Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2732(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0440/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0305

Teksty przyjęte
PDF 340kWORD 53k
Środa, 5 lipca 2017 r. - Strasburg
Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie
P8_TA(2017)0305RC-B8-0440/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 9, 151, 152, art. 153 ust. 1 i 2 oraz art. 173,

–  uwzględniając art. 14, 27 i 30 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając TFUE i Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności art. 5 ust. 3 TUE i protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatytułowany „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” (COM(2010)0682),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. zatytułowany „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego” (COM(2014)0014),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich – W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowany „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582),

–  uwzględniając wytyczne polityczne przewodniczącego J.C. Junckera „Nowy początek dla Europy: mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, sprawiedliwości i przemian demokratycznych”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 października 2016 r. w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom(2),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. i 23 czerwca 2017 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie programu konkurencyjności przemysłu, na temat cyfrowej transformacji europejskiego przemysłu oraz w sprawie pakietu dotyczącego technologii jednolitego rynku cyfrowego i modernizacji usług publicznych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej w erze globalizacji(3),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zatytułowany „Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego” (COM(2016)0180),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu(4),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyszłej unijnej strategii na rzecz polityki przemysłowej,

–  uwzględniając porozumienie paryskie ratyfikowane przez Parlament Europejski w dniu 4 października 2016 r.,

–  uwzględniając pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi ustnej, dotyczące opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przemysł europejski jest światowym liderem w wielu sektorach przemysłowych oraz że przypada nań ponad połowa europejskiego eksportu i około 65 % inwestycji w badania i rozwój, a także ponad 50 mln miejsc pracy (w formie zatrudnienia bezpośredniego i pośredniego), czyli 20 % miejsc pracy w Europie;

B.  mając na uwadze, że wkład europejskiego przemysłu wytwórczego w unijne PKB w ciągu ostatnich 20 lat zmalał z 19 % do poziomu poniżej 15,5 % oraz że w tym samym okresie zmalał także jego wkład w tworzenie miejsc pracy i inwestycje w badania i rozwój;

C.  mając na uwadze, że wzmocnienie bazy przemysłowej jest niezbędne dla utrzymania doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w UE;

D.  mając na uwadze, że polityka UE powinna umożliwiać przemysłowi europejskiemu zachowanie konkurencyjności i zdolności do inwestowania w Europie oraz powinna stawiać czoła wyzwaniom społecznym i związanym z ochroną środowiska, w tym zmianie klimatu, jednocześnie umożliwiając UE pozostanie liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej;

E.  mając na uwadze, że gospodarka o obiegu zamkniętym może mieć wysoce pozytywny wpływ na reindustrializację Europy i obniżenie zużycia energii oraz uzależnienia od surowców pochodzących z państw trzecich, oraz mając na uwadze, że inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną stanowią istotną siłę napędową ożywienia przemysłowego mogącego doprowadzić do pozytywnego sprzężenia zwrotnego;

F.  mając na uwadze, że ambitna polityka w zakresie innowacji, sprzyjająca produkcji innowacyjnych, energooszczędnych produktów wysokiej jakości i promująca zrównoważone procesy, pozwoli UE na wzmocnienie jej konkurencyjności na świecie; mając na uwadze, że innowacje i inwestycje w działalność badawczo–rozwojową, zatrudnienie oraz odnawianie umiejętności są kluczowe dla trwałego wzrostu; mając na uwadze, że innowacyjny przemysł jest w znacznej mierze uzależniony od unijnych zdolności badawczych, postępu badań naukowych i w szczególności od współpracy w dziedzinie badań naukowych;

G.  mając na uwadze, że europejski przemysł, zarówno na małą, jak i dużą skalę, musi zmagać się ze światową konkurencją oraz mając na uwadze, że zintegrowany i dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny oraz otwarty i uczciwy handel z krajami trzecimi mają podstawowe znaczenie dla przemysłu UE, przy czym w ramach uczciwego handlu produktami przemysłowymi należy przestrzegać standardów UE;

H.  mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które stanowią zdecydowaną większość wszystkich europejskich przedsiębiorstw i są podstawą przemysłu unijnego, stoją w obliczu poważnych wyzwań spowodowanych globalnymi zmianami w gospodarce oraz barierami finansowymi i administracyjnymi;

I.  mając na uwadze, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą stanowią jedynie 31 % osób samozatrudnionych w UE i 30 % przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz że obecnie nie są one w dostatecznym stopniu reprezentowane w przemyśle, zwłaszcza na stanowiskach związanych z badaniami, inżynierią i zarządzaniem;

J.  mając na uwadze, że obecnie ponad 60 % wszystkich przedsiębiorstw stanowią przedsiębiorstwa rodzinne, które zapewniają aż 50 % wszystkich miejsc pracy w sektorze prywatnym w Unii Europejskiej;

K.  mając na uwadze, że strategia wspierania cyfryzacji przemysłu ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności gospodarki europejskiej;

L.  mając na uwadze, że unijne instrumenty i programy finansowe odgrywają strategiczną rolę, jeśli chodzi o wspieranie konkurencyjności, przyciąganie inwestycji do UE i zapobieganie ich ucieczce;

1.  podkreśla zasadniczą rolę przemysłu jako siły napędowej zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie;

2.  podkreśla, że ważne jest wzmacnianie i modernizacja bazy przemysłowej w Europie i jednocześnie przypomina o celu UE, jakim jest zagwarantowanie, że do 2020 r. wkład przemysłu w unijne PKB będzie kształtował się na poziomie 20 %;

3.  wzywa Komisję, aby najpóźniej do początku 2018 r. opracowała wspólnie z państwami członkowskimi unijną strategię i plan działania na rzecz spójnej i całościowej polityki przemysłowej ukierunkowanej na reindustrializację Europy i obejmującej cele, wskaźniki, środki i terminy realizacji; wzywa Komisję do oparcia tej strategii na ocenie skutków włączania polityki przemysłowej do głównego nurtu unijnych strategicznych inicjatyw politycznych i szeroko zakrojonego dialogu z udziałem zainteresowanych stron, a także do uwzględnienia konkurencyjności przemysłu i zrównoważoności we wszystkich głównych inicjatywach politycznych; podkreśla fakt, że ta unijna strategia musi opierać się m.in. na cyfryzacji, energo- i zasobooszczędnej gospodarce oraz na podejściu bazującym na cyklu życia i gospodarce o obiegu zamkniętym;

4.  uważa, że europejskie ramy regulacyjne oraz inwestycje publiczne i prywatne powinny umożliwiać przemysłowi dostosowanie się do odpowiednich zmian i podejmowanie działań z wyprzedzeniem, aby przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, konwergencji regionalnej i spójności terytorialnej;

5.  zwraca uwagę na rolę MŚP jako podstawy przemysłu unijnego i podkreśla potrzebę wzmocnienia silnych łańcuchów wartości między MŚP, spółkami o średniej kapitalizacji i większymi przedsiębiorstwami, a także potrzebę prowadzenia unijnej polityki przemysłowej w sposób dostosowany do potrzeb MŚP i odpowiadający na wyzwania, przed którymi stają; podkreśla, że należy wspierać tworzenie otoczenia przyjaznego przedsiębiorstwom, czemu ma służyć wprowadzanie równych warunków działania dla wszystkich unijnych MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i scale-up, młodych przedsiębiorców, w szczególności w obszarach najbardziej innowacyjnych, oraz przedsiębiorstw gospodarki społecznej;

6.  podkreśla, że klastry konkurencyjności, sieci przedsiębiorstw i centra innowacji cyfrowych stanowią bardzo przydatne rozwiązanie umożliwiające kontakt między zainteresowanymi podmiotami; wzywa UE, aby wspierała inwestycje publiczne w innowacje, co ma strategiczne znaczenie w tej dziedzinie; zwraca się do Komisji, aby wspierała te klastry oraz ich współpracę na poziomie europejskim, przy czym należy zapewnić udział MŚP, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów na szczeblu regionalnym i lokalnym; wzywa Komisję, aby stworzyła platformy inteligentnej specjalizacji, zachęcające do powiązań międzysektorowych i interdyscyplinarnych; podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy międzyregionalnej w celu rozwoju możliwości transgranicznych i międzysektorowych sojuszy na rzecz innowacji;

7.  apeluje do Komisji, aby określiła wyzwania i przeszkody, przed którymi stają kobiety pragnące zostać przedsiębiorcami, oraz aby propagowała i wspierała przywódczą rolę kobiet oraz metody eliminowania nierówności w poziomie wynagrodzeń i dostępie do stanowisk pracy;

8.  jest przekonany, że przemysł europejski powinien być postrzegany jako strategiczny atut, jeśli chodzi o konkurencyjność i zrównoważony charakter UE; podkreśla, że jedynie solidny i odporny przemysł oraz przyszłościowa polityka przemysłowa pozwolą UE stawić czoła różnym nadchodzącym wyzwaniom, w tym zrównoważonej reindustrializacji Unii, konkurencji światowej, gwałtownemu rozwojowi technologicznemu oraz tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości;

9.  podkreśla znaczenie, jakie ma wspieranie unii energetycznej, jednolitego rynku cyfrowego, agendy cyfrowej i sieci połączeń w Europie za pomocą odpowiedniej, przyszłościowej i wydajnej infrastruktury;

