Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2755(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0464/2017

Разисквания :

PV 06/07/2017 - 8.2
CRE 06/07/2017 - 8.2

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0309

Приети текстове
PDF 506kWORD 60k
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург
Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак
P8_TA(2017)0309RC-B8-0464/2017

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно Еритрея, и по‑специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (2017/2755(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Еритрея, и по-специално резолюцията от 15 септември 2011 г. относно Еритрея: случаят Dawit Isaak(1) и резолюцията от 10 март 2016 г. относно положението в Еритрея(2),

—  като взе предвид доклада от 23 юни 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея,

—  като взе предвид изявлението от 14 юни 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея по време на 35-ата сесия на Съвета по правата на човека,

—  като взе предвид доклада на анкетната комисия на ООН за правата на човека в Еритрея, публикуван на 8 юни 2016 г.,

—  като взе предвид резолюции 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015) и 2317 (2016) на Съвета за сигурност на ООН, с които беше продължено наложеното на Еритрея оръжейно ембарго до 15 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съвета по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета за нов тласък на партньорството между Африка и ЕС от 4 май 2017 г.,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС (Споразумението от Котону), както е преразгледано през 2005 г. и 2010 г., по което Еритрея е страна,

—  като взе предвид Решение 2010/127/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Еритрея(3), изменено с Решение 2010/414/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г.(4) и допълнително изменено с Решение 2012/632/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г.(5),

—  като взе предвид дело 428/12 (2012), заведено пред Африканската комисия по правата на човека и народите от името на Давит Исак и други политически затворници,

—  като взе предвид заключителната декларация от 60-ото заседание на Африканската комисия по правата на човека и народите от 22 май 2017 г.,

—  като взе предвид доклада на Европейската служба за външна дейност от 2015 г. относно партньорството между Еритрея и Европейския съюз,

—  като взе предвид националната индикативна програма за Еритрея по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие от 3 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид Конституцията на Еритрея, приета през 1997 г., която гарантира гражданските свободи, включително свободата на религията,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Еритрея е една от страните с най-лоши резултати в областта на правата на човека по света, като нарушения на правата на човека редовно се извършват всеки ден и през последните години не е отбелязан напредък; като има предвид, че правителството на Еритрея предприе широка кампания, целяща поддържане на контрол върху населението и ограничаване на основните свободи, под претекста за защита на целостта на държавата;

Б.  като има предвид, че Анкетната комисия на ООН относно правата на човека в Еритрея установи, че нарушенията в областта на извънсъдебните екзекуции, изтезанията (включително сексуалните изтезания и сексуалното робство), военната служба като форма на робство, принудителният труд и политиката на „стреляне на месо“ по границата могат да представляват престъпления против човечеството;

В.  като има предвид, че през септември 2001 г. органите на Еритрея арестуваха десетки граждани, които бяха подкрепили отворено писмо, в което призовават за демократични реформи; като има предвид, че задържаните лица не бяха обвинени в престъпление или изправени пред съд и повечето от тях остават лишени от свобода до ден днешен; като има предвид, че въпреки повсеместните призиви от страна на групи за защита на правата на човека и международни наблюдатели, според сведенията някои от тези хора са починали в затвора; като има предвид обаче, че на 20 юни 2016 г. министърът на външните работи на Еритрея, Осман Салех, назова задържаните лица „политически затворници“, като заяви, че всички те са „живи“ и че ще бъдат изправени пред съд, „когато правителството реши“;

Г.  като има предвид, че Давит Исак, гражданин на Швеция и Еритрея, беше арестуван на 23 септември 2001 г. след като правителството на Еритрея обяви частните медии за незаконни; като има предвид, че за него няма информация от 2005 г. насам; като има предвид, че лишаването от свобода на Давид Исак стана международен символ на борбата за свобода на печата в Еритрея, което наскоро беше признато от съставено от медийни специалисти независимо международно жури, което му присъди Световната награда на ЮНЕСКО за свобода на печата „Гилермо Кано“ за 2017 г. като признание за неговата смелост, твърдост и ангажираност със свободата на изразяване на мнение;

Д.  като има предвид, че семейството на Давит Исак изпитва непоносимо страдание и несигурност от момента на неговото изчезване насам, като няма информация за състоянието, местонахождението или перспективите за бъдещето на своя близък;

Е.  като има предвид, че по време на репресиите през септември 2001 г. 11 политици — всички те бивши членове на Висшия съвет на управляващия Народен фронт за демокрация и справедливост (PFDJ), включително бившият министър на външните работи Петрос Соломон — бяха арестувани след като публикуваха отворено писмо до правителството и президента Исаяс Афеверки, в което призовават за реформа и „демократичен диалог“; като има предвид, че 10 журналисти, включително Исак, бяха арестувани през следващата седмица;

Ж.  като има предвид, че огромен брой граждани на Еритрея са задържани по различни неоснователни причини, като например изразяване на независими мнения или без ясна обосновка, и това продължава за неопределен период от време; като има предвид, че задържаните лица, включително деца, са държани при извънредно тежки условия, които в някои случаи са равносилни на изтезание или лишаване от медицински грижи; като има предвид, че международните организации не са получили достъп до местата за задържане, с изключение на един надземен затвор в Асмара;

З.  като има предвид, че са разрешени само четири религии: еритрейската православна църква, католическата църква, лутеранската църква и ислямът; като има предвид, че всички други религии са забранени и техните последователи и членовете на техните семейства са арестувани и лишени от свобода; като има предвид, че от 2006 г. насам се наблюдава активизиране на тормоза и насилието срещу лицата, които изповядват тези религии; като има предвид, че според данни на „Християнска световна солидарност“ (Christian Solidarity Worldwide) само през май 2017 г. 160 християни са били лишени от свобода в Еритрея;

И.  като има предвид, че Абуне Антониос, патриархът на еритрейската православна църква, която е най-голямата религиозна общност в страната, е задържан от 2007 г. насам, след като е отказал да отлъчи от църквата 3 000 енориаши, които се противопоставят на правителството; като има предвид, че оттогава той е държан на неизвестно място, където му се отказват медицински грижи;

Й.  като има предвид, че в Еритрея не съществува независима съдебна система, нито народно събрание; като има предвид, че липсата на демократични институции в страната е довела до вакуум по отношение на доброто управление и принципите на правовата държава, което е създало атмосфера на безнаказаност за престъпления срещу човечеството;

К.  като има предвид, че съществува само една законна политическа партия, а именно Народният фронт за демокрация и справедливост (PFDJ); като има предвид, че другите политически партии са забранени; като има предвид, че съгласно организацията „Фрийдъм хауз“ Народният фронт за демокрация и справедливост (PFDJ) и военните са на практика единствените институции от политическо значение в Еритрея, като и двете образувания са строго подчинени на президента;

Л.  като има предвид, че няма свобода на печата, тъй като независимите медии са забранени в Еритрея, която в продължение на осем поредни години е на последно място в класацията на световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граница“ от оценяваните 170—180 държави;

М.  като има предвид, че президентските и парламентарните избори, насрочени за 1997 г., никога не бяха проведени и ратифицираната през същата година конституция никога не беше приложена; като има предвид, че страната не е провеждала национални избори от 24 години и на практика няма независима съдебна система, функциониращо народно събрание и гражданско общество;

Н.  като има предвид, че Еритрея заема 179-о място от общо 188 държави в индекса на човешкото развитие за 2016 г. съгласно доклада относно човешкото развитие на ПРООН от 2016 г.;

О.  като има предвид, че през 2016 г. гражданите на Еритрея, които напускат своята страна, представляват четвъртата най-многобройна група хора, които рискуват опасното пътуване до Европа (след гражданите на Сирия, Ирак и Афганистан) и които се оставят в ръцете на безпощадни контрабандисти на хора, за да осъществят опасното прекосяване на Средиземно море; като има предвид, че следователно положението в Еритрея пряко засяга Европа, тъй като ако правата на човека се зачитат и защитават в страната и ако хората могат да живеят там без страх, гражданите на Еритрея ще могат да се завърнат в своята родина;

П.  като има предвид, че според Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) над 400 000 еритрейци, или 9% от общия брой на населението, са напуснали страната; като има предвид, че според данни на ВКБООН около 5 000 еритрейци напускат страната всеки месец, като това се обяснява до голяма степен с продължаващите сериозни нарушения на правата на човека; като има предвид, че през 2015 г. в 69% от случаите на лица, търсещи убежище, които са граждани на Еритрея, на заявителите е предоставен бежански статут в ЕС, а още 27% от заявителите са получили субсидиарна закрила, което илюстрира сериозността на преследването в Еритрея;

Р.  като има предвид, че Еритрея подкрепя процеса от Хартум (инициатива на ЕС и Африканския съюз, стартирана на 28 ноември 2014 г. с цел предприемане на мерки относно въпроса за миграцията и трафика на хора), който включва изпълнението на конкретни проекти, включително изграждане на капацитет за съдебната система и повишаване на осведомеността;

С.  като има предвид, че много млади хора са напуснали страната, за да избягат от репресивното правителство и задължителната военна служба, която често започва от най-ранна възраст, като повечето еритрейци служат за неограничен срок; като има предвид, че повечето от лицата на военна служба продължават да се намират в положение на робство, при което всяка работа, всички заявления за работа и възможността за водене на семеен живот подлежат на контрол; като има предвид, че според данните понастоящем 400 000 души са на неограничена принудителна военна служба и много от тях са подложени на принудителен труд, с ниско заплащане или изобщо без заплащане; като има предвид, че жените, отбиващи военна служба, биват принуждавани да живеят в принудително подчинение в домашни условия и сексуално насилие;

Т.  като има предвид, че дискриминацията и насилието срещу жените присъстват във всички области на обществото в Еритрея; като има предвид, че жените не само са изложени на изключително висок риск от сексуално насилие в армията и във военните тренировъчни лагери, но също така и в обществото като цяло; като има предвид, че според данните 89% от момичетата в Еритрея са били подложени на генитално осакатяване; като има предвид обаче, че през март 2007 г. правителството издаде прокламация за обявяване на гениталното осакатяване на жени за престъпление, за забрана на тази практика и за подпомагане на образователни програми за възпиране на практиката през въпросната година;

У.  като има предвид, че режимът простира своята тоталитарна хватка до общността на диаспората, като налага 2% данък върху доходите на живеещите в чужбина и като шпионира диаспората и преследва членовете на семейството, които са останали в Еритрея;

Ф.  като има предвид, че от 2011 г. насам еритрейският режим отрича, че страната е изложена на риск от глад; като има предвид, че тази година цяла Източна Африка е засегната от особено тежка суша и че загрижеността за положението в Еритрея нараства; като има предвид, че според УНИЦЕФ през януари 2017 г. 1,5 милиона еритрейци са били засегнати от продоволствена несигурност, включително 15 000 деца, които страдат от недохранване;

Х.  като има предвид, че ЕС е важен донор за Еритрея от гледна точка на помощта за развитие; като има предвид, че през януари 2016 г., въпреки сериозните опасения и възраженията на Парламента, ЕС и Еритрея подписаха нова национална индикативна програма (НИП) по линия на 11-ия ЕФР за сума в размер на 200 милиона евро; като има предвид, че действията следва да се съсредоточат върху енергията от възобновяеми източници, управлението и управлението на публичните финанси, по-конкретно в енергийния сектор;

1.  осъжда най-категорично извършваните от Еритрея системни, повсеместни и груби нарушения на правата на човека; призовава правителството на Еритрея да сложи край на задържането на опозиционни дейци, журналисти, религиозни лидери и невинни цивилни граждани; настоява всички лица, лишени от свобода заради убежденията им, в Еритрея, да бъдат незабавно и безусловно освободени, и по-специално Давит Исак и другите журналисти, задържани от септември 2001 г. насам, както и Абуне Антониос; призовава правителството на Еритрея да предостави подробна информация относно съдбата и местонахождението на всички лица, които са физически лишени от свобода;

2.  припомня решението на Африканската комисия по правата на човека и народите от май 2017 г. и отправя искане Еритрея незабавно да потвърди, че Давит Исак е невредим, да го освободи и да му разреши да се срещне със семейството си и законните си представители, както и да му присъди дължимото обезщетение за годините на лишаване от свобода; освен това призовава Еритрея да премахне забраната върху независимите медии, което съответства и на решението на Африканската комисия;

3.  отбелязва, че с неспазването на решението на Африканската комисия Еритрея продължава да демонстрира грубо незачитане на международните норми и основните права, включително на правото на справедлив съдебен процес, забраната на изтезанията, свободата на изразяване и правото на семейство, и че всяка държава трябва да спазва Африканската харта за правата на човека и народите;

4.  призовава правителството на Еритрея да освободи Абуне Антониос, да му позволи да се върне на своята длъжност като патриарх и да прекрати намесата си в мирните религиозни практики в страната; припомня, че свободата на религията е основно право, и решително осъжда всички актове на насилие или дискриминация въз основа на религията;

5.  призовава за справедлив процес за обвинените и за премахването на изтезанията и другите форми на унизително отношение, като например ограничения за храна, вода и медицински грижи; припомня на правителството на Еритрея неговото задължение за дължима грижа по отношение на разследването на извънсъдебните екзекуции;

6.  припомня на правителството на Еритрея, че голяма част от тези действия представляват престъпления срещу човечеството и че въпреки че Еритрея не е страна по Римския статут на Международния наказателен съд, много от разпоредбите на Римския статут отразяват международното обичайно право, обвързващо Еритрея; подчертава своята подкрепа за препоръката на Анкетната комисия на ООН и за задълбочено разследване на твърденията за тежки нарушения на правата на човека и престъпления срещу човечеството, извършени от органите на Еритрея, с цел да се гарантира подвеждането под отговорност на всички отговорни лица;

7.  изказва пълната си подкрепа на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея; призовава ЕС, в сътрудничество с ООН и Африканския съюз, да наблюдава внимателно цялостното положение в Еритрея и да докладва за всички случаи на нарушения на правата на човека и основните свободи;

8.  отправя искане Еритрея да спазва изцяло и незабавно да приложи Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и да спазва изцяло своите задължения съгласно Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите, които забраняват изтезанията; отбелязва със загриженост, че публичните и частните лица, включително дружествата, са строго ограничени от правителствения контрол; признава, че липсата на управление на публичните финанси, включително липсата на национален бюджет, прави невъзможен бюджетния контрол;

9.  призовава правителството на Еритрея да разреши създаването на други политически партии като основен инструмент за насърчаване на демокрацията в страната и призовава да се позволи на организациите за правата на човека да работят свободно в страната;

10.  припомня, че партньорството на ЕС с Еритрея се урежда от Споразумението от Котону, както и че всички страни са задължени да спазват и прилагат разпоредбите на посоченото споразумение, по-специално зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава; във връзка с това призовава ЕС да потвърди обвързаността с условия на предоставяната от него помощ, включително това, че правителството на Еритрея трябва да спазва международните задължения в областта на правата на човека, а политическите затворници — да бъдат освободени, преди всякакво по-нататъшно предоставяне на помощ на ЕС за Еритрея; освен това призовава ЕС да използва всички налични инструменти, за да се гарантира, че правителството на Еритрея спазва своите задължения да защитава и гарантира основните свободи, включително като се проучи възможността за започване на консултации по силата на член 96 от Споразумението от Котону; изисква подробна и цялостна оценка на средствата, отпуснати за Еритрея, които са финансирани от ЕС и неговите държави членки;

11.  осъжда възобновяването на значителни помощи от ЕС за Еритрея, и по-специално одобряването на НИП за Еритрея в размер на 200 милиона евро; призовава Комисията да преразгледа своите договорености за контрол с Парламента, внимателно да обсъди безпокойствата и предложенията на Парламента и да гарантира изпращането им на Комитета за ЕФР; счита, че Комитетът за ЕФР трябваше да вземе под внимание предходните препоръки на Парламента да не приема НИП и да започне допълнително обсъждане;

12.  призовава Комисията да гарантира, че отпуснатото финансиране не се използва от еритрейското правителство, а е предназначено строго и по прозрачен начин за удовлетворяване на потребностите на еритрейския народ по отношение на развитието, демокрацията, правата на човека, доброто управление и сигурността, както и свободата на словото, свободата на печата и свободата на събранията; настоятелно призовава ЕС да гарантира обвързаността с условия на наскоро одобрената помощ и също така да гарантира, че НИП подкрепя Еритрея в предприемането на важна промяна в енергийната политика на страната, за да стане електроенергията достъпна за всички, особено в селските райони, които понастоящем все още са без електричество; счита освен това, че свързаният с управлението компонент на НИП следва да поставя силен акцент върху изпълнението на препоръките на провеждания от ООН универсален периодичен преглед по отношение на правата на човека;

13.  настоява Комисията да получи ясни гаранции от еритрейското правителство, че то ще проведе демократични реформи и ще гарантира зачитането на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, отправени по време на 18‑ата сесия на работната група относно универсалния периодичен преглед, които тя е приела на 7 февруари 2014 г.;

14.  призовава Съвета да направи повторна оценка на отношенията между ЕС и Еритрея, както и на помощта си за развитие за страната в отговор на нейните незадоволителни резултати в областта на правата на човека, и да публикува конкретни резултати, постигнати от програмите за помощ през последните години; призовава ЕС и държавите членки да използват всички налични мерки, особено посредством Споразумението от Котону, за да се гарантира, че еритрейските органи спазват поетите от тях международни ангажименти;

15.  категорично подчертава, че Еритрея трябва да позволи на международните и регионалните органи по правата на човека, включително на специалните докладчици, да имат безпрепятствен достъп до страната, за да следят за всеки напредък; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да подкрепи активно подновяването на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Еритрея; насърчава правителството на Еритрея да предприеме спешни реформи като смекчаване на еднопартийната система в държавата и възобновяване на дейността на Народното събрание и провеждането на избори;

16.  настоятелно призовава държавите — членки на ЕС, да предприемат подходящи мерки срещу прилагането на данъка за диаспората по отношение на еритрейските граждани, живеещи на тяхна територия, в съответствие с Резолюция 2023(2011) на Съвета за сигурност на ООН; припомня на правителството на Еритрея, че правото на напускане на собствената страна е залегнало в международното право в областта на правата на човека; призовава правителството да предостави свобода на движение и да спре да събира „данъка върху диаспората“ от живеещите в чужбина граждани на Еритрея; настоятелно призовава правителството да сложи край на политиките на „колективна вина“, които са насочени срещу членовете на семействата на лицата, които избягват от военна служба, опитват се да избягат от Еритрея или не плащат данъка върху дохода в размер на 2%, наложен от правителството на живеещите в чужбина граждани на Еритрея;

17.  призовава правителството на Еритрея да спазва срока на военната служба, да не налага на своите граждани принудителен труд, да престане да позволява на чуждестранните дружества да използват наборници срещу заплащане, да осигури възможност за отказ от военна служба поради вътрешни убеждения и да гарантира защитата на наборниците;

18.  припомня на Еритрея за нейните задължения съгласно конвенциите на МОТ, по-специално по отношение на правото на организациите на гражданското общество и професионалните съюзи да организират мирни демонстрации, да участват в обществения живот и да провеждат кампании за подобряване на правата на работниците; призовава правителството на Еритрея да отмени политиката, забраняваща неправителствените организации, които разполагат с по-малко от 2 милиона щатски долара в банковите си сметки; изразява загриженост относно ендемичната връзка между деловите среди, политиката и корупцията в Еритрея; осъжда чуждестранните дружества, които са съучастници в използването на принудителен труд и отправя искане към всички онези, които извършват дейност в Еритрея, за повече отчетност, системи за надлежна проверка и докладване;

19.  отбелязва опитите на ЕС да си сътрудничи с Еритрея в областта на миграцията; подчертава наблюдаваните изключително високи равнища на предоставяне на убежище или субсидиарна закрила от държавите – членки на ЕС, на граждани на Еритрея, и във връзка с това настоятелно призовава държавите членки да не връщат граждани на Еритрея, които търсят убежище в Европа, в съответствие с Женевската конвенция; изисква държавите – членки на ЕС, да се придържат към принципа на забрана за връщането и им припомня, че е вероятно, след връщането си, лицата, търсещи убежище, да бъдат произволно задържани и измъчвани поради опитите им да избягат;

20.  призовава Еритрея да сътрудничи с международната общност в областта на правата на човека; отправя искане към Съвета на ООН по правата на човека (СПЧ) си сътрудничи с Еритрея в изграждането на капацитет в областта на съдебната система чрез организиране на семинари и обучения за съдии и адвокати, като конструктивни стъпки за постигане на напредък; потвърждава, че делегация от Службата на Върховния комисар на Съвета по правата на човека ще посети Еритрея през юли 2017 г., и призовава делегацията да докладва за видяното от нея и да се опита да получи достъп до всички части на страната, и по-специално затворите, където съоръженията могат да бъдат разгледани и да се докладва за тях;

21.  отново изразява своята дълбока загриженост във връзка с настоящите опустошителни климатични условия в района на Африканския рог, включително Еритрея, както и сериозния риск от продоволствена и хуманитарна криза, който те предполагат; призовава ЕС, заедно със своите международни партньори, да увеличи подкрепата си за засегнатото население и да гарантира, че се предоставят необходимото финансиране и помощ;

22.  осъжда политиката на правителството на Еритрея произволно да отнема гражданство и изисква всички еритрейски граждани да бъдат третирани справедливо и да бъдат равнопоставени пред закона; подчертава, че решаването на въпросите във връзка с дефицита на правосъдие в Еритрея, демократичното управление и възстановяването на принципите на правовата държава трябва да се ползва с приоритет, като се прекрати авторитарното управление чрез страх от произволно задържане и държане в изолация, от изтезания и от други нарушения на правата на човека, някои от които могат да представляват престъпления срещу човечеството;

23.  възлага на своя председател на предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС, на Съвета на Африканския съюз, на Източноафриканската общност, на генералния секретар на ООН, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на органите на Еритрея.

(1) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 146.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0090.
(3) OВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 19.
(4) ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 74.
(5) ОВ L 282, 16.10.2012 г., стр. 46.

Правна информация - Политика за поверителност