Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0281(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0170/2017

Ingivna texter :

A8-0170/2017

Debatter :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0311

Antagna texter
PDF 237kWORD 45k
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg
Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I
P8_TA(2017)0311A8-0170/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2017 om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0586),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 209.1 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0377/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A8-0170/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag..

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden
P8_TC1-COD(2016)0281

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1601.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy