Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2755(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0464/2017

Arutelud :

PV 06/07/2017 - 8.2
CRE 06/07/2017 - 8.2

Hääletused :

PV 06/07/2017 - 11.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0309

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 56k
Neljapäev, 6. juuli 2017 - Strasbourg
Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid
P8_TA(2017)0309RC-B8-0464/2017

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2017. aasta resolutsioon Eritrea, eelkõige Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumite kohta (2017/2755(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Eritrea kohta, eriti 15. septembri 2011. aasta resolutsiooni Eritrea ja Dawit Isaaki juhtumi kohta(1) ning 10. märtsi 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Eritreas(2),

–  võttes arvesse Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 23. juuni 2017. aasta aruannet,

–  võttes arvesse Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 14. juuni 2017. aasta avaldust Inimõiguste Nõukogu 35. istungjärgul,

–  võttes arvesse ÜRO Eritrea inimõiguste uurimiskomisjoni 8. juunil 2016. aastal avaldatud aruannet,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015) ja 2317 (2016), millega pikendati Eritreale kehtestatud relvaembargot 15. novembrini 2017,

–  võttes arvesse 4. mai 2017. aasta komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Aafrika ja ELi partnerlusele uue hoo andmise kohta,

–  võttes arvesse AKV‑ELi koostöölepingut (Cotonou leping) 2005. ja 2010. aastal muudetud kujul, millele Eritrea on alla kirjutanud,

–  võttes arvesse nõukogu 1. märtsi 2010. aasta otsust 2010/127/ÜVJP, mis käsitleb Eritrea vastu suunatud piiravaid meetmeid(3) ja mida on muudetud nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsusega 2010/414/ÜVJP(4) ja uuesti muudetud nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsusega 2012/632/ÜVJP(5),

–  võttes arvesse kohtuasja 428/12 (2012), mis on esitatud Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste komisjonile Dawit Isaaki ja teiste poliitvangide nimel,

–  võttes arvesse Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste komisjoni 22. mail 2017. aastal toimunud 60. istungjärgu lõppdeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 2015. aasta aruannet Eritrea ja Euroopa Liidu partnerluse kohta,

–  võttes arvesse 11. Euroopa Arengufondi 3. veebruaril 2016. aastal kinnitatud Eritrea riiklikku soovituskava,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse 1997. aastal vastu võetud Eritrea põhiseadust, milles tagatakse kodanikuvabadused, k.a usuvabadus,

–  võttes arvesse 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et inimõiguste olukord Eritreas on üks halvemaid maailmas, sest seal leiavad iga päev aset inimõiguste rikkumised ja viimastel aastatel ei ole olukord paranenud; arvestades, et Eritrea valitsus, tuues ettekäändeks riigi terviklikkuse kaitsmise, on alustanud ulatuslikku kampaaniat, mille eesmärk on säilitada elanikkonna üle kontroll ja piirata põhivabadusi;

B.  arvestades, et ÜRO Eritrea inimõiguste uurimiskomisjon jõudis järeldusele, et kohtuvälised hukkamised, piinamine (sealhulgas seksuaalne piinamine ja seksuaalorjus), ajateenistus kui orjuse vorm, sunniviisiline töö ning tulista-et-tappa-poliitika riigipiiridel võivad endast kujutada inimsusvastaseid kuritegusid;

C.  arvestades, et 2001. aasta septembris vahistasid Eritrea võimud kümneid kodanikke, kes olid toetanud avalikku kirja, milles nõuti demokraatlikke reforme; arvestades, et kinnipeetutele ei esitatud süüdistust ja neid ei antud kohtu alla, ning et enamik neist on siiani vangistuses; arvestades, et vaatamata inimõigusorganisatsioonide ja rahvusvaheliste vaatlejate laialdastele apellatsioonidele on mitu neist inimestest väidetavalt vangistuses surnud; arvestades, et 20. juunil 2016 osutas Eritrea välisminister Osman Saleh aga kinnipeetavatele kui poliitvangidele, märkides, et „nad kõik on elus“ ja et nad antakse kohtu alla siis, „kui valitsus nii otsustab“;

D.  arvestades, et Dawit Isaak, kes on nii Eritrea kui ka Rootsi kodanik, vahistati 23. septembril 2001 pärast seda, kui Eritrea valitsus oli kuulutanud eraomandis oleva meedia seadusevastaseks; arvestades, et viimati kuuldi temast 2005. aastal; arvestades, et Dawit Isaaki vangistamisest on saanud Eritrea ajakirjandusvabaduse eest võitlemise rahvusvaheline sümbol, mida hiljuti tunnustas elukutseliste ajakirjanike sõltumatu rahvusvaheline žürii, andes talle UNESCO / Guillermo Cano nimelise 2017. aasta maailma pressivabaduse auhinna tunnustuseks tema julguse, vastupidavuse ja sõnavabadusele pühendumise eest;

E.  arvestades, et Dawit Isaaki perekond on pidanud tema kadumisest saadik taluma kohutavaid kannatusi ja ebakindlust, sest neil on väga vähe teavet oma lähedase heaolu, asukoha ja tulevikuväljavaadete kohta;

F.  arvestades, et 2001. aasta septembri mahasurumises vahistati 11 poliitikut – kõik valitseva erakonna Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest (PFDJ) kesknõukogu endised liikmed, sealhulgas endine välisminister Petros Solomon – pärast seda, kui nad olid avaldanud avaliku kirja valitsusele ja president Isaias Afwerkile, nõudes reformi ja „demokraatlikku dialoogi“; arvestades, et 10 ajakirjanikku, sealhulgas Dawit Isaak, vahistati järgnenud nädalal;

G.  arvestades, et väga paljusid Eritrea elanikke vahistatakse meelevaldselt mitmel alusetul põhjusel – näiteks sõltumatute seisukohtade avaldamise eest – või ilma mingi selgesõnalise põhjuseta ja seega määramata ajaks; arvestades, et kinnipeetavaid, sealhulgas lapsi, hoitakse äärmiselt karmides tingimustes, mis mõnel juhul küündivad piinamise ja neile arstiabi võimaldamisest keeldumiseni; arvestades, et rahvusvahelistele organisatsioonidele ei ole võimaldatud juurdepääsu vanglarajatistele, v.a ühele maapealsele vanglale Asmaras;

H.  arvestades, et lubatud on ainult neli usundit: Eritrea õigeusu kirik, katoliku kirik, luteri kirik ja islam; arvestades, et kõik teised usundid on keelatud ning usklikke ja nende pereliikmeid vahistatakse ja vangistatakse; arvestades, et usklike ahistamist ja nendevastase vägivalla taaspuhkemist on uuesti täheldatud alates 2016. aastast; arvestades, et organisatsiooni Christian Solidarity Worldwide (CSW) hinnangul vangistati ainuüksi 2017. aasta mais Eritreas 160 kristlast;

I.  arvestades, et Eritrea õigeusu kiriku (riigi suurima usukogukonna) patriarh Abune Antonios on olnud vahi all alates 2007. aastast, kuna ta keeldus kirikust välja heitmast 3 000 koguduseliiget, kes olid valitsuse vastu; arvestades, et sellest ajast alates on teda kinni peetud teadmata kohas, kus talle ei võimaldata arstiabi;

J.  arvestades, et Eritreas puudub sõltumatu kohtusüsteem ja rahvuskogu; arvestades, et demokraatlike institutsioonide puudumise tõttu riigis on hea valitsemistava ja õigusriik olnud puudulikud, mis on loonud soodsa keskkonna karistamatuseks inimsusvastaste kuritegude puhul;

K.  arvestades, et Rahvarinne Demokraatia ja Õigluse Eest (PFDJ) on ainus seaduslik erakond riigis; arvestades, et teised erakonnad on keelatud; arvestades, et organisatsiooni Freedom House andmetel on ainsad poliitilise tähtsusega institutsioonid Eritreas tegelikult PFDJ ja sõjavägi, kes mõlemad on rangelt presidendi alluvuses;

L.  arvestades, et ajakirjandusvabadust Eritreas ei ole, sest sõltumatu meedia on keelatud, ning et Piirideta Reporterite maailma ajakirjandusvabaduse indeksi arvestuses on Eritrea 170–180 hinnatud riigi seas kaheksandat aastat järjest viimasel kohal;

M.  arvestades, et 1997. aastaks kavandatud presidendi- ja parlamendivalimisi ei toimunud ning samal aastal ratifitseeritud põhiseadust ei ole kunagi rakendatud; arvestades, et riigis ei ole toimunud riiklikke valimisi 24 aasta jooksul, ja et praktiliselt puudub sõltumatu kohtusüsteem, toimiv rahvuskogu ja kodanikuühiskond;

N.  arvestades, et ÜRO Arenguprogrammi 2016. aasta inimarengu aruande kohaselt oli Eritrea 2016. aastal inimarengu arvestuses 188 riigi seas 179. kohal;

O.  arvestades, et 2016. aastal olid kodumaalt pagenud eritrealased süürlaste, iraaklaste ja afgaanide järel arvukuselt neljandal kohal nende seas, kes asusid riskantsele teekonnale Euroopasse ja läbisid halastamatute inimkaubitsejate kadalipu, et võtta ette ohtlik Vahemere ületamine; arvestades, et olukord Eritreas mõjutab seetõttu otseselt Euroopat, sest kui riigis austataks inimõigusi ja inimesed võiksid seal elada hirmu tundmata, saaksid eritrealased kodumaale tagasi pöörduda;

P.  arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) andmetel on riigist pagenud üle 400 000 eritrealase ehk 9 % elanikkonnast; arvestades, et UNHCRi hinnangul lahkub riigist ligi 5 000 inimest kuus, mis on suures osas seletatav inimõiguste pidevate raskete rikkumistega; arvestades, et 2015. aastal anti ELis 69 %‑le Eritrea päritolu varjupaigataotlejatest pagulasseisund ning veel 27 % sai täiendava kaitse, mis näitab tagakiusamise tõsidust Eritreas;

Q.  arvestades, et Eritrea toetab Hartumi protsessi (ELi ja Aafrika Liidu 28. novembril 2014 käivitatud algatus rände ja inimkaubanduse probleemiga tegelemiseks), mis hõlmab konkreetsete projektide elluviimist, muu hulgas kohtusüsteemi suutlikkuse suurendamist ja teadlikkuse tõstmist;

R.  arvestades, et paljud noored on riigist põgenenud, et pääseda repressiivse valitsuse ja kohustusliku ajateenistusse värbamise eest, mis sageli algab juba väga varajases eas ja kus enamus eritrealasi jääb teenistusse määramata ajaks; arvestades, et enamik ajateenijaid elab orjuses, kus kontrollitakse mis tahes tööd, töökohataotlusi ja pereelu loomise võimalust; arvestades, et hinnanguliselt on 400 000 inimest praegu sunnitud piiramatusse ajateenistusse ja paljud neist peavad tegema sunniviisilist tööd kas väga väikese tasu eest või täiesti tasuta; arvestades, et ajateenijad on sunnitud tegema majapidamistöid ja taluma seksuaalset kuritarvitamist;

S.  arvestades, et naistevastast vägivalda ja diskrimineerimist esineb Eritrea ühiskonnas kõigis valdkondades; arvestades, et naisi ei ähvarda mitte ainult äärmiselt suur seksuaalse vägivalla oht sõjaväes ja sõjaväelise väljaõppe laagrites, vaid ka ühiskonnas laiemalt; arvestades, et hinnanguliselt on 89 % Eritrea tütarlastest läbi teinud suguelundite moonutamise; arvestades aga, et 2007. aasta märtsis avaldas valitsus teadaande, millega kuulutas naiste suguelundite moonutamise kuriteoks, keelustas selle läbiviimise ning toetas tolle aasta jooksul haridusprogramme, milles kutsuti inimesi üles sellest tavast loobuma;

T.  arvestades, et režiim on laiendanud oma totalitaarset haaret ka võõrsil elavale kogukonnale välismaal elavate kodanike 2 % tulumaksu kaudu ning nuhkides selle kogukonna järele ja võttes sihikule Eritreasse jäänud pereliikmed;

U.  arvestades, et alates 2011. aastast on Eritrea režiim eitanud, et riik on näljaohus; arvestades, et sel aastal mõjutab eriti ränk põud kogu Ida-Aafrikat ja mure olukorra pärast Eritreas üha süveneb; arvestades, et UNICEFi andmetel mõjutas 2017. aasta jaanuaris toiduga kindlustamatus 1,5 miljonit eritrealast, sealhulgas 15 000 last, kes kannatavad alatoitluse all;

V.  arvestades, et EL on arenguabi andjana Eritrea oluline rahastaja; arvestades, et 2016. aasta jaanuaris allkirjastasid EL ja Eritrea vaatamata parlamendi tõsistele muredele ja vastuseisule 11. EAFi raames uue riikliku soovituskava, millega eraldatakse 200 miljonit eurot; arvestades, et meetmed peaksid keskenduma taastuvenergiale, valitsemisele ja riigi rahanduse juhtimisele eelkõige energiasektoris;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka süstemaatilised, laialt levinud ja räiged inimõiguste rikkumised Eritreas; kutsub Eritrea valitsust üles lõpetama opositsiooni esindajate, ajakirjanike, usujuhtide ja süütute tsiviilelanike kinnipidamise; nõuab, et kõik meelsusvangid Eritreas viivitamatult ja tingimusteta vabastataks, eeskätt Dawit Isaak ja teised ajakirjanikud, keda on alates 2001. aasta septembrist kinni peetud, ja Abune Antonios; nõuab, et Eritrea valitsus annaks üksikasjalikku teavet kõigi nende inimeste saatuse ja asukoha kohta, kellelt on võetud füüsiline vabadus;

2.  tuletab meelde inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni 2017. aasta mai otsust ja nõuab, et Eritrea kinnitaks viivitamatult, et Dawit Isaaki heaolu on tagatud, laseks ta vabadusse, lubaks tal kohtuda perekonna ja õiguslike esindajatega ning annaks talle vangistuses viibitud aja eest hüvitist; kutsub lisaks Eritread üles lõpetama sõltumatu ajakirjanduse keelustamise, nagu otsustas ka Aafrika komisjon;

3.  märgib, et Eritrea, kes ei täida Aafrika komisjoni otsust, näitab jätkuvalt üles hoolimatut suhtumist rahvusvaheliste normide ja põhiõiguste suhtes, sealhulgas õigus õiglasele kohtupidamisele, piinamise keelamine, sõnavabadus, õigus perekonnale, ja et iga riik peab austama inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat;

4.  kutsub Eritrea valitsust üles vabastama Abune Antoniose, võimaldama tal saada tagasi patriarhi vaimulikutiitel ja lõpetama oma sekkumise usukommete rahumeelsesse täitmisesse riigis; tuletab meelde, et usuvabadus on põhiõigus, ja mõistab teravalt hukka igasuguse vägivalla ja diskrimineerimise usutunnistuse tõttu;

5.  nõuab süüdistatavatele õiglast kohtumenetlust ning piinamise ja muu alandava kohtlemise, nagu toidu, vee ja arstiabi piiramise kaotamist; tuletab Eritrea valitsusele meelde tema hoolsuskohustust uurida kohtuväliseid hukkamisi;

6.  tuletab Eritrea valitsusele meelde, et mitmed tema tegevused kujutavad endast inimsusvastaseid kuritegusid ja kuigi Eritrea ei ole ühinenud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudiga, kajastavad paljud Rooma statuudi sätted rahvusvahelisi tavaõiguse norme, mis on Eritrea jaoks siduvad; rõhutab oma toetust ÜRO uurimiskomisjoni soovitusele ja põhjaliku uurimise läbiviimist seoses väidetega, et Eritrea ametivõimud on toime pannud raskeid inimõiguste rikkumisi ja inimsusvastaseid kuritegusid, et tagada kõigi vastutavate isikute vastutusele võtmine;

7.  väljendab oma täielikku toetust Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri tööle; palub lisaks, et EL jätkaks koostöös ÜRO ja Aafrika Liiduga hoolikalt üldise olukorra jälgimist Eritreas ning annaks teada kõigist inimõiguste ja põhivabaduste rikkumise juhtumitest;

8.  nõuab, et Eritrea järgiks täielikult ja jõustaks viivitamata ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ning täidaks täielikult kohustusi, mis tulenevad kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist ning inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartast, mis mõlemad keelavad piinamise; märgib murelikult, et valitsuse kontrolliga piiratakse jõuliselt avaliku ja erasektori, sealhulgas äriühingute tegevust; tunnistab, et riigi rahanduse juhtimise ja riigieelarve puudumise tõttu on eelarvekontroll võimatu;

9.  kutsub Eritrea valitsust üles võimaldama muude erakondade asutamist, mis on esmane vahend demokraatia edendamiseks riigis, ning nõuab, et inimõiguste organisatsioonidel võimaldataks riigis vabalt tegutseda;

10.  tuletab meelde, et ELi partnerlust Eritreaga reguleeritakse Cotonou lepinguga ning kõik osalised on kohustatud järgima ja rakendama nimetatud lepingu tingimusi, eelkõige seoses inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte järgimisega; kutsub seepärast ELi üles tagama oma abi tingimuslikkuse, sealhulgas selle, et Eritrea valitsus peaks järgima rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas ja et poliitvangid vabastatakse enne mis tahes täiendava ELi abi andmist Eritreale; palub ELi lisaks kasutada ära kõiki kättesaadavaid õigusakte ja vahendeid, et tagada, et Eritrea valitsus järgib oma kohustust kaitsta põhivabadusi ja need tagada, sealhulgas kaaludes Cotonou lepingu artikli 96 kohase konsultatsiooni algatamist; nõuab ELi ja selle liikmesriikide poolt Eritreale eraldatud vahendite üksikasjalikku ja põhjalikku hindamist;

11.  mõistab hukka suure abi andmise jätkamise Eritreale ELi poolt ning eelkõige Eritrea riikliku soovituskava kinnitamise 200 miljoni euro väärtuses; kutsub komisjoni üles vaatama läbi oma järelevalvekorra Euroopa Parlamendiga, kaaluma põhjalikult parlamendi väljendatud mureküsimusi ja soovitusi ning tagama nende edastamise Euroopa Arengufondi komiteele; on veendunud, et EAFi komitee oleks pidanud arvesse võtma parlamendi varasemat soovitust riiklikku soovituskava mitte vastu võtta ja läbirääkimisi jätkata;

12.  palub komisjonil tagada, et eraldatud vahendid ei too kasu Eritrea valitsusele, vaid antakse rangelt ja läbipaistvalt ainult Eritrea inimeste vajaduste täitmiseks arengu, demokraatia, inimõiguste, hea valitsemistava, julgeoleku ning sõna-, ajakirjandus- ja kogunemisvabaduse valdkonnas; nõuab tungivalt, et EL tagaks hiljuti kooskõlastatud abi tingimuslikkuse ja hoolitseks ühtlasi selle eest, et riiklik soovituskava aitaks Eritreal oma energiapoliitikat oluliselt muuta ning teha energia kättesaadavaks kõigile, eelkõige maapiirkondades, mis on ikka veel elektrita; on lisaks veendunud, et riikliku soovituskava valitsemist käsitlevas osas tuleks suurt tähelepanu pöörata ÜRO juhtimisel toimuva inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise soovituste rakendamisele;

13.  nõuab, et komisjon saaks Eritrea valitsuselt selged tagatised selle kohta, et valitsus viib demokraatlikud reformid ellu ja tagab inimõiguste kaitse, muu hulgas rakendades inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise töörühma 18. istungjärgu soovitused, mille valitsus 7. veebruaril 2014 aktsepteeris;

14.  kutsub nõukogu üles hindama uuesti ELi ja Eritrea vahelist suhet ja oma arenguabi andmist sellele riigile, et reageerida riigis valitsevale kehvale inimõiguste alasele olukorrale, ning avaldama viimastel aastatel arenguabiprogrammidega saavutatud käegakatsutavad tulemused; palub ELil ja liikmesriikidel kasutada ära kõik kättesaadavad, eelkõige Cotonou lepingu pakutavad vahendid, et tagada, et Eritrea ametivõimud täidavad oma rahvusvahelisi kohustusi;

15.  rõhutab tugevalt, et Eritrea peab võimaldama rahvusvahelistele ja piirkondlikele inimõigustega tegelevatele organitele, sealhulgas eriraportööridele edusammude hindamiseks takistamatut sissepääsu riiki; palub, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja toetaks aktiivselt Eritrea inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri mandaadi uuendamist; innustab Eritrea valitsust viima viivitamatult läbi reforme, nagu riigi üheparteilise süsteemi nõrgendamine ning rahvuskogu toimimise ja valimiste korraldamise jätkamine;

16.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid võtaksid asjakohaseid meetmeid nende territooriumil elavatelt eritrealastelt diasporaamaksu kogumise vastu kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2023 (2011); tuletab Eritrea valitsusele meelde, et õigus oma päritoluriigist lahkuda on sätestatud rahvusvahelises inimõigustealases õiguses; kutsub valitsust üles võimaldama isikute vaba liikumist ning lõpetama diasporaamaksu kogumise välismaal elavatelt eritrealastelt; nõuab tungivalt, et valitsus lõpetaks poliitika, mille kohaselt inimesi loetakse süüdi olevaks suguluse põhjal ja mis on suunatud nende isikute pereliikmete vastu, kes hoiduvad kõrvale ajateenistusest, püüavad Eritreast põgeneda või ei maksa 2 % tulumaksu, mille Eritrea valitsus on kehtestanud välismaal elavatele eritrealastele;

17.  kutsub Eritrea valitsust üles pidama kinni sõjaväeteenistuse seadusest, loobuma kodanike kasutamisest sunniviisiliseks tööks, lõpetama välismaiste ettevõtete lubamise kasutada ajateenijaid tasu eest, võimaldama sõjaväeteenistusest keeldumist oma veendumuste tõttu ning tagama ajateenijate kaitse;

18.  tuletab Eritreale meelde tema Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidega võetud kohustusi, eelkõige seoses kodanikuühiskonna organisatsioonide ja ametiühingute õigusega organiseeruda, rahumeelselt meelt avaldada, osaleda ühiskonna asjades ning võidelda töötajate paremate tingimuste eest; kutsub Eritrea valitsust üles tunnistama kehtetuks poliitika, millega keelatakse sellised vabaühendused, mille pangaarvel on vähem kui 2 miljonit USA dollarit; väljendab muret selle pärast, et äritegevus, poliitika ja korruptsioon on Eritreas ulatuslikult seotud; mõistab hukka välisriigi äriühingud, kes on sunniviisilise töö kasutamises kaasosalised, ja palub kõigilt, kes Eritreas tegutsevad, suuremat vastutustunnet, hoolsuskohustust ja paremaid aruandlussüsteeme;

19.  võtab teadmiseks ELi püüded teha Eritreaga rände valdkonnas koostööd; tõstab esile eritrealastele ELi liikmesriikide poolt varjupaiga või täiendava kaitse andmise väga kõrged määrad ning nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid ei saadaks Euroopas varjupaika otsivaid eritrealasi Genfi konventsiooni kohaselt tagasi; nõuab, et ELi liikmesriigid järgiksid tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ning tuletab neile meelde, et tagasi saabuvad varjupaigataotlejad peetakse tõenäoliselt meelevaldselt kinni ning neid piinatakse riigist põgenemise katse pärast;

20.  ergutab Eritread tegema rahvusvahelise kogukonnaga inimõiguste valdkonnas koostööd; palub, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu teeks Eritreaga koostööd kohtusüsteemi suutlikkuse suurendamise valdkonnas, korraldades kohtunike ja advokaatide jaoks seminare ja koolitusi, mis on konstruktiivne tee edasiminekuks; täheldab, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu ülemvoliniku büroo delegatsioon külastab Eritread 2017. aasta juulis, ning kutsub seda delegatsiooni üles andma aru sellest, mida nad näevad, ja püüdma saada juurdepääsu riigi kõikidele osadele, eelkõige vanglatele, kus oleks võimalik rajatisi vaadelda ja nende kohta aru anda;

21.  väljendab taas sügavat muret Aafrika Sarves, eelkõige Eritreas praegu valitsevate ränkade ilmastikuolude ja nende põhjustatud tõsise toiduainete ja humanitaarkriisi ohu pärast; kutsub ELi üles koos oma rahvusvaheliste partneritega suurendama toetust kriisist mõjutatud elanikkonnale ja tagama, et pakutakse vajalikku rahastamist ja abi;

22.  mõistab hukka Eritrea valitsuse poliitika, mille kohaselt võetakse meelevaldselt ära kodakondsus, ning nõuab, et kõiki Eritrea kodanikke koheldaks seaduse ees õiglaselt ja võrdselt; rõhutab, et õiguse defitsiidi käsitlemine, demokraatlik valitsemine ja õigusriigi taastamine tuleb seada esikohale, lõpetades autoritaarse võimu, mis püsib hirmul meelevaldse ja suhtlemisõiguseta kinnipidamise, piinamise ja muude inimõiguste rikkumiste ees, millest mõned võivad ulatuda inimsusvastaste kuritegudeni;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, AKV‑ELi parlamentaarsele ühisassambleele, Aafrika Liidu nõukogule, Ida‑Aafrika Ühendusele, ÜRO peasekretärile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Eritrea ametivõimudele.

(1) ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 146.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0090.
(3) ELT L 51, 2.3.2010, lk 19.
(4) ELT L 195, 27.7.2010, lk 74.
(5) ELT L 282, 16.10.2012, lk 46.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika