Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0440/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0305

Приети текстове
PDF 487kWORD 55k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа
P8_TA(2017)0305RC-B8-0440/2017

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно разработването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 9, 151 и 152, член 153, параграфи 1 и 2 и член 173 от него,

—  като взе предвид членове 14, 27 и 30 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид ДФЕС и Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 5, параграф 3 от ДЕС и Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост“ (COM(2010)0682),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г., озаглавено „За възраждане на европейската промишленост“ (COM(2014)0014),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички; Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

—  като взе предвид политическите насоки на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер под надслов „Ново начало за Европа: Моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 октомври 2016 г. относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom(2),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2016 г. и 23 юни 2017 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно програмата за конкурентоспособност на промишлеността, относно цифровото преобразуване на европейската промишленост и относно пакета за технологиите за цифровия единен пазар и модернизирането на обществените услуги,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената политика в ерата на глобализацията(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Цифровизиране на европейската промишленост — Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар“ (COM(2016)0180),

—  като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост(4),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 май 2017 г. относно бъдеща стратегия за промишлената политика на ЕС,

—  като взе предвид Парижкото споразумение, ратифицирано от Европейския парламент на 4 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че европейската промишленост е световен лидер в много промишлени сектори, като представлява повече от половината от износа на Европа и около 65% от инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и като създава над 50 милиона работни места (чрез пряка и непряка заетост), т.е. 20% от работните места в Европа;

Б.  като има предвид, че приносът на европейското промишлено производство към БВП на ЕС спадна от 19% на по-малко от 15,5% през последните 20 години и че неговият принос за създаването на работни места и инвестициите в научноизследователска и развойна дейност също намаля през този период;

В.  като има предвид, че укрепването на нашата промишлена база съответно е от съществено значение за запазване на експертния опит и ноу-хау в ЕС;

Г.  като има предвид, че е необходимо политиката на ЕС да създава условията, в които европейската промишленост да може да поддържа конкурентоспособността си, както и своята способност да инвестира в Европа и да се справя със социалните и свързаните с околната среда предизвикателства, включително изменението на климата, като същевременно запазва водещата си роля в областта на социалната и екологичната отговорност;

Д.  като има предвид, че кръговата икономика може да оказва силно положително въздействие върху повторната индустриализация на Европа и върху намаляването на потреблението на енергия и зависимостта от суровини, произхождащи от трети държави, и като има предвид, че инвестициите в енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност са важен стимул за насърчаване на обновяването на промишлеността, който би могъл да създаде непорочни кръгове;

Е.  като има предвид, че една амбициозна политика в областта на иновациите, благоприятстваща за производството на висококачествени, иновативни и енергийно ефективни продукти и насърчаваща устойчивите процеси, ще предостави възможност на ЕС да укрепи своята конкурентоспособност в световен мащаб; като има предвид, че иновациите и инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, работни места и осъвременяване на уменията са от съществено значение за устойчивия растеж; като има предвид, че иновативната промишленост зависи в голяма степен от капацитета на ЕС в областта на научните изследвания, от напредъка в научните изследвания и най-вече от осъществяването на съвместни научни изследвания;

Ж.  като има предвид, че европейската промишленост (както големите, така и малките по мащаб сектори в нейните рамки) е изправена пред конкуренция в световен мащаб, и като има предвид, че наличието на интегриран и функциониращ вътрешен пазар и на отворена и справедлива търговия с трети държави е от съществено значение за промишлеността на ЕС, като справедливата търговия с промишлени продукти трябва да спазва стандартите на ЕС;

З.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП), които представляват преобладаващата част от всички европейски дружества и са гръбнакът на промишлеността в ЕС, са изправени пред сериозни предизвикателства вследствие на глобалните промени в икономиката и на финансовите и административните пречки;

И.  като има предвид, че жените предприемачи представляват едва 31% от самостоятелно заетите лица в ЕС и 30% от предприемачите, създаващи стартиращи предприятия, и че в момента техният дял в промишлеността е несъразмерно нисък, по-специално сред научните, инженерните и управленските длъжности;

Й.  като има предвид, че понастоящем над 60% от всички предприятия са семейни предприятия и че те осигуряват до 50% от всички работни места в частния сектор в Европейския съюз;

К.  като има предвид, че стратегията за подкрепа на цифровизацията на промишлеността е от съществено значение за конкурентоспособността на европейската икономика;

Л.  като има предвид, че инструментите и програмите на ЕС за финансиране играят стратегическа роля за насърчаване на конкурентоспособността и за привличане на инвестиции в ЕС, както и за избягване на изместването на инвестициите извън ЕС;

1.  подчертава съществената роля на промишлеността като двигател на устойчивия растеж, заетостта и иновациите в Европа;

2.  подчертава значението на укрепването и модернизирането на промишлената база в Европа, като същевременно припомня целта на ЕС да се гарантира, че до 2020 г. 20% от БВП на Съюза се генерират от промишлеността;

3.  призовава Комисията да разработи, в срок до началото на 2018 г. и заедно с държавите членки, стратегия на Съюза и план за действие, придружени от конкретни цели, показатели, мерки и графици, с оглед на прилагането на последователна и цялостна промишлена политика, насочена към повторната индустриализация на Европа; призовава Комисията да разработи тази стратегия въз основа на оценка на въздействието на интегрирането на промишлената политика в стратегическите политически инициативи на ЕС и въз основа на широк диалог със заинтересованите страни и да вземе под внимание конкурентоспособността и устойчивостта на промишлеността в рамките на всички свои основни политически инициативи; подчертава факта, че тази стратегия на Съюза трябва да се основава, наред с другото, на цифровизацията, на икономика, характеризираща се с ефективно използване на енергията и ресурсите, и на подход, базиращ се на жизнения цикъл и кръговата икономика;

4.  счита, че европейската нормативна уредба и публичните и частните инвестиции следва да предоставят възможност на промишлените сектори да се адаптират към съответните промени и да предприемат изпреварващи действия, за да допринасят за създаването на работни места, растеж и регионално и териториално сближаване;

5.  изтъква ролята на МСП като гръбнак на промишлеността на ЕС и подчертава необходимостта да се укрепят допълнително веригите за създаване на стойност между МСП, дружествата със средна пазарна капитализация и по-големите предприятия, както и необходимостта от прилагане на промишлена политика на ЕС по начин, който да е съобразен с МСП и който да е насочен към преодоляване на предизвикателствата, пред които те са изправени; подчертава необходимостта от подкрепа за създаването на благоприятна за стопанската дейност среда чрез обезпечаване на равни условия на конкуренция за всички МСП, стартиращи предприятия и разрастващи се предприятия в ЕС, за младите предприемачи, по-специално в най-новаторските области, и за предприятията от социалната икономика;

6.  подчертава, че клъстерите за конкурентоспособност, стопанските мрежи и центровете за цифрови иновации представляват много полезно решение за обединяване на съответните заинтересовани страни; призовава ЕС да подкрепи публичните инвестиции в иновациите, тъй като те са от стратегическо значение в тази област; отправя искане към Комисията да подкрепи тези клъстери и тяхното сътрудничество на европейско равнище, като гарантира участието на МСП, изследователските центрове и университетите на регионално и местно равнище; призовава Комисията да разработи платформи за интелигентна специализация, които да насърчават междусекторните и интердисциплинарните връзки; подчертава необходимостта от укрепване на междурегионалното сътрудничество с цел развитие на транснационални възможности и хоризонтални съюзи за иновации;

7.  призовава Комисията да установи кои са предизвикателствата и пречките, с които се сблъскват жените, когато се насочват към предприемаческа дейност, и да насърчава и подкрепя водещата роля на жените и начините за преодоляване на неравенството по отношение на възнагражденията и достъпа до работни длъжности;

8.  изразява убеждението си, че европейската промишленост следва да се разглежда като стратегически актив за конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС; подчертава факта, че единствено при наличието на силна и устойчива промишленост и на насочена към бъдещето промишлена политика ЕС ще бъде в състояние да се справи с различните предизвикателства, които му предстоят, включително във връзка със своята устойчива повторна индустриализация, конкуренцията в световен мащаб, бързия технологичен прогрес и създаването на качествена заетост;

9.  подчертава значението на енергийния съюз, цифровия единен пазар, програмата в областта на цифровите технологии и свързаността на Европа чрез подходяща и ефикасна структура, съобразена с бъдещото развитие;

10.  подчертава, че е важно за ЕС да подпомага подобряването на качеството на европейските продукти чрез процесите на повторна индустриализация, и по-специално чрез научни изследвания и цифровизация, за да се повиши конкурентоспособността в Европа;

11.  подчертава, че за да се помогне на промишлеността на Съюза да посрещне предизвикателствата на бързите икономически и регулаторни промени в днешния глобализиран свят, е от съществено значение да се увеличи привлекателността на промишлеността в Европа за европейските и чуждестранните преки инвестиции;

12.  подчертава значението на своевременното приемане на промишлена стратегия на Съюза и в този контекст припомня необходимостта от запазване на достатъчно високо равнище на финансовите средства, предназначени за промишления сектор в следващата многогодишна финансова рамка (МФР), по-специално чрез конкретни инструменти и фондове (като европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Механизма за свързване на Европа и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME));

13.  подкрепя поетите от ЕС ангажименти в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата; призовава в промишлената стратегия на ЕС да се интегрират ефективни финансови инструменти и мерки, с цел да се спомогне за намаляване на въглеродния риск и за преодоляване на рисковете от изместване на въглеродни емисии;

14.  подчертава необходимостта да се използва пълноценно потенциалът на промишлеността и да се гарантира, че промишлените отрасли постоянно разработват и разпространяват най-добрите налични технологии и актуалните иновации;

15.  подчертава необходимостта от намаляване на административната тежест и на разходите за привеждане в съответствие за предприятията, включително семейните предприятия, като в същото време се гарантира ефективността на законодателството на ЕС относно потребителите, здравето, безопасността и опазването на околната среда;

16.  подчертава значението за промишлеността на ЕС на отворената и справедлива международна търговия въз основа на общи правила и еднакви условия на конкуренция; призовава за по-голяма съгласуваност между търговската и промишлената политика, за да се предотврати непоследователността, която би могла да доведе до премествания на производството и до по-нататъшна деиндустриализация на ЕС;

17.  подчертава, че е необходимо да се предотврати насърчаването от търговската политика на ЕС на антиконкурентни практики; подчертава необходимостта от последователна, съвместима с правилата на СТО и ефективна стратегия на ЕС, насочена срещу дъмпинга и субсидиите;

18.  подчертава, че европейската промишленост е изправена пред конкуренция в глобален мащаб, и съответно призовава Комисията да направи оценка на целесъобразността на пазарните дефиниции, както и на настоящия набор от правила на ЕС в областта на конкуренцията, за да се вземе под внимание развитието на съответните световни пазари и разрастването на ролята на важни национални субекти в трети държави;

19.  призовава Комисията да обърне по-голямо внимание на ролята на държавните предприятия, установени в чужбина, които получават подкрепа и субсидии от своите правителства по начини, които са забранени по отношение на предприятията от ЕС съгласно правилата на единния пазар на ЕС;

20.  призовава Комисията, заедно с държавите членки, да проучва преките чуждестранни инвестиции в ЕС от трети държави в стратегически отрасли, инфраструктурата и основните технологии на бъдещето или други активи, които са важни с оглед на сигурността и защитата на достъпа до тях, като същевременно се отчита, че Европа зависи в голяма степен от преките чуждестранни инвестиции;

21.  подчертава необходимостта от координирани усилия на равнище ЕС, придружени от консултации с всички заинтересовани партньори, включително социалните партньори и академичните среди, за да продължи насърчаването на нови умения, преквалификацията, усъвършенстването на уменията и ученето през целия живот, както се препоръчва от Комисията в нейната Програма за нови умения и работни места;

22.  припомня важната роля на стандартизацията на ЕС и се застъпва за поставяне на силен акцент върху водещата роля на ЕС в международните организации по стандартизация;

23.  отбелязва необходимостта от координиране на усилията на ЕС за намаляване на зависимостта от ресурси от трети държави чрез съсредоточаване на вниманието върху следните четири аспекта:

   а) справедлив достъп до международния пазар на ресурси;
   б) устойчив добив на суровини;
   в) технологични иновации в областта на ефективността;
   г) кръговата икономика;

24.  подчертава, че една нова стратегия за промишлената политика трябва да приведе различни политики — по-специално в областта на търговията, околната среда, научните изследвания, здравеопазването, инвестициите, конкуренцията, енергетиката, климата и творческите сектори — в съответствие с промишлената политика, с цел да се формира съгласуван подход;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 89.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0377.
(3) ОВ C 199E, 7.7.2012 г., стр. 131.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0240.

Правна информация - Политика за поверителност