Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0170/2017

Внесени текстове :

A8-0170/2017

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0311

Приети текстове
PDF 468kWORD 51k
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург
Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I
P8_TA(2017)0311A8-0170/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0586),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0377/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 28 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети в съответствие с член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети и становището на комисията по бюджетен контрол (A8‑0170/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета, Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР
P8_TC1-COD(2016)0281

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1601.)

Правна информация - Политика за поверителност