10.  podkreśla, że ważne jest, aby UE wspierała podnoszenie jakości europejskich produktów za pomocą procesów reindustrializacji, zwłaszcza dzięki badaniom naukowym i cyfryzacji, w celu zwiększenia konkurencyjności w Europie;

11.  podkreśla, że aby wesprzeć przemysł unijny, który staje w obliczu wyzwań związanych z gwałtownymi zmianami gospodarczymi i regulacyjnymi we współczesnym zglobalizowanym świecie, należy zwiększyć atrakcyjność przemysłową Europy dla bezpośrednich inwestycji europejskich i zagranicznych;

12.  podkreśla, jak ważne jest przyjęcie na czas unijnej strategii przemysłowej, oraz przypomina w związku z tym o konieczności utrzymania wystarczających środków finansowych dla sektora przemysłu w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF), zwłaszcza za pośrednictwem konkretnych instrumentów i funduszy, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), instrument „Łącząc Europę” i COSME;

13.  przypomina o zobowiązaniach UE wynikających z porozumienia paryskiego; wzywa do włączenia do strategii przemysłowej UE skutecznych instrumentów i środków finansowych, które pomogą zmniejszyć ryzyko węglowe i przeciwdziałać ryzyku ucieczki emisji;

14.  podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania potencjału przemysłu, zwłaszcza w dziedzinie technologii środowiskowych, a także dopilnowania, aby przemysł stale się rozwijał i upowszechniał najlepsze dostępne techniki oraz pojawiające się innowacje;

15.  podkreśla, że należy zmniejszyć obciążenia administracyjne i koszty przestrzegania przepisów ponoszone przez przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa rodzinne, a jednocześnie należy zadbać o skuteczność unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

16.  podkreśla, że dla przemysłu unijnego ważny jest otwarty i uczciwy handel międzynarodowy, którego podstawą są wspólne zasady i równe warunki działania; apeluje o większą zgodność między polityką handlową a polityką przemysłową, aby zapobiec niespójności, która mogłaby prowadzić do przenoszenia produkcji i dalszej deindustrializacji w UE;

17.  podkreśla, że należy zapobiec sytuacji, w której polityka handlowa UE wspierałaby praktyki antykonkurencyjne; podkreśla potrzebę stworzenia skutecznej unijnej strategii przeciw dumpingowi i subsydiom, która będzie spójna z zasadami WTO;

18.  podkreśla, że przemysł europejski musi sobie radzić z ogólnoświatową konkurencją, i w związku z tym wzywa Komisję do ponownej oceny adekwatności definicji rynkowych i obecnego zbioru unijnych zasad konkurencji, aby uwzględnić ewolucję odnośnych rynków globalnych oraz nową rolę głównych podmiotów krajowych w państwach trzecich;

19.  wzywa Komisję, aby zwróciła większą uwagę na rolę przedsiębiorstw państwowych z siedzibą za granicą, które są wspierane i dotowane przez własne rządy w sposób zakazany na mocy przepisów jednolitego rynku UE w odniesieniu do podmiotów unijnych;

20.  wzywa Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi skontrolowała BIZ państw trzecich w strategiczne sektory przemysłu UE, infrastrukturę i kluczowe przyszłe technologie lub inne aktywa, które są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony dostępu do nich, pamiętając, że Europa jest w dużym stopniu zależna od BIZ;

21.  podkreśla, że potrzebne są skoordynowane działania UE – skonsultowane ze wszystkimi istotnymi partnerami, w tym partnerami społecznymi i środowiskiem akademickim – które będą propagować nowe umiejętności, a także przekwalifikowywanie, poprawę kwalifikacji i uczenie się przez całe życie, za czym Komisja opowiedziała się w Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia;

22.  przypomina o ważnej roli normalizacji w UE i opowiada się za tym, aby zdecydowanie dążyć do czołowej roli UE w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych;

23.  odnotowuje, że potrzebna jest koordynacja działań UE służących zmniejszeniu zależności od surowców z państw trzecich, co można osiągnąć przez skupienie się na czterech aspektach:

   a) sprawiedliwym dostępie do zasobów na rynku międzynarodowym;
   b) zrównoważonym górnictwie;
   c) innowacjach technologicznych w zakresie efektywności;
   d) gospodarce o obiegu zamkniętym;

24.  podkreśla, że nowa strategia dotycząca polityki przemysłowej musi powiązać z polityką przemysłową różne obszary polityki – przede wszystkim w zakresie handlu, ochrony środowiska, badań naukowych, zdrowia, inwestycji, konkurencji, energii, klimatu i sektora kreatywnego – aby wypracować jedno spójne podejście;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 89.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0377.
(3) Dz.U. C 199E z 7.7.2012, s. 131.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0240.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności