een versterking van de stelsels voor de bescherming van het kind en concrete maatregelen te steunen in het belang van minderjarige vluchtelingen en migranten, op basis van het Verdrag inzake de rechten van het kind;
   (ap) te vragen dat er meer inspanningen worden geleverd ter voorkoming van irreguliere migratie en ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel, in het bijzonder door de strijd tegen criminele netwerken via de snelle en doeltreffende uitwisseling van relevante inlichtingen; de methoden te verbeteren om slachtoffers te identificeren en te beschermen en de samenwerking met derde landen te versterken om de opbrengsten van criminele activiteiten in deze sector op te sporen, in beslag te nemen en in te vorderen; op VN-niveau te hameren op het belang van de ratificatie en volledige uitvoering van het VN-Verdrag ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de bijbehorende protocollen tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, en inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel;
   (aq) er bij alle landen, met inbegrip van de EU-lidstaten, op aan te dringen het facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten houdende de vaststelling van klachten- en onderzoeksmechanismen snel te ratificeren;
   (ar) alle landen, en in het bijzonder alle EU-lidstaten, op te roepen om actief deel te nemen aan de onderhandelingen bij de UNHCR in Genève voor een internationaal bindend verdrag over grensoverschrijdende ondernemingen en mensenrechten;
   (as) klaar en duidelijk te herhalen dat alle door VN-verdragen beschermde mensenrechten universeel, ondeelbaar, van elkaar afhankelijk en met elkaar verbonden zijn en dat de eerbiediging ervan moet worden afgedwongen; betere bescherming te eisen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden op alle gebieden, onder meer in de context van nieuwe technologieën; door te gaan met het aanmoedigen van alle VN-lidstaten om de verschillende mensenrechtenverdragen te ondertekenen, ratificeren en ten uitvoer te leggen en te voldoen aan hun rapportageverplichtingen uit hoofde van deze instrumenten; te pleiten voor de bescherming van de vrijheid van mening en meningsuiting; het belang van vrije media te benadrukken;
   (at) alle VN-lidstaten te verzoeken de aanbevelingen van de speciale rapporteur van de VN voor hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid uit te voeren; activiteiten ter ondersteuning van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, versterken en mainstreamen; op te roepen tot verdere versterking van de positie van vrouwen en meisjes, versterking van het leiderschap en de deelname van vrouwen op alle niveaus van de besluitvorming, met een bijzondere aandacht voor de inclusie van vrouwen uit minderheidsgroepen; op te roepen tot de uitbanning van alle vormen van geweld en discriminatie tegen vrouwen en meisjes, door ook rekening te houden met discriminatie op basis van genderidentiteit en genderexpressie; de rechten van het kind te bevorderen, met name door ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot onderwijs en door te zorgen voor de rehabilitatie en re-integratie van kinderen die ingelijfd zijn bij gewapende groeperingen, door kinderarbeid, foltering, het probleem van kinderen die van hekserij worden beschuldigd, kinderhandel, kindhuwelijken en seksuele uitbuiting uit te bannen; verdere maatregelen tegen de schending van LGBTI-rechten actief te steunen; nauwkeurige monitoring te steunen van de situatie van LGBTI en LGBTI-mensenrechtenverdedigers in landen met anti-LGBTI-wetten;
   (au) te blijven ijveren voor de vrijheid van godsdienst en overtuiging; te pleiten voor meer inspanningen voor de bescherming van de rechten van religieuze en andere minderheden; aan te dringen op een betere bescherming van religieuze en etnische minderheden tegen vervolging en geweld; op te roepen tot de intrekking van wetten waarin godslastering of geloofsafval strafbaar wordt gesteld en die als voorwendsel dienen voor de vervolging van religieuze minderheden en niet-gelovigen; steun te verlenen aan de werkzaamheden van de speciale rapporteur voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; er actief naar te streven dat de door ISIL/Da'esh gepleegde genocide tegen religieuze, etnische en overige minderheden door de VN wordt erkend en dat zaken van vermoedelijke misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en volkerenmoord naar het Internationaal Strafhof (ICC) worden verwezen; steun te verlenen aan het werk van de VN tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, massa-executies en executies voor onder andere drugsgerelateerde misdrijven;
   (av) nogmaals duidelijk te maken dat elke vorm van geweld, pesterij, intimidatie of vervolging van mensenrechtenverdedigers, klokkenluiders, journalisten of bloggers ondubbelzinnig wordt veroordeeld; te pleiten voor de benoeming van een speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor de veiligheid van journalisten;
   (aw) te herinneren aan de verplichting van de Algemene Vergadering van de VN om bij de verkiezing van de leden van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) rekening te houden met de eerbied van de kandidaten voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie; te verzoeken om de vaststelling van duidelijke criteria op basis van de prestatie op het gebied van de mensenrechten voor lidmaatschap van de UNHRC;
   (ax) de rol van het ICC en de internationale strafrechtspraak te versterken om de verantwoordingsplicht te bevorderen en een einde te maken aan straffeloosheid; alle VN-lidstaten op te roepen zich bij het ICC aan te sluiten door zo spoedig mogelijk het Statuut van Rome te ratificeren, en aan te sporen tot ratificatie van de in Kampala overeengekomen wijzigingen; het Strafhof te voorzien van een krachtige diplomatieke, politieke en financiële ondersteuning;
   (ay) te verwijzen naar het onverbiddelijk afwijzende standpunt van de EU ten aanzien van de doodstraf; vast te houden aan zijn grote toewijding ten aanzien van de bevordering van de afschaffing van de doodstraf wereldwijd; op te roepen tot een moratorium op het gebruik van de doodstraf en zich verder in te spannen voor de algehele afschaffing ervan; een initiatief te lanceren voor de bevordering van een internationaal kader ter bestrijding van martelinstrumenten en de doodstraf, en hierbij voort te borduren op de met Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad opgedane ervaring op dit gebied;
   (az) aan te dringen op meer engagement bij de bevordering van de rechtsstaat, een transversale kwestie die het cement vormt tussen de drie pijlers van de VN: vrede en veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling; samen te werken met de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN om de Venezolaanse autoriteiten met klem te verzoeken alle politieke gevangenen vrij te laten en de scheiding van de machten te eerbiedigen;
   (ba) steun te verlenen aan de inspanningen van de VN om een internationaal kader voor sport en mensenrechten in het leven te roepen, om de preventie en monitoring van en de beschikbaarstelling van rechtsmiddelen voor mensenrechtenschendingen in verband met massieve sportevenementen te faciliteren;
   (bb) het werk van de hoge commissaris voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties voor het verbeteren van de verantwoording en toegang tot rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen door ondernemingen verder te steunen, om zo bij te dragen aan een eerlijk en effectiever stelsel van nationale rechtsmiddelen, met name in gevallen van grove mensenrechtenschendingen in de zakelijke sector; alle regeringen te verzoeken hun plicht te doen met betrekking tot het waarborgen van de eerbiediging van mensenrechten en toegang tot de rechter voor slachtoffers die bij die toegang op nationaal en internationaal niveau praktische en juridische problemen ondervinden in het geval van mensenrechtenschendingen door bedrijven;
   (bc) de leidende rol te benadrukken die de EU heeft gespeeld in het proces dat heeft geleid tot goedkeuring van de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 (Agenda 2030) en de zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling door de algemene vergadering van de VN in september 2015; concrete stappen te nemen om te zorgen voor een doelmatige tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 en de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling als belangrijke instrumenten voor preventie en duurzame ontwikkeling; te werken aan het verbeteren van het leven van toekomstige generaties en landen aan te sporen en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en nationale kaders vast te stellen om de 17 doelstellingen te bereiken; de VN-lidstaten aan te sporen om hun toezeggingen op het gebied van uitgaven voor ontwikkelingshulp na te komen en aan te dringen op de vaststelling van een solide kader van indicatoren en het gebruik van statistische gegevens om de vooruitgang te volgen en de verantwoordingsplicht te waarborgen voor de beoordeling van de situatie van de ontwikkelingslanden, de vooruitgang te monitoren en de verantwoordingsplicht te waarborgen; dringt erop aan dat, om de realiteit in ontwikkelingslanden preciezer te evalueren, op doeltreffende wijze te strijden tegen armoede en duurzame ontwikkeling te bevorderen, in het bijzonder in het geval van middeninkomenslanden, niet alleen aandacht moet worden besteed aan het bbp, maar ook aan andere indicatoren; grensoverschrijdende initiatieven na te streven voor de bevordering en bescherming van de rechten van vrouwen; op te roepen tot de volledige tenuitvoerlegging van het actieprogramma van Peking en het actieprogramma van de ICPD en de beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling (PCSD);
   (bd) inspanningen te blijven leveren om beleidscoherentie voor ontwikkeling te bewerkstelligen voor al het EU-beleid, aangezien dit cruciaal is voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en op VN-niveau aan te dringen op grotere beleidscoherentie in overeenstemming met doel 17.14; zich te scharen achter het initiatief van de VN om zich meer in te spannen om geïntegreerde en gecoördineerde beleidsondersteuning te bieden voor de uitvoering van de Agenda 2030 en dientengevolge een VN-ontwikkelingssysteem te bevorderen dat op meer geïntegreerde wijze werkt, door middel van een betere samenwerking tussen agentschappen en de gezamenlijke uitvoering van projecten, in het bijzonder om de koppeling tussen veiligheid en ontwikkeling te versterken; een beroep te doen op de VN om capaciteitsopbouw en behoorlijk bestuur systematisch in ontwikkelingsstrategieën voor de lange termijn te integreren met het oog op de uitroeiing van armoede en honger, het voorkomen van conflicten en het doeltreffend opbouwen van weerbaarheid teneinde een ecologisch, economisch en sociaal duurzame ontwikkeling te bevorderen, sociale ongelijkheden te bestrijden en humanitaire hulp te verlenen aan bevolkingen; te benadrukken dat toegang tot een veilige, betrouwbare en betaalbare watervoorziening en adequate sanitaire diensten de levensstandaard verhoogt, lokale economieën doet groeien en het scheppen van waardigere banen bevordert;
   (be) erop aan te dringen dat het politiek forum op hoog niveau inzake duurzame ontwikkeling het belangrijkste besluitvormingsorgaan voor het samenhangend, efficiënt en inclusief proces voor follow-up en evaluatie van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling moet worden; de aanzienlijke rol te erkennen die de organisaties van het maatschappelijk middenveld en lokale actoren spelen in de geslaagde uitvoering van de Agenda 2030 en het realiseren van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling; de instrumentele rol en impact te erkennen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de internationale vrede en veiligheid;
   (bf) ervoor te zorgen dat de EU het voortouw blijft nemen in de strijd tegen de klimaatverandering, en op dit gebied met de VN blijft samenwerken; een beroep te doen op alle VN-leden om het Verdrag van Parijs te bekrachtigen en te zorgen voor een snelle tenuitvoerlegging van de besluiten die zijn genomen op de VN-conferentie over klimaatverandering in 2015;
   (bg) nauw samen te werken met kleine eilandstaten en andere landen die het meest worden geconfronteerd met de ernstigste gevolgen van klimaatverandering om te garanderen dat hun stem in de verschillende VN-fora wordt gehoord en er rekening wordt gehouden met hun behoeften;
   (bh) de EU-lidstaten te vragen hun handelen binnen de organen en instellingen van het bestel van de Verenigde Naties te coördineren en verder samen te werken om meer te halen uit de status van waarnemer die de EU heeft bij bepaalde suborganisaties van de VN; de communicatie te verbeteren en te waarborgen dat de standpunten van de lidstaten op EU-niveau nog beter worden gecoördineerd; te streven naar de afstemming van standpunten met kandidaatlidstaten, partnerlanden en andere gelijkgestemde staten;
   (bi) werk te maken van een verbeterde internationale samenwerking op fiscaal gebied door steun te verlenen aan de oprichting van een internationaal belastingorgaan binnen het VN-bestel; belastingontduiking en het witwassen van geld tegen te gaan door middel van de wereldwijde automatische uitwisseling van fiscale informatie en de opstelling van een gemeenschappelijke mondiale zwarte lijst van belastingparadijzen;
   (bj) actief ondersteuning te bieden bij een grondige hervorming van de VN-Veiligheidsraad op basis van een brede consensus om de nieuwe werkelijkheid in de wereld beter te weerspiegelen en op doeltreffender wijze een antwoord te bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van de veiligheid; de langetermijndoelstelling dat de EU een zetel krijgt in een hervormde VN-Veiligheidsraad, te steunen; er bij de leden van de VN-Veiligheidsraad op aan te dringen hun vetorecht niet te gebruiken in gevallen waarin misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd; zich in te spannen om het werk van de Algemene Vergadering van de VN nieuw leven in te blazen en een betere coördinatie en samenhang van het optreden van alle instellingen van de VN te bevorderen, wat voor meer efficiëntie, doeltreffendheid, legitimiteit, transparantie, verantwoording, capaciteit en representativiteit van het systeem moet zorgen, teneinde sneller te kunnen reageren op mondiale uitdagingen;
   (bk) de hervormingsagenda van de recentelijk verkozen secretaris-generaal van de VN sterk te steunen; een hervorming aan te moedigen van de VN-architectuur voor vrede en veiligheid en van de werking van de architectuur van het secretariaat door middel van vereenvoudiging, decentralisatie en flexibiliteit en het stroomlijnen van de financiële organisatie; een doeltreffend systeem op te richten voor de bescherming van VN-klokkenluiders;
   (bl) de inspanningen te ondersteunen van de secretaris-generaal om meer vrouwen te benoemen in seniormanagementfuncties op het hoofdkantoor van de VN;
   (bm) een debat aan te moedigen over de rol van parlementen en regionale vergaderingen in het VN-bestel en over het instellen van een parlementaire vergadering van de Verenigde Naties om het democratische profiel en het interne democratische proces van de organisatie te versterken en het wereldwijde maatschappelijk middenveld de kans te geven rechtstreeks betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de Europese Dienst voor extern optreden, de Commissie en, ter informatie, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0089.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0201.
(3) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0317.
(4) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0051.
(5) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0422.

Juridische mededeling - Privacybeleid