Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2308(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0234/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0234/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 12
CRE 05/07/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.1
CRE 06/07/2017 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0306

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 529kWORD 70k
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
Έκθεση του 2016 για την Τουρκία
P8_TA(2017)0306A8-0234/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία (2016/2308(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας(1) και της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου(3) και το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2016 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2016)0715) και την έκθεση του 2016 για την Τουρκία (SWD(2016)0366),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου 2016 και προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία της 3ης Οκτωβρίου 2005, και συγκεκριμένα την παράγραφο 5 των αρχών που διέπουν τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας(5) («η εταιρική σχέση για την προσχώρηση»), και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 και το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία περιλαμβάνει τον όρο ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα των διαπραγματεύσεων, και την ανάγκη να εφαρμόσει η Τουρκία πλήρως και ουσιαστικά το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία της Άγκυρας έναντι όλων των κρατών μελών, αίροντας όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, και συγκεκριμένα τις γνωμοδοτήσεις της 10ης και 11ης Μαρτίου 2017 για τις τροποποιήσεις του συντάγματος που θα υποβληθούν σε εθνικό δημοψήφισμα, τα μέτρα που προβλέπονται στους πρόσφατους νόμους περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων της ειρήνης, της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2016 για τους νόμους περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης αριθ. 667-676 που εγκρίθηκαν μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, και της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2016 για την αναστολή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 83 του συντάγματος (κοινοβουλευτικό απαραβίαστο),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (COM(2017)0130) και την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας (COM(2017)0204),

–  έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και τη σταδιακή ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρία να ενισχύσει η Τουρκία τους θεσμούς της και να συνεχίσει τη διαδικασία για τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό της,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διμερών προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων και με τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της διάκρισης των εξουσιών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά την αξιολόγηση, η Τουρκία κατέχει την 155η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, που δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 2017, κατατασσόμενη χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν και ως μία από τις χώρες στις οποίες η δημοσιογραφία δέχτηκε τις περισσότερες απειλές, σωματικές επιθέσεις και δικαστική παρενόχληση, μεταξύ άλλων κράτηση και ποινές φυλάκισης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, τον Νοέμβριο του 2016, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν προσωρινό πάγωμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Τουρκία και δεσμεύθηκε να επανεξετάσει την θέση του μόλις αρθούν τα δυσανάλογα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία, υπάγοντας αυτή την επανεξέταση στον όρο ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έχουν αποκατασταθεί σε ολόκληρη τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη την κρίση στη Συρία, τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και ειρηνική διευθέτηση και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να ενισχύσει τη σταθερότητα και να προαγάγει σχέσεις καλής γειτονίας μέσω εντατικών προσπαθειών προκειμένου να επιλύσει εκκρεμή διμερή ζητήματα, διαμάχες και διενέξεις με τις γειτονικές χώρες όσον αφορά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την ανάμειξη της Ρωσίας στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών όπλων από τον συριακό στρατό, η οποία αποσταθεροποιεί περαιτέρω τη χώρα και αυξάνει τον αριθμό των προσφύγων που αναζητούν προστασία στην Τουρκία και την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κατάσταση της Τουρκίας όσον αφορά την ασφάλεια, η οποία έχει επιδεινωθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό παγκοσμίως, με περίπου 3 εκατομμύρια καταγεγραμμένους πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, σύμφωνα με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR),

–  έχοντας υπόψη την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση στην Τουρκία, που οφείλεται εν μέρει στο πρόσφατο κύμα επιθέσεων και πολιτικής αστάθειας, αλλά και σε βαθύτερα υποκείμενα προβλήματα στην οικονομία·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νοτιοανατολική Τουρκία», του Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την αξιοθαύμαστη φιλοξενία της Τουρκίας προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων που ζουν στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά ευρήματα και συμπεράσματα της διεθνούς αποστολής παρακολούθησης του δημοψηφίσματος, τα οποία εκδόθηκαν στις 17 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2156 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) «Η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία» της 25ης Απριλίου 2017, που κατέληξε στην επανέναρξη της διαδικασίας παρακολούθησης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0234/2017),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια Τούρκοι και άτομα τουρκικής καταγωγής ζουν εδώ και δεκαετίες στα κράτη μέλη της ΕΕ και συνεισφέρουν στην ευημερία τους·

Εισαγωγή

1.  υπογραμμίζει ότι το 2016 ήταν ένα δύσκολο έτος για τον πληθυσμό της Τουρκίας, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Συρία, του υψηλού αριθμού προσφύγων, της σύγκρουσης στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, μιας σειράς αποτρόπαιων τρομοκρατικών επιθέσεων και μιας βίαιης απόπειρας πραξικοπήματος στην οποία έχασαν τη ζωή τους 248 άτομα· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Τουρκίας· αναγνωρίζει το δικαίωμα και την ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να λάβει μέτρα για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό του κράτους δικαίου και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη·

2.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχουν εκτεταμένες, δυσανάλογες και μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό πολιτών, καθώς και στην προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα· καταδικάζει τις ομαδικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και αστυνομικών, τη μαζική εκκαθάριση μέσων ενημέρωσης, τις συλλήψεις δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, δικαστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αιρετών και μη αξιωματούχων, μελών των υπηρεσιών ασφαλείας και απλών πολιτών και την κατάσχεση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων και των διαβατηρίων, το κλείσιμο πολλών σχολείων και πανεπιστημίων και την ταξιδιωτική απαγόρευση που έχει επιβληθεί σε χιλιάδες τούρκους πολίτες βάσει των νόμων περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης χωρίς εξατομικευμένες αποφάσεις και χωρίς δυνατότητα έγκαιρης δικαστικής επανεξέτασης· εκφράζει την ανησυχία του για τη δήμευση, ενίοτε δε εθνικοποίηση, τουρκικών ιδιωτικών εταιρειών και επιχειρήσεων· ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση όλων όσοι κρατούνται χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για τη συμμετοχή τους στην τέλεση αξιόποινης πράξης· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για τη σοβαρή υπονόμευση των νομοθετικών εξουσιών του κοινοβουλίου·

3.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που έχουν οι καλές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία της συνεργασίας στο θέμα της αντιμετώπισης των προκλήσεων και για τις δύο πλευρές· αναγνωρίζει ότι τόσο η Τουρκία όσο και η ΕΕ είχαν η καθεμιά τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες μετασχηματισμού αφότου ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης το 2004· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ενταξιακά μέσα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο έπακρο και ότι έχει σημειωθεί οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που βρίσκονται στον πυρήνα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, ενώ, με την πάροδο των ετών, η στήριξη της κοινής γνώμης στην πλήρη ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ΕΕ έχει εξασθενήσει σε αμφότερες τις πλευρές· παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία και τη διατήρηση εποικοδομητικού και ανοικτού διαλόγου με την τουρκική κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και κοινών προτεραιοτήτων όπως είναι η σταθερότητα στην περιοχή, η κατάσταση στη Συρία, η μετανάστευση και η ασφάλεια·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα στις 16 Απριλίου 2017, το οποίο διεξήχθη υπό κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υπό συνθήκες που εμπόδιζαν τη διεξαγωγή δίκαιης προεκλογικής εκστρατείας και την ενσυνείδητη επιλογή, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές της εκστρατείας δεν είχαν ίσες ευκαιρίες ενώ τα δικαιώματα των αντιτιθέμενων στη συνταγματική μεταρρύθμιση παραβιάστηκαν· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις καταγγελίες για παρατυπίες και εκτεταμένη εκλογική νοθεία που επισημάνθηκαν στα πορίσματα της αποστολής παρατήρησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη/Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΑΣΕ/ODHIR), που εκδόθηκαν στις 17 Απριλίου 2017, γεγονός που γεννά σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κύρος και τη νομιμοποίηση του αποτελέσματος· τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας για όλες τις καταγγελίες για παρατυπίες που καταγράφονται στη δήλωση του ΟΟΣΑ/ODHIR· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της ΚΣΣΕ να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία παρακολούθησης για την Τουρκία·

5.  επισημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης· καλεί την Τουρκία να συνεχίσει να συμμορφώνεται προς τις δεσμεύσεις της στο Συμβούλιο της Ευρώπης και να εφαρμόσει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο σύνταγμα και τη δικαιοσύνη σε συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας και σύμφωνα με τα κριτήριά της·

6.  καταδικάζει δριμύτατα την υποστήριξη που έχουν εκφράσει επανειλημμένα ο τούρκος Πρόεδρος και διάφοροι άλλοι πολιτικοί στην επαναφορά της θανατικής ποινής· υπενθυμίζει ότι η απερίφραστη απόρριψη της θανατικής ποινής αποτελεί ουσιαστικό προαπαιτούμενο προκειμένου μια χώρα να είναι μέλος της ΕΕ και υπογραμμίζει ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής θα συνιστούσε παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων της Τουρκίας, θα έθετε υπό αμφισβήτηση την ιδιότητά της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα οδηγούσε σε άμεσο τερματισμό των ενταξιακών συνομιλιών με την ΕΕ και της προενταξιακής βοήθειας· υπογραμμίζει ότι, εάν διοργανωθεί δημοψήφισμα για την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Τουρκία, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να επιτρέψουν διευκόλυνση της ψηφοφορίας το καθένα στη χώρα του·

7.  υπενθυμίζει τη θέση που έχει λάβει από τον Νοέμβριο του 2016 να παγώσει τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία εάν η δέσμη για τη συνταγματική μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει· υπογραμμίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τη συνταγματική μεταρρύθμιση, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του συντάγματος δεν σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές της διάκρισης των εξουσιών, δεν εξασφαλίζουν επαρκείς ελέγχους και ισορροπίες και δεν συνάδουν με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Τουρκία να πραγματοποιήσουν ανοικτό και ειλικρινή διάλογο σχετικά με τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους οποίους θα ήταν δυνατή η ενισχυμένη συνεργασία· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας θα πρέπει να οικοδομηθεί σε διατάξεις που επιβάλλουν προϋποθέσεις σχετικές με τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

9.  σημειώνει με λύπη ότι στο στόχαστρο των δυσανάλογων μέτρων που ελήφθησαν μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνουν συλλήψεις, κρατήσεις και δημεύσεις περιουσιών, βρίσκονται όχι μόνο χιλιάδες φερόμενα μέλη/υποστηρικτές του κινήματος Γκιουλέν, αλλά και αντιφρονούντες γενικότερα, καθώς και πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης ειδικότερα· αναμένει ακόμη αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τους δράστες της απόπειρας πραξικοπήματος· καταδικάζει έντονα τη φυλάκιση 11 βουλευτών που ανήκουν στο Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων του Figen Yuksekdag και Selahattin Demirtas, ενός βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και 85 κούρδων δημάρχων· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να άρει αμέσως την κατάσταση έκτακτης ανάγκης· προειδοποιεί να μη γίνεται κατάχρηση αντιτρομοκρατικών μέτρων για να νομιμοποιείται η καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) να κάνει αμέσως δεκτές τις πρώτες παραδειγματικές υποθέσεις και να ολοκληρώσει το συντομότερο τις πρώτες διαδικασίες, δεδομένου ότι, όπως φαίνεται, δεν υφίστανται αποτελεσματικά ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο·

10.  ζητεί από τις τουρκικές αρχές να διενεργήσουν διεξοδική έρευνα για τις καταγγελίες για σοβαρές πράξεις κακομεταχείρισης κρατουμένων, όπως αναφέρεται από διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί πλήρη λογοδοσία και την τιμωρία όσων ενέχονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις συνθήκες κράτησης· ζητεί την άμεση δημοσίευση των τελευταίων εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν σε διεθνείς παρατηρητές να παρακολουθούν τα κέντρα κράτησης·

11.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να παράσχει σε όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής και δικαστικής επανεξέτασης σύμφωνα με το κράτους δικαίου· τονίζει ότι το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε συνταγματικού κράτους· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία, οι πολίτες που συλλαμβάνονται δεν έχουν δικαίωμα σε νομική συνδρομή τις πέντε πρώτες ημέρες της κράτησής τους και θεωρεί θλιβερή την επιβολή αυστηρών περιορισμών στην πρόσβαση των κρατουμένων σε δικηγόρους· υπογραμμίζει ότι από τον Ιούλιο του 2016 έχουν κατατεθεί περισσότερες από 100 000 νομικές προσφυγές στο συνταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας, το οποίο δήλωσε αναρμόδιο για θέματα που εμπίπτουν στο διάταγμα έκτακτης ανάγκης· καλεί την Τουρκία να αναθεωρήσει επειγόντως την «Εξεταστική Επιτροπή για τις πρακτικές της κατάστασης έκτακτης ανάγκης» κατά τρόπο ώστε να καταστεί ισχυρή, ανεξάρτητη και πλήρως εξουσιοδοτημένη επιτροπή, ικανή να χειρίζεται με εξατομικευμένο τρόπο όλες τις υποθέσεις, να επεξεργάζεται αποτελεσματικά τον τεράστιο αριθμό αιτήσεων που θα λαμβάνει και να εξασφαλίζει ότι ο δικαστικός έλεγχος δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα·

12.  καταδικάζει απερίφραστα τη σοβαρή οπισθοδρόμηση και τις παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης και τις σοβαρές παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των δυσανάλογων απαγορεύσεων σε δικτυακούς τόπους μέσων ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει με ανησυχία το κλείσιμο περίπου 170 μέσων ενημέρωσης – συμπεριλαμβανομένων όλων σχεδόν των μέσων ενημέρωσης στην κουρδική γλώσσα – και τη φυλάκιση περισσότερων από 150 δημοσιογράφων· τονίζει ότι η απόφαση της Τουρκίας να μπλοκάρει την πρόσβαση στη Wikipedia συνιστά σοβαρό πλήγμα κατά της ελευθερίας της ενημέρωσης· επισημαίνει τη διαρκή υποβάθμιση της Τουρκίας στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, που κατατάσσει πλέον την Τουρκία στην 155η θέση μεταξύ 180 χωρών· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου, συμπεριλαμβανομένου ελεύθερου και ανοικτού Διαδικτύου, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο κάθε δημοκρατικού καθεστώτος και παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να ελευθερώσει αμέσως όλους τους παρανόμως συλληφθέντες δημοσιογράφους· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να επιτρέψει στον πρώην βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρο της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής, κ. Joost Lagendijk, να επιστρέψει στην οικογένειά του στην Τουρκία·

13.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την συνεχή επιδείνωση της κατάστασης στη νοτιοανατολική Τουρκία, ιδίως στις περιοχές στις οποίες επιβλήθηκαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας, υπήρξε χρήση υπέρμετρης βίας και επιβλήθηκαν συλλογικές ποινές σε όλους τους κατοίκους και όπου, σύμφωνα με αναφορές, περίπου 2 000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο επιχειρήσεων ασφαλείας και, κατά τους υπολογισμούς, μισό εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν κατά την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2015 και Δεκεμβρίου 2016· σημειώνει ότι τοπικοί εισαγγελείς αρνούνται σε σταθερή βάση να αρχίσουν έρευνες για τις δολοφονίες που έχουν αναφερθεί και ότι δεν παρέχεται πρόσβαση επιτόπου σε ανεξάρτητους παρατηρητές· υπενθυμίζει ότι είναι ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να προστατεύει όλους τους πολίτες της, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ή θρησκευτικής καταγωγής και πεποιθήσεων· καταδικάζει την ευρέως διαδεδομένη πρακτική της απαλλοτρίωσης, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε δήμους και ιδιοκτησιών εκκλησιών, η οποία συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων· είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια δίκαιη πολιτική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη σταθερότητα και ευημερία, τόσο στην περιοχή όσο και στην Τουρκία συνολικά, και καλεί, επομένως, τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι μια σειρά νόμων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου αριθ. 6722 για τη νομική προστασία των δυνάμεων ασφαλείας που συμμετέχουν στον αγώνα κατά τρομοκρατικών οργανώσεων, που εγκρίθηκαν το 2016, έχουν δημιουργήσει κλίμα «συστηματικής ατιμωρησίας» για τις δυνάμεις ασφαλείας·

14.  καταδικάζει την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να άρει με αντισυνταγματικό τρόπο την ασυλία μεγάλου αριθμού βουλευτών, μεταξύ των οποίων 55 από τους 59 βουλευτές του HDP, ανοίγοντας τον δρόμο για τις συλλήψεις μελών της αντιπολίτευσης και αμαυρώνοντας την εικόνα του κοινοβουλίου ως δημοκρατικού θεσμού· υπογραμμίζει ότι η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση θα πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό θεσμό της τουρκικής δημοκρατίας και να εκπροσωπεί επί ίσοις όροις όλους τους πολίτες· εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό εκλογικό όριο·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δικαστές και εισαγγελείς εξακολουθούν να υφίστανται ισχυρές πολιτικές πιέσεις και ότι 4 000 εξ αυτών, ήτοι περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των δικαστών και εισαγγελέων, έχουν απολυθεί ή συλληφθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δημευτεί οι περιουσίες τους· καλεί την Τουρκία να αποκαταστήσει και να εφαρμόσει όλες τις νομικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων με τη τροποποίηση του νόμου για το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (HSYK) προκειμένου να μειωθεί η επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας στους κόλπους του Συμβουλίου αυτού· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι ο θεσμός των «ποινικών δικαστών της ειρήνης», που καθιερώθηκε τον Ιούνιο του 2014 από την τότε κυβέρνηση, φαίνεται να έχει μετατραπεί σε εργαλείο παρενόχλησης με σκοπό τόσο τη φίμωση της αντιπολίτευσης όσο και τον έλεγχο των πληροφοριών που διατίθενται στο ευρύ κοινό·

16.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, τις διακρίσεις εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών και των Αλεβιτών, και τη βία για θρησκευτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων λεκτικών και σωματικών επιθέσεων, στιγματισμού και κοινωνικής πίεσης στα σχολεία, και για τα προβλήματα σε σχέση με το πώς ορίζεται νομικά ο χώρος λατρείας· καλεί τις τουρκικές αρχές να προαγάγουν θετικές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, επιτρέποντας στις θρησκευτικές κοινότητες να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, δίνοντας στα φιλανθρωπικά ιδρύματα τη δυνατότητα να εκλέγουν τα διοικητικά τους όργανα, καταργώντας όλους τους περιορισμούς στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη διαδοχή του κλήρου, εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, και καταργώντας κάθε είδους διακρίσεις ή εμπόδια με βάση το θρήσκευμα· καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να αναγνωρίσει τη νομική του προσωπικότητα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιτραπεί η επανέναρξη της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και να αρθούν όλα τα εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη αρπαγή των εκκλησιών στην περιφέρεια του Diyarbakir· παροτρύνει την κυβέρνηση να τις επιστρέψει στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να καταπολεμήσουν με σοβαρότητα όλες τις εκδηλώσεις αντισημιτισμού στην κοινωνία·

17.  καλεί την Τουρκία να προστατεύσει τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων ομάδων και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πορείες των ΛΟΑΔΜ στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη απαγορεύτηκαν για τρίτο κατά σειρά έτος και ήρθαν αντιμέτωπες με την αστυνομική βία και καταστολή· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη βία με βάση το φύλο, τις διακρίσεις, τη ρητορική του μίσους κατά των μειονοτήτων, τα εγκλήματα μίσους και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· καλεί την Τουρκία να λάβει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την τιμωρία της ρητορικής του μίσους και των εγκλημάτων που στρέφονται εναντίον μειονοτήτων· καλεί την Τουρκία να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία της με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία κύρωσε το 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εθνική στρατηγική και το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για τους Ρομά και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αρχίσει να εφαρμόζει τη στρατηγική και να συγκροτήσει μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης· παροτρύνει τις αρχές να αντιμετωπίσουν τα βασικά εμπόδια στην κοινωνική ένταξη των Ρομά· καλεί την Τουρκία να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα σε όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μελών των μειονοτήτων, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, οι μειονότητες πρέπει να έχουν επίσης το δικαίωμα να εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα σε δημόσια σχολεία· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή του ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Ίμβρο και την Τένεδο και καλεί την Τουρκία να βοηθήσει στον επαναπατρισμό οικογενειών της μειονότητας που επιθυμούν να επιστρέψουν στα νησιά· χαιρετίζει το άνοιγμα του σχολείου της ελληνικής μειονότητας στο νησί της Ίμβρου, το οποίο αποτελεί θετικό βήμα·

18.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί και να εκπληρώσει στο ακέραιο τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ειδικότερα, τη διενέργεια, με καλή πίστη, πλήρους καταγραφής των ελληνικών, αρμενικών, ασσυριακών και άλλων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που καταστράφηκαν ή κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα· καλεί την Τουρκία να κυρώσει τη Σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων· καλεί την Τουρκία να συνεργαστεί με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και της σκόπιμης καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς·

19.  χαιρετίζει τις ενέργειες μεμονωμένων κρατών μελών τα οποία επιταχύνουν τις διαδικασίες ασύλου για τους τούρκους πολίτες που διώκονται βάσει των διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης·

Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

20.  ζητεί εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η μετανάστευση, η ενέργεια, η οικονομία και το εμπόριο, και επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η διαφύλαξη και η ενθάρρυνση του διαλόγου και της συνεργασίας· πιστεύει ότι η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας σε αυτούς τους τομείς αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και την ευημερία τόσο της Τουρκίας όσο και της ΕΕ, υπό τον όρο ότι βασίζεται στην τήρηση από όλα τα μέρη των δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες· πιστεύει ότι οι επαφές μεταξύ των μελών της κοινωνίας των πολιτών έχουν καίρια σημασία και ζητεί με έμφαση εντατικοποίηση των επαφών αυτών·

21.  καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμίσει περαιτέρω την εξωτερική πολιτική της με την πολιτική της ΕΕ· ζητεί στενότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας στις προκλήσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής· εκτιμά ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα πρέπει να καλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών κατά περίπτωση, όταν κρίνεται σκόπιμο· συνιστά να προσκαλέσει το Συμβούλιο την τουρκική κυβέρνηση σε σύνοδο κορυφής για να συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·

22.  πιστεύει ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες της Τουρκίας και της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, δεδομένων των σημερινών δυσλειτουργιών της τελωνειακής ένωσης, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας και ότι τα δύο τρίτα των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης την οικονομική σημασία της Τουρκίας ως αγοράς ανάπτυξης για την ΕΕ· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, έτσι ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες να αποτελέσουν βασική προϋπόθεση· υπενθυμίζει ότι το πλήρες δυναμικό της τελωνειακής ένωσης θα επιτευχθεί μόνον όταν η Τουρκία εφαρμόσει στο ακέραιο το πρόσθετο πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών μελών· λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η εξάλειψη των εμποδίων στη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης από την πλευρά της Τουρκίας θα ενίσχυε την περαιτέρω εμπορική της ολοκλήρωση με την ΕΕ·

23.  επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ σημαντική για τους τούρκους πολίτες, ιδίως τους επιχειρηματίες και τα άτομα τουρκικής καταγωγής στην ΕΕ, και ότι θα ενισχύσει τις επαφές μεταξύ των λαών· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί πλήρως με τα τελευταία εναπομένοντα κριτήρια, όπως προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων· υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων θα καταστεί δυνατή μόνον όταν θα πληρούνται όλα τα κριτήρια·

24.  τονίζει τη σημασία που έχει η πάταξη της διαφθοράς και υπενθυμίζει τις διαπιστώσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες η διαφθορά εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλούς τομείς και να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα· εκφράζει την ανησυχία του διότι οι επιδόσεις όσον αφορά τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη σε υποθέσεις διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια παραμένουν πενιχρές·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία κατά τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης αναθεώρησης των κονδυλίων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) το 2017, και να αναστείλει όλα τα προενταξιακά κονδύλια σε περίπτωση αναστολής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που το σενάριο αυτό επαληθευτεί, να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια αυτά για την άμεση υποστήριξη της τουρκικής κοινωνίας των πολιτών και των προσφύγων στην Τουρκία και να επενδύσει περισσότερο σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ πολιτών, όπως το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδαστές, πανεπιστημιακούς και δημοσιογράφους·

26.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν στην Τουρκία και συμπαραστέκεται με αποφασιστικότητα στον πληθυσμό της Τουρκίας στον κοινό αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας· σημειώνει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας στον τομέα της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας για τους «ξένους μαχητές»· υπογραμμίζει ότι η ισχυρή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική πάταξη της τρομοκρατίας· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την επιστροφή στη βία του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο συμπεριλαμβάνεται από το 2002 στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, και το προτρέπει να καταθέσει τα όπλα και να χρησιμοποιήσει ειρηνικά και νόμιμα μέσα για να εκφράσει τις προσδοκίες του· υπογραμμίζει ότι μια ειρηνική λύση στο κουρδικό ζήτημα είναι επίσης αναγκαία για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας και θα επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των δημοκρατικών δυνάμεων· ζητεί επανάληψη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συνολικής και βιώσιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα· καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν τη νομοθεσία για την απαγόρευση της χρήσης σημάτων και συμβόλων οργανώσεων που βρίσκονται στον ενωσιακό κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων·

27.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μην επιτρέψει σε γερμανούς βουλευτές να επισκεφθούν τις δυνάμεις του γερμανικού στρατού στο Incirlik, που είχε ως αποτέλεσμα την επικείμενη μετεγκατάστασή τους σε χώρα που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, γεγονός που συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

28.  επαινεί τη δέσμευση της τουρκικής κυβέρνησης και των τοπικών ΜΚΟ και το πνεύμα φιλοξενίας που επιδεικνύει ο λαός παρέχοντας φιλοξενία σε περίπου 3 εκατομμύρια πρόσφυγες· λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για τη μετανάστευση και παροτρύνει τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν το εθελοντικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης για τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες στην Τουρκία· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις τόσο στους πρόσφυγες όσο και στις κοινότητες υποδοχής τους στην Τουρκία, καθώς και τη δαπάνη των κονδυλίων αυτών με τον κατάλληλο τρόπο· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να χορηγήσει άδειες εργασίας και πρόσβαση σε περίθαλψη σε όλους τους σύρους πρόσφυγες και να εξασφαλίσει σε όλα τα παιδιά συριακής καταγωγής πρόσβαση στην εκπαίδευση· καλεί την Άγκυρα και την ΕΕ να συνεχίσουν τις περιπολίες στο Αιγαίο, να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και να θέσουν σε πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ - Τουρκίας και τις διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν υπογραφεί με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα·

29.  καταδικάζει δριμύτατα τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε ορισμένους από τους ηγέτες της ΕΕ για «ναζιστικές πρακτικές» και αποκάλεσε τους πολίτες τους «Ναζί»· επισημαίνει ότι η συνέχιση αυτών των αδικαιολόγητων δηλώσεων υπονομεύει την αξιοπιστία της Τουρκίας ως πολιτικού εταίρου και ότι η εξαγωγή των εσωτερικών της συγκρούσεων συνιστά απειλή στην ειρηνική συνύπαρξη στην κοινωνία, στα κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία υπάρχει μεγάλη κοινότητα πολιτών τουρκικής καταγωγής· υπογραμμίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει τις συστηματικές προσπάθειες κινητοποίησης της τουρκικής διασποράς στα κράτη μέλη για ίδιους σκοπούς· σημειώνει με ανησυχία τις αναφορές για άσκηση πιέσεων σε τούρκους πολίτες της διασποράς που ζουν στα κράτη μέλη και καταδικάζει την παρακολούθηση, από τις τουρκικές αρχές, πολιτών με διπλή ιθαγένεια που ζουν στο εξωτερικό· εκφράζει την ανησυχία του για την ανάκληση μεγάλου αριθμού διαβατηρίων, εξαιτίας της οποίας πολλοί άνθρωποι μένουν χωρίς ιθαγένεια, κατά παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών και της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1961 για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών, και την καταγγελλόμενη άρνηση τουρκικών προξενείων να παράσχουν υπηρεσίες σε πολίτες τους·

30.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας· καλεί , εν προκειμένω, την Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειες για την επίλυση διμερών διαφορών που εκκρεμούν, στις οποίες περιλαμβάνονται και μη διευθετηθείσες νομικές υποχρεώσεις και ανεπίλυτες διαμάχες με τους άμεσους γείτονές της όσον αφορά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του ΟΗΕ και με το διεθνές δίκαιο· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· προτρέπει την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέλος στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των γειτόνων της· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας·

31.  καλεί την Τουρκία και την Αρμενία να εργαστούν για την εξομάλυνση των σχέσεών τους· τονίζει ότι το άνοιγμα των συνόρων Τουρκίας-Αρμενίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση των σχέσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση·

32.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδιά της για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Akkuyu· επισημαίνει ότι η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται σε έντονα σεισμογενή ζώνη, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για τη Μεσόγειο· ζητεί, στο ίδιο πνεύμα, από την τουρκική κυβέρνηση να προσχωρήσει στη Σύμβαση του Έσπο, βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενημερώνουν το ένα το άλλο και να διαβουλεύονται μεταξύ τους για μεγάλα, υπό μελέτη, έργα τα οποία αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον σε διασυνοριακή κλίμακα· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, από την τουρκική κυβέρνηση να συνεργαστεί, ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί με τις γειτονικές της χώρες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, για οιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη στο έργο του Akkuyu·

33.  υπογραμμίζει ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα είχε θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή, ωφελώντας κατά πρώτο και κύριο λόγο τόσο τους Ελληνοκυπρίους όσο και τους Τουρκοκυπρίους· χαιρετίζει την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου 2014 ως βάση για τη διευθέτηση και συγχαίρει τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας για την επίτευξη σημαντικής προόδου στο πλαίσιο των συνομιλιών για την επανένωση· χαιρετίζει τη συμφωνία των δύο ηγετών σε μια σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ζητεί μετ’ επιτάσεως την εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων μέτρων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την, πρωτοφανή μέχρι σήμερα, ανταλλαγή προτιμώμενων χαρτών και για την πρώτη διάσκεψη για την Κύπρο που πραγματοποιήθηκε με τις εγγυήτριες δυνάμεις και με τη συμμετοχή της ΕΕ, και υποστηρίζει τη συνέχισή της με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας στο κεφάλαιο για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις· υποστηρίζει μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία και ενιαία ιθαγένεια με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, το κεκτημένο της ΕΕ και με βάση τον σεβασμό των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ένωση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ισχυρή δέσμευση των μερών όσον αφορά την επίτευξη λύσης στο πρόβλημα της Κύπρου· αναμένει από την Τουρκία να επιδείξει ενεργό στήριξη για ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, και επαναλαμβάνει ότι η δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας υπέρ μιας συνολικής διευθέτησης παραμένει καθοριστικής σημασίας· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να στηρίξουν ενεργά τη διαπραγματευτική διαδικασία, να συμβάλουν στη θετική έκβασή της και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρεται σήμερα· παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους της για να υποστηρίξει πλήρως την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επανένωσης·

34.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑΗΕ) 550 (του 1984), και να απέχει από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία του νησιού μέσω της πολιτικής των παράνομων εποικισμών που εφαρμόζει· επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχει ήδη καλή προετοιμασία για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στο μελλοντικό τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη διευθέτηση· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τη συνέχιση των εργασιών της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής προετοιμασίας της ΕΕ· δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειες για συνεργασία με την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για πλήρη ένταξη στην ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να πράξει το ίδιο· εξαίρει το σημαντικό έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων (η οποία ασχολείται τόσο με τους τουρκοκύπριους όσο και με τους ελληνοκύπριους αγνοούμενους) και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρέχεται καλύτερη πρόσβαση στις σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών περιοχών· καλεί την Τουρκία να συνδράμει την Επιτροπή Αγνοουμένων παρέχοντας πληροφορίες από τα στρατιωτικά της αρχεία· ζητεί να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη το έργο που επιτελεί η Επιτροπή Αγνοουμένων και επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό μόνιμου εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους αγνοούμενους·

35.  αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάψει διμερείς συμφωνίες με αντικείμενο την αποκλειστική οικονομική της ζώνη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο· παροτρύνει την Τουρκία να συμπράξει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και να απέχει από κάθε απειλή ή ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις σχέσεις καλής γειτονίας·

36.  πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο μια αξιόπιστη πολιτική λύση θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στη Συρία και θα επιτρέψει την οριστική ήττα του ISIS/Daesh και άλλων ομάδων στη Συρία που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τον ΟΗΕ· επιβεβαιώνει την υπεροχή της διαδικασίας της Γενεύης η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Αστάνα για την αποκατάσταση της πλήρους παύσης των εχθροπραξιών καθώς και τη σύσταση του τριμερούς μηχανισμού για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με την κατάπαυση του πυρός· παροτρύνει όλους τους εγγυητές, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά την κατοχύρωση πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα, την άρση των πολιορκιών και την αποφυλάκιση όλων των ατόμων που κρατούνται αυθαίρετα, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, σύμφωνα με την απόφαση 2268 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των γειτόνων της·

37.  ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα τουρκικά·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0450.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.
(3) ΕΕ C 285 της 5.8.2016, σ. 11.
(4) ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 2.
(5) ΕΕ L 51 της 26.2.2008, σ. 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου