6. septembra 2017
P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)
KORIGENDUM
k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
WORD 84k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia